Seurattu SDK 125/2023 saakka.

15.9.1989/819

Laki tieliikenteen tietojärjestelmästä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 13.6.2003/541, joka on voimassa 1.1.2004 alkaen, lukuun ottamatta 6 §:n 3 momenttia sekä 6 a ja 16 §:ää, jotka kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2005. Ks. myös siirtymäsäännökset 25 §:ssä L:ssa ajoneuvoliikennerekisteristä (541/2003).

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (18.12.1995/1595)
Tieliikenteen tietojärjestelmä ja sen pitäjä

Liikenneturvallisuuden edistämiseksi ja tieliikenteen tietopalvelua varten pidetään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla rekistereitä ajoneuvoista ja niiden verotuksesta, katsastuksesta ja kiinnityksistä sekä ajokorteista ja kuljettajantutkinnoista. Nämä rekisterit ja niihin kuuluvat tietojenkäsittelyohjelmistot muodostavat tieliikenteen tietojärjestelmän.

Tieliikenteen tietojärjestelmää pitää ajoneuvohallintokeskus (rekisterinpitäjä).

2 §
Muiden säädösten soveltaminen

Tieliikenteen tietojärjestelmästä ja sen osarekistereistä on tässä laissa säädetyn ohella voimassa, mitä niistä on erikseen säädetty.

3 §
Tieliikenteen tietojärjestelmän osat

Tieliikenteen tietojärjestelmän osarekistereitä ovat:

1) ajoneuvorekisteri;

2) ajokorttirekisteri;

3) ajoneuvoverotusrekisteri;

4) autokiinnitysrekisteri.

Ajoneuvorekisterin osana on erityisrekisteri ajoneuvojen autokiinnitystä varten. (8.1.1993/7)

4 § (3.12.1999/1129)
Tieliikenteen tietojärjestelmän tiedot

Tieliikenteen tietojärjestelmän tietokantaan saa tallettaa luonnollisesta henkilöstä seuraavat henkilötiedot: ajoneuvon omistajan ja haltijan, koenumerotodistuksen haltijan sekä siirtoluvan hakijan nimi, henkilötunnus, osoite, kotikunta, poliisipiiri, johon kotikunta kuuluu, ja äidinkieli. Tietokantaan saa tallettaa oikeushenkilöstä vastaavat tiedot, myös liike- ja yhteisötunnuksen. Tietokantaan saa tallettaa lisäksi tiedon siitä, onko omistaja tai haltija luonnollinen henkilö vai oikeushenkilö, sekä tiedon haltijan hallintaoikeuden laadusta.

Osarekistereihin saa tallettaa tieliikenteen tietojärjestelmän käyttötarkoitusta palvelevia tietoja siten kuin 5–8 §:ssä säädetään.

5 § (3.12.1999/1129)
Ajoneuvorekisterin tiedot

Ajoneuvorekisteriin, johon merkitään tiedot rekisteröitäväksi ilmoitettavista rekisteröintivelvollisuuden alaisista ajoneuvoista ja tiedot asetuksessa säädettävistä muista ajoneuvoista, joille haetaan tilapäistä käyttöoikeutta liikenteessä, talletetaan siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään ajoneuvon yksilöintiä, rekisteröintiä, siirtolupaa, koenumerotodistusta, rekisterikilpiä, katsastusta, liikennevakuutusta, ajoneuvoverotusta, valmistajaa tai maahantuojaa sekä rekisteröintimaksuja, siirtoluvan ja koenumerotodistuksen myöntämiseen liittyviä maksuja ja näiden maksujen perimistä sekä ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia koskevia tietoja.

