Seurattu SDK 520/2022 saakka.

21.5.1982/375

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusasetus (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2016 alkaen. Ks. Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautiL 873/2015 177 §.

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 23 päivänä joulukuuta 1981 annetun maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/81) nojalla:

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitos
1 § (22.12.2006/1287)

1 § on kumottu L:lla 22.12.2006/1287.

2–3 §

2–3 § on kumottu L:lla 23.8.2002/724.

Maatalousyrittäjän tietojenantovelvollisuus
4 § (23.8.2002/724)

4 § on kumottu L:lla 23.8.2002/724.

Työvahinkokorvausten järjestely
5 § (23.8.2002/724)

5 § on kumottu L:lla 23.8.2002/724.

Vuosityöansion selvittäminen
6 § (30.12.2004/1362)

6 § on kumottu L:lla 30.12.2004/1362.

Perusturvaosuuksien tilittäminen
7 § (13.9.1991/1195)

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa viimeistään kunkin vuoden marraskuun 25 päivänä maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/81) 16 §:n 2 momentissa tarkoitetut valtion, kansaneläkelaitoksen ja maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ennakoiden määrät seuraavalle kalenterivuodelle.

Viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 25 päivänä ministeriö vahvistaa maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 16 §:n 1 momentissa tarkoitetut valtion, kansaneläkelaitoksen ja maatalousyrittäjien eläkelaitoksen osuuksien määrät edelliseltä kalenterivuodelta ja tarkistaa samalla ennakoiden määrät vuoden jälkimmäiseltä puoliskolta.

Lisäksi ministeriö tarkistaa joulukuulta suoritettavat ennakot viimeistään kunkin vuoden marraskuun 25 päivänä.

8 §

Ennakko suoritetaan kahtenatoista kuukausittaisena eränä. Ennakon määrästä maksetaan:

tammikuulta 13 prosenttia
helmikuulta 10 prosenttia
maaliskuulta 4 prosenttia
huhtikuulta 8 prosenttia
toukokuulta 10 prosenttia
kesäkuulta 5 prosenttia
heinäkuulta 10 prosenttia
elokuulta 10 prosenttia
syyskuulta 12 prosenttia
lokakuulta 10 prosenttia
marraskuulta 2 prosenttia
joulukuulta 6 prosenttia
(30.11.2000/1033)

Ennakoiden määriä 7 §:n mukaan tarkistettaessa kuluneelle ajalle kohdistuva korotus tai vähennys jaetaan tasan jäljellä oleville ennakkoerille. Ennakon on oltava maatalousyrittäjien eläkelaitoksen käytettävissä kunkin kuukauden ensimmäisenä sellaisena arkipäivänä, jona pankkien yleisesti keskinäisissä maksuissaan käyttämät maksujärjestelmät ovat käytössä. (30.11.2000/1033)

Maksetun ennakon ja samalle vuodelle vahvistetun vastaavan osuuden määrien erotus otetaan huomioon osuuden vahvistamista seuraavan ennakkoerän maksamisen yhteydessä.

Jos kuitenkin joulukuun ennakkoeriä 7 §:n 3 momentin mukaan tarkistettaessa ilmenee, että ennakoina on jo ennen tarkistusta suoritettu arvioituja määriä enemmän, on maksettujen ennakkojen ja arvioitujen osuuksien määrien erotus palautettava maksajille tarkistusta seuraavan kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä noudattaen vastaavasti, mitä 2 momentissa on säädetty. (13.3.1987/303)

Sosiaali- ja terveysministeriö voi erityisestä syystä maatalousyrittäjien eläkelaitoksen esityksestä maksaa ennakkoa 1 ja 2 momentista poiketen, jos eläkelaitoksen valmius maksaa maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetut etuudet muutoin vaarantuisi. (30.11.2000/1033)

9 §

Edellä 7 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä varten maatalousyrittäjien eläkelaitoksen on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle tämän määräämä selvitys toimenpidettä edeltävän kuukauden 20 päivään mennessä.

Lääkärinlausuntolomakkeiden vahvistaminen
10 § (23.8.2002/724)

10 § on kumottu L:lla 23.8.2002/724.

Voimaantulo
11 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1982.

Tämän asetuksen 7 §:n 1 momentissa tarkoitetut ennakkojen määrät vuodelle 1982 vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö viimeistään 15 päivänä heinäkuuta 1982.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

13.3.1987/303:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1987.

13.9.1991/1195:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Tämän asetuksen 7 §:n 1 momenttia ja 8 §:n 1 momenttia sovelletaan kuitenkin jo vahvistettaessa maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 16 §:n 2 momentissa tarkoitettua valtion, kansaneläkelaitoksen ja maatalousyrittäjien eläkelaitoksen osuuden ennakkoa vuodelle 1992.

30.11.2000/1033:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

23.8.2002/724:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

Tätä lakia sovelletaan myös ennen sen voimaantuloa sattuneisiin työvahinkoihin.

Tällä lailla kumotaan 21 päivänä toukokuuta 1982 annetun maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusasetuksen (375/1982) 2–5 ja 10 §.

HE 42/2002, StVM 13/2002, EV 88/2002

30.12.2004/1362:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005. Tätä lakia sovelletaan sellaisiin työtapaturmiin, jotka ovat sattuneet, ja sellaisiin ammattitauteihin, jotka ovat ilmenneet tämän lain tultua voimaan.

Tällä lailla kumotaan 21 päivänä toukokuuta 1982 annetun maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusasetuksen (375/1982) 6 §.

HE 158/2004, StVM 28/2004, EV 169/2004

22.12.2006/1287:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007. Tässä laissa maatalousyrittäjän eläkelain mukaisella yrittäjätoiminnalla, vakuutusmaksulla ja eläkkeellä tarkoitetaan myös maatalousyrittäjien eläkelain (467/1969) mukaista yrittäjätoimintaa, vakuutusmaksua ja eläkettä. Tämän lain 18 §:ssä olevaa viittausta maatalousyrittäjän eläkelain 30 §:ään sovelletaan noudattaen, mitä maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain (1281/2006) 11 §:ssä on säädetty.

Tällä lailla kumotaan 21 päivänä toukokuuta 1982 annetun maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusasetuksen (375/1982) 1 §.

HE 196/2006, StVM 42/2006, EV 201/2006

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.