Seurattu SDK 600/2020 saakka.

20.3.1981/211

Asetus uusjakojen tukemisesta (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2015 alkaen. Ks. L uusjakojen tukemisesta 1423/2014 23 §.

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään uusjakojen tukemisesta 16 päivänä tammikuuta 1981 (24/81) annetun lain 8 ja 11 §:n nojalla:

1 § (10.4.2008/207)

Jos hakija tai joku muu asianosainen pyytää uusjakojen tukemisesta annetun lain (24/1981), jäljempänä tukemislaki, 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuja valtion varoista maksettavia kustannuksia jätettäviksi valtion lopulliseksi menoksi tai maanmittausmaksua alennettavaksi tai jätettäväksi perimättä, toimitusmiesten on, jos tukemislain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetut edellytykset ovat olemassa, tehtävä maa- ja metsätalousministeriölle esitys valtion lopulliseksi menoksi jäävän kustannusten osan tai perimättä jätettävän maanmittausmaksun osan suuruudesta. Esitys voidaan tehdä ennen uusjaon edellytyksistä ja laajuudesta päättämistä tai sen jälkeen, mutta ennen toimituksen loppukokousta.

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitetun esityksen tekemistä varten toimitusmiesten on jaon laajuuden suunniteltuaan laadittava yleispiirteinen selvitys tiluspalstojen lukumäärästä, tilusten yleisestä laadusta, siirto- ja kuivatustarpeista sekä tieolojen ja peltotilusten muodon ja sijoituksen samoin kuin rajasovitusten parantamistarpeista.

Selvitykseen on liitettävä toimitusmiesten laatima kustannuslaskelma, joka kustannuserien yksityiskohtia erittelemättä sisältää seuraavat summittaisiin arviointeihin perustuvat tiedot:

1) siirrettävien tilojen lukumäärä sekä siirtokustannusten yhteismäärä;

2) rakennettavien teiden pituus ja tientekokustannusten yhteismäärä;

3) erikseen viljelystarkoituksiin ja erikseen metsänparannusta varten kuivatettavien tilusten ala ja kustannusten määrä;

4) maanmittausmaksun määrä; sekä

5) 1–4 kohdan mukaisten kustannusten kokonaismäärä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun kustannuslaskelman tietojen on perustuttava uusjaon vaihe huomioon ottaen viimeisimpiin käytettävissä oleviin suunnitelmiin. (10.4.2008/207)

Kustannuslaskelman yhteydessä on erikseen mainittava uusien viljelysten raivauskustannusten määrä, jos se on merkittävä, rakennettavat vedenhankinta- ja viemäröintilaitteet ja niiden rakentamiskustannukset sekä kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 207 §:n 1 momentissa tarkoitettujen toimituskustannusten ja mahdollisten muiden kustannusten määrä. (10.4.2008/207)

3 § (31.12.1994/1590)

Myönnettäessä tukea sellaisiin tukemislain 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin, jotka eivät ole tarpeen tarkoituksenmukaisen kiinteistörakenteen vaatimien alueellisten tie- tai kuivatustöiden tekemiseksi, voidaan valtion lopulliseksi menoksi jättää enintään 50 prosenttia toimenpiteiden kustannuksista. (10.4.2008/207)

Muiden kuin 1 momentissa mainittujen, sellaisten uusjakojen kustannuksista, joita tarkoitetaan tukemislain 3 §:n 2 momentissa, voidaan valtion lopulliseksi menoksi jättää enintään 75 prosenttia uusjaon kustannuksista.

4 §

Toimitusmiesten on 1 §:ssä tarkoitetussa esityksessään selvitettävä uusjaon suorittamisen merkitys alueen taloudellisten olojen kehittämisessä sekä selostettava odotettavissa oleva maatilatalouden tuoton ja kannattavuuden lisääntyminen tukemislain 2 §:ssä mainittujen toimenpiteiden johdosta. Esitykseen on lisäksi liitettävä selvitys jako-osakkaiden yleisestä taloudellisesta tilasta.

5 § (17.3.2011/254)

Toimitusinsinöörin on toimitettava 1 §:ssä tarkoitettu esitys selvityksineen maanmittaustoimistolle, jonka on toimitettava asiakirjat lausuntoineen Maanmittauslaitoksen keskushallinnolle. Keskushallinnon on toimitettava asiakirjat ja oma lausuntonsa asiasta maa- ja metsätalousministeriölle.