Ajoneuvorekisterin erityisrekisteriin, johon merkitään hakemuksesta tiedot asetuksella säädettävistä muista kuin rekisteröintivelvollisuuden alaisista ajoneuvoista, talletetaan 1 momentissa mainittuja tietoja siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

6 § (30.4.1999/559)
Ajokorttirekisterin tiedot

Ajokorttirekisteriin, johon merkitään ajokorttiluvan hakijat ja ajo-oikeuden haltijat sekä ajo-oikeutta vailla olevat liikennerikoksiin syyllistyneiksi epäillyt ja syyllistyneet henkilöt, talletetaan siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään ajokorttiluvan hakijasta ja ajo-oikeuden haltijasta sekä ajo-oikeutta vailla olevasta:

1) ajokorttiluokat, joita vastaavin merkinnöin ajokorttilupa on myönnetty, ajo-oikeutta koskevat erityisehdot ja erityisluvat sekä vastaavat puolustusvoimien ajokorttia koskevat tiedot;

2) moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa tehdyiksi epäiltyjä ja tehtyjä liikennerikoksia, niistä seuranneita rangaistuksia ja muita seuraamuksia koskevat tiedot sekä tieliikennelain (267/1981) nojalla tapahtunutta ajokieltoon määräämistä, ajokorttiluvan peruuttamista, ajo-oikeuden raukeamista ja varoituksen antamista sekä niiden perustana olevaa tekoa tai epäiltyä tekoa koskevat tiedot;

3) henkilöauton ammattiajoluvan, liikenneopettajaluvan ja vaarallisten aineiden kuljettamiseen oikeuttavan ajoluvan myöntämistä ja peruuttamista koskevat tiedot;

4) autokoulujen valvontaa ja tutkimusta varten kuljettajaopetusta ja kuljettajantutkintoa koskevat tiedot; sekä

5) opetusluvan ja harjoitusluvan myöntämistä koskevat tiedot.

Ulkomailla annetun ajokortin haltijaa koskevat tiedot talletetaan ajokorttirekisteriin, jos hänet on Suomessa tuomittu tieliikennelain 75 §:n 1 momentissa mainitusta rikoksesta tai muusta moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa tehdystä tieliikennelaissa rangaistavaksi säädetystä rikoksesta taikka liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä annetun lain (546/1998) 3 §:n 1 kohdassa tarkoitetusta paljastinlaiterikkomuksesta. Rekisteriin talletetaan soveltuvin osin 1 momentissa ja 4 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

Ajokortin valmistaja ylläpitää ajoneuvohallintokeskuksen toimeksiannosta ja valvonnassa osana ajokorttirekisteriä ajo-oikeuden haltijan valokuvan ja nimikirjoituksen käsittävää tiedostoa (väliaikainen ajokorttitiedosto). Valmistaja hävittää valokuvan ja nimikirjoituksen viimeistään kolmen vuoden kuluttua ajokortin tilauksesta.

6 a § (18.12.1995/1595)
Tietojen poistaminen ajokorttirekisteristä

Tieliikennelain 75 §:n 1 momentissa tarkoitettuja rikoksia koskevat tiedot poistetaan rekisteristä kymmenen vuoden kuluttua siitä, kun niitä koskeva päätös on saanut lainvoiman. Yksittäistä rangaistusta koskevaa kymmenen vuotta rekisterissä ollutta tietoa ei kuitenkaan poisteta, jos henkilöstä on rekisterissä sellainen tieto, jota ei edellä sanotun nojalla vielä voida poistaa.

Muita kuin 1 momentissa tarkoitettuja rikoksia koskevat tiedot ja poliisin hallinnollisella päätöksellä määräämiä seuraamuksia koskevat tiedot, mikäli ne eivät liity 1 momentissa tarkoitettuun rikokseen, poistetaan viiden vuoden kuluttua siitä, kun niitä koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Syytöntä henkilöä koskevat rikostiedot poistetaan rekisteristä niitä koskevan päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Tiedot epäillystä rikoksesta poistetaan syyteoikeuden vanhennuttua. Mikäli poliisi on edellä sanottuihin liittyen tehnyt ajo-oikeutta tai ajolupaa koskevan hallinnollisen päätöksen, poistetaan tiedot epäillystä rikoksesta viiden vuoden kuluttua siitä, kun päätös on saanut lainvoiman.

Kaikki rekisteriin merkittyä henkilöä koskevat rekisteritiedot poistetaan rekisteristä yhden vuoden kuluttua hänen kuolemastaan.

