Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Seurattu SDK 361/2023 saakka.

20.12.1985/1076

Asetus koe-eläintoiminnasta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu L:lla koe-eläintoiminnasta 20.1.2006/62, joka on voimassa 1.8.2006 alkaen.

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään 27 päivänä tammikuuta 1971 annetun eläinsuojelulain 9 §:n 1 momentin ja 11 §:n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 30 päivänä syyskuuta 1985 annetussa laissa (777/85):

1 luku

Koe-eläintoiminnan harjoittaminen

1 §

Tämä asetus koskee selkärankaisiin kuuluvilla eläimillä harjoitettavaa koe-eläintoimintaa.

Koe-eläimellä tarkoitetaan tässä asetuksessa eläintä, joka on hankittu tai kasvatettu eläinkokeita varten.

Koe-eläinlaitoksella tarkoitetaan tässä asetuksessa laitosta tai muuta toimintayksikköä, jossa harjoitetaan koe-eläintoimintaa. Koe-eläinlaitos voi käsittää koeyksikön, jossa suoritetaan tieteellisiä eläinkokeita, ja kasvatusyksikön, jossa ammattimaisesti kasvatetaan, jalostetaan, säilytetään tai luovutetaan eläimiä tieteellisiä eläinkokeita varten.

2 §

Eläinsuojelulain (247/96) 31 §:n 1 momentissa tarkoitettua lupaa koe-eläintoiminnan harjoittamiseen on haettava kirjallisesti lääninhallitukselta. (7.6.1996/395)

Hakemuksessa on ilmoitettava:

1) hakijan nimi, osoite ja kotipaikka;

2) koe-eläintoiminnassa mahdollisesti käytettävä toiminimi;

3) missä ja minkälaista koe-eläintoimintaa hakija aikoo harjoittaa sekä milloin toiminta on tarkoitus aloittaa; sekä

4) muut lääninhallituksen vaatimat tiedot.

(7.6.1996/395)

Hakemukseen on liitettävä:

1) jos hakija on yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö taikka säätiö, jäljennös yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä sekä rekisteriote;

2) selvitys niistä henkilöistä, jotka johtavat ja valvovat koe-eläintoiminnan harjoittamista ja suorittavat eläinkokeita, sekä heidän kelpoisuudestaan;

3) selvitys eläinlääkintähuollon järjestämisestä koe-eläinlaitoksessa; sekä

4) selvitys koe-eläinlaitoksesta ja sen piirustukset.

3 §

Lupa myönnetään, jos:

1) hakijalla tai hänen palveluksessaan olevalla on 7 §:ssä tarkoitettu kelpoisuus suorittaa eläinkokeita;

2) hakijalla on käytettävissään riittävät ja asianmukaiset tilat ja välineet hakemuksen kohteena olevaan koe-eläintoimintaan; ja

3) koe-eläinlaitoksen eläinlääkintähuolto on asianmukaisesti järjestetty.

Lupa voidaan myöntää myös rajoitettuna tai määräajaksi.

Lääninhallitus voi peruuttaa luvan, jos luvan saaja ei noudata eläinsuojelulakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka luvassa asetettuja ehtoja tai jos jokin 1 momentin mukaisista luvan myöntämisen edellytyksistä lakkaa eikä luvansaaja kehotuksesta huolimatta kohtuullisessa ajassa korjaa puutetta. (7.6.1996/395)

4 § (7.6.1996/395)

Lääninhallitus pitää luetteloa koe-eläintoiminnan harjoittamiseen myöntämistään luvista.

5 § (7.6.1996/395)

Lääninhallituksen on tarkastettava ja hyväksyttävä koe-eläintoimintaan tarkoitetut tilat ennen niiden käyttöönottoa.

2 luku

Eläinkokeiden suorittaminen

6 §

Eläinkokeen päämääränä ei saa olla eläimen kivun- tai tuskankestokyvyn tutkiminen.

Eläinkoe on korvattava muulla tutkimus- tai opetusmenetelmällä, milloin se kokeen tarkoituksen tai tuloksen saavuttamiseksi on käytännössä mahdollista.

