Seurattu SDK 125/2023 saakka.

11.12.1981/871

Ruokasieniasetus (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu KTMa:lla ruokasienten kaupan pitämisestä 1.6.2006/489, joka on voimassa 31.12.2006 alkaen.

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 3 päivänä heinäkuuta 1941 annetun elintarvikelain (526/41) nojalla:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §

Tämä asetus koskee elintarvikkeina myytäviä ruokasieniä ja niistä tehtyjä sienivalmisteita sekä ruokasienten käyttöä myytävän elintarvikkeen valmistukseen.

2 §

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

ruokasienellä viljeltyä tai luonnonvaraista sientä, joka sellaisenaan tai asianmukaisesti käsiteltynä soveltuu ihmisravinnoksi;

kauppasienellä elinkeinohallituksen myytäväksi hyväksymää ruokasientä; sekä

sienivalmisteella pakastamalla, jäädyttämällä, kuivaamalla, suolaamalla, kuumentamalla tai muulla vastaavalla tavalla käsiteltyä tai säilykkeeksi valmistettua ruokasientä.

3 § (21.9.1990/873)

3 § on kumottu A:lla 21.9.1990/873.

4 § (21.9.1990/873)

Vain kauppasieneksi hyväksyttyjä ruokasieniä saa myydä.

Myyntierä saa sisältää vain yhtä kauppasientä, jollei kauppa- ja teollisuusministeriö toisin määrää.

5 §

Sienivalmisteen ja muun elintarvikkeen valmistusaineena saa käyttää yhtä tai useampaa kauppasieneksi hyväksyttyä ruokasientä.

Sienivalmiste, jonka sienten poimija myy suoraan kuluttajalle tai elintarvikeasetuksen 5 §:ssä tarkoitetulle suurtaloudelle taikka teollisuudelle tahi tukku- tai vähittäismyyjälle, saa kuitenkin sisältää vain yhtä kauppasieneksi hyväksyttyä ruokasientä.

2 luku

Laatuvaatimukset ja luokittelu

6 §

Myytävien kauppasienten on oltava niin ehjiä ja muutoinkin siinä kunnossa, että ruokasieni voidaan tunnistaa.

Tuoreena myytävien taikka sienivalmisteeseen tai muuhun elintarvikkeeseen käytettävien kauppasienten on oltava terveitä, kiinteitä ja vahingoittumattomia sekä mahdollisimman puhtaita ja madottomia. Hajun ja maun on oltava asianomaiselle ruokasienelle ominaisia.

Myyntierässä saa kuitenkin olla elinkeinohallituksen sallimat määrät epäpuhtauksia ja sellaisia sieniä, jotka eivät täytä 2 momentissa säädettyjä vaatimuksia, mutta jotka eivät kuitenkaan ole terveydelle vahingollisia.

7 §

Kauppasieniä saa myydä luokittelemattomina taikka luokiteltuina seuraaviin laatuluokkiin: erikoisluokka, I luokka ja II luokka.

Luokiteltuina myytävien kauppasienten on täytettävä asianomaiselle laatuluokalle määrätyt laatuvaatimukset.

8 § (21.9.1990/873)

8 § on kumottu A:lla 21.9.1990/873.

3 luku

Säilytys ja kuljetus

9 §

Kauppasienten säilytys ja kuljetus on järjestettävä siten, ettei sienten laatu säilytyksen tai kuljetuksen aikana oleellisesti huonone.

Sienten myynti- ja kuljetuspäällysten on oltava kuivia, puhtaita ja hajuttomia sekä muutoinkin sienten pakkaamiseen ja kuljetukseen sopivia.

4 luku

Myyntipäällysmerkinnät

10 §

Kauppasienten myyntipäällyksessä on ilmoitettava ruokasienen nimi sekä sisällyksen määrä painoyksikön ja, jos sienet myydään luokiteltuina, sienten laatuluokka.

Myytäessä sieniä ilman myyntipäällystä on ruokasienen nimi ja luokiteltujen sienten laatuluokka ilmoitettava sienten välittömässä läheisyydessä olevassa helposti havaittavassa esitteessä.

11 § (21.9.1990/873)

Kun korvasieniä myydään muuhun kuin teolliseen tarkoitukseen, niiden myyntipäällyksessä tai niitä ilman myyntipäällystä myytäessä niiden välittömässä läheisyydessä olevassa, helposti havaittavassa esitteessä on 10 §:ssä tarkoitettujen merkintöjen lisäksi oltava sienten käsittelyohje, johon sisältyy varoitus sienten myrkyllisyydestä.

12 §

Sienivalmisteen myyntipäällyksessä ja ilman myyntipäällystä olevan sienivalmisteen kuljetuspäällyksessä on ilmoitettava valmisteeseen käytetyt kauppasienet painon mukaan alenevassa paljousjärjestyksessä.

Ilman myyntipäällystä myytävän sienivalmisteen välittömässä läheisyydessä olevassa helposti havaittavassa esitteessä on ilmoitettava valmisteeseen käytetyt kauppasienet 1 momentissa säädetyllä tavalla.

13 §

Sen lisäksi, mitä 10–12 §:ssä on säädetty, on kauppasienten ja sienivalmisteiden myyntipäällyksiin tehtävistä merkinnöistä voimassa, mitä elintarvikeasetuksessa (408/52) ja sen nojalla on myyntipäällysmerkinnöistä säädetty tai määrätty.

Poimijan myymien sienten ja torilla myytävien sienten myyntipäällyksiin on tehtävä kuitenkin vain tämän asetuksen 10 ja 11 §:ssä säädetyt merkinnät.

5 luku

Erityisiä säännöksiä

14 §

Sen ohella, mitä tässä asetuksessa on säädetty, noudatetaan elintarvikeasetuksen säännöksiä.

Tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten rikkomisen seuraamuksista on säädetty elintarvikelaissa (526/41).

15 § (21.9.1990/873)

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa kauppa- ja teollisuusministeriö, joka voi yksittäistapauksessa erityisistä syistä hakemuksesta myöntää poikkeuksia asetuksen säännöksistä.

Elintarvikevirasto voi yksittäistapauksessa erityisistä syistä hakemuksesta myöntää poikkeuksia pakkausmerkintöjä koskevista 10–12 §:n säännöksistä.

15 a § (21.9.1990/873)

Mitä asetuksen 2 ja 6 §:ssä säädetään elinkeinohallituksesta tarkoittaa kauppa- ja teollisuusministeriötä.

6 luku

Voimaantulo

16 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1982.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen vaatimiin valmistaviin toimenpiteisiin.

17 §

Sen estämättä, mitä edellä on säädetty, saa sienivalmisteita luovuttaa kauppaan joulukuun 1982 loppuun, vaikka niiden myynti- tai kuljetuspäällyksissä olevat merkinnät eivät täytä tämän asetuksen säännöksiä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja valmiiksi pakattuja valmisteita saa muu kuin niiden valmistaja, valmistuttaja, pakkaaja tai maahantuoja myydä joulukuun 1983 loppuun.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.9.1990/873:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1990.

Elinkeinohallituksen 28 päivänä kesäkuuta 1983 antama päätös kauppasienistä (644/83) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen jää kuitenkin voimaan, kunnes toisin määrätään.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.