Seurattu SDK 926/2022 saakka.

17.5.1991/811

Asunto-osakeyhtiöasetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.7.2010 alkaen. Ks. L asuntoyhtiölain voimaanpanosta 1600/2009 1 §.

Oikeusministerin esittelystä säädetään 17 päivänä toukokuuta 1991 annetun asunto-osakeyhtiölain (809/91) 90 §:n nojalla:

1 §
Pinta-alan laskeminen

Rakennusalalla yleisesti hyväksyttynä huoneiston pinta-alan mittaustapana pidetään standardissa SFS 5139 (Rakennuksen pinta-alat) määriteltyä huoneistoalan laskemismenetelmää.

2 §
Osakekirjojen painaminen

Asunto-osakeyhtiöiden osakekirjojen painamiseen voidaan hyväksyä sellainen painolaitos, jolla on varmuuspainatukseen soveltuva laitteisto sekä sellainen valvonta-, tarkastus- ja muu turvallisuusjärjestelmä, joka estää kahden tai useamman osakekirjan painamisen samasta osakeryhmästä sekä painovälineiden, painomateriaalien ja valmiiden painotuotteiden väärinkäyttämisen. Päätöksen painolaitoksen hyväksymisestä asunto-osakeyhtiöiden osakekirjojen painamiseen tekee hakemuksesta valtiovarainministeriö.

3 §
Isännöitsijäntodistuksen sisältö

Isännöitsijäntodistuksessa on mainittava ainakin seuraavat tiedot:

1) yhtiön yksilöimiseksi todistukseen on merkittävä:

a) yhtiön nimi ja osoite;

b) päivämäärä, jona yhtiö on merkitty kaupparekisteriin; sekä

c) isännöitsijän, tai jollei yhtiöllä ole isännöitsijää, hallituksen puheenjohtajan nimi ja osoite;

2) asunto-osakeyhtiön taloudellisen tilan selvittämiseksi todistukseen on merkittävä tai sen liitteessä esitettävä:

a) viimeksi laadittu tuloslaskelma ja tase sekä pyydettäessä yhtiöjärjestys, toimintakertomus ja viimeksi hyväksytty talousarvio;

b) yhtiöllä olevien lainojen määrä tarvittaessa eriteltynä tyypiltään erilaisiin lainoihin;

c) yhtiön kiinteistöön vahvistettujen velkakiinnitysten määrä;

d) tiedot yhtiön omaisuuden vakuuttamisesta;

e) yhtiön päättämät tai muuten varmuudella tiedossa olevat rakennuksen tai kiinteistön huomattavat korjaukset tai perusparannukset taikka yhtiön vastattaviksi tulevat velvoitteet;

f) tiedot yhtiön välittömässä hallinnassa olevista huoneistoista ja autopaikoista;

g) osakkeiden yhteenlasketut lukumäärät erikseen asuinhuoneistojen ja erikseen muiden huoneistojen osalta; sekä

h) yhtiöllä oleva käyttämätön rakennusoikeus;

3) yhtiön rakennuksista todistukseen on merkittävä:

a) yhtiön hallitseman kiinteistön tai kiinteistöjen kiinteistötunnukset ja pinta- alat;

b) rakennusten lukumäärä, valmistumisvuosi, talotyyppi, pääasiallinen rakennusaine, kattotyyppi, kate, lämmitys-, ilmanvaihto- ja antennijärjestelmä ja tieto rakennuksessa olevista hisseistä;

c) rakennuksen tai rakennusten kerrosala, tilavuus sekä kerrosten ja porraskäytävien lukumäärä;

d) huoneistojen lukumäärä ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala eriteltynä asuinhuoneistoihin ja muihin huoneistoihin sekä osakkeenomistajien yhteiskäytössä olevat tilat; sekä

e) suoritetut huomattavat korjaustyöt ja perusparannukset sekä niiden tekoajat;

4) peruste, jonka nojalla yhtiö hallitsee kiinteistöä, sekä jos yhtiö hallitsee kiinteistöä vuokrasopimuksen nojalla, vuokranantaja, vuokrasuhteen päättymisaika sekä vuosivuokran määrä ja tarkistusperuste;

