Seurattu SDK 829/2022 saakka.

28.12.1990/1269

Liikepankkilaki

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista 28.12.2001/1501.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 § (30.12.1993/1609)

Liikepankki on luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (1607/1993) tarkoitettu talletuspankki. (20.4.2000/386)

Liikepankkiin sovelletaan osakeyhtiöistä annettua lainsäädäntöä, mikäli tässä laissa tai luottolaitostoiminnasta annetussa laissa ei toisin säädetä.

2 § (30.12.1993/1609)

2 § on kumottu L:lla 30.12.1993/1609.

2 luku

Perustaminen ja osakepääoma

3 § (30.12.1993/1609)

Liikepankin voi perustaa vähintään viisi yhteisöä tai säätiötä taikka vähintään kymmenen täysivaltaista henkilöä. Konkurssissa oleva tai liiketoimintakieltoon asetettu ei voi olla perustajana.

Vähintään puolella perustajista tulee olla asuinpaikka Euroopan talousalueella. Valtiovarainministeriö voi antaa luvan poiketa tästä vaatimuksesta.

4 § (30.12.1993/1609)

4 § on kumottu L:lla 30.12.1993/1609.

5 §

1 momentti on kumottu L:lla 30.12.1993/1609.

Säästöpankkien keskusrahalaitoksena toimivan liikepankin tai säästöpankkien keskusrahalaitoksena toimivan säästöpankkiosakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että pankin osakkeita tai, jos pankilla on erilajisia osakkeita, määrätyn lajisia osakkeita saa omistaa vain säästöpankki, säästöpankin tytäryhtiö, säästöpankkien keskusjärjestö ja muu niihin verrattava yhteisö. Osuuspankkien keskusrahalaitoksena toimivan liikepankin yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että pankin osakkeita tai, jos pankilla on erilajisia osakkeita, määrätyn lajisia osakkeita saa omistaa vain osuuspankki, osuuspankin tytäryhtiö, osuuspankkien keskusjärjestö ja muu niihin verrattava yhteisö. (22.12.1995/1684)

6 § (30.12.1993/1609)

6 § on kumottu L:lla 30.12.1993/1609.

7 §

1 momentti on kumottu L:lla 30.12.1993/1609.

2 momentti on kumottu L:lla 19.12.1997/1341.

Jos liikepankki on päättänyt osakepääoman korottamisesta tai alentamisesta taikka vaihtovelkakirjalainan tai optiolainan ottamisesta, sen on viipymättä lähetettävä pankkitarkastusvirastolle jäljennökset asiaa koskevista päätöksistä ja ote rekisteriviranomaisen asiasta tekemästä merkinnästä.

8 § (13.6.1997/579)

Osakeyhtiölain 6 luvun 4 §:n 3 momentissa ja 5 §:ssä sekä 12 luvun 3 §:n 2 momentin 3 kohdassa ja 3 a §:n 2 momentissa tarkoitetun luvan antaa valtiovarainministeriö. Luvan hakemiseen sovelletaan muuten, mitä osakeyhtiölain 6 luvun 5 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään. Osakepääoman alentaminen on ilmoitettava rekisteröitäväksi kuukauden kuluessa luvan myöntämisestä tai lupa raukeaa. Ilmoitukseen on liitettävä jäljennös luvasta. Osakepääoma on alennettu, kun ilmoitus on rekisteröity. Liikepankkiin ei sovelleta osakeyhtiölain 6 luvun 5 §:n 3 ja 4 momenttia eikä 6 ja 7 §:ää.

3 luku

Hallinto

9 §

Liikepankin hallintoa hoitavat hallituksena toimiva johtokunta ja toimitusjohtaja. (20.4.2000/386)

Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että pankilla on hallintoneuvosto. Jos liikepankilla on hallintoneuvosto, se valitsee johtokunnan ja toimistusjohtajan. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että johtokunnan jäsenet saadaan valita määräämättömäksi ajaksi. (20.4.2000/386)

Vähintään puolella johtokunnan jäsenistä ja toimitusjohtajalla on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, jollei valtiovarainministeriö myönnä tästä poikkeusta. (30.12.1993/1609)

Mitä tässä laissa on säädetty johtokunnan jäsenestä ja toimitusjohtajasta, on vastaavasti sovellettava johtokunnan varajäseneen ja varatoimitusjohtajaan.

