Seurattu SDK 476/2022 saakka.

29.7.1988/717

Laki hintasulusta (määräaikainen)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla, säädetään:

Yleiset säännökset
1 §

Hinta- ja kustannustason vakavien häiriöiden lieventämiseksi voidaan määrätä hintasulku siten kuin tässä laissa säädetään.

2 §

Elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan tässä laissa luonnollista henkilöä tai yksityistä tai julkista oikeushenkilöä, joka ammattimaisesti pitää kaupan, myy tai muutoin vastiketta vastaan luovuttaa tavaroita tai palveluksia (hyödyke).

3 §

Hyödykkeen hinnalla tarkoitetaan tässä laissa tavarasta tai palveluksesta taikka muusta toisen hyväksi tulleesta edusta tai suorituksesta maksettavaa korvausta.

Hyödykkeen hinnoitteluperusteella tarkoitetaan tässä laissa myyntipalkkiota, alennusta, myynti- tai toimitusehtoa tai muuta sellaista perustetta, jonka mukaan hyödykkeen myyntihinta on kussakin tapauksessa laskettavissa.

Hintasulusta päättäminen
4 §

Milloin valuuttakurssien huomattava muutos, kansainvälisen hinta- ja kustannustason olennainen nousu taikka muu kansantalouden vakava häiriö on johtanut tai ilmeisesti johtaa kotimaisen hinta- ja kustannustason vakavuuden huomattavaan häiriintymiseen, valtioneuvosto voi määrätä hintasulun määräajaksi, kuitenkin enintään neljäksi kuukaudeksi. Hintasulkua ei voida uudistaa ennen kuin vähintään 10 kuukautta on kulunut edellisen sulun päättymisestä.

Hintasulku määrätään kieltämällä elinkeinonharjoittajaa kotimaassa ylittämästä määrättynä ajankohtana noudattamaansa hyödykkeen hintaa (sulkuhinta) tai hinnoitteluperustetta.

Valtioneuvosto voi vapauttaa hyödykkeen hintasulusta, jos se työllisyyden ja tuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi tai hyödykkeiden saatavuuden varmistamiseksi on tarpeen.

5 §

Kun valtioneuvosto on määrännyt hintasulun, on siitä viipymättä ilmoitettava eduskunnan puhemiehelle, jonka on saatettava se eduskunnan tietoon heti tai, jollei eduskunta ole koolla, niin pian kuin eduskunta on kokoontunut. Hintasulku on kumottava, jos eduskunta niin päättää.

Erinäisiä säännöksiä
6 §

Sitoumukseen tai sopimukseen sisältyvää ehtoa tai erityistä välipuhetta, joka on valtioneuvoston määräämän hintasulun vastainen, ei saa soveltaa tai panna täytäntöön.

7 § (24.8.1990/826)

Rangaistus tässä laissa säädetyn ja viranomaisen sen nojalla antaman säännöstelymääräyksen rikkomisesta ja sen yrittämisestä on säädetty rikoslain 46 luvun 1–3 §:ssä. Menettämisseuraamuksista on säädetty saman luvun 8–13 §:ssä.

8 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

9 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1988.

Tällä lailla kumotaan 15 päivänä helmikuuta 1974 annettu hintavalvontalaki (156/74) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tämän lain ensimmäinen voimassaolojakso on neljä vuotta. Lain voimassaolo on ensimmäisen ja kunkin myöhemmän jakson jälkeen edelleen jatkuva neljä vuotta tai sitä lyhyemmän ajan, jos asetuksella niin säädetään vähintään kuusi kuukautta ennen kunkin voimassaolojakson päättymistä.

Edellä 3 momentissa tarkoitettu asetus on viipymättä ilmoitettava eduskunnan puhemiehelle, jonka on saatettava se eduskunnan tietoon heti tai, jollei eduskunta ole koolla, niin pian kuin se on kokoontunut. Asetus on kumottava, jos eduskunta niin päättää.

HE 149/87, tvk.miet. 7/88, svk.miet. 53/88

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

24.8.1990/826:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

HE 66/88, lvk.miet. 6/90, svk.miet. 56/90

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.