Seurattu SDK 476/2022 saakka.

19.4.1991/727

Asetus majoitus- ja ravitsemisliikkeistä (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu L:lla majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 28.4.2006/308, joka on voimassa 1.10.2006 alkaen.

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27 päivänä syyskuuta 1919 annetun lain 3 §:n 6 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on 12 päivänä joulukuuta 1941 annetussa laissa (858/41):

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan:

1) ansiotarkoituksessa tapahtuvaan kalustettujen huoneiden pitämiseen vieraiden majoittamista varten (majoitusliike); ja

2) ansiotarkoituksessa tapahtuvaan ruoan tai virvokkeiden tarjoamiseen asiakkaille sitä varten varatussa huoneistossa tai paikassa (ravitsemisliike).

Majoitusliikkeestä voidaan käyttää sen toiminnan laatua kuvaavaa nimitystä kuten hotelli, matkustajakoti, retkeilymaja, täysihoitola tai lomakeskus taikka muuta vastaavaa nimitystä.

Ravitsemisliikkeestä voidaan käyttää sen toiminnan laatua kuvaavaa nimitystä kuten ravintola tai kahvila taikka muuta vastaavaa nimitystä.

Kioskeista on noudatettava, mitä niistä erikseen säädetään.

2 §
Poikkeukset soveltamisalasta

Tätä asetusta ei sovelleta:

1) yksityishenkilön haja-asutusalueella kausiluontoisesti sivuelinkeinona harjoittamaan majoitus- ja ravitsemistoimintaan, ellei samanaikaisesti majoitettavien henkilöiden lukumäärä ylitä 40 henkilöä;

2) laitoksen, yhteisön, yrityksen tai vastaavan toiminnan yhteydessä harjoitettavaan ravitsemistoimintaan, joka on tarkoitettu vain omalle henkilöstölle tai muuten rajoitetun henkilöpiirin käyttöön; eikä

3) asiakkaiden majoittamiseen eikä heille tapahtuvaan ruoan tai virvokkeiden tarjoamiseen yksityisessä kodissa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun toimintaan on kuitenkin sovellettava tämän asetuksen aukioloaikaa sekä ulosmyyntiä koskevia säännöksiä.

Tässä pykälässä tarkoitetusta toiminnasta on ennen sen aloittamista tehtävä kirjallinen ilmoitus asianomaiselle poliisille, terveydensuojeluviranomaiselle sekä palo- ja pelastustoimen viranomaiselle. (31.3.1995/473)

3 § (21.1.1994/69)
Toiminnan aloittaminen

Ennen liikkeen toiminnan aloittamista tehtävään ilmoitukseen sovelletaan, mitä elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetussa laissa sekä kaupparekisterilaissa (129/79) säädetään.

Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään, on ennen toiminnan aloittamista liikkeen sijaintipaikan poliisille toimitettava 1 §:n 1 momentissa tarkoitetusta majoitus- ja ravitsemisliikkeestä neljänä kappaleena selvitys, joka sisältää seuraavat tiedot:

1) liikkeenharjoittajan toiminimi sekä liikkeen osoite ja puhelinnumero;

2) ravitsemisliikkeen asiakaspaikkamäärä osastoittain eriteltynä sekä majoitusliikkeen huone- ja vuodepaikkamäärät;

3) liikkeen toiminnan aloittamisajankohta;

4) aiotaanko liikkeessä harjoittaa alkoholijuomien anniskelua; sekä

5) onko kysymyksessä liike, jossa anniskellaan yksinomaan käymisteitse valmistettuja enintään 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältäviä alkoholijuomia.

(31.3.1995/473)

Jos tässä pykälässä tarkoitettua toimintaa aiotaan harjoittaa useassa huoneistossa tai paikassa, on selvitys annettava jokaisesta toimipisteestä ennen sen käyttöönottoa.

Poliisi toimittaa selvityksen viipymättä terveydensuojeluviranomaiselle, palo- ja pelastustoimen viranomaiselle sekä asianomaiselle lääninhallitukselle tai sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle, jos liikkeessä aiotaan harjoittaa anniskelua. (31.3.1995/473)

2 luku

Liikkeen aukioloaika ja harjoittaminen

4 §
Aukioloaika

Ravitsemisliikkeen saa avata aikaisintaan kello viisi ja sen saa pitää auki kello kahteen.