10 §

Liikepankin hallintoneuvostossa on oltava vähintään viisi jäsentä. Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa, että pankkia hoidetaan asiantuntevasti ja huolellisesti lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan.

Hallintoneuvoston on erityisesti:

1) valittava ja vapautettava johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet sekä toimitusjohtaja ja määrättävä heidän palkkaetunsa;

2) vahvistettava johtokunnan päätösten kirjaamista koskevat ohjeet;

3) vahvistettava pankin toimintaa koskevat yleiset ohjeet asioissa, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä;

4) toimitutettava valitsemillaan tarkastajilla vähintään kerran vuodessa pankin hoidon ja hallinnon tarkastus;

5) valittava keskuudestaan ainakin yksi jäsen tarkastamaan ja allekirjoittamaan hallintoneuvoston puolesta pankin kuukausitase;

6 kohta on kumottu L:lla 20.4.2000/386.

7) käsiteltävä muut johtokunnan esittämät asiat.

11 §

Liikepankin johtokunnassa on oltava vähintään kolme jäsentä.

Johtokunnan tehtävänä on pankin toiminnan johtaminen lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet sen jäsenistä, jollei yhtiöjärjestyksessä ole toisin määrätty.

12 §

Liikepankin toimitusjohtajaan ei sovelleta osakeyhtiölain 8 luvun 6 §:n ja 13 §: n säännöksiä eikä pankin johtokunnan pöytäkirjan laatimiseen osakeyhtiölain 8 luvun 8 §:n 3 momentin säännöksiä.

13 § (19.12.1997/1341)

13 § on kumottu L:lla 19.12.1997/1341.

14 §

Haaste katsotaan toimitetuksi liikepankille, kun se on annettu tiedoksi johtokunnan jäsenelle tai toimitusjohtajalle.

15 § (30.12.1993/1609)

Liikepankin toiminimenkirjoittajaan ja prokuristiin sovelletaan, mitä 9 §:n 3 momentissa säädetään toimitusjohtajasta.

16 §

1 momentti on kumottu L:lla 19.12.1997/1341.

Osakeyhtiölain 3 a luvun 14 §:n 1 momentissa, 4 luvun 2 §:n 2 momentissa, 6 §:n 2 momentissa ja 12 §:n 2 momentissa sekä 9 luvun 14 §:n 1 momentissa tarkoitettu päätös on pätevä vain, jos osakkeenomistajat, joilla on vähintään osakeyhtiölaissa edellytetty enemmistö annetuista 1 momentin mukaan lasketuista äänistä, ovat sitä kannattaneet. (13.6.1997/579)

Liikepankin yhtiökokous on järjestettävä siten, että kokouspaikalla on saatavissa tieto osakasluetteloon tehdyistä merkinnöistä.

17 § (13.6.1997/579)

Osakeyhtiölain 4 luvun 2 a §:ssä tarkoitettu valtuutus päättää uusmerkinnästä, optio-oikeuksien antamisesta tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta voidaan liikepankissa antaa yhtiökokouksen päätöksellä hallintoneuvostolle tai, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään, johtokunnalle.

18 § (19.12.1997/1341)

18 § on kumottu L:lla 19.12.1997/1341.

19 §

Liikepankin on annettava pankkitarkastusvirastolle ennalta tieto pankin yhtiökokouksesta ja hallintoneuvoston kokouksesta sekä niissä käsiteltäviksi tulevista tärkeistä asioista.

4 luku (30.12.1993/1609)

(30.12.1993/1609)

4 luku on kumottu L:lla 30.12.1993/1609

5 luku

Sulautuminen ja jakautuminen (13.6.1997/579)

25 §

Osakeyhtiölain 14 luvun 13 §:ssä ja 14 a luvun 4 §:ssä tarkoitetun luvan liikepankkien sulautumiseen ja liikepankin jakautumiseen antaa valtiovarainministeriö. Jos lupa koskee liikepankkien sulautumista osakeyhtiölain 14 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, lupa vastaa luottolaitostoiminnasta annetun lain 10 §:ssä tarkoitettua toimilupaa. Luvan myöntämisen edellytyksiin ei sovelleta, mitä osakeyhtiölain 6 luvun 5 §:n 3 momentissa säädetään. Osakeyhtiölain 14 luvun 16 §:ssä ja 14 a luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun ilmoitukseen on liitettävä jäljennös valtiovarainministeriön luvasta. (13.6.1997/579)

Valtiovarainministeriöllä on oikeus antaa tarkemmat määräykset siitä, miten kulloinkin on meneteltävä liikepankkien sulautuessa.

