Seurattu SDK 318/2022 saakka.

4.12.1981/828

Laki kansanterveyslaitoksesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 31.10.2008/668, joka on voimassa 1.1.2009 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (6.4.2001/327)

Väestön terveyden edistämistä sekä sairauksien ehkäisemistä varten on sosiaali- ja terveysministeriön alainen kansanterveyslaitos.

Kansanterveyslaitoksen tulee seurata, valvoa ja tutkia väestön terveyttä ja sairauksien yleisyyttä sekä osallistua väestön terveyden edistämiseksi tarvittavaan selvitys- ja kokeilutoimintaan.

Kansanterveyslaitos voi toisen lukuun harjoittaa oikeuslääketieteellistä ja muuta palvelu-, tuotanto- ja selvitystoimintaa. Lisäksi laitos huolehtii niistä tehtävistä, jotka laissa tai asetuksessa taikka niiden nojalla sen tehtäväksi säädetään tai määrätään tai jotka sosiaali- ja terveysministeriö sille määrää.

1 a § (6.4.2001/327)

Kansanterveyslaitos voi 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun väestön terveyttä koskevan tieteellisen tutkimuksen suorittamiseksi ja väestön terveyden seuraamiseksi ja valvomiseksi kerätä ja käsitellä tietoja henkilöiden elinolosuhteista ja -tavoista sekä muista ympäristöolosuhteista ja -tekijöistä, sairauksista ja niiden riskitekijöistä sekä muista sairauksien ehkäisyyn ja terveyden edistämiseen vaikuttavista asioista. Laitos voi myös kerätä ja käsitellä edellä tarkoitettujen tehtävien suorittamiseksi tarvittavia veri- ja muita kudosnäytteitä.

Kansanterveyslaitos voi lisäksi säilyttää ja käyttää 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuun tutkimustoimintaan raskaudenaikaisten seulontatutkimusten yhteydessä kerättyjä tietoja ja näytteitä.

Edellä tässä pykälässä tarkoitetusta henkilörekisteristä ei saa luovuttaa tietoja, jotka voidaan tunnistaa tiettyä henkilöä koskeviksi. Sama koskee henkilötietoja, jotka on kerätty 1 §:n 3 momentissa tarkoitettua toimintaa varten. Henkilötietojen keräämiseen, tallettamiseen, käyttämiseen ja luovuttamiseen sekä muuhun käsittelyyn sovelletaan muutoin, mitä henkilötietolaissa (523/1999) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään. Tässä laissa tarkoitettua tutkimustoimintaa varten kerättyjä näytteitä pidetään henkilötietoina, jos ne ovat tunnistettavissa tiettyä henkilöä koskeviksi.

2 § (16.6.2000/570)

Kansanterveyslaitoksessa voi olla kansanterveyslaitoksen tieteellinen neuvosto, jonka tehtävänä on edistää laitoksen ja sen sidosryhmien välistä yhteistyötä.

Tieteellisen neuvoston asettaa kansanterveyslaitos.

3 § (23.12.1987/1172)

3 § on kumottu L:lla 23.12.1987/1172.

4 §

Kansanterveyslaitos voi tulo- ja menoarvion rajoissa käyttää tarvittaessa asiantuntijoita sekä tehdä sopimuksia muiden viranomaisten, julkisten laitosten, järjestöjen, yksityisten liikelaitosten ja yksityisten henkilöiden kanssa laitoksen toimialaan kuuluvien, sopimuksessa yksilöitävien tehtävien suorittamisesta sekä yhteistyösopimuksia muiden laitoksen toimialaan kuuluvaa tutkimustyötä suorittavien laitosten ja korkeakoulujen kanssa yhteisten tutkimusohjelmien toteuttamisesta.

5 §

Kansanterveyslaitoksella on oikeus periä maksuja siltä tilatuista palveluista. Maksuja määrättäessä noudatetaan mitä valtion maksuperustelaissa (980/73) on säädetty.

6 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

7 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1982. Sillä kumotaan kansanterveyslaboratoriosta 30 päivänä joulukuuta 1969 annettu laki (898/69).

Tässä laissa mainittuja virkoja ja toimia voidaan perustaa ja täyttää ennen lain voimaantuloa. Niin ikään voidaan ennen tämän lain voimaantuloa ryhtyä muihinkin lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

8 §

Tämän lain tullessa voimaan siirretään kansanterveyslaboratorion viran tai pysyväisen toimen haltija säädettyä järjestystä noudattaen hänelle soveltuvaan virkaan tai toimeen kansanterveyslaitoksessa.

HE 155/81, tvk.miet. 8/81, svk.miet. 111/81

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

23.12.1987/1172:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988, kuitenkin siten, että lain 1 § tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1988.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 124/87, tvk.miet. 2/87, svk.miet. 65/87

16.6.2000/570:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000.

HE 50/2000, StVM 10/2000, EV 62/2000

6.4.2001/327:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2001.

Kansanterveyslaitos voi säilyttää ja käyttää 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin tutkimustehtäviin niitä tietoja sekä veri- ja muita kudosnäytekokoelmia, jotka laitos on kerännyt ennen tämän lain voimaantuloa mainittuja tehtäviä varten tai jotka on kerätty raskaudenaikaisten verinäytetutkimusten yhteydessä. Edellytyksenä on, että tiedon tai näytteen käyttäminen tutkimustoimintaan ei poikkea siitä mahdollisesta nimenomaisesta suostumuksesta, jonka tiedon tai näytteen luovuttaja on antanut tietoa tai näytettä luovuttaessaan.

Kansanterveyslaitoksen tulee hävittää nämä tiedot ja näytteet henkilötietolain 12 §:n 2 momentin mukaisesti sen jälkeen, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen tämän lain 1 a §:n 1 momentissa tarkoitettuihin tehtäviin.

HE 209/2000, StVM 2/2001, EV 4/2001

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.