Seurattu SDK 476/2022 saakka.

14.6.1985/485

Asetus arvonlisäverottoman matkustajamyynnin järjestämisestä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu L:lla 20.3.2015/250, joka on voimassa 1.7.2015 alkaen.

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27 päivänä syyskuuta 1919 annetun lain 3 §:n 25 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on 14 päivänä kesäkuuta 1985 annetussa laissa (484/85):

1 § (29.12.1995/1795)

Arvonlisäverottomalla matkustajamyynnillä tarkoitetaan tässä asetuksessa arvonlisäverolain (1501/93) 70 b §:n 1 momentin mukaiset edellytykset täyttävää myyntiä matkustajalle.

Arvonlisäverotonta matkustajamyyntiä järjestävästä ja hallinnoivasta yrityksestä käytetään tässä asetuksessa nimitystä palautusliike.

2 §

Palautusliikkeen harjoittaminen edellyttää kauppa- ja teollisuusministeriön myöntämää toimilupaa. Lupa voidaan myöntää kauppa- ja teollisuusministeriön määräämin ehdoin oikeushenkilölle tai Suomessa sivuliikkeen rekisteröineelle ulkomaiselle yhteisölle tai säätiölle taikka sellaiselle itseään ja omaisuuttaan hallitsevalle luonnolliselle henkilölle, jolla on oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa. Luvan myöntäminen edellyttää vakavaraisuutta. Lisäksi edellytetään, että toimintaa harjoitetaan vastaavan hoitajan johdolla. (30.12.1993/1637)

Kauppa- ja teollisuusministeriön on hankittava hakemuksesta verohallituksen lausunto.

Toimilupia myönnettäessä on arvonlisäveron käteispalautusjärjestelmän käyttöönottoa suunnittelevan palautusliikkeen kohdalla kiinnitettävä huomiota siihen, että matkustajamyyntipalvelua on saatavissa yleisimmillä rajanylityspaikoilla. (29.12.1995/1795)

Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua myyntiä harjoittava kauppaliike ei tarvitse arvonlisäveron tilipalautusten suorittamiseen 1 momentissa tarkoitettua toimilupaa. (29.12.1995/1795)

3 §

Toimilupaa tarkoittavassa hakemuksessa on:

1) esitettävä lausunto hakijan vakavaraisuudesta;

2) selvitettävä hakijan suunnittelema arvonlisäveron palautusjärjestelmä, erityisesti sen antamat verotarkastusmahdollisuudet ja matkustajalle annettavan palvelun luotettavuus; (29.12.1995/1795)

3) jos hakija on luonnollinen henkilö, selvitettävä, että hakijalla on oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa;

4) selvitettävä, että hakija tai hakijana olevan oikeushenkilön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja tai vastuunalaiset yhtiömiehet sekä vastaavaksi hoitajaksi esitetty henkilö hallitsevat itseään ja omaisuuttaan;

5) selvitettävä, että hakijana oleva luonnollinen henkilö tai vastaavaksi hoitajaksi esitetty henkilö ei ole aikaisemman toimintansa perusteella tai muusta syystä ilmeisen sopimaton toimimaan asemassaan; sekä

6) esitettävä muu kauppa- ja teollisuusministeriön vaatima selvitys.

(30.12.1993/1637)

Matkustajalle suoritettavien arvonlisäveron palautusten sekä asiamiesten palkkioiden ja palkkojen turvaamiseksi on palautusliikkeen annettava kauppa- ja teollisuusministeriölle ministeriön hyväksymä pankkitakaus tai luottovakuutus. (29.12.1995/1795)

4 §

Lupa arvonlisäverottoman matkustajamyynnin järjestämiseen on myönnettävä, milloin tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten mukaiset edellytykset luvan myöntämiselle ovat olemassa. (29.12.1995/1795)

Toimilupa myönnetään määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi. Toimilupa voidaan hakemuksesta uusia.

5 § (30.12.1993/1637)

Kauppa- ja teollisuusministeriön tulee peruuttaa myöntämänsä toimilupa, jos luvan saanut luonnollinen henkilö ei enää täytä luvan myöntämiselle säädettyjä edellytyksiä.

Voimassa oleva toimilupa voidaan peruuttaa, jos palautusliike tai 7 §:ssä tarkoitettu asiamies taikka palautusliikettä harjoittavan yhteisön hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, vastuunalainen yhtiömies tai vastaava hoitaja on rikkonut tämän asetuksen säännöksiä, toimiluvan ehtoja tai hyviä kauppatapoja taikka muuten toiminut sopimattomalla tavalla eikä annetusta huomautuksesta huolimatta kauppa- ja teollisuusministeriön asettamassa määräajassa korjaa epäkohtaa. Sama on voimassa, jos palautusliikettä harjoittavan oikeushenkilön hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, vastuunalainen yhtiömies tai vastaava hoitaja asetetaan holhouksen alaiseksi.