Osakeyhtiölain 14 luvun 5 §:ää, 10 §:n 3 momenttia sekä 14 ja 15 §:ää ei sovelleta liikepankkien sulautumiseen eikä jakautumiseen. (13.6.1997/579)

26 § (13.6.1997/579)

26 § on kumottu L:lla 13.6.1997/579.

6 luku

Toiminnan keskeyttäminen, selvitystila ja purkaminen

27 §

Jos liikepankin johtokunta havaitsee pankin oman pääoman tappioiden johdosta vähentyneen siten, että sidotusta omasta pääomasta ainakin puolet on menetetty eikä pankilla ole omia varoja luottolaitostoiminnasta annetun lain 78 §:ssä säädettyä määrää, tai jos pankki ei voi täyttää sitoumuksiaan, johtokunnan on viipymättä tehtävä tilinpäätös ja annettava se tilintarkastajien ja rahoitustarkastuksen tutkittavaksi. Tilintarkastajien on viipymättä annettava johtokunnalle kirjallinen lausunto tilinpäätöksen tarkastuksesta. (30.12.1993/1609)

Jollei johtokunta ole 1 momentissa tarkoitetuissa olosuhteissa tehnyt tilinpäätöstä, pankkitarkastusviraston on kehotettava johtokuntaa viipymättä tekemään tilinpäätös. Jollei johtokunta noudata kehotusta, pankkitarkastusviraston on teetettävä tilinpäätös ja annettava se tilintarkastajien tutkittavaksi.

Laskettaessa 1 momentissa tarkoitettua sidotun oman pääoman määrää lisätään siihen taseen liitteessä tarkemmin selvitettävä erä, joka osoittaa omaisuuserien yhteenlasketun arvon nousun, jos näitä eriä arvostettaisiin todennäköiseen luovutushintaan luovutuksesta johtuvat erilliskulut vähennettynä. Käyttöomaisuus, jonka arvo jatkuvasti vähenee, on kuitenkin merkittävä tarpeellisin poistoin vähennettyyn hankintamenon mukaiseen määrään, jos tämä olisi luovutushintaa korkeampi.

28 §

Jos tilintarkastajat tai rahoitustarkastus toteavat, että vähintään puolet liikepankin sidotusta omasta pääomasta on menetetty eikä pankilla ole omia varoja luottolaitostoiminnasta annetun lain 78 §:ssä säädettyä määrää eikä pankin toiminnan jatkamista saada pankin vakuusrahaston avustuksella tai avustuslainalla taikka rahoitustarkastuksen hyväksymällä muulla tavalla turvatuksi tai että pankki ei voi täyttää sitoumuksiaan, pankin johtokunnan on viipymättä ilmoitettava siitä ministeriölle ja talletussuojarahastolle sekä, jos pankki kuuluu vakuusrahastoon, vakuusrahastolle. (19.12.1997/1231)

Valtiovarainministeriö voi 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa määrätä enintään neljän kuukauden ajaksi talletusten vastaanottamisen yleisölle tarjottaville tileille ja niillä olevien varojen sekä pankin muiden sitoumusten maksamisen kokonaan tai osittain keskeytettäväksi. Edellä sanottu ei koske palkkioita pankin hoidosta eikä saatavien ja muiden varojen turvaamisesta aiheutuvien välittömien menojen suorittamista.

Jos liikepankin toiminnan jatkuminen on saatu 1 momentissa tarkoitetulla tavalla turvatuksi, pankin on kiireellisesti ryhdyttävä toimenpiteisiin sidotun oman pääoman kartuttamiseksi siten, että sidotun oman pääoman menetys on korvattu viiden vuoden kuluessa sen tilinpäätöksen tekemisestä, jossa menetys on todettu, jollei valtiovarainministeriö erityisestä syystä enintään kahdeksi vuodeksi myönnä määräaikaan pidennystä.

