Seurattu SDK 926/2022 saakka.

31.10.1986/786

Tartuntatautiasetus (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 25 päivänä heinäkuuta 1986 annetun tartuntatautilain (583/86) 4 §:n, 7 §:n 2 momentin, 10 §:n 3 momentin, 20 §:n 1 momentin, 33 ja 41 §:n nojalla:

1 § (30.12.2003/1383)

1 § on kumottu A:lla 30.12.2003/1383.

2 § (23.7.2009/556)

Yleisvaarallisia tartuntatauteja ovat:

ehec-infektio

hepatiitti A

influenssa A-viruksen alatyyppi H5N1

isorokko

keltakuume

kolera

kuppa

kurkkumätä

lavantauti, pikkulavantauti ja muut salmonellojen aiheuttamat taudit

meningokokin aiheuttamat septiset taudit ja aivokalvontulehdukset

pernarutto

polio

rutto

sars

shigellapunatauti

tuberkuloosi ja

virusten aiheuttamat verenvuotokuumeet,

ei kuitenkaan myyräkuume.

Ilmoitettavia tartuntatauteja ovat:

botulismi

Creutzfeldt-Jakobin taudin uusi variantti

ekinokokkoosi

hemofiluksen aiheuttamat septiset taudit ja aivokalvontulehdukset

hepatiitti B

hepatiitti C

hinkuyskä

hiv-infektio

sukupuoliteitse leviävät klamydiainfektiot

legionelloosi

listerioosi

malaria

muut mykobakteeritaudit kuin tuberkuloosi

puutiaisaivokuume

rabies

sankkerit

sikotauti

tippuri

tuhkarokko ja

vihurirokko.

3 § (30.12.2003/1383)

Sosiaali- ja terveysministeriön tulee tartuntatautilaissa (583/1986) tarkoitettuina tehtävinä mainitussa laissa säädetyn lisäksi:

1) huolehtia väestölle suunnatun tartuntatautien vastustamistyön edellyttämän terveyskasvatuksen toteuttamisesta sekä valtakunnallisesta tiedottamisesta;

2) seurata ja edistää maassamme suoritettavaa ja kansainvälistä tartuntatautien vastustamistyöhön liittyvää tieteellistä tutkimusta ja sen soveltamista; sekä

3) suorittaa sosiaali- ja terveysministeriölle tartuntatautien ehkäisemiseksi erikseen säädetyt muut tehtävät.

4 § (29.12.2009/1838)

Aluehallintoviraston tulee tartuntatautilaissa tarkoitettuina tehtävinä mainitussa laissa säädetyn lisäksi:

1) seurata tartuntatautitilannetta toimialueellaan;

2) suunnitella ja ohjata tartuntatautien vastustamistyötä toimialueellaan sekä valvoa, että annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan;

3) tehdä tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriölle esityksiä toimenpiteistä tartuntatautien ehkäisemiseksi;

4) suorittaa aluehallintovirastolle tartuntatautien ehkäisemiseksi erikseen säädetyt tai määrätyt muut tehtävät.

5 § (30.12.2003/1383)

Sairaanhoitopiirin tulee tartuntatautilaissa tarkoitettuina tehtävinä mainitussa laissa säädetyn lisäksi:

1) huolehtia siitä, että sairaanhoitopiirin alueella on saatavissa tartuntatautien hoidon edellyttämiä erikoissairaanhoidon palveluja;

2) järjestää tarpeellista tartuntatautien vastustamistyön koulutusta sairaanhoitopiirissä;

3) osallistua tartuntatautien vastustamistyön kehittämiseen sairaanhoitopiirin alueella;

4) antaa pyydettäessä terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaavalle lääkärille huomioon ottaen 10 §:n 3 momentin tietojen luovuttamista koskevat rajoitukset yhteenvetotiedot niistä tartuntatauti-ilmoituksista, jotka on rekisteröity terveyskeskuksen alueelle; sekä

5) huolehtia alueellisesta tartuntatauteihin liittyvästä tiedotuksesta terveydenhuollon ammattihenkilöille.

