Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

9.6.1989/556

Laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 26.4.2019/561, joka on voimassa 1.5.2019 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Terveydenhuollon valtakunnallisilla henkilörekistereillä tarkoitetaan tässä laissa valtakunnallisia keskusrekistereitä, jotka sisältävät henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia koskevia tietoja.

2 § (25.1.1993/38)

Sosiaali- ja terveyshallituksella ja lääkelaitoksella voi niille laissa tai asetuksessa säädettyjen tilastointi-, suunnittelu-, tutkimus- ja valvontatehtävien hoitamiseksi olla asetuksella säädettyjä terveydenhuollon valtakunnallisia henkilörekistereitä.

Lisäksi lääkelaitoksella voi olla huumausainelaissa (41/72) ja huumausaineasetuksessa (282/81) tarkoitettua huumausaineseurantaa varten huumausaineseurantarekisteri.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tullut sosiaali- ja terveyshallituksen, Kansanterveyslaitoksen ja Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilalle. Ks. L Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 668/2008. HuumausaineL 41/1972 on kumottu L:lla 1289/1993. HuumausaineA 282/1981 on kumoutunut 17.12.1993 alkaen. Ks. HuumausaineL 373/2008. Ks. A terveydenhuollon valtakunnallisesta henkilörekisteristä 774/1989.

3 § (27.1.1993/38)

Terveydenhuollon viranomaiset ja laitokset sekä sosiaali- ja terveyshallituksen alaiseen terveydenhuolto- ja farmaseuttiseen henkilöstöön kuuluvat ovat velvollisia salassapitovelvollisuutta koskevien säännösten estämättä antamaan maksutta sosiaali- ja terveyshallitukselle ja lääkelaitokselle asetuksella säädetyt tässä laissa tarkoitettuihin henkilörekistereihin talletettavat tiedot hallussaan olevista asiakirjoista ja rekistereistä.

4 §

Tässä laissa tarkoitettuihin henkilörekistereihin talletetut henkilötiedot on pidettävä salassa. Sosiaali- ja terveyshallitus ja lääkelaitos voivat kuitenkin osaltaan antaa luvan henkilötietojen luovuttamiseen, jos luovutus tapahtuu terveydenhuollon toimintaa, tautien ennaltaehkäisyä tai hoitoa koskevaa taikka näihin liittyvää määrättyä tieteellistä tutkimusta varten ja luovutus täyttää henkilörekisterilain (471/87) 19 §:n 1 momentin 3 kohdan vaatimukset. Ennen lupapäätöksen antamista on varattava tietosuojavaltuutetulle tilaisuus tulla kuulluksi. (25.1.1993/38)

Lupapäätökseen tulee liittää rekisteröidyn yksityisyyden suojan turvaamiseksi tarpeelliset määräykset.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tullut sosiaali- ja terveyshallituksen, Kansanterveyslaitoksen ja Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilalle. Ks. L Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 668/2008. HenkilörekisteriL 471/1987 on kumottu HenkilötietoL:lla 523/1999. Ks. HenkilötietoL 523/1999 2–4 luku.

5 §

Siitä riippumatta, mitä muualla laissa on säädetty, terveydenhuollon valtakunnallisten henkilörekistereiden tietoja ei saa luovuttaa tai käyttää rekisteröityä koskevaan päätöksentekoon.

Huumausaineseurantarekisteriin sisältyviä tietoja sosiaali- ja terveyshallitus voi kuitenkin käyttää sosiaali- ja terveyshallituksen alaisen terveydenhuoltohenkilöstön valvontaan. Lääkelaitos voi tätä tarkoitusta varten luovuttaa huumausainerekisteriin sisältyviä tietoja sosiaali- ja terveyshallitukselle. (25.1.1993/38)

6 §

Tarkemmat säännökset tässä laissa tarkoitetuista henkilörekistereistä ja tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

7 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1989.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 223/88, toisen lvk.miet 3/89, svk.miet 52/89

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

17.1.1991/115:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

HE 233/90, sosvk.miet. 44/90, svk.miet. 227/90

25.1.1993/38:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1993.

HE 172/92, StVM 37/92

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.