29 §

Kun liikepankin toiminta on 28 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla keskeytetty, yhtiökokous on kutsuttava koolle viimeistään kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi saannista päättämään pankin toiminnan jatkamisesta.

30 §

Jos liikepankin toiminta on keskeytetty tappioiden johdosta ja pankin toimintaa aiotaan jatkaa, johtokunnan on tehtävä yhtiökokoukselle ehdotus sidotun oman pääoman lisäykseksi tai vakuuden hankkimiseksi sidotun oman pääoman puuttuvan osan kattamiseksi tai osakepääoman alentamisesta tai pankin sulautumisesta toiseen liikepankkiin.

Jos liikepankin toiminta on keskeytynyt maksuvaikeuksien johdosta, johtokunnan on tehtävä yhtiökokoukselle ehdotus pankin maksuvalmiuden turvaamisesta.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut johtokunnan ehdotukset on alistettava rahoitustarkastuksen hyväksyttäviksi. Rahoitustarkastuksen on pyydettävä ehdotuksista talletussuojarahaston ja, jos pankki kuuluu vakuusrahastoon, vakuusrahaston lausunto. (19.12.1997/1231)

31 §

Liikepankin johtokunnan on haettava valtiovarainministeriöltä pankin toiminnan keskeyttämistä koskevan päätöksen peruuttamista, jos yhtiökokous sen jälkeen, kun pankin toiminta on tappioiden johdosta keskeytetty:

1) hyväksyy ehdotuksen lisäyksen hankkimisesta sidotun oman pääoman puuttuvan osan kattamiseksi, ja lisäys sidottuun omaan pääomaan todetaan yhtiökokouksessa täysin merkityksi, sekä tekee päätöksen siitä, että lisäys sidottuun omaan pääomaan on suoritettava kolmen kuukauden kuluessa yhtiökokouksen päätöksestä lukien;

2) toteaa, että pankkitarkastusviraston hyväksymä vakuus sidotun oman pääoman puuttuvasta osasta on hankittu;

3) toteaa, että sidotun oman pääoman puuttuva osa on suoritettu; tai

4) päättää osakepääoman alentamisesta.

Edellä 1 momentissa mainitulla tavalla on meneteltävä myös, jos yhtiökokous siinä tapauksessa, että liikepankin toiminta on keskeytetty maksuvaikeuksien johdosta, hyväksyy johtokunnan ehdotuksen pankin maksuvalmiuden turvaamisesta.

32 §

Liikepankki ei saa jakaa osinkoa ennen kuin sidottu oma pääoma on karttunut 31 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua lisäystä vastaavalla määrällä lisättynä pankkitarkastusviraston hyväksymällä korolla.

Jos liikepankki joutuu selvitys- tai konkurssitilaan ennen kuin 1 momentissa tarkoitettu lisäys sidottuun omaan pääomaan on 1 momentissa tarkoitetulla tavalla katettu, lisäys omaan pääomaan on suoritettava pankin varoista ennen osakkaille osakepääomasta suoritettavia maksuja.

33 §

Liikepankin johtokunnan on viipymättä kutsuttava yhtiökokous päättämään pankin asettamisesta selvitystilaan, jollei edellä 28 §:n 2 momentin nojalla asetetun määräajan kuluessa:

1) liikepankin toimintaa ole voitu turvata 28 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla;

2) ole tehty päätöstä lisäyksen hankkimisesta sidotun oman pääoman puuttuvan osan kattamiseksi;

3) ole hankittu 30 §:ssä tarkoitettua vakuutta;

4) ole tehty päätöstä osakepääoman alentamisesta;

5) ole tehty päätöstä pankin sulautumisesta toiseen liikepankkiin; tai

6) yhtiökokous ei ole hyväksynyt ehdotusta pankin maksuvalmiuden turvaamisesta.

Edellä 1 momentissa säädettyä menettelyä on noudatettava myös, jos 30 §:ssä tarkoitettua lisäystä sidottuun omaan pääomaan ei ole 31 §:n 1 momentin 1 kohdassa asetetun määräajan kuluessa suoritettu.