7 § (27.6.1997/627)
Ajoneuvoverotusrekisterin tiedot

Ajoneuvoverotusrekisteriin, joka muodostuu moottoriajoneuvoverosta annetun lain (722/1966) ja ajoneuvoverosta annetun lain (1111/1996) mukaan veronalaisista rekisteröidyistä ajoneuvoista, talletetaan:

1) mainituissa laeissa säädettyjen verojen määräämisen perusteena olevat ajoneuvon yksilöinti-, rekisteröinti- ja tekniset tiedot; sekä

2) mainituissa laeissa säädettyjen verojen ajoneuvokohtaiset määrään, kantoon ja perintään liittyvät tiedot.

8 §
Autokiinnitysrekisterin tiedot

Autokiinnitysrekisteriin, joka muodostuu niistä rekisteröidyistä ajoneuvoista, joihin on haettu tai vahvistettu autokiinnitys, talletetaan:

1) ajoneuvon yksilöinti-, rekisteröinti- ja tekniset tiedot; sekä

2) autokiinnityksen hakemista, vahvistamista, määrää, kuolettamista ja raukeamista sekä kiinnittämisen estettä koskevat tiedot siten kuin autokiinnityslaissa (810/72) säädetään.

9 §
Oikeus tietojen saantiin ja tallettamiseen (18.12.1995/1595)

Tieliikenteen tietojärjestelmää varten Ajoneuvohallintokeskuksella on oikeus saada seuraavia tietoja, jotka voidaan siirtää konekielisinä tieliikenteen tietojärjestelmän tietokantaan: (3.12.1999/1129)

1) luonnollisten henkilöiden nimeä ja osoitetta, henkilötunnuksen muuttumista, kuolemaa sekä väestötietolain (507/1993) 25 §:n 4 momentissa tarkoitettua luovutusrajoitusta koskevat tiedot väestötietojärjestelmästä; (3.12.1999/1129)

2) ajoneuvon ennakkoilmoittamiseksi tarpeelliset tiedot ajoneuvon valmistajien tai maahantuojien tietojärjestelmistä;

3) ryhmäliikennevakuutusta, liikennevakuutuksen maksun laiminlyöntiä, vakuutuksen irtisanomista sekä ajoneuvon väliaikaista vakuuttamattomuutta koskevat tiedot liikennevakuutuskeskuksen ja liikennevakuutusyhtiöiden järjestelmistä; (18.12.1995/1595)

4) liikennerikosten ja -rikkomusten seuraamustiedot oikeushallinnon tietojärjestelmästä; sekä

5) puolustusvoimien ajokorttitiedot puolustusvoimien tietojärjestelmästä.

Poliisi voi tallettaa suorakäyttöisesti tieliikenteen tietojärjestelmään ajoneuvojen anastus- ja rekisterikilpitietoja sekä ajokorttilupaa, sen saamisen esteitä, ajokieltoa, väliaikaista ajokieltoa ja ajo-oikeuteen liittyviä hallinnollisia seuraamuksia koskevia tietoja. (8.1.1993/7)

Kuljettajantutkintojen vastaanottaja voi tallettaa suorakäyttöisesti tieliikenteen tietojärjestelmään kuljettajaopetusta ja kuljettajantutkintoa sekä ajokorttia ja vaarallisten aineiden kuljettamiseen oikeuttavaa ajolupaa koskevia tietoja. (30.4.1999/559)

Tullilaitos voi tallettaa suorakäyttöisesti tieliikenteen tietojärjestelmään myöntämäänsä ajoneuvon siirtolupaa ja sen aikana voimassa olevaa liikennevakuutusta koskevia tietoja. (3.12.1999/1129)

Katsastuksen suorittaja ja ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain (1100/1998) 3 §:ssä mainittu sopimusrekisteröijä voivat siirtää teknisen käyttöyhteyden avulla tieliikenteen tietojärjestelmään asianomaista tehtävää koskevia tietoja siten kuin Ajoneuvohallintokeskus määrää. Ajoneuvohallintokeskus voi sallia tietojen tallettamisen suorakäyttöisesti. (23.12.1998/1103)

10 §
Tieliikenteen tietojärjestelmän käyttö

Ajoneuvohallintokeskus voi käyttää tieliikenteen tietojärjestelmää ja sen osarekistereitä sille lain mukaan kuuluvien tai sen nojalla määrättyjen tehtävien tai velvoitteiden hoitamisessa. (30.4.1999/559)

Tieliikenteen tietojärjestelmän osarekisterissä voidaan käyttää henkilötietoja sekä muita järjestelmän yhteiseen tietokantaan talletettuja tietoja, mikäli asianomainen tieto saadaan tallettaa osarekisteriin.

