Seurattu SDK 1054/2019 saakka.

16.12.1983/969

Sotilaskurinpitoasetus (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.5.2014 alkaen. Ks. L 255/2014 132 §.

Puolustusministerin esittelystä säädetään 25 päivänä maaliskuuta 1983 annetun sotilaskurinpitolain (331/83) 62 §:n nojalla:

1 luku

Esitutkinta

1 §

Esitutkinnan toimittamisesta huolehtii se kurinpitoesimies, jonka alaisessa joukossa tai laitoksessa rikos on tehty tai rikoksesta epäilty palvelee. Esitutkinnan toimittamisesta voi tarvittaessa huolehtia myös ylempi kurinpitoesimies. Esitutkinnan toimittamisesta huolehtiva viranomainen toimii samalla tutkinnanjohtajana tai määrää tutkinnanjohtajan. Määräykset erityisen tutkijalautakunnan asettamisesta antaa pääesikunta. (29.12.1988/1362)

2 momentti on kumottu A:lla 29.12.1988/1362.

Jos ylemmän kurinpitoesimiehen tietoon on tullut, että alempi esimies ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin rikoksen johdosta, hänen on asian laadun niin vaatiessa määrättävä esitutkinta suoritettavaksi tai otettava asia itse käsiteltäväkseen.

2–3 §

2–3 § on kumottu A:lla 29.12.1988/1362.

2 luku

Toimivalta

4 §

Kurinpitoesimies ei saa käsitellä asiaa, jos rikos on kohdistunut häneen henkilökohtaisesti tai jos hän on asiaan tai asianosaiseen sellaisessa suhteessa, että hänen puolueettomuutensa saattaa vaarantua.

5 §

Esimiehellä, jonka käskyvallan alaiseksi joku on määrätty vain tilapäisesti erityisen palvelustehtävän suorittamista varten, ei ole kurinpitovaltaa tähän nähden. Esimiehen on kuitenkin huolehdittava esitutkinnan toimeenpanosta ja ilmoitettava asiasta rikoksesta epäillyn kurinpitoesimiehelle.

Jos rikoksesta epäilty on ennen kurinpitoasian ratkaisua siirretty toisen kurinpitoesimiehen alaiseksi, on asian käsitteleminen siirrettävä tälle esimiehelle.

Rikosta koskeva asia voidaan siirtää ylemmän kurinpitoesimiehen käsiteltäväksi, jos samaan rikokseen osallistuneet ovat eri kurinpitoesimiesten rankaisuvallan alaisia. Milloin rikos on tehty ylemmän kurinpitoesimiehen läsnä ollessa, hän voi pidättää siitä itselleen rankaisuoikeuden.

6 §

Henkilöä, joka ei ole täyttänyt 15 vuotta, ei saa rangaista eikä ojentaa kurinpitomenettelyssä.

3 luku

Kurinpitoasian ratkaiseminen

7 § (24.5.1991/846)

Rikoksesta epäillylle ja asianomistajalle on heidän pyynnöstään ennen kurinpitoasian ratkaisemista varattava tilaisuus tutustua esitutkintapöytäkirjaan ja muuhun tutkinnassa kertyneeseen aineistoon ja antaa sen johdosta selityksensä. Kurinpito-ojennusta koskeva asia saadaan kuitenkin ratkaista heti, jos kurin, järjestyksen tai turvallisuuden säilyttäminen tai palauttaminen asian käsittelyn pitkittymisen vuoksi saattaisi vaarantua.

Milloin asiasta on hankittu sotilaslakimiehen lausunto, se on liitettävä tai siitä on tehtävä merkintä asiakirjoihin. Jos syylliseksi epäiltyä ei ole henkilökohtaisesti kuultu ennen kurinpitorangaistuksen määräämistä, on siitä tehtävä perusteltu merkintä asiakirjoihin.

8 §

Kurinpitoasiassa on tehtävä kirjallinen päätös.

