Seurattu SDK 476/2022 saakka.

13.12.1985/954

Valuuttalaki

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

1 § (30.11.1990/1060)

Maan ulkomaisen maksukyvyn ja rahatalouden vakaan kehityksen turvaamiseksi sekä näitä uhkaavan vakavan häiriön torjumiseksi on valuuttatoimien luvanvaraisuudesta, maksuvälineiden, arvopapereiden ja saamistodisteiden maastaviennistä ja maahantuonnista sekä valuutan hankintatavasta ja kotiuttamisvelvollisuudesta samoin kuin tietojenantovelvollisuudesta voimassa, mitä tässä laissa säädetään.

2 §

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) Suomessa asuvalla sellaista luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka kotipaikka on Suomessa, sekä Suomessa sijaitsevaa ulkomaista sivuliikettä samoin kuin muuta valtioneuvoston Suomessa asuvaksi määrittelemää oikeushenkilöä;

2) ulkomailla asuvalla sellaista luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka kotipaikka ei ole Suomessa, sekä ulkomailla sijaitsevaa suomalaista sivuliikettä samoin kuin muuta valtioneuvoston ulkomailla asuvaksi määrittelemää oikeushenkilöä;

3) valuuttatoimilla toimia, jotka muuttavat tai saattavat muuttaa Suomessa asuvan omistuksessa tai hallussa olevien ulkomaisten maksuvälineiden, arvopapereiden tai ulkomailla asuvalta olevien saamisten määrää tai laatua, ja niitä Suomessa asuvan ja ulkomailla asuvan välisiä toimia, jotka muuttavat tai saattavat muuttaa Suomessa asuvan varojen tai velkojen määrää tai laatua;

4) juoksevilla valuuttatoimilla ulkomaankauppaan liittyviä valuuttatoimia, jotka eivät koske luoton antamista ulkomailla asuvalle tai luoton ottamista ulkomailla asuvalta, sekä pääomanliikkeiden korkoihin, osinkoihin ja muihin vastaaviin pääomankorvauksiin liittyviä valuuttatoimia ja muita niihin rinnastettavia valuuttatoimia;

5) pääomanliikkeillä muita kuin juoksevia valuuttatoimia;

6) maksuvälineillä seteleitä, maksuliikkeessä yleisesti käytettyjä metallirahoja, pankkivekseleitä, shekkejä ja muita niihin rinnastettavia maksuosoituksia sekä ulkomaisilla maksuvälineillä maksuvälineitä, jotka ovat ulkomaan rahan määräisiä tai sisältävät oikeuden maksuun ulkomaan rahana;

7) arvopaperilla arvopaperimarkkinalain (495/89) 1 luvun 2 §:n 1 momentissa mainittua osaketta, osuutta tai muuta oikeutta ja ulkomaisella arvopaperilla arvopapereita, joka on ulkomailla asuvan liikkeeseen laskema; sekä (30.11.1990/1060)

8) saamistodisteilla velkakirjoja, vekseleitä, talletustodistuksia, pankkikirjoja sekä muita niihin rinnastettavia sitoumusasiakirjoja.

Suomen Pankki antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet 1 momentissa olevien määritelmien sisällöstä.

3 §

Maan ulkomaisen maksukyvyn ja rahatalouden vakaan kehityksen turvaamiseksi valtioneuvosto voi päättää: (30.11.1990/1060)

1) että Suomen Pankki voi määrätä maksuvälineiden, arvopapereiden ja saamistodisteiden maastaviennin luvanvaraiseksi; (30.11.1990/1060)

2) että Suomessa asuva on velvollinen luovuttamaan tai siirtämään omistamansa tai hallussaan olevat ulkomaiset maksuvälineet ja ulkomailla olevat Suomen rahan määräiset maksuvälineet sekä saamiset ulkomailla olevalta rahalaitokselta ja ulkomailla asuvalta muista saamisista saadut suoritukset Suomen Pankille tai sen määräämälle, valintansa mukaan joko Suomen rahana tai kotiutettavana ulkomaisena rahalajina hyvitettävää täyttä korvausta vastaan siten kuin Suomen Pankki tarkemmin määrää (kotiuttamisvelvollisuus); Suomen Pankilla on kuitenkin oikeus myöntää lupa poiketa kotiuttamisvelvollisuudesta ja kotiuttamistavasta; (30.11.1990/1060)

3) että Suomen Pankki voi määrätä pääomanliikkeet luvanvaraisiksi; sekä (30.11.1990/1060)

4) että valuuttatoimen aiheen toteamiseksi Suomen Pankki voi määrätä juoksevat valuuttatoimet luvanvaraisiksi. (15.10.1993/868)