11 § (18.12.1995/1595)
Tietojen luovutus tieliikenteen tietojärjestelmästä

Tietoja tieliikenteen tietojärjestelmästä pyydettäessä on ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus ja suojaustapa sekä muut luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat. Tämä ei kuitenkaan koske tilastotietoja eikä yksittäin luovutettavia tietoja, jollei tästä laista muuta johdu.

Tieliikenteen tietojärjestelmästä luovutettavan tiedon tulee olla tarpeellinen ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. Tietoa ei saa luovuttaa, jos luovuttamisen voidaan perustellusta syystä epäillä vaarantavan rekisteröidyn yksityisyyden suojaa, hänen etujaan tai oikeuksiaan taikka valtion turvallisuutta. (30.4.1999/559)

Muiden teknisellä käyttöyhteydellä luovutettavien tietojen kuin tilastotietojen tallettamiseen luovutuksensaajan tietojärjestelmään vaaditaan ajoneuvohallintokeskuksen lupa.

Luovutettuja tietoja saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon ne on luovutettu. Yksittäin luovutettuja tietoja lukuun ottamatta tietoja ei saa luovuttaa kolmannelle ilman asianmukaista lupaa.

Poliisilla on oikeus teknisellä käyttöyhteydellä luovuttaa tietoja etsittävistä ajoneuvoista toisen valtion poliisi- ja oikeusviranomaisille sekä kansainvälistä rikostorjuntaa suorittaville viranomaisjärjestöille.

12 § (18.12.1995/1595)
Tietojen luovutus ajoneuvorekisteristä

Ajoneuvorekisteristä voidaan luovuttaa:

1) tietoja rekisteritunnuksen tai valmistenumeron perusteella yksittäisluovutuksena henkilötunnusta lukuun ottamatta;

2) viranomaiselle lain mukaan kuuluvien tai sen nojalla määrättyjen tehtävien tai velvoitteiden hoitamiseksi tarpeellisia tietoja; (30.4.1999/559)

2 a) tullilaitokselle tietoja ajoneuvon siirtoluvan myöntämistä varten ja sen aikana voimassa olevaan liikennevakuutukseen liittyvien asioiden hoitamista varten; (3.12.1999/1129)

3) tietoja liikennevakuutuskeskukselle määräajassa lakisääteisen liikennevakuutuksen ottamisen laiminlyöneistä liikennevakuutusmaksua vastaavan hyvikkeen määräämistä varten sekä liikennevakuutuskeskukselle ja liikennevakuutusyhtiöille liikenne- ja autovakuutuksen sekä valtiokonttorille liikenne- ja autovakuutusta vastaavan valtion korvausjärjestelmän hoitamista varten;

4) katsastuksen suorittajalle ja sopimusrekisteröijälle tietoja asianomaisen tehtävän hoitamista varten; (23.12.1998/1103)

5) Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen liittyneen valtion ajoneuvojen rekisteriviranomaisille tietoja ajoneuvojen rekisteröintitehtävien suorittamiseksi kyseisissä valtioissa; (30.4.1999/559)

6) tietoja ajoneuvon rekisteritunnuksen taikka omistajan tai haltijan nimen tai liike- ja yhteisötunnuksen perusteella ajoneuvojen kauppaa tai rahoitusta, liikenne- tai autovakuutustoimintaa, katsastustoimintaa taikka muuta ajoneuvoihin liittyvää toimintaa harjoittavan yrityksen asiakasrekisterin osoitetietojen päivittämistä varten; (30.4.1999/559)

7) ajoneuvon rekisteritunnuksen perusteella kaupparekisteriin merkitylle ajoneuvokauppaa harjoittavalle yritykselle ajoneuvokaupan ja -huollon yhteydessä muita tietoja kuin henkilötietoja; (23.12.1998/1103)

8) tietoja tilastointia tai tieteellistä tutkimusta varten, jos henkilötietolaissa (523/1999) tietojen käsittelylle näihin tarkoituksiin säädetyt edellytykset täyttyvät; sekä (30.4.1999/559)

9) tilastotietoja.