Päätöksestä on käytävä ilmi:

1) tarpeelliset henkilötiedot;

2) rikos, sen tekoaika ja -paikka;

3) kurinpitoseuraamuksen laji ja määrä ja siitä mahdollisesti tehtävä vähennys;

4) sovelletut lainkohdat;

5) määrättyyn seuraamukseen olennaisesti vaikuttaneet perusteet ja muut seikat; sekä

6) päätöksen päiväys ja asian käsitellyt kurinpitoesimies.

9 §

Päätös on annettava tiedoksi rangaistulle ja ojennetulle sekä pyynnöstä asianomistajalle. Päätöksen tiedoksiantokappaleeseen on merkittävä aika, jolloin se on annettu rangaistulle tai ojennetulle. Rangaistulle annettavaan päätöksen tiedoksiantokappaleeseen tulee sisältyä osoitus siitä, millä tavalla hän voi saattaa päätöksen tuomioistuimen ratkaistavaksi. (27.4.1990/377)

Jos rikoksesta epäilty on kurinpitomenettelyssä todettu syyttömäksi taikka jos kurinpitoseuraamus on teon vähäpätöisyyden vuoksi jätetty määräämättä, on tästä viipymättä ilmoitettava todistettavasti asianosaisille. Jos asiassa on laadittu esitutkintapöytäkirja, on siihen lisäksi tehtävä merkintä ratkaisusta.

4 luku

Kurinpitorangaistuksen ja -ojennuksen kirjaaminen

10 §

Tuomioistuimessa sotilasoikeudenkäyntiasiana käsitellyissä asioissa tuomitut rangaistukset sekä kurinpitomenettelyssä määrätyt kurinpitorangaistukset merkitään rangaistuskortistoon.

Kurinpito-ojennuksista pidetään ojennuskortistoa.

11 §

Rangaistuskortistoa ja ojennuskortistoa pidetään:

1) perusyksikössä ja vastaavassa joukossa tai laitoksessa siellä asevelvollisuuslain (452/50) nojalla palvelevista henkilöistä;

2) joukko-osastossa ja vastaavassa joukossa tai laitoksessa siellä palvelevista muista kuin 1 kohdassa tarkoitetuista henkilöistä joukko-osaston komentajaa ja vastaavassa virka-asemassa olevaa lukuun ottamatta; sekä

3) pääesikunnassa siellä palvelevista henkilöistä sekä lisäksi erikseen joukko-osastojen komentajista ja vastaavissa tai näitä ylemmissä virka-asemissa olevista.

AsevelvollisuusL 452/1950 on kumottu AsevelvollisuusL:lla 1438/2007.

12 §

Rangaistuskortistoon on 8 §:ssä mainittujen seikkojen lisäksi merkittävä:

1) tuomioistuin tai rangaistuksen määrännyt kurinpitoesimies;

2) aika, jolloin päätös on annettu asianosaiselle; (27.4.1990/377)

3) tieto muutoksenhausta tai kurinpitovalituksen tekemisestä ja näiden johdosta tehdyistä päätöksistä; (27.4.1990/377)

4) tarkastusmerkinnät ja kurinpitomenettelyn valvonnasta tai kantelusta aiheutuneet toimenpiteet; sekä

5) rangaistuksen täytäntöönpanoa koskevat tiedot.

13 §

Mitä 12 §:ssä on säädetty rangaistuskortistoon tehtävistä merkinnöistä, on soveltuvin osin noudatettava tehtäessä merkintöjä ojennuskortistoon.

14 §

Merkintä poistetaan rangaistuskortistosta ja ojennuskortistosta viiden vuoden kuluttua siitä, kun seuraamus tuomittiin tai määrättiin, jollei asianomaista tänä aikana ole tuomioistuimen päätöksellä tai kurinpitomenettelyssä rangaistu.

15 §

Tarkempia ohjeita kurinpitoseuraamuksista tehtävistä ilmoituksista samoin kuin rangaistuskortistojen ja ojennuskortistojen pitämisestä antaa pääesikunta.

