Seurattu SDK 132/2023 saakka.

4.3.1983/237

Vartioimisliikelaki (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki on kumottu L:lla 12.4.2002/282, joka tulee voimaan 1.10.2002.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (8.2.1991/285)

Vartioimisliikkeen harjoittamisella tarkoitetaan tässä laissa ansiotarkoituksessa suoritettavaa, toimeksiantosopimukseen perustuvaa omaisuuden vartiointia tai henkilön koskemattomuuden suojaamista. Tämän lain säännöksiä ei sovelleta järjestysmiestoimintaan.

Vartiointialueella tarkoitetaan tässä laissa toimeksiantosopimuksessa yksilöityä kiinteistöä, rakennusta, huonetta, rakennelmaa, muuta paikkaa tai aluetta taikka niiden osaa. Vartiointialue voi olla yleinen tai yksityinen paikka.

Vartiointikohteella tarkoitetaan henkilöä sekä esinettä tai muuta omaisuutta, jonka vartiointia toimeksiantosopimus koskee.

2 §

Vartioimisliikettä saa harjoittaa sen mukaan, kuin asetuksella säädetään, elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu luonnollinen henkilö, yhteisö ja säätiö, joka on saanut siihen luvan. (24.11.1995/1307)

Poliisimies ei saa harjoittaa vartioimisliikettä eikä olla toimitusjohtajana, osakkaana tai jäsenenä yhteisössä, joka harjoittaa vartioimisliikettä eikä kuulua sen hallintoelimiin.

3 § (8.2.1991/285)

Vartioimisliike ei saa ottaa vastaan toimeksiantoa, joka sisältää sitoumuksen ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta, eikä vartioimisliiketoiminnalla saa vaikeuttaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä. Vartioimisliike saa kuitenkin ottaa vastaan toimeksiannon järjestysmiestehtävien suorittamisesta.

4 § (8.2.1991/285)

Vartijalla on oikeus poistaa vartiointialueelta siellä luvatta oleskeleva henkilö, jos aluetta on pidettävä yksityisenä paikkana tai jos oleskelua alueella on viranomaismääräyksin rajoitettu.

Vartijalla on oikeus poistaa 1 momentissa tarkoitetulta vartiointialueelta tai sen välittömästä läheisyydestä henkilö, jonka voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyvän vartiointikohdetta vastaan suunnattuun rikokseen taikka jonka voidaan hänen väkivaltaisen, uhkaavan tai meluavan käyttäytymisensä perusteella päätellä aiheuttavan häiriötä tai vaarantavan turvallisuutta vartiointialueella.

5 §

Jos 4 §:ssä tarkoitettu poistettava henkilö tekemällä vastarintaa koettaa välttää poistamisen, vartijalla on oikeus käyttää sellaisia voima keinoja, joita henkilön poistamiseksi voidaan hänen käyttäytymisensä ja muut olosuhteet huomioon ottaen pitää puolustettavina.

Jos on käytetty ankarampia voimakeinoja kuin 1 momentin mukaan voidaan pitää puolustettavina, tekijä on tuomittava noudattaen, mitä rikoslain 3 luvun 9 §:ssä on vastaavan tapauksen varalta säädetty.

6 § (24.7.1998/587)

Rangaistus tässä laissa tarkoitetun vartijan vastustamisesta säädetään rikoslain 17 luvun 6 §:ssä.

7 §

Joka harjoittaa vartioimisliikettä ilman lupaa tai 3 §:n säännösten vastaisesti taikka rikkoo 2 §:n 2 momentissa säädetyn kiellon, on tuomittava vartioimisliikerikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Joka muutoin kuin 1 momentissa mainitulla tavalla rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, on tuomittava vartioimisliikerikkomuksesta sakkoon, jollei rikoksesta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta.

8 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

9 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1983. Sillä kumotaan vartioimisliikkeistä 3 päivänä maaliskuuta 1944 annettu asetus (145/44).

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten estämättä saadaan vartioimisliikettä harjoittaa 1 momentissa mainitun asetuksen nojalla myönnetyn luvan perusteella enintään yhden vuoden ajan lain voimaantulosta.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

8.2.1991/285:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

HE 90/90, l-tvk.miet. 27/90, svk.miet. 162/90

24.11.1995/1307:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1995.

HE 50/95, HaVM 2/95, EV 55/95

24.7.1998/587:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

HE 6/1997, HE 117/1997, LaVM 3/1998, SuVM 2/1998, EV 60/1998

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.