Seurattu SDK 761/2022 saakka.

15.11.1985/870

Taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkeasetus (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2007 alkaen. Ks. Työntekijän eläkelain voimaanpanoL 396/2006 2 §.

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetun eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain (662/85) 12 §:n nojalla:

1 § (9.8.2002/648)

1 § on kumottu L:lla 9.8.2002/648.

2 § (30.12.2004/1421)

Jos vanhuuseläke myönnetään työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (634/2003) voimaantulosäännöksen 18 ja 19 momentin sekä mainitun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain (886/2004) 20 momentin tai yrittäjien eläkelain muuttamisesta annetun lain (638/2003) voimaantulosäännöksen 10 momentin mukaan 62 vuotta alemmassa iässä tai, jos merimieseläkelain mukainen eläkeikä on 62 vuotta alempi, taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (662/1985) mukainen 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen ansaittu eläke myönnetään eläkkeen alkamisiässä siten vähennettynä kuin työeläkkeen laskemisesta eräissä tapauksissa annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1148/2004) säädetään.

3 § (30.12.2003/1339)

Toimivaltaisen eläkelaitoksen määräämisestä ja eläkehakemuksen ratkaisemisesta toimivaltaisessa eläkelaitoksessa on soveltuvin osin voimassa, mitä työntekijäin eläkeasetuksen (183/1962) 12 ja 12 a–12 d §:ssä säädetään.

4 § (30.12.2004/1421)

Muutoin noudatetaan taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelakia täytäntöön pantaessa soveltuvin osin, mitä työntekijäin eläkeasetuksen 6, 11, 13, 15–17, 23 ja 23 a §:ssä sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijän eläkeasetuksen (184/1962) 3 §:ssä ja 19 §:n 1 momentissa säädetään.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

31.12.1985/1132:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

12.4.1991/659:

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä huhtikuuta 1991, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1991.

30.12.1993/1659:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

18.12.1995/1510:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

5.12.1997/1085:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

9.8.2002/648:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

Lailla kumotaan 15 päivänä marraskuuta 1985 annetun taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkeasetuksen (870/1985) 1 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1085/1997.

HE 8/2002, StVM 10/2002, EV 86/2002

30.12.2003/1339:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

30.12.2004/1421:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olevan taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkeasetuksen 2 §:n mukaan muodostetusta vapaakirjasta on vastaavasti voimassa, mitä työntekijäin eläkelain eräistä säännöksistä annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1147/2004) 2 §:ssä säädetään.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.