Ajoneuvorekisteristä voidaan luovuttaa tietoja myös liikenneturvallisuuteen, liikenne- tai autovakuutuksiin, liikenteeseen, liikennetarvikkeisiin, katsastukseen tai ajoneuvoihin liittyvää muuta kuin 1 momentissa mainittua tarkoitusta varten. Ajoneuvon omistajan ja haltijan henkilötietoja saa kuitenkin luovuttaa vain, jos luovutuksen saajalla on henkilötietolain mukaan oikeus käsitellä näitä tietoja. (30.4.1999/559)

Ajoneuvorekisteristä voidaan luovuttaa tietoja mielipide- ja markkinatutkimukseen, suoramainontaan, puhelinmyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä osoitepalveluun. Luonnollisen henkilön tietojen luovutus on sallittua ainoastaan, jos toiminta, johon tietoja pyydetään luovutettavaksi, liittyy liikenneturvallisuuteen, liikenteeseen, liikenne- ja autovakuutuksiin, liikennetarvikkeisiin, katsastukseen, ajoneuvoihin tai ajoneuvokauppaan. Luonnollisesta henkilöstä voidaan muussa kuin automaattiseen tietojenkäsittelyyn soveltuvassa muodossa luovuttaa vain nimi- ja osoitetietoja. Tämä rajoitus ei kuitenkaan koske tietojen luovuttamista katsastuksen suorittajalle katsastukseen liittyvien palvelutehtävien hoitamista varten. Luonnollisen henkilön tietoja ei saa luovuttaa, jos rekisteröity on henkilötietolain nojalla kieltänyt tietojen käsittelyn tai jos luovutuksen saajalla ei ole mainitun lain mukaan muutoin oikeutta käsitellä luovutettavia tietoja. (30.4.1999/559)

Ajoneuvorekisterin tietoja saa luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla, jos hakijalla on henkilötietolain mukainen oikeus käsitellä kyseisiä tietoja eikä niiden luovutus ja käyttö vaaranna rekisteröidyn yksityisyyden suojaa, hänen etujaan tai oikeuksiaan taikka valtion turvallisuutta tai jos tietojen luovuttaminen perustuu 1 momentin 2, 2 a, 3–5, 7 tai 9 kohtaan. (3.12.1999/1129)

12 a § (30.4.1999/559)
Henkilötunnuksen luovutus ajoneuvorekisteristä

Ilman rekisteröidyn suostumusta saa henkilötunnusta käyttää tietojen luovutuksen perusteena tai henkilötunnuksen luovuttaa ajoneuvorekisteristä vain:

1) 12 §:n 1 momentin 2–5 ja 8 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa;

2) kun henkilön yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää siten kuin henkilötietolain 13 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa säädetään; taikka

3) osoitetietojen päivittämiseksi tai moninkertaisten postilähetysten välttämiseksi suoritettavaa tietojenkäsittelyä varten, jos henkilötunnus jo on luovutuksensaajan käytettävissä.

12 b § (30.4.1999/559)

12 b § on kumottu L:lla 30.4.1999/559.

13 § (18.12.1995/1595)
Tietojen luovutus ajokorttirekisteristä

Ajokorttirekisteriin merkityn henkilön rikosta tai epäiltyä rikosta koskevat tiedot, ajokielto, väliaikainen ajokielto taikka ajo-oikeuden raukeaminen on pidettävä salassa.

Ajokorttirekisteristä saa kuitenkin luovuttaa:

1) poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaisille tietoja ajo-oikeuteen ja liikennelupaan liittyvien asioiden käsittelyä sekä henkilötietojen tarkistamista varten;

1 a) poliisin tehtäviä puolustusvoimissa suorittaville virkamiehille tietoja henkilötietojen tarkistamista varten; (30.4.1999/559)

2) syyttäjäviranomaisille ja tuomioistuimille tietoja ajo-oikeuteen liittyvien asioiden käsittelyä varten;

3) liikennelupaviranomaisille tietoja liikenneluvan myöntämistä ja peruuttamista koskevien asioiden käsittelyä varten;

4) autokoululupaviranomaisille tietoja autokoululuvan myöntämistä ja peruuttamista koskevien asioiden käsittelyä varten;

5) kuljettajantutkintojen vastaanottajalle tietoja kuljettajantutkinto- ja ajokorttitehtäviä varten;

6 kohta on kumottu L:lla 23.12.1998/1103.

