Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

25.1.1991/182

Laki opetushallituksesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 29.6.2016/564, joka on voimassa 1.1.2017 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (8.5.2015/581)
Toimiala

Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämis- ja hallintotehtäviä varten on opetus- ja kulttuuriministeriön alaisena asiantuntijakeskusvirastona Opetushallitus.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään Opetushallituksen toimialaan kuuluvasta koulutuksesta, varhaiskasvatuksesta sekä muusta toiminnasta.

2 §
Tehtävät

Opetushallituksen tehtävänä on vastata toimialaansa kuuluvan koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämisestä, edistää koulutuksen ja varhaiskasvatuksen tuloksellisuutta sekä seurata niiden järjestämistä. (8.5.2015/581)

Opetushallituksen tulee lisäksi huolehtia niistä tehtävistä, jotka sille erikseen säädetään tai määrätään, sekä suorittaa ne toimeksiannot, jotka opetusministeriö virastolle antaa.

Opetusministeriöllä on oikeus pidättää itselleen koulutuspoliittisesti merkittävä asia, joka muutoin kuuluisi opetushallituksen ratkaistavaksi.

3 § (8.5.2015/581)
Johtokunta

Opetushallituksessa on koulutuksen ja varhaiskasvatuksen asiantuntijoista koottu johtokunta, jonka tehtävistä, kokoonpanosta ja asettamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

4 § (8.5.2015/581)
Organisaatio

Opetushallituksessa voi olla toimintayksiköitä eri tehtäväkokonaisuuksia varten. Toimintayksiköistä säädetään valtioneuvoston asetuksella. Opetushallituksessa on kuitenkin aina yksikkö ruotsinkielisen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen tehtäviä varten.

Toimintayksikön sisäisestä organisaatiosta määrätään Opetushallituksen työjärjestyksessä. Työjärjestyksessä määrätään myös Opetushallituksen johtamisesta, toimintayksiköiden tehtävistä, johtavien virkamiesten tehtävistä, asioiden valmistelusta sekä siitä, kenen virkamiehen ratkaistavaksi asia kuuluu.

5 §
Sopimuksenteko-oikeus

Opetushallitus voi tehdä tulo- ja menoarvion rajoissa sopimuksia toimialaansa kuuluvien asiantuntijatehtävien hoitamisesta samoin kuin yhteistyöstä viraston toimialaan kuuluvaa tutkimusta harjoittavien organisaatioiden ja henkilöiden kanssa.

6 §
Maksut

Opetushallituksella on oikeus periä suoritteistaan maksuja, joista säädetään valtion maksuperustelain (980/73) nojalla asetuksella. Suoritekohtaisten maksujen suuruudesta päättää johtokunta. Suoritekohtaiset maksut voidaan määrätä siten, että ne keskimäärin kattavat toimeksiantajilta asetuksen mukaan perittäviksi tarkoitetut kustannukset.

7 §
Tietojensaantioikeus

Opetushallituksella on oikeus saada muilta viranomaisilta käyttöönsä tehtäviensä hoitamisen kannalta tarpeellisia tietoja.

8 §
Tarkemmat säännökset ja määräykset

Tarkemmat säännökset ja määräykset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella ja sen nojalla viraston työjärjestyksessä.

9 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1991.

Tällä lailla kumotaan ammattikasvatushallituksesta ja sen alaisesta piirihallinnosta 10 päivänä huhtikuuta 1987 annettu laki (488/87) sekä kouluhallituksesta ja sen alaisesta piirihallinnosta 30 päivänä elokuuta 1968 annettu laki (534/68) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

10 §
Siirtymäsäännökset

Mitä opetushallituksen tehtäviin kuuluvissa asioissa säädetään tai määrätään ammattikasvatushallituksesta tai kouluhallituksesta, koskee tämän lain voimaan tultua vastaavasti opetushallitusta.

Ammattikasvatushallituksessa ja kouluhallituksessa vireillä olevat asiat siirtyvät tämän lain voimaan tullessa opetushallituksen käsiteltäviksi.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.8.1998/641:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyä päätöstä koskeva muutoksenhakuasia, joka tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan käsitellään opetushallituksessa, käsitellään tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

HE 57/1998, SiVM 4/1998, EV 80/1998

24.1.2003/38:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2003.

HE 135/2002, SiVM 11/2002, EV 206/2002

8.5.2015/581:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2015.

HE 341/2014, SiVM 29/2014, EV 357/2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.