Seurattu SDK 132/2023 saakka.

27.3.1987/353

Laki lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 24.7.2009/584, joka tulee voimaan 1.1.2010.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1–14 §

1–14 § on kumottu L:lla 12.4.1995/547.

15 § (12.4.1995/547)

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäjänä on oikeusministeriö. Kirjaamisasioiden käsittely ja ratkaiseminen kuuluvat kirjaamisviranomaisille.

16 § (12.4.1995/547)

Tuomioistuimella tai muulla oikeushallinnon viranomaisella, kiinteistönmuodostamistehtäviä hoitavalla viranomaisella sekä kunnalla niistä kiinteistöistä, joista se pitää kiinteistörekisteriä, on oikeus saada maksutta omaan käyttöönsä tietoja lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä.

17 §

Oikeusministeriö huolehtii muussa laissa tai asetuksessa tuomiokunnan tuomarin ja kiinteistötuomarin velvollisuudeksi säädetyistä tehtävistä, jotka koskevat rekisteritietojen toimittamista viranomaisille, sekä muista vastaavista tehtävistä siten kuin asetuksella säädetään.

18 §

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri sekä saantorekisteri ovat osa kiinteistötietojärjestelmää.

19–20 §

19–20 § on kumottu L:lla 12.4.1995/547.

21 § (12.4.1995/547)

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tiedot kiinteistöjaotuksesta perustuvat kiinteistörekisterilaissa (392/1985) tarkoitettuun kiinteistörekisteriin. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäjällä on oikeus saada maksutta lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin perustamiseksi ja ylläpitämiseksi tarvittavat tiedot kiinteistöistä ja muista maa- ja vesialueiden yksiköistä sekä määräaloista kiinteistörekisteristä. (17.2.2006/123)

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin voidaan oikeusministeriön päätöksellä siirtää rekisterin ylläpitämistä varten väestötietojärjestelmästä henkilön tunnistetietoja sekä tietoja, jotka koskevat kiinteistön omistajan tai kirjatun erityisen oikeuden haltijan oikeutta määrätä kiinteistöstä tai erityisestä oikeudesta. Vastaavia tietoja voidaan siirtää myös kaupparekisteristä samoin kuin yhteisöistä ja säätiöistä pidettävistä muista rekistereistä sekä yrityskiinnitysrekisteristä.

Kiinteistön luovutusta koskevat saantotiedot siirretään lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin kaupanvahvistajien ilmoituksista. Kaupanvahvistajan ilmoitukseen on merkittävä kaupan osapuolten tunniste- ja yhteystiedot sekä sellaiset valtioneuvoston asetuksella tarkemmin määriteltävät tiedot kaupan kohteesta ja sen arvoon vaikuttavista seikoista, jotka lain mukaan saadaan tallettaa rekisteriin. Kaupanvahvistajarekisteriin merkitään kaupanvahvistajien tavoittamista ja henkilön aseman selvittämistä kaupanvahvistajana koskevat tarpeelliset tunniste- ja yhteystiedot. Valtioneuvoston asetuksella säädetään myös kaupanvahvistajan ilmoituksen toimittamistavasta sekä tarkemmin kaupanvahvistajarekisteristä. (17.2.2006/123)

L:lla 123/2006 muutettu 3 momentti tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Maanmittaustoimiston on, tarkistettuaan luovutuksen kohdetta koskevat tiedot, toimitettava lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäjälle kaupanvahvistajan ilmoituksiin perustuvat tiedot kiinteistön luovutuksista rekisteriin merkitsemistä varten.

22 § (12.4.1995/547)

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

23 §

Oikeusministeriö huolehtii lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin sekä saantorekisterin perustamisesta ja kehittämisestä.

24 §

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin siirretään voimassa olevia oikeuksia koskevat tiedot lainhuuto-, kiinnitys- ja tontinvuokrarekistereistä (perustiedot) sitä mukaa kuin kiinteistörekisteri on kirjaamisviranomaisen toimialueeseen kuuluvassa kunnassa kiinteistörekisterilain 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla otettu käyttöön.