34 §

Jos liikepankin toimilupa on peruutettu, pankin johtokunnan on viipymättä suljettava pankki sekä kutsuttava yhtiökokous päättämään pankin asettamisesta selvitystilaan tai pankin sulautumisesta toiseen liikepankkiin.

35 §

Liikepankin toiminnan ollessa keskeytettynä tai pankin ollessa suljettuna pankilta ei saa hakea velkaa tai muuta sitoumusta suoritettavaksi eikä sen omaisuutta ulosmitata eikä hakea pankin omaisuutta takavarikkoon tai myymis- ja hukkaamiskieltoon taikka asettaa pankkia konkurssi- tai selvitystilaan. Myöskään pankin antamaa panttia ei saa tänä aikana muuttaa rahaksi.

Jos velkojan on lain mukaan oikeutensa säilyttämiseksi määräajassa pantava vireille kanne tai ryhdyttävä muuhun toimenpiteeseen, josta liikepankin toiminnan keskeyttäminen tai pankin sulkeminen hänet estää, oikeus on katsottava säilyneeksi, jos toimenpiteeseen on ryhdytty kuudenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun päätös toiminnan keskeyttämisestä on peruutettu tai pankki on uudelleen aloittanut toimintansa.

36 §

Valtiovarainministeriöllä on oikeus antaa määräyksiä liikepankin hoidosta sen toiminnan ollessa keskeytettynä tai pankin ollessa suljettuna.

37 §

Liikepankin asettamisesta selvitystilaan päättää yhtiökokous.

Valtiovarainministeriön on pankkitarkastusviraston esityksestä määrättävä pankki suljettavaksi ja päätettävä pankin asettamisesta selvitystilaan, jos:

1) liikepankin johtokunta ei ole täyttänyt sitä, mitä sen velvollisuudeksi on 28, 29, 33 tai 34 §:ssä säädetty;

2) pankki on aloittanut toimintansa ennen 7 §:ssä säädettyä osakepääoman maksamista; tai

3) yhtiökokous ei ole 33 ja 34 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa tehnyt niissä tarkoitettuja päätöksiä.

38 §

Kun yhtiökokous on päättänyt asettaa pankin selvitystilaan, sen on valittava vähintään kaksi selvitysmiestä toimittamaan pankin selvitys. Selvitysmiehistä ainakin yhden on oltava pankin velkojien edustaja. Selvitysmiesten vaalista on viipymättä ilmoitettava pankkitarkastusvirastolle, joka määrää lisäksi yhden selvitysmiehen.

Yhtiökokous voi erityisestä syystä päättää selvitysmiehen vaalin siirtämisestä kahden viikon kuluessa ilman eri kutsua pidettävään jatkokokoukseen.

Jollei selvitysmiehiä ole valittu kahden viikon kuluessa siitä, kun päätös liikepankin asettamisesta selvitystilaan on tehty, valtiovarainministeriön on määrättävä selvitysmiehet.

39 §

Liikepankin yhtiökokouksen on selvitysmiesten vaalin yhteydessä valittava yksi tai useampi tilintarkastaja tarkastamaan pankin hallintoa ja tilejä selvitystilan aikana. Jos valtiovarainministeriö on määrännyt selvitysmiehet, näiden on viipymättä kutsuttava kokoon yhtiökokous valitsemaan tilintarkastajia. Jollei tällaista kokousta voida pitää, selvitysmiesten on pyydettävä valtiovarainministeriötä määräämään tilintarkastajat.

Mitä luottolaitostoiminnasta annetussa laissa säädetään tilintarkastajista, on soveltuvin osin voimassa selvitystilan tilintarkastajista. (30.12.1993/1609)

40 §

Milloin tuomioistuimen asiana on päättää liikepankin selvitystilaan asettamisesta, on pankin velkojat ja osakkeenomistajat kutsuttava määrättynä päivänä kolmen viikon kuluessa kutsun antamisesta pankin kotipaikan alioikeuteen. Kutsu on viipymättä annettava kuulutuksella, joka tuomioistuimen tai tuomarin toimesta julkaistaan virallisessa lehdessä ja vähintään kaksi kertaa, viimeksi enintään viikkoa ennen sanottua määräpäivää, ainakin yhdessä pankin kotipaikan sanomalehdessä.

