Seurattu SDK 132/2023 saakka.

19.11.1982/828

Raittiustyölaki (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 24.4.2015/523, joka on voimassa 1.12.2015 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Raittiustyön tarkoituksena on totuttaa kansalaiset terveisiin elämäntapoihin ohjaamalla heitä välttämään päihteiden ja tupakan käyttöä.

2 §

Yleisten edellytysten luominen raittiustyölle on ensisijaisesti valtion ja kuntien tehtävänä. Käytännön raittiustyön tekemisestä vastaavat pääasiassa kunnat sekä raittius- ja kansanterveysjärjestöt.

3 § (22.12.2009/1540)

Raittiustyön yleinen johto, ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle ja sen alaisina aluehallintovirastoille.

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimii tämän lain mukaisissa asioissa päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunta. Neuvottelukunnan asettamisesta, kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

4 § (3.8.1992/741)

Raittiustyön toimeenpanoon, raittiuden edistämiseen ja alkoholiolojen seuraamiseen kuuluvista tehtävistä huolehtii kunnan määräämä monijäseninen toimielin, jonka sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, on huolehdittava niistä tehtävistä, jotka muissa laeissa säädetään raittiuslautakunnan tehtäväksi.

Raittiustyöstä vastaavan toimielimen on toimittava yhteistyössä erityisesti kunnan terveys-, sosiaali- ja koulutoimen kanssa. Toimielimen tehtävistä säädetään asetuksella.

5 § (3.8.1992/741)

5 § on kumottu L:lla 3.8.1992/741.

6 § (3.8.1992/741)

Raittiustyön ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista säädetään asetuksella.

7 § (29.12.2009/1730)

Kunnan tämän lain nojalla järjestämään toimintaan sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annettua lakia (733/1992) sekä kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia (1704/2009), jollei lailla toisin säädetä.

8–9 §

8–9 § on kumottu L:lla 31.12.1987/1276.

10–11 §

10–11 § on kumottu L:lla 15.5.2009/335.

12 § (31.12.1987/1276)

12 § on kumottu L:lla 31.12.1987/1276.

13 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.

14 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Ennen tämän lain voimaantaloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

15 §

Tämän lain voimaan tullessa vireillä oleva asia käsitellään ja ratkaistaan aikaisemmin voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Lain 6 §:n 3 momentin nojalla säädettyjen kelpoisuusehtojen estämättä tämän lain voimaan tullessa virassa oleva henkilö on edelleen kelpoinen raittiuslautakunnan alaiseen vastaavaan virkaan ja 7 §:ssä tarkoitettu valtionosuus suoritetaan myös tällaisen viranhaltijan palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin.

Lain 7 §:ssä tarkoitettu valtionosuus suoritetaan ensimmäisen kerran niihin kustannuksiin, jotka kohdistuvat vuoteen 1984. Lain 8 §:n säännöksestä poiketen siinä tarkoitettu valtionosuus suoritetaan lain voimaantulovuodelta 60 prosentilla ja seuraavalta vuodelta 50 prosentilla alennettuna.

HE 17/82, tvk.miet. 3/82, suvk.miet. 112/82

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

31.12.1987/1276:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988, kuitenkin siten, että lain 6 §:n 2 momentti sekä 8 ja 9 § tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Lain 7 §:ssä mainitun sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 2 luvun säännöksiä sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran jo vuonna 1988 vuosia 1989–1993 koskevaa valtakunnallista suunnitelmaa laadittaessa ja hyväksyttäessä sekä toteuttamissuunnitelmia laadittaessa.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisii toimenpiteisiin.

HE 127/87, tvk.miet. 6/87, svk.miet. 104/87

8.2.1991/273:

HE 258/90, tvk.miet. 13/90, svk.miet. 251/90

3.8.1992/741:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Sen estämättä, mitä 6 §:n nojalla säädetään raittiustyön ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta on tämän lain voimaan tullessa mainitussa virassa oleva henkilö edelleen kelpoinen vastaavaan virkaan tai tehtävään.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 216/91, HaVM 7/92

27.10.2000/893:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2000.

HE 87/2000, StVM 20/2000, EV 102/2000

14.6.2001/538:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 59/2001, StVM 13/2001, EV 51/2001

15.5.2009/335:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2009.

HE 40/2009, StVM 10/2009, EV 38/2009

22.12.2009/1540:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 161/2009, HaVM 18/2009, EV 205/2009

29.12.2009/1730:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

HE 174/2009, HaVM 19/2009, EV 223/2009

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.