5 luku

Kurinpitovalitusmenettely (27.4.1990/377)

16 § (27.4.1990/377)

Kurinpitovalitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on mainittava perusteet, joilla muutosta haetaan. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, jota valitus koskee, ja siihen voidaan liittää kirjallisia selvityksiä. Valituskirjelmä on allekirjoitettava.

Esimiehen on huolehdittava siitä, ettei palvelus taikka pidätettynä oleminen tai arestirangaistuksen suorittaminen estä asianomaista hankkimasta itselleen avustajaa valituskirjelmän laatimista varten.

17 § (27.4.1990/377)

Valituskirjelmän saa sen lisäksi, mitä sotilaskurinpitolain 35 §:ssä on säädetty, toimittaa myös sen perusyksikön päällikölle tai vääpelille, jossa asianomainen palvelee, taikka joukko-osaston päivystäjälle.

Jos kurinpitovalituksen tekijä palvelee yksiköstään erillään olevassa joukossa tai merellä olevassa aluksessa, hän saa toimittaa valituskirjelmän joukon tai aluksen päällikölle.

Pidätettynä oleva tai arestirangaistusta suorittava saa toimittaa valituskirjelmän myös päävartion tai muun säilytyspaikan päällikölle.

18 § (27.4.1990/377)

Jos valituskirjelmä on toimitettu muulle viranomaiselle kuin sotilaskurinpitolain 34 §:ssä tarkoitetulle tuomioistuimelle, on vastaanottajan merkittävä kirjelmään sen saapumisaika ja toimitettava valitus viivytyksettä kurinpitorangaistuksen määränneelle kurinpitoesimiehelle.

19–20 §

19–20 § on kumottu A:lla 27.4.1990/377.

6 luku

Täytäntöönpanoa koskevat yleiset säännökset

21 §

Kurinpitorangaistuksen ja -ojennuksen täytäntöönpanosta huolehtii sen perusyksikön päällikkö, jossa rangaistu tai ojennettu palvelee, taikka muu lähin kurinpitoesimies. Joukko-osastossa voidaan määrätä erityinen henkilö täytäntöönpanosta huolehtivaksi esimieheksi.

Päävartiossa tai muualla puolustusvoimissa täytäntöönpantavien arestirangaistusten yhteenlaskeminen kuuluu 1 momentissa tarkoitetulle esimiehelle. Rangaistulle on pyynnöstä annettava todistus siitä, miten yhteenlaskeminen on toimitettu.

22 §

Kurinpitomenettelyssä määrätyn ojennuksen tai muun rangaistuksen kuin kurinpitosakon täytäntöönpanokirjana on yksi kappale kurinpitomenettelyssä tehdystä päätöksestä. (20.3.1992/252)

Jos poistumisrangaistuksen, varoituksen tai kurinpito-ojennuksen täytäntöönpano ei kuulu sen määränneelle kurinpitoesimiehelle, hänen on viipymättä toimitettava jäljennös päätöksestä täytäntöönpanoa varten siitä huolehtivalle esimiehelle. (19.12.1997/1214)

Kappale kurinpitomenettelyssä tehdystä päätöksestä, jolla on määrätty kurinpitosakko, on lähetettävä oikeusministeriölle. Kappaletta ei saa lähettää ennen kuin kurinpitovalitukselle säädetty määräaika on päättynyt. Kappaleeseen on merkittävä, onko päätöksestä valitettu. (20.3.1992/252)

Mitä tässä pykälässä on säädetty kurinpitosakosta, koskee soveltuvin osin myös sotilaskurinpitolain 44 §:n 2 momentissa ja 45 b §:ssä tarkoitettua maksua. (24.5.1991/846)

23 § (20.3.1992/252)