5) maininta yhtiöjärjestyksessä olevasta lunastuslausekkeesta ja siitä, kenellä lunastusoikeus sen mukaan on, sekä muusta osakkeiden luovuttamista koskevasta rajoituksesta;

6) asianomaisesta huoneistosta on mainittava:

a) sen hallintaan oikeuttavien osakkeiden numerot ja lukumäärä;

b) huoneiston tunnus ja sijaintikerros;

c) huoneiden lukumäärä tarvittaessa eriteltynä;

d) muut tilat, kuten autopaikka, jonka hallintaan osakkeet oikeuttavat;

e) huoneiston yhtiöjärjestyksen mukainen käyttötarkoitus;

f) yhtiöjärjestyksessä mainittu pinta-ala; sekä

g) huoneistosta suoritettavan yhtiövastikkeen määrä tarvittaessa eriteltynä, vastikeperuste sekä yhtiölle suoritettavat muut maksut;

7) osakeryhmän osakeluetteloon merkityn omistajan nimi asunto-osakeyhtiölain (809/91) 55 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaisesti ja merkinnän päivämäärä;

8) asunto-osakeyhtiölain 55 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaisesti maininta osakeluetteloon merkityistä osakkeisiin tai huoneiston hallintaan kohdistuvista käyttö- tai luovutusrajoituksista;

9) maininta yhtiökokouksen tekemästä päätöksestä ottaa huoneisto yhtiön hallintaan ja hallinnan kestoaika asunto-osakeyhtiölain 55 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaisesti sekä tieto siitä, onko huoneisto jo yhtiön toimesta vuokrattu;

10) osakkeenomistajan erääntyneiden, maksamatta olevien yhtiövastikkeiden määrä ja tieto siitä, miltä ajalta vastikkeet ovat erääntyneet;

11) huoneiston osalle tuleva lainaosuus, mikäli vastuu yhtiön lainoista kohdistuu eri tavoin eri osakkeenomistajiin, sekä maininta siitä, onko osakkeenomistajalla oikeus erikseen maksaa lainaosuutensa pois;

12) maininta yhtiötä vastaan vireille pannusta asunto-osakeyhtiölain 43 §:ssä tarkoitetusta kanteesta yhtiöjärjestyksen kohtuuttomuuteen johtavan määräyksen muuttamiseksi sekä yhtiöjärjestyksen siitä kohdasta, jota kanne koskee;

13) asunto-osakeyhtiölain 55 §:n 1 momentin 12 kohdan mukaisesti jos osakkeenomistaja on naimisissa ja hän tai hänen puolisonsa sitä pyytää, maininta siitä, käytetäänkö huoneistoa yksinomaan tai pääasiallisesti osakkeenomistajan ja hänen puolisonsa yhteisenä kotina; todistuksessa voidaan myös mainita siitä, että tietoa ei ole pyydetty merkitsemään tai että tiedon paikkansapitävyys on epäselvä;

14) yhtiöjärjestykseen perustuvasta kunnan lunastusoikeudesta ja osakkeiden enimmäishinnoista annetun lain (235/91) 17 §:n mukaisesti maininta siitä, että yhtiöön sovelletaan mainittua lakia ja että yhtiön osakkeiden luovutusta on mainitussa laissa tarkoitetulla tavalla rajoitettu;

15) tieto yhtiön osakekirjojen painamisesta; sekä

16) tiedot sellaisista hallituksen tai isännöitsijän tiedossa olevista muista yhtiötä koskevista seikoista, jotka olennaisesti voivat vaikuttaa yhtiön taloudelliseen tilaan tai sen toimintaan.

4 §
Isännöitsijäntodistuksen allekirjoittaminen

Isännöitsijäntodistus on päivättävä ja isännöitsijän tai hallituksen puheenjohtajan allekirjoitettava.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Edellä 2 §:ssä tarkoitettu päätös voidaan kuitenkin tehdä ennen asetuksen voimaantuloa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.