Uusia asiakkaita saa vastaanottaa ravitsemisliikkeeseen viimeistään 30 minuuttia ennen liikkeen sulkemisaikaa.

5 § (31.3.1995/473)
Poikkeukset aukioloajoista

Ravitsemisliikkeen saa pitää auki kello kahden ja viiden välisenä aikana, milloin aukioloajan pidennys matkailuliikenteen takia, työmatkalla tai työssä olevia varten taikka muusta syystä on tarpeellista sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen vaikuttavat seikat huomioon ottaen perusteltua. Aukioloajan pidennys koskee sellaista kahvilaa tai vastaavia palveluja tarjoavaa ravitsemisliikettä, jossa ei sanottuna aikana anniskella alkoholijuomia.

Alkoholijuomia anniskelevan ravitsemisliikkeen saa pitää auki enintään kello neljään sen mukaan kuin anniskeluluvan myöntävä viranomainen päättää anniskeluajan jatkamisesta kello puoli kahden jälkeen siitä erikseen annettujen säännösten ja määräysten nojalla.

5 a § (31.3.1995/473)
Aukioloajan pidennyksestä tehtävä ilmoitus

Liikkeen sijaintipaikan poliisille on viimeistään kaksi viikkoa ennen 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua aukioloajan pidennystä tehtävä kirjallinen ilmoitus, joka sisältää seuraavat tiedot:

1) aukioloajan pidennyksen peruste;

2) aukioloajan pidennys, jota liikkeessä on tarkoitus noudattaa;

3) aiotaanko pidennettyä aukioloaikaa noudattaa toistaiseksi, määräajan vai tietyn tilaisuuden tai tapahtuman ajan;

4) koskeeko aukioloajan pidennys koko liikettä, sen osastoa vai muutoin yksilöityä liikkeen osaa.

Poliisi voi ilmoituksen perusteella antaa yksityiskohtaisia määräyksiä liikkeen harjoittamisesta sanottuna aikana ja tarvittaessa kieltää aukioloajan pidennyksen, jos pidennykseen ei ole 5 §:n 1 momentin mukaisia edellytyksiä.

6 §
Vastaava hoitaja

Tämän asetuksen 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun majoitus- ja ravitsemisliiketoiminnan tulee tapahtua vastaavan hoitajan valvonnassa ja johdolla. Vastaavana hoitajana voi toimia yksityinen liikkeenharjoittaja tai muu luonnollinen henkilö.

2 momentti on kumottu A:lla 31.3.1995/473.

7 §
Alkoholijuomien anniskeleminen ja myynti

Alkoholijuomien anniskelussa ja myynnissä on noudatettava, mitä siitä erikseen säädetään tai määrätään.

8 §
Ulosmyynti

Majoitus- ja ravitsemisliikkeestä saa sen aukioloaikana luovuttaa muualla nautittavaksi siinä tarjottavia tuotteita sekä pitää kaupan kioski- ja siihen verrattavasta kaupasta sekä automaattikaupasta annetussa asetuksessa (436/69) mainituin ehdoin myytäväksi sallittuja tuotteita.

9 §
Julkiset huvitilaisuudet

Julkisten huvitilaisuuksien toimeenpanosta majoitus- tai ravitsemisliikkeessä on noudatettava, mitä niistä erikseen säädetään.

10 §
Järjestyksen turvaaminen

Majoitus- ja ravitsemisliikkeen harjoittajalla sekä liikkeen henkilökunnalla on, milloin siihen on järjestyksenpidon tai liikkeen toiminta-ajatuksen vuoksi aihetta, oikeus evätä asiakkaaksi pyrkivältä pääsy liikkeeseen ja olla tarjoilematta ruokaa ja virvokkeita sekä tarpeen vaatiessa poistaa asiakas liikkeestä.

