Seurattu SDK 968/2022 saakka.

30.6.1989/626

Asetus virallisista kääntäjistä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut L:lla auktorisoiduista kääntäjistä 7.12.2007/1231, joka on voimassa 1.1.2008 alkaen.

Opetusministerin esittelystä säädetään virallisista kääntäjistä 23 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain (1148/88) nojalla:

Kääntäjien tutkintolautakunta
1 §

Opetusministeriö määrää kääntäjien tutkintolautakuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja seitsemän muuta jäsentä sekä heistä kullekin henkilökohtaisen varamiehen.

Lautakunnassa tulee olla edustettuna suomen, ruotsin, englannin, espanjan, ranskan, saksan ja venäjän kielen ja kääntämisen asiantuntemus. Yhden lautakunnan jäsenistä ja hänen henkilökohtaisen varamiehensä tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita.

Lautakunnan jäsenen, joka edustaa 2 momentissa mainittua kieltä, tulee olla asianomaisen kielen opettaja korkeakoulussa taikka kääntäjän ammatissa toimiva tai muu tehtävään sopiva kyseistä kieltä hallitseva henkilö. Varajäsenellä tulee olla mainittu pätevyys samassa kielessä kuin sillä, jonka varamies hän on.

Lautakunnan toimikausi on enintään viisi vuotta.

2 §

Opetusministeriö määrää tutkintolautakuntaan tarvittavan määrän pysyviä apujäseniä sen mukaan kuin jäljempänä säädetään. Pysyvät apujäsenet määrätään lautakunnan toimikaudeksi.

Opetusministeriö määrää tarvittaessa virallisista kääntäjistä annetun lain (1148/88) 9 §:n 3 momentissa tarkoitetun apujäsenen lautakunnan esityksen perusteella.

Lautakunta voi tarvittaessa ottaa määrättyä tehtävää varten tilapäisiä apujäseniä.

Lautakunta voi käyttää asiantuntijoita kokeiden laadinnassa ja arvostelussa.

3 §

Pysyvät apujäsenet tulee määrätä sellaisia muita kuin 1 §:ssä mainittuja kieliä varten, joissa tutkintoja suoritetaan usein. Pysyvä apujäsen on kuitenkin aina määrättävä saamen kieltä varten.

Jos tutkinto tulee toimeen pantavaksi sellaisessa kielessä, joka ei ole lautakunnassa edustettuna ja jota varten ei myöskään ole määrätty pysyvää apujäsentä, ottaa lautakunta tätä tutkintoa varten tilapäisen apujäsenen.

Apujäsenen kelpoisuudesta on voimassa, mitä jäsenten kelpoisuudesta on 1 §:n 3 momentissa säädetty.

4 §

Lautakunnan jäseniä ja pysyviä apujäseniä määrättäessä sekä tilapäisiä apujäseniä otettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota kääntämisen alalla saavutettuun asiantuntemukseen.

Lautakunnan jäseneksi ei saa määrätä henkilöä, joka on täyttänyt 70 vuotta. Ilman erityistä syytä ei jäsentä myöskään saa määrätä sellaiseksi toimikaudeksi, joka jatkuisi hänen täytettyään 70 vuotta.

Virallisen kääntäjän tutkinnot
5 §

Tutkinnot toimeenpannaan kääntäjien tutkintolautakunnan määräämänä aikana vähintään kerran vuodessa. Tutkintotilaisuuksia järjestetään lautakunnan määräämillä paikkakunnilla maan eri osissa.

6 §

Tutkinto suoritetaan käännöksenä kielestä toiseen. Näistä kielistä toisen tulee olla suomen, ruotsin tai saamen kieli.

Tutkinto käsittää kaksi tehtävää. Toisella tehtävällä osoitetaan yleiskielen taito, ja toisella tehtävällä osoitetaan kielitaito tutkittavan valitsemassa aihepiirissä. Valittavina olevista aihepiireistä päättää tutkintolautakunta.

7 §

Tutkinnon hyväksyy tutkintolautakunta. Hyväksymisen edellytyksenä on, että molemmat tehtävät on suoritettu hyväksyttävästi samalla koekerralla. Käännösten tulee olla kielellisesti oikeita, ja niiden tulee sisällöltään tarkkaan vastata käännettävää tekstiä.

Tutkintosuoritukset tarkastaa ja arvostelee valmistavasti vähintään kaksi henkilöä, joiden kummankin tulee olla lautakunnan jäsen, varajäsen, apujäsen tai asiantuntija.

8 § (13.6.2001/495)

8 § on kumottu A:lla 13.6.2001/495.

Virallisen kääntäjän oikeus
9 §

Oikeutta toimia virallisena kääntäjä on haettava kirjallisesti kääntäjien tutkintolautakunnalta. Hakemus on tehtävä lautakunnan vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella.

Hakemukseen on liitettävä hakijan omakätisesti allekirjoittama kääntäjän vakuutus sekä, milloin hakijalla ei ole kotikuntaa Suomessa, asianomaisen ulkomaan viranomaisen antamana tai muu luotettava selvitys virallisista kääntäjistä annetun lain 2 §:n 1 momentissa tarkoitetuista edellytyksistä. (13.6.2001/495)

Lautakunta lähettää tutkinnossa hyväksytylle tämän ilmoittamalla osoitteella tarvittavat lomakkeet sekä ohjeet siitä, miten tämän on meneteltävä virallisen kääntäjän oikeuden saamiseksi.