6 § (30.12.2003/1383)

Tartuntatautien vastustamistyöstä vastaavan kunnallisen toimielimen ja sen alaisena terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaavan lääkärin tulee omalta osaltaan tartuntatautilaissa tarkoitettuina tehtävinä mainitussa laissa säädetyn lisäksi:

1) huolehtia terveyskeskuksen toimialueella tartuntatautien vastustamistyöstä, johon sisältyy tartuntatauteja koskeva tiedottaminen, terveyskasvatus ja terveysneuvonta, mukaan lukien suonensisäisesti huumeita käyttävien terveysneuvonta ja tartuntatautien torjunnan edellyttämän tarpeen mukaan käyttövälineiden vaihtaminen;

2) huolehtia siitä, että yleisvaaralliseen tartuntatautiin sairastunut tai sairastuneeksi epäilty henkilö tutkitaan;

3) ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin hoidon järjestämiseksi yleisvaaralliseen tartuntatautiin sairastuneelle;

4) ryhtyä muihin tarvittaviin tai erikseen määrättyihin toimenpiteisiin yleisvaarallisen tartuntataudin ehkäisemiseksi; sekä

5) suorittaa tartuntatautien ehkäisemiseksi erikseen säädetyt tai määrätyt muut tehtävät.

7 § (30.12.2003/1383)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulee: (29.12.2009/1838)

1–3 kohdat on kumottu A:lla 21.12.2006/1376.

4) seurata tartuntatautien vastustamistyön toteutumista ja tehdä sosiaali- ja terveysministeriölle esityksiä toimenpiteistä tartuntatautien ehkäisemiseksi;

5) harjoittaa tartuntatauteihin liittyvää tieteellistä tutkimusta sekä suorittaa ja kehittää tartuntatautien vastustamistyössä tarvittavia laboratoriotutkimuksia;

6) huolehtia tartuntatauteja koskevasta valtakunnallisesta tiedottamisesta;

7) antaa kuntien tartuntatautien torjuntatyöstä vastaaville toimielimille ja sairaanhoitopiireille asiantuntija-apua tartuntatautiepidemioiden selvittämisessä;

8) järjestää tartuntatautien vastustamistyöhön liittyvää koulutusta;

9) tiedottaa ajankohtaisesta tartuntatautitilanteesta sairaanhoitopiireille, laboratorioille ja terveyskeskuksille sekä antaa tietoja sosiaali- ja terveysministeriölle, aluehallintovirastoille, puolustusvoimille, rajavartiolaitokselle ja kansainväliseen tartuntatautitietojen vaihtoon; (29.12.2009/1838)

10) osallistua tartuntatautien vastustamistyöhön liittyvään kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön; sekä

11) suorittaa muut sille säädetyt tai sosiaali- ja terveysministeriön määräämättartuntatautien vastustamistyöhön liittyvät tehtävät.

8 § (30.12.2003/1383)

8 § on kumottu A:lla 30.12.2003/1383.

9 § (30.12.2008/1107)

Rokotteen pistoksena saa antaa vain lääkäri sekä siihen asianmukaisen koulutuksen saanut muu terveydenhuollon ammattihenkilö lääkärin valvonnassa.

10 § (30.12.2003/1383)

Lääkärin tai hammaslääkärin on tehtävä tartuntatauti-ilmoitus, jäljempänä lääkärin tartuntatauti-ilmoitus, yleisvaarallisista ja ilmoitettavista tartuntataudeista lukuun ottamatta hinkuyskää, muuta salmonelloosia kuin lavantautia tai pikkulavantautia, puutiaisaivokuumetta, hemofiluksen aiheuttamia septisiä tauteja ja aivokalvontulehduksia, sukupuoliteitse leviäviä klamydiainfektioita, muita mykobakteeritauteja kuin tuberkuloosi sekä Creutzfeldt-Jakobin taudin uutta varianttia. Hammaslääkäri voi kuitenkin ohjata tartuntatauteja sairastavat potilaat diagnoosin varmistamiseksi lääkärin vastaanotolle, jolloin lääkäri tekee tartuntatauti-ilmoituksen. Lääkärin tartuntatauti-ilmoitus sisältää tartuntatautilain 23 §:ssä tarkoitettuina tietoina tunnistetietojen lisäksi tiedot potilaan sukupuolesta, asuinkunnasta ja kansalaisuudesta, hoitopaikasta, tartunnan kulusta, oireiden alkamisajankohdasta ja diagnoosin perusteista. Lisäksi ilmoittajan tulee merkitä ilmoitukseen allekirjoituksensa ja yhteystietonsa. (21.12.2006/1376)

Lääkärin tartuntatauti-ilmoitus on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa tapauksen toteamisesta. Erityisen kiireellisessä tapauksessa lääkärin on tehtävä alustava ilmoitus välittömästi puhelimitse terveyskeskuksen ja sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Puhelimitse tehty alustava ilmoitus on vahvistettava kirjallisella tartuntatauti-ilmoituksella tapauksen varmistuttua. Ilmoitus tuberkuloosista on tehtävä sekä, kun tartunta on todettu että, kun hoito on päättynyt. (29.12.2009/1838)