Järjestyksen turvaamiseksi liikkeenharjoittaja voi asettaa tai poliisi määrätä liikkeenharjoittajan asettamaan majoitus- ja ravitsemisliikkeeseen poliisin hyväksymän henkilön järjestyksenvalvojaksi, josta on soveltuvin osin voimassa, mitä järjestyksenvalvojista erikseen säädetään. (31.3.1995/473)

11 §
Matkustajista tehtävät ilmoitukset

Majoitusliikkeeseen saapuvasta matkustajasta on täytettävä sisäasiainministeriön vahvistaman mallin mukainen matkustajakortti, joka matkustajan on allekirjoitettava. Vain poliisilla on oikeus saada matkustajakortti haltuunsa ja tietoja sen sisällöstä. Majoitusliikkeen harjoittajan on säilytettävä matkustajakorttia vähintään yhden vuoden ajan sen täyttämisestä. Ulkomaalaista koskeva matkustajakortti on kuitenkin toimitettava poliisille saapumispäivän jälkeisenä päivänä, jollei poliisi myönnä pitempää aikaa.

Jos on syytä epäillä matkustajan antamien henkilötietojen todenperäisyyttä, on siitä viivytyksettä ilmoitettava poliisille.

Muista ulkomaalaisista kuin Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kansalaisista on lähdön jälkeisenä päivänä tehtävä lähtöilmoitus poliisille, jollei poliisi myönnä pitempää aikaa. Sisäasiainministeriö voi antaa määräyksiä siitä, milloin muista matkustajista on vastaavalla tavalla tehtävä lähtöilmoitus.

3 luku

Täydentävät säännökset

12 § (31.3.1995/473)
Liikehuoneistot

Majoitus- ja ravitsemisliikkeissä on liikehuoneistojen rakenteellisten ja muiden teknillisten vaatimusten osalta noudatettava, mitä palo- ja pelastustoimesta, terveydensuojelusta sekä kaavoitus- ja rakennustoimesta erikseen säädetään tai määrätään.

13 § (31.3.1995/473)
Valvonta

Tämän asetuksen noudattamisen valvonta kuuluu lääninhallitukselle ja poliisille. Palo- ja pelastusviranomaiset sekä terveydensuojeluviranomaiset valvovat oman alansa säännösten ja määräysten noudattamista majoitus- ja ravitsemisliikkeissä.

14 § (31.3.1995/473)
Hallinnollisen seuraamuksen määrääminen

Jos majoitus- ja ravitsemisliikkeen harjoittaja on laiminlyönyt noudattaa tämän asetuksen säännöksiä tai sen nojalla annettuja määräyksiä tai jos toiminnan harjoittamisessa on ilmennyt väärinkäytöksiä taikka se on aiheuttanut järjestyshäiriöitä, poliisi voi antaa liikkeenharjoittajalle varoituksen tai kieltää liikkeen 5 §:n 1 momentin mukaisen aukioloajan pidennyksen.

Jos laiminlyönnit tai rikkomukset ovat vakavia tai jos ne annetusta varoituksesta huolimatta toistuvat, lääninhallitus voi poliisin esityksestä rajoittaa liikkeen 4 §:n ja 5 §:n 1 momentin mukaista aukioloaikaa tai sulkea liikkeen tai sen osaston määräajaksi.

14 a § (31.3.1995/473)
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta poliisin tai lääninhallituksen tämän asetuksen nojalla tekemään päätökseen säädetään erikseen. Päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Päätökseen, jolla on annettu varoitus, ei saa hakea muutosta.

15 §
Rangaistussäännös

Joka rikkoo tämän asetuksen säännöksiä tai sen nojalla annettuja määräyksiä, on tuomittava majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annettujen määräysten rikkomisesta sakkoon, jollei teosta muualla säädetä ankarampaa rangaistusta.

16 §
Tarkemmat määräykset

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

17 §
Voimaantulosäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Tällä asetuksella kumotaan majoitus- ja ravitsemisliikkeistä 25 päivänä heinäkuuta 1969 annettu asetus (502/69) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja sen nojalla annetut määräykset.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.1.1994/69:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1994.

31.3.1995/473:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.