10 §

Kääntäjän vakuutus on annettava seuraavan kaavan mukaisena:

""Minä N.N. lupaan ja vakuutan kunnian ja omantunnon kautta, että minä virallisena kääntäjänä toimiessani tunnollisesti ja parhaan kykyni mukaan suoritan minulle annetut tehtävät enkä yksityiseksi hyödykseni käytä enkä luvatta ilmaise, mitä siinä tehtävässäni saan tietooni"".

11 §

Virallisista kääntäjistä annetun lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu määräaikainen oikeus toimia virallisena kääntäjänä myönnetään siten, että se päättyy kalenterivuoden päättyessä.

Virallisen kääntäjän tulee suorittaa tutkinto 1 momentissa tarkoitettua oikeutta varten viimeisen kalenterivuoden aikana, jolloin hänen oikeutensa toimia virallisena kääntäjänä on voimassa.

12 § (13.6.2001/495)

12 § on kumottu A:lla 13.6.2001/495.

13 §

Jos virallinen kääntäjä muuttaa toiselle paikkakunnalle tai lopettaa toimintansa, on hänen kuukauden kuluessa toimitettava siitä ilmoitus tutkintolautakunnalle.

14 §

Jos tutkintolautakunta peruuttaa oikeuden toimia virallisena kääntäjänä, on lautakunnan kuulutettava siitä virallisessa lehdessä.

Asioiden käsittely tutkintolautakunnassa
15 §

Asioiden käsittelystä kääntäjien tutkintolautakunnassa on voimassa, mitä hallintomenettelylaissa (598/82) säädetään.

16 §

Tutkintolautakunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta.

Lautakunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään viisi muuta jäsentä ovat läsnä.

Virallisen kääntäjän tutkintoa hyväksyttäessä tulee lautakunnassa olla läsnä asianomaista kieltä edustava jäsen, varajäsen tai apujäsen. Apujäsen ottaa tällöin osaa myös päätöksentekoon lautakunnassa.

17 §

Asiat ratkaistaan tutkintolautakunnassa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee lautakunnan päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

18 §

Virallisista kääntäjistä annetun lain 9 §:n 3 momentissa tarkoitettu oikaisuvaatimus on toimitettava tutkintolautakunnalle kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä päivästä, jona tutkinnossa hylätty on saanut tiedon päätöksestä. Päätöksessä on ilmoitettava, miten siihen voi hakea oikaisua.

2 momentti on kumottu A:lla 13.6.2001/495.

Erinäisiä säännöksiä
19 §

Kääntäjien tutkintolautakunta toimii kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen yhteydessä.

Lautakunnan sihteerinä toimii kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tehtävään määräämä tutkimuskeskuksen virkamies.

20 §

Seuraavat tutkintolautakunnan päätökset annetaan tiedoksi tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa laissa (232/66) säädetyssä järjestyksessä:

1) päätös, jolla virallisen kääntäjän tutkinto on hyväksytty tai hylätty;

2) päätös, joka on annettu virallisista kääntäjistä annetun lain 9 §:n 3 momentissa tarkoitettuun oikaisuvaatimukseen;

3) päätös, joka koskee oikeutta toimia virallisena kääntäjänä; ja

4) päätös, jolla oikeus toimia virallisena kääntäjänä on peruutettu.

21 §

Tuomioistuimen on ilmoitettava tutkintolautakunnalle päätöksestään, jolla joku on tuomittu rangaistukseen virallisista kääntäjistä annetun lain 10 §:n nojalla tai jolla virallinen kääntäjä tai valantehnyt kielenkääntäjä on tuomittu rangaistukseen rikoksesta, jonka hän on tehnyt kääntäjänä toimiessaan.

22 §

Tutkintolautakunnan puheenjohtajalle ja muille jäsenille, apujäsenille, asiantuntijoille ja sihteerille maksettavista kokouspalkkioista sekä matkakustannusten korvauksesta ja päivärahasta on voimassa, mitä valtion komiteoista on määrätty.

Lautakunnan puheenjohtajalle voidaan kokouspalkkion lisäksi maksaa kuukausipalkkiota, jonka suuruuden opetusministeriö määrää.

23 §

Virallisen kääntäjän tutkinnon koetehtävien laadinnasta sekä tutkintosuoritusten valmistavasta tarkastamisesta ja arvostelusta maksetaan palkkio, jonka suuruuden opetusministeriö määrää.

Voimaantulo
24 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1989.

Tutkintolautakunnan tulee tiedottaa virallisessa lehdessä ja suurimmissa valtakunnallisissa sanomalehdissä oikeuksista, joita valantehneillä kielenkääntäjillä on virallisista kääntäjistä annetun lain 13 §:n mukaan.

Tämän asetuksen tultua voimaan oikeusministeriön on luovutettava valantehneistä kielenkääntäjistä annetun asetuksen (510/67) 12 §:n 1 momentissa tarkoitettu kortisto tutkintolautakunnalle.

25 §

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tutkintolautakunta, jonka jäsenet määrätään 1 päivänä elokuuta 1989 alkavaksi toimikaudeksi, voi ennen toimikautensa alkamista tehdä päätöksiä ja esityksiä sekä hoitaa tehtäviä, jotka kuuluvat lautakunnalle. Edellä 22 §:ssä tarkoitettuja palkkioita ja korvauksia voidaan maksaa myös ennen toimikauden alkamista.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

13.6.2001/495:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2001.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.