Kun alioikeus tai hovioikeus on tuominnut kurinpitorangaistuksen, tuomiolauselmajärjestelmään tallennettaviin tietoihin merkitään, että oikeusministeriön on toimitettava tuloste tuomiolauselmajärjestelmään tallennetuista tiedoista täytäntöönpanokirjaksi sotilasoikeudenkäyntilain 13 §: ssä tarkoitetulle komentajalle. Asiassa, jonka hovioikeus on ratkaissut ensimmäisenä asteena, on tuomiolauselmajärjestelmään merkittävä, että sanottu tuloste toimitetaan pääesikunnalle. Korkeimman oikeuden päätöksen täytäntöönpanokirjana oleva jäljennös päätöksestä on lähetettävä oikeusministeriölle, joka toimittaa sen sanotulle komentajalle tai, jos päätös koskee hovioikeuden ensimmäisenä oikeusasteena käsiteltävää asiaa, pääesikunnalle.

Kurinpitosakon panee täytäntöön oikeusministeriö.

24 § (19.12.1997/1214)

Joukko-osaston komentajan on toimitettava arestia ja tuomioistuimen tuomitsemaa poistumisrangaistusta ja varoitusta koskeva täytäntöönpanokirja 21 §:n 1 momentissa tarkoitetulle täytäntöönpanosta huolehtivalle esimiehelle hankittuaan sitä ennen selvityksen päätöksen täytäntöönpanokelpoisuudesta. Jos arestirangaistuksen kanssa on samanaikaisesti pantava täytäntöön ehdoton vankeusrangaistus, tuomittu on toimitettava yleiseen rangaistuslaitokseen suorittamaan rangaistuksiaan siten kuin vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta säädetään.

Jos se, jolle on tuomittu arestirangaistus tai tuomittu tai määrätty poistumisrangaistus, haluaa ryhtyä rangaistusta suorittamaan, vaikka määräaika tyytymättömyyden ilmoittamiselle taikka valituksen tai kurinpitovalituksen tekemiselle ei ole vielä päättynyt, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti 21 §:n 1 momentissa tarkoitetulle täytäntöönpanosta vastaavalle esimiehelle. Ilmoituksena tällaisesta täytäntöönpanoa koskevasta suostumuksesta voi kurinpitomenettelyssä määrätyn poistumisrangaistuksen osalta olla myös merkintä täytäntöönpanoasiakirjana olevaan rangaistuskortin kappaleeseen. Arestin tai tuomioistuimen tuomitseman poistumisrangaistuksen täytäntöönpanoa koskevasta suostumuksesta joukko-osaston komentajan on ilmoitettava asian ratkaisseelle tuomioistuimelle.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään joukko-osaston komentajasta, koskee soveltuvin osin pääesikuntaa, kun asian on käsitellyt hovioikeus ensimmäisenä oikeusasteena.

25 §

Kurinpitosakon täytäntöönpanossa ulosottotoimin sekä täytäntöönpanoasiain kirjanpidossa ja tilittämisessä on soveltuvin osin noudatettava sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen (321/69) 2, 4 ja 5 luvun säännöksiä.

A sakkorangaistuksen täytätöönpanosta 321/1969 on kumottu L:lla sakon täytäntöönpanosta 672/2002. Ks. myös VNa sakon täytäntöönpanosta 789/2002.

26 §

Kurinpitomenettelyssä määrätyn rangaistuksen ja ojennuksen täytäntöönpanoa ei saa aloittaa eikä täytäntöönpanoa jatkaa, jos rangaistua tai ojennettua vastaan nostetaan syyte samasta rikoksesta. Syytteen nostamisesta on viipymättä ilmoitettava täytäntöönpanosta huolehtivalle esimiehelle.

26 a § (19.12.1997/1214)

Jos kurinpitoseuraamuksen täytäntöönpano keskeytetään siten kuin sotilaskurinpitolain 41 §:n 2 momentissa säädetään, keskeytysaikaa ei lueta kurinpitoseuraamuksen täytäntöönpanoajaksi, jollei jäljempänä tässä asetuksessa toisin säädetä.

