Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

14.6.1985/480

Asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.7.2010 alkaen. Ks. L rakennusperinnön suojelemisesta 498/2010 24 §.

Opetusministerin esittelystä säädetään 18 päivänä tammikuuta 1985 annetun rakennussuojelulain (60/85) 4 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Suojelun tarkoitus

Kansallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi suojellaan kulttuurikehitykseen tai historiaan liittyviä valtion omistamia rakennuksia, rakennusryhmiä ja rakennettuja alueita siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Suojelun kohteet

Tässä asetuksessa tarkoitetun suojelun kohteita ovat sellaiset valtion omistamat rakennukset, rakennusryhmät ja rakennetut alueet, joilla on kulttuurihistoriallista merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten ympäristöarvojen, rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien taikka rakennuksen ainutlaatuisuuden tai tyypillisyyden kannalta. Rakennukseen luetaan kuuluvaksi sen kiinteä sisustus.

Tämän asetuksen mukainen suojelu voi koskea myös rakennuksen osaa ja kiinteää sisustusta sekä siltaa, kaivoa, aitaa tai muuta sellaista rakennelmaa samoin kuin rakennukseen liittyvää puistoa taikka muuta vastaavaa rakentamalla tai istuttamalla muodostettua aluetta.

Mitä jäljempänä tässä asetuksessa säädetään rakennuksesta, koskee vastaavasti muita 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja suojelun kohteita.

3 §
Rakennuksen saattaminen suojeltavaksi

Valtion omistaman rakennuksen suojelusta päättää valtioneuvosto.

Rakennuksen suojelua koskeva asia tulee vireille ympäristöministeriölle tehdystä esityksestä. (12.2.1988/138)

4 §
Museoviraston esitys

Museoviraston tehtävänä on tehdä esityksiä valtion omistamien rakennusten suojelusta.

Ennen suojelua koskevan esityksen tekemistä museoviraston on neuvoteltava sen viraston tai laitoksen kanssa, jonka hallinnassa rakennus on sekä kuultava rakennushallitusta ja kuntaa, jonka alueella rakennus sijaitsee.

5 §
Muut esitykset

Esityksen rakennuksen saattamisesta suojeltavaksi saa tehdä myös virasto tai laitos, jonka hallinnassa rakennus on, muu valtion viranomainen, seutukaavaliitto, maakuntaliitto tai kunta, jonka alueella rakennus sijaitsee, sekä rekisteröity yhdistys kotipaikkakunnallaan sijaitsevista rakennuksista. Esitys on tarkoin perusteltava.

Ympäristöministeriön on 1 momentissa tarkoitetun esityksen johdosta kuultava museovirastoa, rakennushallitusta, virastoa tai laitosta, jonka hallinnassa rakennus on, ja kuntaa, jonka alueella rakennus sijaitsee. (12.2.1988/138)

6 §
Suojelun sisältö

Viraston tai laitoksen, jonka hoidossa tai korjaushuollossa suojeltavaksi määrätty rakennus on, tulee hoitaa ja kunnossapitää sitä huolellisesti. Suojeltua rakennusta ei saa ilman museoviraston lupaa muuttaa tai käyttää niin, että rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo siitä vähenee.

Suojelupäätöksessä voidaan antaa tarkempia suojelua koskevia määräyksiä.

7 §
Suojelun valvonta

Valtion omistamien rakennusten suojelua valvoo museovirasto yhteistoiminnassa rakennushallituksen kanssa.

8 §
Korjaus- tai muutostöiden suorittaminen

Suojeltua rakennusta koskevan korjaus- tai muutostyön perustamis- ja esisuunnitelma tai muu vastaava suunnitelma sekä käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnitelma on tehtävä yhteistyössä museoviraston kanssa.

Suojellun rakennuksen korjaus- tai muutostöiden yksityiskohtaisista luonnospiirustuksista on tarvittaessa pyydettävä museoviraston lausunto.

9 §
Suojeltujen rakennusten luettelo

Museovirasto pitää luetteloa tämän asetuksen nojalla suojelluista rakennuksista.

10 §
Suojelun muuttaminen ja kumoaminen

Mitä edellä on säädetty rakennuksen saattamisesta suojeltavaksi, on soveltuvin osin noudatettava suojelupäätöstä muutettaessa tai kumottaessa.

11 § (12.2.1988/138)
Soveltamisohjeet

Tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa ympäristöministeriö.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1985.

Tällä asetuksella kumotaan valtion omistamien kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelusta 29 päivänä toukokuuta 1965 annettu asetus (278/65) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

13 §
Siirtymäsäännös

Tämän asetuksen säännöksiä noudatetaan myös ennen asetuksen voimaantuloa vireille tulleissa asioissa, jotka koskevat valtion omistamien rakennusten saattamista suojeltavaksi.

Aikaisemman asetuksen nojalla annettu päätös rakennuksen saattamisesta suojeltavaksi pysyy edelleen voimassa tämän asetuksen tultua voimaan, ja siinä tarkoitettuun rakennukseen sovelletaan, mitä tässä asetuksessa säädetään suojeltavaksi määrätystä rakennuksesta.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

12.2.1988/138:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1988.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.