6 § (30.12.1993/1637)

Jos luvan palautusliikkeen harjoittamiseen saanut luonnollinen henkilö kuolee tai asetetaan konkurssiin, lupa raukeaa. Kuolin- tai konkurssipesällä on kuitenkin oikeus pesänselvitystä varten jatkaa entisen luvan nojalla liikettä enintään kuuden kuukauden ajan kuolemasta tai konkurssiin asettamispäivästä lukien.

Jos luvan saanut oikeushenkilö tai Suomessa sivuliikkeen rekisteröinyt ulkomainen yhteisö tai säätiö asetetaan konkurssiin, on vastaavasti noudatettava, mitä 1 momentissa säädetään luonnollisesta henkilöstä.

7 §

Palautusliike voi tehdä asiamiessopimuksen arvonlisäverottomaan matkustajamyyntiin kuuluvien toimintojen suorittamisesta. (29.12.1995/1795)

Palautusliike on vastuussa asiamiehen toiminnasta niin kuin omastaan.

8 § (29.12.1995/1795)

Edellä 2 §:n 3 momentissa tarkoitetun palautusliikkeen on järjestettävä matkustajamyyntijärjestelmä siten, että liike voi selvittää matkustajan kotipaikan ja todistaa hänen vieneen tavarat käyttämättöminä Euroopan yhteisöjen (yhteisö) lainsäädännön mukaiselta yhteisön arvonlisäveroalueelta myyntikuukautta seuraavien kolmen kuukauden kuluessa. Todistus on luovutettava tavarat myyneelle kauppaliikkeelle myynnin verottomuuden osoittamiseksi.

Muun palautusliikkeen on varmistettava matkustajamyynnin arvonlisäverottomuus tullin leimaamasta tositteesta.

9 § (29.12.1995/1795)

Edellä 2 §:n 3 momentissa tarkoitettu palautusliike on velvollinen käyttämään kauppa- ja teollisuusministeriön hyväksymää arvonlisäveron palautukseen oikeuttavaa lomaketta ja suorittamaan matkustajalle arvonlisäveron palautusta myös muiden 2 §:n 3 momentissa tarkoitettujen palautusliikkeiden antamien lomakkeiden perusteella.

10 § (29.12.1995/1795)

Palautusliike ja asiamies ovat velvolliset esittämään arvonlisäveroviranomaisille ja toimiluvan myöntäneelle viranomaiselle kaikki arvonlisäverottomaan matkustajamyyntiin liittyvät asiakirjat.

11 § (29.12.1995/1795)

Sellaisen toimipaikan perustamiseen, josta matkustajalle suoritetaan tämän asetuksen mukaisesti arvonlisäveron palautusta hänen ylittäessään Suomen tullialueen rajan, on ennen sen avaamista saatava kauppa- ja teollisuusministeriön hyväksyminen.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun toimipaikan lakkauttamisesta on ilmoitettava kauppa- ja teollisuusministeriölle viipymättä.

12 § (29.12.1995/1795)

Edellä 2 §:n 3 momentissa tarkoitetun palautusliikkeen on suoritettava arvonlisäveronpalautusta matkustajan toivomuksen mukaisesti joko hänen ylittäessään Suomen tullialueen rajan tai kuukauden kuluessa sen jälkeen. Muun palautusliikkeen ja 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun kauppaliikkeen on suoritettava matkustajamyynnin veronpalautusta kuukauden kuluessa siitä, kun liike on saanut tullin leimaaman tositteen.

Tavarasta, jonka Norjassa kotipaikan omaava henkilö ostaa Suomesta, voidaan arvonlisäveron palautusta suorittaa ainoastaan matkatavaran verotuksesta Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välisessä matkustajaliikenteessä sekä lentoasemalla tapahtuvasta verovapaasta myynnistä näissä valtioissa 26 päivänä maaliskuuta 1980 tehdyn sopimuksen (Suomen säädöskokoelma, sopimussarja 34/81) mukaisesti.

13 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa kauppa-ja teollisuusministeriö.

14 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1985. Jo ennen asetuksen voimaantuloa voidaan kuitenkin ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

30.12.1993/1637:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Mitä 2 §:n 1 momentissa säädetään vastaavasta hoitajasta, ei kuitenkaan koske niitä palautusliikkeitä, joille on tämän asetuksen voimaan tullessa myönnetty elinkeinolupa.

29.12.1995/1795:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996. Jo ennen asetuksen voimaantuloa voidaan kuitenkin ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Liikevaihtoverottoman matkustajamyynnin järjestämisestä annetun asetuksen (1637/93) mukaisen toimiluvan saaneen palautusliikkeen on toimiluvan peruuttamisen uhalla esitettävä tämän asetuksen voimaan tullessa veronpalautusta suorittavat toimipaikat kauppa- ja teollisuusministeriön hyväksyttäväksi kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.