Kuultuaan saapuvilla olevia liikepankin velkojia ja osakkeenomistajia, pankin johtokuntaa ja pankkitarkastusvirastoa tuomioistuimen on ratkaistava, onko pankki asetettava selvitystilaan. Jos pankki päätetään asettaa selvitystilaan, tuomioistuimen on määrättävä selvitysmiehet, joista ainakin yhden on oltava pankkitarkastusviraston ehdottama henkilö.

41 §

Jos tuomioistuin on määrännyt selvitysmiehet, on näiden viipymättä kutsuttava kokoon yhtiökokous tilintarkastajia valitsemaan. Jollei tällaista kokousta saada pidetyksi, on selvitysmiesten pyydettävä tuomioistuinta määräämään tilintarkastajat.

42 §

Päätöstä tai määräystä, joka on annettu 27, 28, 36–38 tai 40 §:n nojalla, on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.

43 §

Kun liikepankki on asetettu selvitystilaan, johtokunnan on viipymättä laadittava ja annettava selvitysmiehille tilinpäätös siltä ajalta, jolta tilinpäätöstä ei ole ennen esitetty yhtiökokouksen vahvistettavaksi. Selvitysmiesten on toimitettava viipymättä tilinpäätös selvitystilan tilintarkastajille, joiden on kahden kuukauden kuluessa annettava kertomus hallinnon ja tilien tarkastuksesta. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on kuukauden kuluessa tilintarkastuskertomuksen valmistumisesta esitettävä yhtiökokoukselle, jonka on otettava käsiteltäväksi kysymys vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja toimitusjohtajalle tilinpäätöksen tarkoittamalta ajalta.

Jos 1 momentissa tarkoitettu aika käsittää myös edellisen tilikauden, tältä tilikaudelta on laadittava erillinen tilinpäätös ja emoyhtiössä myös konsernitilinpäätös.

44 §

Liikepankin asettamisesta selvitystilaan sekä selvitysmiesten valitsemisesta ja toiminimen kirjoittamisesta selvitystilan aikana selvitysmiesten on viipymättä ilmoitettava kaupparekisteriin.

Valtiovarainministeriön on ilmoitettava kaupparekisteriin päätöksestään, jolla se on määrännyt liikepankin asetettavaksi selvitystilaan tai määrännyt selvitysmiehet.

45 §

Selvitystilassa olevan liikepankin toiminimeen on lisättävä sana "selvitystilassa".

Joka yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa selvitystilan alkamisen jälkeen kirjoittaa liikepankin toiminimen noudattamatta, mitä 1 momentissa on säädetty, vastaa syntyneen sitoumuksen aiheuttamasta vahingosta. Tällaista vastuuta ei kuitenkaan ole, jos asiakirjasta käy ilmi, että pankki on selvitystilassa, tai jos se, jolle sitoumus on annettu, tiesi pankin olevan selvitystilassa.

46 §

Selvitysmiesten tehtävänä on hoitaa liikepankin asioita selvitystilan aikana. Selvitysmiesten kelpoisuudesta, oikeuksista, velvollisuuksista ja vahingonkorvausvelvollisuudesta on, jollei tässä laissa toisin säädetä, soveltuvin osin voimassa, mitä pankin hallintoneuvoston ja johtokunnan jäsenistä on säädetty.

Selvitysmiesten palkkiosta päättää yhtiökokous.

47 §

Selvitysmiesten on heti keskeytettävä talletusten vastaanottaminen yleisöltä sekä muiden paitsi pankin hoidosta aiheutuvien maksujen suorittaminen.

48 §

Selvitysmiesten on haettava julkinen haaste liikepankin velkojille.

Selvitysmiehillä on oikeus tarvittaessa kutsua liikepankin velkojat kokoon. Kutsumisjärjestyksestä on voimassa, mitä konkurssipesän velkojien kokoonkutsumisesta on säädetty.

49 §

Selvitysmiesten on muutettava liikepankin omaisuus rahaksi niin pian kuin se voi tapahtua ilmeistä vahinkoa tuottamatta.