25 §

Kihlakunnantuomari tai kiinteistötuomari huolehtii oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti perustietojen siirtämisestä ja valvoo, että siirto tulee oikein suoritetuksi.

Hovioikeus voi pyynnöstä vapauttaa asianomaisen tuomioistuimen tuomarin muista tehtävistään tietojen siirtämisestä aiheutuvien tehtävien suorittamista varten.

26 §

Oikeusministeriö tekee päätöksen lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin käyttöön ottamisesta lainhuudatuksesta ja kiinteistönsaannon moittimisajasta annetun lain (86/30) 18 §:ssä tarkoitetun lainhuutorekisterin ja kiinnityksestä kiinteään omaisuuteen annetun asetuksen 34 a §:ssä tarkoitetun kiinnitysrekisterin sekä maanvuokralain 48 §:ssä tarkoitetun tontinvuokrarekisterin korvaavana rekisterinä. Päätös voi koskea yhden tai useamman kirjaamisviranomaisen toimialuetta kokonaan tai osittain. Päätös voi koskea myös osaa rekisterin tiedoista. Silloin, kun päätös koskee vain osaa kirjaamisviranomaisen toimialueesta tai osaa tiedoista, oikeusministeriö voi samalla määrätä, että asianomaisen viranomaisen koko toimialueella sovelletaan kaikissa lainhuuto- ja kiinnitysasioissa ja merkintöjen tekemisessä tämän lain 4–13 §:n säännöksiä. (30.11.1990/1037)

Oikeusministeriö voi määrätä, kuinka kauan ja millä tavalla 1 momentissa mainittuja rekistereitä pidetään rinnan lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin kanssa.

Oikeusministeriö voi määrätä, että 1 momentissa tarkoitettuihin korvattaviin rekistereihin merkitään jo ennen lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin käyttöön ottamista myös tässä laissa ja sen nojalla annetussa asetuksessa tarkoitettuja tietoja.

L lainhuudatuksesta ja kiinteistönsaannon moittimisajasta 86/1930 on kumottu L:lla maakaaren voimaanpanosta 541/1995.

26 a § (12.4.1995/547)

Oikeusministeriön on huolehdittava lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin merkinnöistä tehtyjen varmistustallenteiden säilyttämisestä.

Jos lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen tai käyttäminen automaattisen tietojenkäsittelyn avulla muutoin kuin tilapäisesti estyy tai vaikeutuu tietoliikenneyhteyksien katkeamisen, tietojärjestelmien käyttöhäiriön tai muun näihin verrattavan syyn vuoksi, oikeusministeriö voi päättää, millä tavalla rekisteriä on pidettävä päätöksessä mainittuna aikana. Päätös voi koskea määrättyjen kirjaamisviranomaisten toimialuetta kokonaan tai osittain taikka vain osaa rekisterin tiedoista. Oikeusministeriön on huolehdittava siitä, että kirjaamisviranomaiset saavat väliaikaisen rekisterin pitämistä varten tarpeelliset tiedot aikaisemmista kirjaamismerkinnöistä.

Oikeusministeriö voi päätöksessään pidentää maakaaren (540/95) 7 luvun 3 §:ssä ja 17 luvun 10 §:ssä tarkoitettuja aikoja, joiden kuluessa lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin merkinnän katsotaan tulleen asianomaisten tietoon. Päätöksessä voidaan myös määrätä, millä tavoin lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä luovutetaan tietoja ja miten ilmoitukset kirjaamisviranomaiselle tai rekisterinpitäjälle on toimitettava.

27 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1987.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Mitä 26 §:n 1 momentissa tarkoitetuista korvattavista rekistereistä annettavista todistuksista ja otteista on muussa laissa tai asetuksessa säädetty, koskee lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin käyttöön ottamisen jälkeen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annettavia todistuksia.

HE 191/86, lvk.miet 23/86, suvk.miet 252/86

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

30.11.1990/1037:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

HE 142/90, lvk.miet 25/90, svk.miet 156/90

12.4.1995/547:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

HE 120/94, LaVM 27/94

17.2.2006/123:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2006. Lain 21 §:n 3 momentti tulee kuitenkin voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 75/2005, HaVM 19/2005, EV 156/2005

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.