Seurattu SDK 520/2022 saakka.

28.12.1990/1368

Asetus työttömyysturvan saamisen työvoimapoliittisista edellytyksistä (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut. Ks. TyöttömyysturvaL 1290/2002.

Työministerin esittelystä säädetään 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain 47 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 28 päivänä joulukuuta 1990 annetulla lailla (1367/90):

1 §
Ammattitaidon edellyttämä työkokemus

Henkilöllä, jolla on ammatillinen koulutus, on oltava yleensä vähintään vuoden työkokemus ammattialansa mukaisessa työssä ja, jos hänellä ei ole ammatillista koulutusta, hänellä on oltava yleensä vähintään kahden vuoden työkokemus ammattialansa mukaisessa työssä, jotta häntä voitaisiin pitää työttömyysturvalain (602/84) 7 §:n 2 momentissa tarkoitettuna ammattitaitoisena henkilönä.

2 §
Sopivan asunnon kohtuulliset ehdot

Asunnon katsotaan olevan työttömyysturvalain 7 §:n 5 momentissa tarkoitetulla tavalla saatavissa kohtuullisin ehdoin, jos siitä aiheutuvat kustannukset eivät merkittävästi vähennä henkilön käytettävissä olevia tuloja eikä vuokra ylitä huoneenvuokralain 7 luvussa tarkoitettua vuokran suuruutta. (30.12.1993/1682)

Sopivana pidetään sellaista asuntoa, johon muuttaminen ei merkittävästi huononna asuinolosuhteita.

Asunnon on oltava henkilön ja hänen perheensä käytettävissä viimeistään silloin, kun henkilö ottaa vastaan työn toisella työssäkäyntialueella tai viipymättä sen jälkeen.

3 §
Painava henkilökohtainen syy

Työttömyysturvalain 7 § 5 momentissa tarkoitettuna painavana henkilökohtaisena syynä pidetään puolison työtä tai yrittäjätoimintaa, joka on perheen toimeentulon kannalta välttämätöntä, lähisukulaisen tai muun läheisen henkilön huoltamista, omaa, puolison tai lasten paikkakuntaan sidottua opiskelua tai koulunkäyntiä, omaa tai lähisukulaisten terveydentilaa tai muuta näihin rinnastettavaa syytä, joksi voidaan katsoa myös hankittu asunto.

4 §
Sopivan työvoiman saatavissa olon selvittäminen

Työvoimatoimiston on selvitettävä työhönosoituksilla tai työtarjouksilla taikka muulla luotettavalla tavalla, onko työttömyysturvalain 10 §:n 2 momentissa tarkoitettua sopivaa työvoimaa saatavissa siltä työssäkäyntialueelta, jolla avoin työpaikka sijaitsee.

5 § (24.7.1997/715)
Yritystoiminnan tai oman työn aloittaminen

Yritystoiminnan tai oman työn on katsottava alkavan varsinaisen tuotannollisen tai taloudellisen toiminnan alkaessa. Jos yritystoiminnan valmisteluun liittyy poikkeuksellisen työllistäviä työvaiheita, toiminta on katsottava aloitetuksi jo ennen varsinaisen tuotannollisen toiminnan alkamista.

Kaupparekisterilain (129/1979) 3 ja 20 §:ssä tarkoitettu yritystoiminta on katsottava aloitetuksi viimeistään kaupparekisterimerkinnän tekopäivästä, jollei henkilö muuta näytä.

5 a § (24.7.1997/715)
Yritystoiminnan lopettaminen ja keskeyttäminen

Henkilön on katsottava lopettaneen yritystoiminnan, jolleivät asianhaarat anna aihetta muuhun arvioon, kun:

1) tuomioistuin on velallisen tai velkojan aloitteesta tehnyt päätöksen konkurssiin asettamisesta;

2) osakeyhtiö on asetettu selvitystilaan;

3) muun yhtiön kuin osakeyhtiön purkamisesta on tehty kaikkien yhtiömiesten kesken sopimus;

4) ammatinharjoittaja on luopunut yrittäjien eläkelain tai maatalousyrittäjien eläkelain mukaisesta eläkevakuutuksesta ja muista yritystoimintaan tavanomaisesti liittyvistä vakuutuksista, tehnyt toiminnan lopettamisesta ilmoitukset vero- ja muille viranomaisille sekä luopunut yritystoiminnassa käyttämistään toimitiloista; tai

5) henkilön alentuneen työkyvyn perusteella tai muutoin on ilmeistä, ettei yritystoimintaa enää jatketa.

Edellä 1 momentin 2–4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa yritystoiminnan lopettaminen edellyttää lisäksi, että yritystoimintaan liittyvästä vaihto- ja käyttöomaisuudesta on luovuttu tai siitä on tehty myyntivoiton jaksottamiseksi etuuden maksajalle myyntivoittolaskelma. Jos vaihto- ja käyttöomaisuudesta ei ole luovuttu tai myyntivoittolaskelmaa ei ole esitetty, katsotaan yritystoiminnan keskeytyneen.

6 §
Tarkemmat ohjeet

Työministeriö voi antaa tarkempia ohjeita tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Tällä asetuksella kumotaan työttömyysturvan saamisen työvoimapoliittisista edellytyksistä 14 päivänä joulukuuta 1984 annettu asetus (862/84).

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

30.12.1992/1700:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

30.12.1993/1682:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

24.7.1997/715:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.