50 §

Selvitysmiesten on kolmen kuukauden kuluessa kunkin tilikauden päättymisestä annettava selvitystilan tilintarkastajille tilinpäätös. Selvitystilan tilinpäätös on laadittava siten kuin tässä laissa ja osakeyhtiölain 13 luvun 11 §:ssä on säädetty. Tilinpäätös on kaikkien selvitysmiesten allekirjoitettava.

Jollei selvitysmenettelyä ole saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa selvitystilan alkamisesta, selvitysmiesten on 1 momentissa tarkoitetun tilinpäätöksen antamisen yhteydessä ilmoitettava, mitkä syyt ovat aiheuttaneet viivytyksen.

51 §

Selvitystilan tilintarkastajien on kuukauden kuluessa siitä, kun tilinpäätös on heille jätetty, annettava selvitysmiehille kertomus hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

Selvitysmiesten on viipymättä julkaistava tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus Virallisessa lehdessä, pidettävä ne osakkeenomistajien ja velkojien nähtävinä sekä esitettävä ne yhtiökokoukselle.

52 §

Liikepankin yhtiökokous voi erottaa valitsemansa selvitysmiehen ja valita erotetun tilalle toisen. Sama oikeus on valtiovarainministeriöllä ja pankkitarkastusvirastolla, jos se on määrännyt selvitysmiehet.

53 §

Selvitysmenettelyn alkamisen jälkeen liikepankin velkoja ei saa ryhtyä pakkotoimin perimään saatavaansa. Selvitysmenettely ei kuitenkaan estä sellaisen saatavan perimistä, johon velkojalla on pantti- tai muu vastaava etuoikeus.

Selvitysmenettelyn alkamisen jälkeen liikepankin velallisella ei ole oikeutta käyttää kuittaukseen saamista, jonka velallinen on hankkinut sen jälkeen, kun valtiovarainministeriö on määrännyt pankin toiminnan keskeytettäväksi tai peruuttanut pankin toimiluvan taikka määrännyt pankin suljettavaksi.

54 § (19.12.1997/1231)

Selvitysmiesten on kutsuttava yhtiökokous kokoon päättämään liikepankin toiminnan jatkamisesta, jos syy, jonka perusteella pankki on asetettu selvitystilaan, on poistunut tai jos pankin asema on selvitystilan kestäessä parantunut ja jos rahoitustarkastus on todennut pankin täyttävän ne ehdot, jotka laissa pankin toiminnalle asetetaan. Jos yhtiökokous, tilintarkastajien ja, pankin kuuluessa vakuusrahastoon, vakuusrahaston annettua pankin asemasta lausuntonsa, puoltaa toiminnan jatkamista, selvitysmiesten on haettava ministeriöltä selvitystilan lakkauttamista.

55 §

Liikepankkia ei saa asettaa konkurssiin ennen kuin selvitysmenettelyssä on todettu, että sen velat ovat varoja suuremmat.

Jos pankin velat ovat 1 momentin mukaisesti varoja suuremmat, selvitysmiesten on luovutettava pankin omaisuus konkurssiin.

56 §

Tehtävänsä suoritettuaan selvitysmiesten on annettava selvitystilan tilintarkastajille lopputilitys, johon on liitettävä kertomus heidän hallinnostaan selvitystilan alkamisesta lukien, selostus omaisuuden jaosta tai sen määrätarkoitukseen käyttämisestä sekä tiliaineisto koko selvitysajalta.

Selvitystilan tilintarkastajien on kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun lopputilitys on heille jätetty, annettava selvitysmiehille kertomus lopputilityksen johdosta. Selvitysmiesten on esitettävä lopputilitys ja tilintarkastuskertomus viipymättä yhtiökokoukselle ja meneteltävä muutenkin 51 §:n 2 momentissa mainitulla tavalla.

57 §

Jollei liikepankin toimintaa ole päätetty jatkaa, pankki katsotaan puretuksi, kun lopputilitys on esitetty yhtiökokoukselle. Selvitysmiesten on ilmoitettava asiasta valtiovarainministeriölle ja kaupparekisteriin.