Kurinpitoseuraamuksen täytäntöönpano jatkuu keskeytyksen jälkeen täytäntöönpanosta huolehtivan esimiehen määräämänä aikana.

7 luku

Kurinpitorangaistuksen täytäntöönpano

27 §

Arestirangaistus pannaan täytäntöön päävartiossa tai muussa vartiossa yksinäishuoneessa. Erityisestä syystä voidaan samassa huoneessa pitää useampia arestirangaistusta suorittavia henkilöitä.

Arestirangaistus, jota erityisestä syystä ei voida suorittaa päävartiossa tai muussa vartiossa, pannaan täytäntöön tarkoitukseen sopivassa vartioidussa huoneessa, teltassa tai hytissä taikka muussa vastaavassa paikassa.

3 momentti on kumottu A:lla 19.12.1997/1214.

28 § (27.4.1990/377)

Joukko-osaston komentaja voi määrätä arestirangaistuksen suoritettavaksi kokonaan tai osaksi palvelusvelvollisuudella, jos se rangaistun terveydentilan tai palveluksen kannalta taikka muusta erityisestä syystä on perusteltua.

Jos arestia on tuomittu enemmän kuin kahdeksan vuorokautta, on sanotun ajan ylittävä osa rangaistuksesta pantava täytäntöön palvelusvelvollisuudella. (19.12.1997/1214)

Milloin arestirangaistus pannaan täytäntöön palvelusvelvollisuudella, suoritetaan palvelus mahdollisuuksien mukaan rangaistusta suorittavan oman yksikön tai muun varsinaisen palveluspaikan palvelusohjelman mukaisissa tehtävissä.

Arestirangaistusta suorittava voidaan tarvittaessa määrätä tekemään lyhytaikaista soveliasta työtä paikassa, jossa rangaistus pannaan täytäntöön, tai sen välittömässä läheisyydessä.

29 §

Arestivuorokaudeksi luetaan kaksikymmentäneljä tuntia täytäntöönpanon aloittamisesta.

Jos arestirangaistusta suorittava on luvatta poistunut arestista, ei aikaa sen arestivuorokauden alusta, jolloin hän poistui, sen arestivuorokauden loppuun, jolloin hän palasi arestia suorittamaan, lueta hänen rangaistusajakseen.

30 § (19.12.1997/1214)

Rangaistusajaksi luetaan aika, jonka arestirangaistusta tai poistumisrangaistusta suorittava on sairaalassa hoidettavana, jollei joukko-osaston komentaja sillä perusteella, että rangaistu on itse tahallaan aiheuttanut hoidon tarpeen, toisin määrää.

Jos 1 momentissa tarkoitettua rangaistusta suorittava kutsutaan tuomioistuimeen todistamaan tai kuultavaksi, sanottu aika luetaan rangaistuksen täytäntöönpanoajaksi.

31 § (24.5.1991/846)

Yleismääräykset arestirangaistuksen suorittamisesta sekä henkilöiden säilyttämisestä päävartiossa samoin kuin päävartion sisäisestä järjestyksestä antaa puolustusministeriö ja niitä täydentävät yksityiskohtaiset määräykset pääesikunta.

32 §

Sille, jolle on määrätty kurinpitosakkoa, on varattava tilaisuus maksaa päätöksen mukaan suoritettava rahamäärä heti. Tätä varten hänelle on 9 §:ssä tarkoitetun päätösjäljennöksen ohella annettava postisiirtoliikkeen tilillepanokortti, johon on tehtävä kurinpitosakon suorittamiseksi tarvittavat merkinnät kurinpitosakon määrästä ja maksutavasta.

32 a § (24.5.1991/846)

Poistumisrangaistuksen aikana ei rangaistu saa täytäntöönpanosta huolehtivan esimiehen luvatta poistua joukko-osaston komentajan poistumisrangaistusalueeksi määräämältä kasarmi-, majoitus- tai niihin rinnastettavalta alueelta.