Eläinsuojelulain 31 §:n 3 momentissa tarkoitetussa tieteellisessä eläinkokeessa on koe-eläimeen kohdistuvia kipuvaikutuksia aina vähennettävä kaikilla kokeen tarkoituksen kannalta mahdollisilla toimenpiteillä. Muussa eläinkokeessa ei eläimelle saa aiheuttaa kipua tai tuskaa eikä kokeesta tai koeolosuhteista saa aiheutua merkittävää häiriötä eläimen hyvinvoinnille. (7.6.1996/395)

7 §

Tieteellisen eläinkokeen saa suorittaa sellainen laillistettu lääkäri tai eläinlääkäri taikka sellainen tarkoitukseen soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka on lisäksi suorittanut yliopiston tai korkeakoulun opetusohjelman mukaisen tai muun asianomaisen ministeriön hyväksymän koe-eläimiä ja eläinten käyttöä tieteellisissä kokeissa koskevan kurssin. (7.6.1996/395)

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty, saa myös muu eläinkokeiden suorittamiseen perehtynyt henkilö suorittaa koe-eläinlaitoksessa laitoksen toimialaan liittyviä eläinkokeita sellaisen henkilön johdon ja valvonnan alaisena, jolla on 1 momentissa säädetty kelpoisuus.

Muun kuin tieteellisen eläinkokeen saa suorittaa henkilö, jolla on riittävästi ammatillista perehtyneisyyttä asianomaisiin eläinkokeisiin sekä eläinten käsittelyyn ja hoitoon.

3 luku

Eläinten käyttäminen tieteellisissä kokeissa

8 §

Jos tieteellisestä eläinkokeesta aiheutuu tai voi aiheutua eläimelle kipua tai tuskaa, on kokeen suunnittelussa ja suorittamisessa sen lisäksi mitä 6 §:ssä on säädetty noudatettava seuraavaa:

1) koe on tehtävä kokeen tarkoituksen saavuttamisen huomioon ottaen mahdollisimman alhaiseen kehitysopilliseen (fylogeneettiseen) tasoon kuuluvalla eläinlajilla;

2) kokeessa ei saa käyttää useampia eläimiä kuin kokeen tarkoituksen saavuttaminen edellyttää;

3) koemenetelmistä on valittava se, joka aiheuttaa eläimelle vähiten kipua ja tuskaa ja jolla saadaan kokeen tarkoituksen kannalta luotettava tulos; ja

4) eläin on lopetettava, kun kokeen tarkoitus on saavutettu, jolleivät eläimen elintoiminnot ja terveydentila ole normaalit.

9 §

Sellaiset tieteelliset eläinkokeet, joista voi aiheutua koe-eläimelle kipua tai tuskaa, jaetaan eläimelle aiheutuvaksi arvioidun kivun tai tuskan voimakkuuden ja keston perusteella ensimmäiseen ja toiseen luokkaan.

Ensimmäiseen luokkaan kuuluvat kokeet:

1) joissa koe-eläin voi toimenpiteen takia sairastua vakavasti taikka tuntea huomattavaa kipua tai tuskaa kokeen aikana tai sen jälkeen; tai

2) joissa koe-eläimelle muutoin voidaan aiheuttaa vakava sairaus tai huomattavaa kipua tai tuskaa.

Asianomainen ministeriö antaa tarkempia määräyksiä siitä, minkä luokan koe jokin toimenpide on. (7.6.1996/395)

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosasto antaa tarkempia määräyksiä siitä, minkä luokan koe jokin toimenpide on.

10 §

Jokaisesta tieteellisestä eläinkokeesta tai koesarjasta on tehtävä koesuunnitelma, jonka tulee sisältää muun muassa seuraavat tiedot:

1) kokeen tarkoitus sekä maininta asianomaisista säännöksistä tai viranomaisten niiden nojalla antamista määräyksistä taikka ohjeista, joihin koe mahdollisesti perustuu;

2) kokeessa käytettäväksi arvioitu eläinmäärä eläinlajeittain;

3) suoritettavat koetoimenpiteet, arvio niistä koe-eläimelle aiheutuvan kivun tai tuskan voimakkuudesta ja kestoajasta sekä kivun poistamiseksi tai lieventämiseksi käytettävät menetelmät;

4) jos koe tehdään eläimelle, jota ei kokeen luonteesta johtuen voida saattaa kipua aistimattomaan tilaan, erityiset syyt siihen; sekä

5) arvio kokeen alkamis- ja päättymisajankohdasta.