Hiv-infektiosta tehdään tartuntatauti-ilmoitus tartunnan toteamishetkellä, taudin saavuttaessa AIDS-vaiheen ja potilaan kuollessa. Hiv-infektiosta tehtävään lääkärin tartuntatauti-ilmoitukseen sisällytetään arvio tartunta-ajasta ja -tavasta, kuolinsyystä sekä siitä, onko tartunnan saanut luovuttanut verta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos voi luovuttaa tietoja hiv-tartunnasta terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaavalle lääkärille vain ilman henkilön tunnistetietoja. (30.12.2008/1107)

10 a § (30.12.2003/1383)

Laboratorion on tehtävä tartuntatauti-ilmoitus yleisvaarallisen ja ilmoitettavan tartuntataudin aiheuttajan löydöksestä sekä muista rekisteröitävistä mikrobilöydöksistä. Muut rekisteröitävät mikrobilöydökset on lueteltu liitteessä 1.

Alueellisen lääkkeille erittäin vastustuskykyisten mikrobien kantajien rekisteriin talletetaan tartuntatautilain 23 §:n 3 momentissa ja 23 a §:n 4 momentissa sekä tämän asetuksen 10 ja 10 b §:ssä tarkoitetut tiedot seuraavien mikrobien kantajista:

1) Escherichia coli tai Klebsiella pneumoniae, joiden herkkyys III polven kefalosporiineille on alentunut (ESBL);

2) Metisilliinille/oksasilliinille resistentti Staphylococcus aureus (MRSA);

3) Vankomysiinille resistentit enterokokit (VRE); ja

4) Vankomysiinille resistentit stafylokokit.

(30.12.2008/1107)
10 b § (30.12.2003/1383)

Laboratorion tartuntatauti-ilmoitus sisältää tartuntatautilain 23 §:ssä tarkoitettuina tietoina tunnistetietojen lisäksi tiedot hoitopaikasta, näytteenottopäivämäärästä, tehdystä tutkimuslöydöksestä, mikrobin toteamistavasta, näytteen laadusta sekä ilmoittavan laboratorion nimen. Jos näyte on lähetetty muusta kuin ilmoittavasta laboratoriosta tai lähetetään jatkotutkimuksiin toiseen laboratorioon, myös näiden nimet on ilmoitettava. Salmonella-, shigella- ja kampylobakteeri-infektioissa on ilmoitettava tieto tartuntapaikasta. Kaikissa laboratorion tartuntatauti-ilmoituksissa on oltava myös ilmoittavan laboratorion nimi. Kun laboratorion löydös viittaa sellaiseen tartuntatautitapaukseen, josta hoitava lääkäri on velvollinen tekemään tartuntatauti-ilmoituksen, laboratorion on liitettävä omaan vastaukseensa tästä huomautus.

Laboratorion tartuntatauti-ilmoitus on tehtävä viimeistään kolmen päivän kuluttua löydöksen varmistumisesta.

10 c § (21.12.2006/1376)

Tartuntatauti-ilmoitusten kaikki tiedot säilytetään samaa tartuntatautitapausta koskevien erillisten ilmoitusten yhdistämisen päättymistä, jäljempänä yhdistämisaikaväli, seuraavan vuoden loppuun saakka. Tämän jälkeen rekisterin tiedoista poistetaan potilaan nimi ja henkilötunnus muutetaan muotoon, jossa sitä ei voi tunnistaa.

Yhdistämisaikaväli on 50 vuotta, jos kyseessä on lavantauti, pikkulavantauti, kuppa, tuberkuloosi, hepatiitti B, hepatiitti C, hiv-infektio, muu mykobakteeritauti kuin tuberkuloosi, hepatiitti D-viruksen aiheuttama tauti, HTL-viruksen aiheuttama tauti, Creutzfeldt-Jakobin taudin uusi variantti taikka metisilliinille, oksasilliinille resistentin Staphylococcus aureus-kannan (MRSA) tai vankomysiinille resistentin stafylokokkikannan (VRSA), vankomysiinille resistentin enterokokin (VRE) tai III polven kefalosporiineille alentuneen herkkyyden omaavan Escherichia coli- tai Klebsiella pneumoniae -kannan aiheuttama infektio lukuun ottamatta septisiä infektioita ja aivokalvontulehduksia. (13.12.2007/1238)

Yhdistämisaikaväli on kolme vuotta, jos kyseessä on ekinokokkoosi, malaria, Borrelia burgdorferi, brusella, veren tai selkäydinnesteen sieni- tai parasiittilöydös, filaria sekä skistosoma.