2 momentti on kumottu A:lla 19.12.1997/1214.

33 §

Varoitus pannaan täytäntöön julkaisemalla se sen joukon päiväkäskyssä, jossa rangaistu palvelee tai on viimeksi palvellut, joukko-osaston komentajan ja vastaavan sekä näitä ylemmässä virka-asemassa olevan osalta kuitenkin pääesikunnan päiväkäskyssä.

8 luku

Kurinpito-ojennuksen täytäntöönpano

34 § (19.12.1997/1214)

Ojennettu ei saa poistumiskiellon aikana ilman täytäntöönpanosta huolehtivan esimiehen lupaa poistua joukko-osaston komentajan poistumiskieltoalueeksi määräämältä kasarmi-, majoitus- tai niihin rinnastettavalta alueelta. Täytäntöönpanon osalta noudatetaan lisäksi soveltuvin osin, mitä 30 §:ssä säädetään.

35 §

Ylimääräisenä palveluksena määrätään suoritettavaksi työtä tai vuoroluettelon mukaisesti toistuvaa tai muuta palvelusta.

Jos ylimääräisenä palveluksena määrätään työtä tai muita kuin vuoroluettelon mukaisia palvelustehtäviä, ei yksi kerta ylimääräistä palvelusta saa kestää enempää kuin kaksi tuntia päivässä.

Ylimääräistä palvelusta ei saa panna täytäntöön siten, että se ylirasittumisen tai muun syyn johdosta saattaisi vahingoittaa ojennetun terveyttä tai aiheuttaa olennaista haittaa hänen palvelustehtäviensä suorittamiselle.

36 §

Muistutus on yksityinen ja annetaan ojennetulle kirjallisena.

37 § (19.12.1997/1214)

37 § on kumottu A:lla 19.12.1997/1214.

9 luku

Kurinpitomenettelyn valvonta

38 §

Joukko-osaston komentajan on tarkastettava alaistensa kurinpitoesimiesten määräämät kurinpitoseuraamukset vähintään neljännesvuosittain.

39 §

Maanpuolustusalueen komentajan ja vastaavan kurinpitoesimiehen on tarkastettava sotilaslakimiehen avustamana alaistensa joukkojen ja laitosten rangaistus- ja ojennuskortistot vähintään kerran vuodessa. (11.12.1992/1268)

Pääesikunta toimittaa tai toimituttaa rangaistus- ja ojennuskortistojen tarkastuksia tarvittaessa.

40 §

Kurinpitomenettelyä valvova esimies ei saa sotilaskurinpitolain 38 §:n 2 momentin nojalla kumota tai muuttaa kurinpitoasiassa tehtyä päätöstä, jos sen tekemisestä on kulunut enemmän kuin kaksi vuotta, jolleivät erityisen painavat syyt sitä vaadi.

Jos kurinpitomenettelyä valvova esimies on muuttanut alemman esimiehen kurinpitoasiassa tekemän päätöksen tai kumonnut sen, on päätös annettava tiedoksi asianomaiselle ja asian aikaisemmin käsitelleelle kurinpitoesimiehelle. (27.4.1990/377)

41 §

Tarkempia ohjeita kurinpitomenettelyn valvontaan liittyvistä tarkastuksista antaa pääesikunta.

10 luku

Kantelu

42 §

Kantelu tehdään kirjallisesti sille joukko-osaston komentajalle, jonka alaisen toimenpidettä kantelu koskee. Jos kantelu kohdistuu joukko-osaston komentajaan tai häntä ylempään viranomaiseen, kantelu tehdään tällaista viranomaista lähinnä ylemmälle viranomaiselle.

Kantelua ei saa tehdä yhdessä toisen kanssa.

Kantelukirjelmä voidaan toimittaa suoraan tai virkateitse sille viranomaiselle, jolle se on osoitettu.