11 §

Koe-eläintoiminnan harjoittajan tulee asettaa omalla kustannuksellaan koe-eläinlaitokseen koesuunnitelmien käsittelyä varten koe-eläintoimikunta ja ilmoittaa lääninhallitukselle toimikunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten nimet, ammatit ja koulutus. Vastaavasti on lääninhallitukselle ilmoitettava toimikunnan jäsenistössä tapahtuneet muutokset. Toimikunta voi olla yhteinen useammalle koe-eläinlaitokselle.

Toimikuntaan tulee kuulua yksi koe-eläinlaitoksen eläinkokeiden suorittamista johtava ja valvova henkilö, joka toimii toimikunnan puheenjohtajana, ja yksi laitoksen koe-eläinten hoidosta vastaava henkilö sekä vähintään kaksi muuta jäsentä, joiden tulee olla perehtyneitä koe-eläintoimintaan. Puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle on nimettävä henkilökohtainen varajäsen.

Toimikunnan tehtävänä on:

1) antaa lääninhallitukselle lausunto koesuunnitelmasta, joka koskee 9 §:n 2 momentissa tarkoitettujen ensimmäiseen luokkaan kuuluvien kokeiden suorittamista;

2) hyväksyä asianomaisessa koe-eläinlaitoksessa suoritettavat 9 §:n 3 momentissa tarkoitetut toiseen luokkaan kuuluvat kokeet;

3) käsitellä tarvittaessa muitakin eläinkokeiden suorittamiseen liittyviä asioita; sekä

4) laatia tarvittaessa työskentelyään varten työjärjestys.

12 §

Edellä 9 §:n 2 momentissa tarkoitettuun esimmäiseen luokkaan kuuluvan tieteellisen eläinkokeen saa suorittaa, jos lääninhallitus, saatuaan asianomaisen koe-eläintoimikunnan lausunnon, antaa siihen luvan.

Edellä 9 §:n 3 momentissa tarkoitettuun toiseen luokkaan kuuluvan tieteellisen eläinkokeen saa suorittaa, jos koe-eläinlaitokseen asetettu koe-eläintoimikunta hyväksyy kokeen suorittamisen.

Milloin koe-eläintoimikunta ei ole yksimielinen eläinkokeen luokituksesta, asia on saatettava lääninhallituksen ratkaistavaksi.

Milloin lääninhallitus katsoo tieteellisen eläinkokeen suorittamisen kiistanalaiseksi, lääninhallitus voi saattaa asian asianomaisen ministeriön ratkaistavaksi. (7.6.1996/395)

13 §

Koe-eläinlaitoksessa on pidettävä luetteloa suoritetuista tieteellisistä eläinkokeista ja niihin käytetyistä koe-eläimistä eläinlajeittain. Luettelo on kalenterivuosittain lähetettävä lääninhallitukselle tiedoksi seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

4 luku

Koe-eläinten hankinta ja pitäminen

14 §

Hankittaessa eläimiä käytettäviksi tieteellisissä eläinkokeissa on tämä käyttötarkoitus ilmoitettava luovuttajalle.

Koe-eläintoiminnassa käytettävien koirien ja kissojen tulee olla koe-eläintoimintaa varten kasvatettuja.

Koe-eläinlaitoksessa on pidettävä luetteloa laitokseen hankituista tai sieltä luovutetuista koe-eläimistä.

Koe-eläinten kasvatuksessa, hoidossa ja säilyttämisessä on noudatettava, mitä eläinsuojelulaissa tai sen nojalla on säädetty tai määrätty.

15 §

Koe-eläinten hoitajan tulee olla perehtynyt eläinten hoitoon ja koe-eläintoimintaan.

Koe-eläintoiminnan harjoittajan on huolehdittava siitä, että koe-eläinten hoitaja saa riittävän valmennuksen ja koulutuksen tehtäväänsä ennen kuin hän aloittaa työnsä hoitajana.

5 luku

Valvonta ja tarkastukset

16 § (7.6.1996/395)

Jos on aihetta epäillä, että koe-eläintoiminnassa ei ole noudatettu eläinsuojelulakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka toiminnalle asetettuja lupaehtoja tai tieteellisen eläinkokeen hyväksyttyä koesuunnitelmaa, on lääninhallituksen toimitettava tarkastus koe-eläinlaitoksessa.

Lääninhallituksella ja asianomaisen ministeriön määräämällä eläinlääkärillä on omasta aloitteestaan oikeus olla läsnä suoritettaessa eläinkoetta sekä toimittaa koe-eläinten, niiden säilytyksen ja hoidon sekä eläinkokeita koskevien asiakirjojen tarkastuksia ja tarpeellisia tutkimuksia sekä olla läsnä koe-eläintoimikunnan kokouksessa.