Yhdistämisaikaväli on kolme kuukautta, jos kyseessä on meningokokin aiheuttama septinen tauti tai aivokalvontulehdus, tippuri, clostridium difficilen, hemofiluksen, MRSA:n, VRSA:n, VRE:n tai III polven kefalosporiineille alentuneen herkkyyden omaavan Escherichia coli- tai Klebsiella pneumoniae -kannan aiheuttama septinen tauti ja aivokalvotulehdus, sukupuoliteitse leviävä klamydiainfektio, pehmeä sankkeri, muu veren ja selkäydinnesteen bakteeri- tai viruslöydös taikka astroviruksen, influenssaviruksen, parain-fluenssaviruksen, kalikiviruksen (sisältää noroviruksen), respiratory syncytial -viruksen, rinoviruksen ja rotaviruksen aiheuttama tauti. (13.12.2007/1238)

Kaikissa muissa tartuntataudeissa yhdistämisaikaväli on 12 kuukautta.

11 § (30.12.2003/1383)

Työnantajan on vaadittava tartuntatautilain 20 §:ssä tarkoitetuissa tehtävissä toimivalta työntekijältä selvitys siitä, ettei työntekijä sairasta salmonelloosia tai hengityselinten tuberkuloosia. Selvitys siitä, ettei työntekijä sairasta salmonelloosia, on vaadittava myös henkilöltä, joka työskentelee maidonkäsittelytehtävissä maitotilalla, jonka maito menee kulutukseen ilman pastörointia.

12 § (30.12.2003/1383)

Tartuntatautilain 23 §:n 2 momentin mukaisesti laboratorioiden tartuntatauti-ilmoitukseen tulee liittää mikrobikantoja tai näytteitä liitteen 2 mukaisesti.

13 § (30.12.2008/1107)

Tartuntatautilain 23 c §:n 2 momentissa tarkoitettuja kunnan eläinlääkintäviranomaiselle ilmoitettavia tartuntatauteja ovat:

1) raivotauti (rabies) ja -epäily;

2) pernarutto ja -epäily;

3) bruselloosi -tartunta;

4) Mycobacterium bovis -tartunta;

5) Burkholderia (Pseudomonas) mallei -tartunta;

6) psittakoosi;

7) ehec -tartunta henkilöllä, joka on ollut kosketuksissa tuotantoeläimiin kotimaassa;

8) salmonella -tartunta, Q-kuume tai leptospiroosi henkilöllä, joka asuu tai työskentelee tuotantoeläintilalla;

9) trikinoosi;

10) botulismi ja -epäily.

14 §

Jos tartuntatautilain 9 §:ssä tarkoitetusta valtion laitoksesta poistettava henkilö on sairastamansa yleisvaarallisen tai ilmoitettavan tartuntataudin vuoksi hoidon tarpeessa, on hänet toimitettava valtion kustannuksella laitoksesta asianmukaiseen hoitopaikkaan.

15–17 §

15–17 § on kumottu A:lla 30.12.2003/1383.

18 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Tartuntatautiasetuksen 10 §:ssä tarkoitettuja muita rekisteröitäviä mikrobilöydöksiä ovat kaikki mikrobit, jotka on todettu verestä tai selkäydinnesteestä ja näiden lisäksi:

Bakteerit:

Bordetella pertussis

Borrelia burgdorferi

Borrelia recurrentis

Brusellat

Chlamydia pneumoniae

Chlamydia psittacii

Clostridium difficile

Coxiella burnetii

Enterobacter cloacae (kannat, joiden herkkyys karbapeneemeille on alentunut tai jotka ovat resistenttejä karbapeneemeille)

Enterokokit (vankomysiinille resistentit kannat, VRE)

Escherichia coli (kannat, joiden herkkyys III polven kefalosporiineille alentunut)

Escherichia coli (kannat, joiden herkkyys karbapeneemeille on alentunut tai jotka ovat resistenttejä karbapeneemeille)

Francisella tularensis

Kampylobakteerit

Klebsiella pneumoniae (kannat, joiden herkkyys III polven kefalosporiineille alentunut)

Klebsiella pneumoniae (kannat, joiden herkkyys karbapeneemeille on alentunut tai jotka ovat resistenttejä karbapeneemeille)

Leptospirat

Mycoplasma pneumoniae

Staphylococcus aureus (metisilliinille/oksasilliinille resistentit kannat, MRSA)

Stafylokokit (vankomysiinille resistentit kannat, VRSA)

Vibrio parahaemolyticus ja

Yersiniat.