43 §

Kantelu on käsiteltävä viivytyksettä. Jos asiassa on tarpeen suorittaa tutkinta, noudatetaan soveltuvin osin, mitä kurinpitoasiain esitutkinnasta on säädetty. Henkilölle, johon kantelu kohdistuu, on varattava tilaisuus selityksen antamiseen.

44 §

Kantelun johdosta on tehtävä kirjallinen päätös, jossa on selvitettävä asian käsittelyssä ilmenneet seikat sekä ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin asia antaa aihetta. Päätös on annettava tiedoksi kantelun tekijälle ja kantelun kohteena olevalle.

45 § (19.12.1997/1214)

Kurinpitomenettelyssä tehdyn päätöksen saa kantelun johdosta muuttaa vain sotilaskurinpitolain 38 §:n 2 momentissa mainituin edellytyksin. Tällöin on noudatettava soveltuvin osin, mitä 40 §:ssä säädetään.

46 §

Mitä tässä luvussa on säädetty, ei koske valtioneuvoston oikeuskanslerille tai eduskunnan oikeusasiamiehelle tehtävää kantelua.

11 luku

Täydentävät säännökset

47 §

Sotilaskurinpitolain alaisen henkilön kiinniottamisesta, pidättämisestä ja vangitsemisesta sekä hänen vapaaksi päästämisestään on viipymättä ilmoitettava sille perusyksikön päällikölle tai muulle esimiehelle, jonka alainen kiinniotettu, pidätetty tai vangittu henkilö on.

48 §

Sotilasoikeudenkäyntiasiassa takavarikoitua esinettä voidaan säilyttää takavarikon toimittaneen sotilasviranomaisen huostassa niin kauan kuin takavarikko on voimassa.

49 §

Sotilaskurinpitolain 27 §:n nojalla esimiehen haltuunsa ottama alkoholijuomaa sisältävä avaamaton astia on sotilasviranomaisen otettava säilytettäväksi, jos alkoholijuoma on laillisesti valmistettu tai maahan tuotu. Jollei rikoksesta nosteta syytettä tuomioistuimessa, on talteenotettu ja säilytetty alkoholijuoma luovutettava sen omistajalle soveliaana ajankohtana, viimeistään kuitenkin kotiuttamisen tai muun palveluksesta vapautumisen ajankohtana, jos alkoholijuoman omistajalla lain mukaan on oikeus sen hallussapitoon. Muussa tapauksessa joukko-osaston komentajan on määrättävä alkoholijuoma hävitettäväksi.

Avatussa astiassa oleva tai laittomasti valmistettu taikka maahantuotu alkoholijuoma voidaan heti todistettavasti hävittää.

Tarkastuksessa ja etsinnässä löydetty huumausaine on toimitettava poliisiviranomaiselle. Samalla on poliisille tehtävä ilmoitus huumausainetta hallussaan pitäneestä henkilöstä.

50 §

Mitä tässä asetuksessa on säädetty pääesikunnan ja puolustusvoimien muiden osien tehtävistä ja toimivallasta, sovelletaan rajavartiolaitoksen osalta sen esikuntaan ja muihin sen vastaaviin osiin.

51 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa puolustusministeriö.

52 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

29.12.1988/1362:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

27.4.1990/377:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1990.

Tätä asetusta sovelletaan myös ennen asetuksen voimaantuloa määrättyihin kurinpitorangaistuksiin. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehty tarkastuspyyntö käsitellään kuitenkin loppuun tarkastuspyyntönä.

24.5.1991/846:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1991.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tätä asetusta sovelletaan myös ennen asetuksen voimaantuloa tehtyihin tekoihin, joista seuraamus tuomitaan tai määrätään tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

20.3.1992/252:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1992.

Asetusta sovelletaan sellaisen kurinpitorangaistuksen täytäntöönpanoon, joka on ensimmäisen kerran tuomittu tai määrätty asetuksen voimaantulon jälkeen.

11.12.1992/1268:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

19.12.1997/1214:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.