17 § (7.6.1996/395)

Jos tarkastuksessa havaitaan 16 §:n 1 momentissa tarkoitettua säännösten tai määräysten vastaista menettelyä, on lääninhallituksen kiellettävä koe-eläinlaitoksen haltijaa tai hänen edustajaansa jatkamasta tai toistamasta säännösten tai määräysten vastaista menettelyä taikka määrättävä koe-eläinlaitoksen haltija taikka hänen edustajansa määräajassa täyttämään velvollisuutensa. Jos säännöksistä tai määräyksistä poikkeaminen on kuitenkin oleellista eikä koe-eläinlaitos täytä koe-eläintoiminnan harjoittamiselle asetettuja ehtoja tai jos tarkastuksessa annettua kieltoa tai määräystä ei ole noudatettu, lääninhallitus voi määrätä eläinkokeen keskeytettäväksi välittömästi tai sallia kokeen jatkamisen vain asettamillaan ehdoilla.

6 luku

Erinäiset säännökset

18 § (7.6.1996/395)

Muutosta lääninhallituksen tämän asetuksen nojalla antamaan päätökseen haetaan valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Tämän asetuksen nojalla tehtävässä päätöksessä voidaan määrätä, että päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Muutoin muutoksenhaussa noudatetaan, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään.

19 §

Joka rikkoo tätä asetusta tai sen nojalla annettuja määräyksiä, on tuomittava rangaistukseen niin kuin eläinsuojelulaissa on säädetty.

20 § (7.6.1996/395)

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta antaa tarvittaessa asianomainen ministeriö, joka voi myös yksittäistapauksessa erityisestä syystä myöntää poikkeuksia tämän asetuksen säännöksistä.

7 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

21 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Tällä asetuksella kumotaan eläinten käyttämisestä tieteellisissä kokeissa 30 päivänä huhtikuuta 1971 annettu asetus (334/71).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

22 §

Edellä 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua kurssia ei vaadita laillistetulta lääkäriltä tai eläinlääkäriltä eikä henkilöltä, jolla tämän asetuksen voimaan tullessa on eläinten käyttämisestä tieteellisissä kokeissa annetun asetuksen 5 §:ssä tarkoitettu lupa eläinkokeiden suorittamiseen, jos hän tämän asetuksen voimaan tullessa suorittaa tieteellisiä eläinkokeita sellaisen koe- eläintoiminnan harjoittajan palveluksessa tai sellaisena koe-eläintoiminnan harjoittajana, joka on velvollinen hakemaan eläinsuojelulain 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan koe-eläintoiminnan harjoittamiseen.

Asianomainen ministeriö voi hakemuksesta vapauttaa 7 §:n 1 momentissa tarkoitetun kurssin suorittamisesta sellaisen laillistetun lääkärin tai eläinlääkärin taikka muun korkeakoulututkinnon suorittaneen henkilön, jolla on riittävä kokemus tieteellisten eläinkokeiden suorittamisessa. (7.6.1996/395)

23 §

Sen, joka tämän asetuksen voimaan tullessa harjoittaa koe-eläintoimintaa suorittamalla sellaisia tieteellisiä eläinkokeita, joihin tämän asetuksen 12 §:n mukaan on saatava koe-eläinlaitokseen asetetun koe-eläintoimikunnan hyväksyminen taikka lääninhallituksen tai maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston lupa, tulee vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta asettaa 11 §:ssä tarkoitettu koe-eläintoimikunta sekä saattaa 10 §:ssä tarkoitetut koesuunnitelmat koeeläintoimikunnan tai lääninhallituksen käsiteltäväksi.

Tämän asetuksen 14 §:n 2 momentin säännöstä koirien ja kissojen kasvattamisesta koe-eläintarkoituksiin sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1991.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

7.6.1996/395:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnetyt luvat koe-eläintoiminnan harjoittamiseen ja luvat eläinkokeen suorittamiseen ovat edelleen voimassa luvassa määrätyn ajan. Maa- ja metsätalousministeriön myöntämiä voimassa olevia koe-eläinlupia koskevat asiakirjat siirretään tämän asetuksen voimaan tullessa asianomaiselle lääninhallitukselle.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.