4 §

Maan ulkomaista maksukykyä ja rahatalouden vakaata kehitystä uhkaavan vakavan häiriön torjumiseksi valtioneuvosto voi lisäksi määräajaksi päättää: (30.11.1990/1060)

1) että juoksevat valuuttatoimet ovat sallittuja vain Suomen Pankin luvalla;

2) että Suomessa asuva on velvollinen luovuttamaan tai siirtämään omistamansa tai hallussaan olevat ulkomaiset maksuvälineet, ulkomaiset arvopaperit sekä saamiset ulkomailla asuvalta Suomen Pankille tai sen määräämälle yksinomaan Suomen rahana suoritettavaa korvausta vastaan; Suomen Pankilla on kuitenkin oikeus myöntää lupa poiketa kotiuttamisvelvollisuudesta; sekä (30.11.1990/1060)

3) että maksuvälineiden, arvopapereiden ja saamistodisteiden maahantuonti on sallittu vain Suomen Pankin luvalla.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa mainitussa tilanteessa noudatetaan sitä kurssia, jota Suomen Pankki luovutushetkellä valuutanvaihdossaan yleisesti soveltaa.

5 §

Antaessaan tässä laissa tarkoitetun luvan Suomen Pankilla on oikeus liittää siihen ehtoja. Suomen Pankki voi määrätä pääomanliikkeen suorittamisen ehdoksi myös talletuksen tekemisen tai maksun suorittamisen Suomen Pankille. Tällainen maksu voidaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin on säädetty.

6 § (24.7.1997/720)

Jokaisen on vaadittaessa annettava Suomen Pankille tai valtioneuvoston määräämille muille viranomaisille kaikki ne ilmoitukset, selvitykset ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen tämän lain tai sen nojalla annettujen määräysten tai lupien ehtojen noudattamisen valvomiseksi.

7 §

Suomen Pankilla on oikeus antaa valtion viranomaisille Suomen Pankkia koskevien salassapitosäännösten estämättä kaikki ne ilmoitukset, selvitykset ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi.

8 §

Valtioneuvoston tämän lain nojalla antama päätös on viipymättä ilmoitettava eduskunnan puhemiehelle, jonka on saatettava se eduskunnan tietoon heti tai, jollei eduskunta ole koolla, niin pian kuin se on kokoontunut. Päätös on kumottava, jos eduskunta niin päättää.

9 § (15.10.1993/868)

Suomen Pankilla on oikeus Suomen säädöskokoelmassa julkaistavalla päätöksellä antaa tarkemmat määräykset 3 ja 4 §:ssä tarkoitetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta.

10 §

Milloin joku on toiminut tämän lain säännösten tai sen nojalla annettujen määräysten tai annettujen lupien ehtojen vastaisesti, Suomen Pankki voi velvoittaa asianomaisen sakon uhalla saattamaan asiantilan määräajassa säännösten, määräysten tai ehtojen mukaiseksi.

Suomen Pankin päätökseen, jolla uhkasakko on asetettu, ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen, jolla uhkasakko on määrätty maksettavaksi, saadaan hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on säädetty. (30.11.1990/1060)

L muutoksenhausta hallintoasioissa 154/1950 on kumottu HallintolainkäyttöL:lla 586/1996.

11 §

Käsiteltäessä tämän lain mukaisia hallintoasioita Suomen Pankissa noudatetaan, mitä hallintomenettelylaissa (598/82) on säädetty.

12 § (24.8.1990/828)

Rangaistus tässä laissa säädetyn ja viranomaisen sen nojalla antaman säännöstelymääräyksen rikkomisesta ja sen yrittämisestä on säädetty rikoslain 46 luvun 1–3 §:ssä. Menettämisseuraamuksista on säädetty saman luvun 8–13 §:ssä.

13 § (22.12.1995/1688)

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986 ja on voimassa vuoden 1998 loppuun.

Valuuttalain nojalla 13 päivänä joulukuuta 1985 annettu valtioneuvoston päätös valuuttalain täytäntöönpanosta (955/85) siihen tehtyine muutoksineen ja valtioneuvoston päätöksen nojalla annettu Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta (1089/93) ja sen nojalla tehdyt yksittäiset päätökset kumoutuvat 1 päivästä tammikuuta 1996.

HE 157/85, pankvk.miet. 6/85, svk.miet. 168/85

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

24.8.1990/828:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

HE 66/88, lvk.miet. 6/90, svk.miet. 56/90

30.11.1990/1060:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

HE 48/90, pankkivk.miet. 7/90, svk.miet. 108/90

15.10.1993/868:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

HE 112/93, TaVM 27/93

22.12.1995/1688:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

HE 166/95, TaVM 26/95, EV 167/95

24.7.1997/720:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

HE 261/1996, TaVM 17/1997, EV 99/1997

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.