58 §

Selvitysmiesten antamaa lopputilitystä saa siihen tyytymätön moittia liikepankin kotipaikan alioikeudessa. Moitekanne on pantava vireille kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 56 §:ssä tarkoitettu lopputilitys esitettiin yhtiökokoukselle.

59 §

Jos liikepankin omaisuus on luovutettu konkurssiin, pankin tallettajalla on oikeus saada konkurssipesän varoista maksu talletustilillä olevasta saatavastaan siitä huolimatta, ettei saatavaa ole konkurssissa valvottu.

7 luku

Vahingonkorvausvelvollisuus

60–63 §

60–63 § on kumottu L:lla 19.12.1997/1341.

64 § (19.12.1997/1341)

Liikepankin perustajan, osakkeenomistajan, hallintoneuvoston ja johtokunnan jäsenen, toimitusjohtajan sekä hallintoneuvoston määräämän tarkastajan vahingonkorvausvelvollisuudesta säädetään luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (1607/1993) ja tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuudesta tilintarkastuslaissa (936/1994). Vahingonkorvauskanteen nostamisesta liikepankin lukuun on voimassa, mitä osakeyhtiölain 15 luvun 5–7 §:ssä säädetään.

Rahoitustarkastuksella on osakeyhtiölain 15 luvun 5 ja 6 §:n estämättä oikeus, jos se katsoo tallettajien edun sitä vaativan, nostaa vahingonkorvauskanne liikepankin lukuun luottolaitostoiminnasta annetun lain 97 c §:ssä tarkoitettua henkilöä tai yhteisöä vastaan.

8 luku

Rangaistussäännökset

65 § (19.12.1997/1341)

Joka törkeästi laiminlyö täyttää, mitä 27–30, 33 ja 34 §:ssä säädetään johtokunnan velvollisuuksista, on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, liikepankin selvitystilaa koskevien säännösten rikkomisesta sakkoon.

9 luku

Erinäiset säännökset

66 § (19.12.1997/1341)

66 § on kumottu L:lla 19.12.1997/1341.

67 §

Liikepankki voi siirtää välittömästi ennen lain voimaantuloa päättyneeltä tilikaudelta laaditussa tilinpäätöksessä luottotappiovarauksista vararahastoon määrän, joka on enintään 90 prosenttia edellä tarkoitetulta tilikaudelta tehtävän ja aikaisemmin tehtyjen luottotappiovarausten yhteismäärästä.

Edellä 1 momentin mukaisesti vararahastoon siirrettyä määrää, poiketen siitä, mitä muualla laissa on säädetty, saadaan käyttää ainoastaan pankin tappioiden kattamiseen siltä osin kuin vahvistetun taseen osoittama voitto ja muu vapaa oma pääoma eivät siihen riitä.

10 luku

Voimaantulo

68 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991 ja sillä kumotaan 29 päivänä elokuuta 1969 annettu liikepankkilaki (540/69) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

HE 242/89, pankkivk.miet. 8/90, svk.miet. 182/90, svk.miet. 182 a/90

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

23.10.1992/931:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1992.

HE 116/92, TaVM 33/92

30.12.1993/1609:

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. (L 1609/1993 tuli A:n 1617/1993 mukaisesti voimaan 1.1.1994.)

HE 295/92, TaVM 50/93, ETA-sopimuksen liite IX: neuvoston direktiivit 73/183/ETY, 77/780/ETY, 86/524/ETY, 89/646/ETY, 89/299/ETY, 89/647/ETY, 91/31/ETY, 83/350/ETY, 86/635/ETY, 89/117/ETY ja 91/308/ETY

22.12.1995/1684:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

HE 176/95, TaVM 24/95, EV 156/95

26.7.1996/573:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1996.

HE 38/96, TaVM 12/96, EV 104/96

13.6.1997/579:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

HE 41/1997, TaVM 8/1997, EV 58/1997

19.12.1997/1231:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

HE 223/1997, TaVM 35/1997, EV 220/1997, Parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/19/EY; EYVL N:o L 135, 31.5.1994, s. 5

19.12.1997/1341:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

HE 208/1997, TaVM 34/1997, EV 215/1997

20.4.2000/386:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2000.

HE 6/2000, TaVM 4/2000, EV 39/2000

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.