7) Ahvenanmaan, Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen liittyneen valtion ajokorttiasioita käsitteleville viranomaisille ajokorttiasian käsittelemistä tai yksittäisen valvontatoimen suorittamista varten tarpeellisia tietoja;

8) puolustusvoimille sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeen puolustusvoimien ajokorttiasioiden käsittelyä varten;

9) ajoneuvohallintokeskuksen valvonnassa tietoja historiallista tai tieteellistä tutkimusta, tilastointia tai liikenneturvallisuustutkimusta varten, jos on ilmeistä, ettei tietojen antaminen loukkaa niitä etuja, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty, ja jos henkilötietolaissa tietojen käsittelylle näihin tarkoituksiin säädetyt edellytykset täyttyvät; sekä (30.4.1999/559)

10) tilastotietoja.

Yksityinen henkilö saa lisäksi itseään koskevat ajokorttirekisterin tiedot ajokorttirekisterin otteella ajoneuvon kuljettamiseen liittyvää koulutusta tai ammattiin hakeutumista taikka muuta ajokorttia tai ajo-oikeutta koskevaa asiaa varten. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava tarkoitus, johon tietoja tarvitaan. Tämä tarkoitus on merkittävä ajokorttirekisterin otteeseen.

Ajokorttirekisterin tietoja ei saa luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla 2 momentin 9 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa. (30.4.1999/559)

14 § (18.12.1995/1595)
Tietojen luovutus ajoneuvoverotusrekisteristä

Ajoneuvoverotusrekisteristä voidaan luovuttaa:

1) rekisteritunnuksen perusteella yksittäisiä tietoja hyväksyttävää tarkoitusta varten henkilötunnusta lukuun ottamatta; (30.4.1999/559)

2) poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaisille tietoja moottoriajoneuvoveron ja ajoneuvoveron valvontaan liittyviä tehtäviä varten; (27.6.1997/627)

3) tietoja katsastuksen suorittajalle lain mukaan kuuluvien tai sen nojalla määrättyjen tehtävien tai velvoitteiden hoitamista varten; (30.4.1999/559)

4) ulosottoviranomaisille ulosottotehtävien hoitamiseksi tarpeellisia tietoja; (23.12.1998/1103)

5) verohallinnon viranomaisille tietoja verotustehtäviä ja verojen perintään liittyviä asioita varten; sekä (23.12.1998/1103)

6) tietoja sopimusrekisteröijälle sopimuksen mukaan kuuluvien rekisteröintitehtävien hoitamista varten. (23.12.1998/1103)

15 § (18.12.1995/1595)
Tietojen luovutus autokiinnitysrekisteristä

Autokiinnitysrekisteristä voidaan luovuttaa:

1) tietoja kiinnitysasian vireilläolosta ja vahvistamisesta; sekä

2) muita tietoja siten kuin autokiinnityslaissa (810/72) säädetään.

Autokiinnitysrekisteristä ei saa luovuttaa tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla lukuun ottamatta sopimusrekisteröijän sopimuksenmukaisissa rekisteröintitehtävissä ja rahoituslaitoksen luoton myöntämistä varten tarvitsemia tietoja. (23.12.1998/1103)

16 § (3.12.1999/1129)
Tieliikenteen tietojärjestelmän tietojen luovuttamista koskevat erityiset säännökset

Henkilöllä on sen lisäksi, mitä henkilötietolain 30 §:ssä säädetään, oikeus kieltää osoitetietojensa luovuttaminen puhelimitse muuhun kuin viranomaisen, liikennevakuutuskeskuksen, liikennevakuutusyhtiön, katsastuksen suorittajan, kuljettajantutkinnon vastaanottajan tai sopimusrekisteröijän käyttöön.