Virukset:

Adenovirukset

Astrovirukset

Coxsackievirukset

Denguevirukset

Echovirukset

Enterovirukset

Hepatiitti D ja E -virukset

HTL -virukset

Influenssavirukset

Japanin B -enkefaliittivirus

Kalikivirus (sisältää noroviruksen)

Parainfluenssavirukset

Parvovirus

Puumalavirus (myyräkuumevirus)

Puutiaisenkefaliittivirus

Respiratory syncytial -virus

Rinovirus

Rotavirukset

Sindbisvirus ja

Varicella-zoster -virus.

Alkueläimet:

Cryptosporidium

Cyclospora cayetanensis

Entamoeba histolytica

Filariat

Giardia lamblia

Leishmaniat

Skistosomat

Toxoplasma gondii ja

Trichinella spiralis.

Sienet:

Pneumocystis carinii.

Liite 2 (18.4.2013/296)

Tartuntatautilain 23 §:n 2 momentin mukaisesti laboratorioiden tartuntatauti-ilmoitukseen liitetään mikrobikantoja tai näytteitä seuraavasti.

Yleisvaarallisia tartuntatauteja aiheuttavat:

Escherichia coli EHEC kanta tai näyte
Hepatiitti A näyte
Vibrio cholerae kanta tai näyte
Corynebacterium diphtheriae kanta tai näyte
Salmonellat kanta tai näyte
Neisseria meningitidis kanta: verestä ja selkäydinnesteestä tehdyt löydökset
Poliovirus kanta tai näyte
Shigellat kanta tai näyte
Mycobacterium tuberculosis kanta tai näyte

Ilmoitettavia tartuntatauteja aiheuttavat:

HIV kanta tai näyte
Legionella kanta tai näyte
Listeria monocytogenes kanta tai näyte
Plasmodium näyte
Haemophilus influenzae kanta: verestä ja selkäydinnesteestä tehdyt löydökset
Sikotautivirus näyte
Tuhkarokkovirus näyte
Vihurirokkovirus näyte
Muut rekisteröitävät mikrobilöydökset:
Bakteerit
Bordetella pertussis kanta tai näyte
Enterobacter cloacae (kannat, joiden herkkyys karbapeneemeille on alentunut tai jotka ovat resistenttejä karbapeneemeille) kanta: mistä tahansa näytteestä
Enterokokit (VRE) kanta tai näyte
Escherichia coli (kannat, joiden herkkyys karbapeneemeille on alentunut tai jotka ovat resistenttejä karbapeneemeille) kanta: mistä tahansa näytteestä
Klebsiella pneumoniae (kannat, joiden herkkyys karbapeneemeille on alentunut tai jotka ovat resistenttejä karbapeneemeille) kanta: mistä tahansa näytteestä
Staphylococcus aureus (MRSA) kanta tai näyte
Stafylokokokit (vankomysiinille resistentit kannat) kanta tai näyte
Streptococcus agalactiae kanta: verestä ja selkäydinnesteestä tehdyt löydökset
Streptococcus pneumoniae kanta: verestä ja selkäydinnesteestä tehdyt löydökset
Streptococcus pyogenes kanta: verestä ja selkäydinnesteestä tehdyt löydökset
Virukset
Enterovirukset (sisältää coxsackie- ja enterovirukset) kanta tai näyte: ulosteesta tehdyt löydökset
Rotavirus kanta tai näyte

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

22.2.1991/407:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

28.8.1992/833:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Sosiaali- ja terveyshallituksen ennen tämän asetuksen voimaantuloa antamia tartuntatautilain ja -asetuksen täytäntöönpanoa koskevia määräyksiä tai ohjeita sovelletaan tämän asetuksen voimaantulon jälkeen 1 päivään tammikuuta 1994 asti, jollei sosiaali- ja terveysministeriö anna niiden sijaan uusia ohjeita tai toisin määrää.

9.10.1992/913:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

17.12.1993/1237:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

29.8.1997/841:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

19.3.1999/357:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

24.4.2003/322:

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä huhtikuuta 2003.

30.12.2003/1383:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

21.12.2006/1376:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

13.12.2007/1238:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

30.12.2008/1107:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

29.4.2009/281:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

4.6.2009/389:

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä kesäkuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

23.7.2009/556:

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä heinäkuuta 2009.

24.9.2009/707:

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä syyskuuta 2009 ja on voimassa 31 päivään toukokuuta 2010.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

29.12.2009/1838:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

12.5.2010/369:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2010 ja on voimassa 31 päivään toukokuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

2.12.2010/1059:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

18.4.2013/296:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2013.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.