Jos henkilöllä on perusteltua syytä epäillä itsensä tai perheensä terveyden tai turvallisuuden tulevan uhatuksi, Ajoneuvohallintokeskus voi kirjallisesta pyynnöstä päättää, ettei häntä koskevia henkilötietoja saa luovuttaa tieliikenteen tietojärjestelmästä muille kuin viranomaisille, liikennevakuutuskeskukselle, liikennevakuutusyhtiölle, katsastuksen suorittajalle, sopimusrekisteröijälle ja kuljettajantutkinnon vastaanottajalle. Tämä päätös voi ensimmäisen kerran olla voimassa enintään viisi vuotta. Rajoituksen voimassaoloa voidaan jatkaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Siirrettäessä 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu, väestötietojärjestelmään talletettu luovutusrajoitus tieliikenteen tietojärjestelmään luovutusrajoitus tulee laajentaa vastaamaan 2 momentissa tarkoitettuja tietoja. Luovutusrajoituksen laajentuminen ei estä henkilötietojen luovuttamista 2 momentissa tarkoitetuille.

Luovutettaessa 2 tai 3 momentissa tarkoitetun luovutusrajoituksen alainen tieto on luovutuksensaajalle samalla ilmoitettava luovutusrajoituksesta.

17 § (18.12.1995/1595)

17 § on kumottu L:lla 18.12.1995/1595.

18 § (21.4.1995/657)
Rangaistusseuraamukset

Rangaistus 13 §:n 1 momentissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai siitä muualla säädetä ankarampaa rangaistusta. (18.12.1995/1595)

Rangaistus tässä laissa mainittuihin rekistereihin kohdistuvasta tietomurrosta säädetään rikoslain 38 luvun 8 §:ssä ja tällaiseen rekisteriin kohdistuvasta henkilörekisteririkoksesta mainitun luvun 9 §:ssä sekä henkilörekisteririkkomuksesta henkilötietolain 48 §:n 2 momentissa. (30.4.1999/559)

19–19 a §

19–19 a § on kumottu L:lla 18.12.1995/1595.

20 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1989.

Lain 19 § tulee kuitenkin voimaan 25 päivänä syyskuuta 1989.

Tällä lailla kumotaan autorekisterikeskuksesta 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun lain (644/67) 4 ja 4 a §, sellaisina kuin ne ovat, 4 § 23 päivänä elokuuta 1985 annetussa laissa (735/85) sekä 4 a § viimeksi mainitussa laissa ja 14 päivänä tammikuuta 1972 annetussa laissa (33/72).

HE 76/89, LiV.miet. 4/89, svk.miet. 103/89

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

15.2.1991/345:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

HE 175/90, lvk.miet. 7/90, svk.miet. 247/90

19.4.1991/722:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1991.

HE 286/90, lvk.miet. 11/90, svk.miet. 328/90

8.1.1993/7:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 1993.

Tämän lain voimaan tullessa Autorekisterikeskuksessa vireillä olevat, tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain mukaiset rekisterin pitäjälle kuuluvat asiat siirtyvät Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön käsiteltäviksi. Autorekisterikeskukselle tämän lain voimaantulon jälkeen osoitetut, sanottuja asioita koskevat hakemukset, selvitykset ja ilmoitukset katsotaan tehdyksi ajoneuvohallinnon yksikölle.

HE 261/92, LiVM 9/92

21.4.1995/657:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

HE 94/93, LaVM 22/94, SuVM 10/94

18.12.1995/1595:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 59/95, LiVM 5/95, EV 134/95

27.6.1997/627:

Tämä laki tulee voimaan 2 päivänä heinäkuuta 1997.

HE 44/1997, LiVM 5/1997, EV 87/1997

23.12.1998/1103:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1999.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 113/1998, LiVM 12/1998, EV 139/1998

30.4.1999/559:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1999.

Tällä lailla kumotaan 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun ajokorttiasetuksen (845/1990) 49 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1256/1994.

HE 120/1998, LiVM 17/1998, EV 290/1998, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY; EYVL N:o L 281, 23.11.1995, s. 31

3.12.1999/1129:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleen 16 §:n nojalla tietojärjestelmään talletetut luovutusrajoitukset jäävät voimaan sellaisinaan.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 107/1999, LiVM 3/1999, EV 65/1999

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.