6 §

Jos uusjako on suoritettu huomattavalta osalta toisin kuin 1 §:ssä tarkoitettuun esitykseen perustuvaa tuen myöntämistä koskevaa maa- ja metsätalousministeriön päätöstä annettaessa oli edellytetty, on toimitusmiesten tehtävä tältä osin uusi esitys. Esitys on saatettava maa- ja metsätalousministeriön ratkaistavaksi 5 §: ssä säädetyllä tavalla.

7 §

Tukemislain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu päätös kustannusten maksamisesta tehdään sen jälkeen, kun on lainvoimaisesti ratkaistu kysymys tukemislain 2 §: ssä mainitun toimenpiteen suorittamisesta. Samalla on annettava varojen käyttöä koskevat määräykset.

Toimitusinsinöörin on toimitettava jäljennökset kiinteistönmuodostamislain 88 §:n 1 momentin 1 ja 7 kohdassa tarkoitetuista uusjakosuunnitelmaan liittyneistä suunnitelmista maanmittaustoimistolle 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä varten. Suunnitelmiin on liitettävä toimitusmiesten lausunto siitä, kenelle varat olisi maksettava. (10.4.2008/207)

8 §

Sen jälkeen kun tukemislain 2 §:ssä tarkoitettujen kustannusten suuruus ja niiden osittelu on lopullisesti ratkaistu sekä, jos on tehty 1 §:ssä tarkoitettu esitys, myös sitä koskeva maa- ja metsätalousministeriön päätös on annettu, maanmittaustoimiston on tehtävä päätös kustannusten maksamiseen käytettävien valtion varojen lopullisesta määrästä ja sen takaisin perimisestä. (17.3.2011/254)

Maanmittaustoimiston on toimitettava 1 momentissa tarkoitettu päätös toimituksen osakkaiden valitsemalle henkilölle. Jäljennös päätöksestä ja siihen myöhemmin mahdollisesti tehtävistä muutoksista on liitettävä toimitusasiakirjoihin ja toimitettava Valtiokonttorille. (10.4.2008/207)

9 § (31.12.1994/1590)

9 § on kumottu A:lla 31.12.1994/1590.

10 § (10.4.2008/207)

Maanmittaustoimiston 8 §:n nojalla antaman päätöksen perusteella takaisin perittävät määrät kannetaan siten kuin eräiden valtion rahasaamisten maksuunpanosta, kannosta ja tilittämisestä annetussa asetuksessa (559/1967) säädetään. Asetuksen 3 §:ssä tarkoitettuna maksuunpano- ja kantoviranomaisena on kuitenkin Valtiokonttori.

11 § (10.4.2008/207)

Jollei kaikkia maanmittaustoimiston päätöksellä myönnettyjä tukemislain 2 §:ssä tarkoitettuja varoja ole nostettu, maanmittaustoimiston on ennen kuin Valtiokonttori ryhtyy perimään maksuja takaisin määrättävä tarvittaessa suoritettavaksi toimitus, jossa selvitetään, miten nostetut varat on käytetty, ja ratkaistaan, missä suhteessa suoritetut maksut on perittävä takaisin jako-osakkailta. Toimituksessa noudatetaan, mitä lohkomisesta säädetään.

Maanmittaustoimiston on ilmoitettava Valtiokonttorille 1 momentissa tarkoitetun toimituksen suoritettavaksi määräämisestä.

12 § (10.4.2008/207)

Jos maksettuja valtion varoja on tukemislain 7 §:n 2 momentin nojalla peritty takaisin, maanmittaustoimiston on tarvittaessa ilmoitettava Valtiokonttorille 10 §:ssä mainittujen määrien kantamisen keskeyttämisestä toistaiseksi ja määrättävä suoritettavaksi toimitus, jossa ratkaistaan, mitä muutoksia mainittu takaisin periminen aiheuttaa kustannusten määrään ja niiden ositteluun. Toimituksessa noudatetaan, mitä lohkomisesta säädetään. Toimituksen tultua lainvoimaiseksi on maanmittaustoimiston annettava uusi päätös kustannusten maksamiseen käytettävien valtion varojen lopullisesta määrästä ja sen takaisin perimisestä.

13 § (17.3.2011/254)

Valtion varoista maksettujen kustannusten takaisin maksaminen alkaa toisena vuotena sen vuoden jälkeen, jolloin maanmittaustoimiston 8 §:ssä tarkoitettu päätös annettiin.

Jos perittävä pääoma on enintään 350 euroa, se on suoritettava kokonaisuudessaan seuraavassa kannossa.

14 §

Ylimääräisen lyhennyksen maksamisella vapautuu maksuvelvollinen pääoman lyhentämisestä yhtä monessa kannossa kuin maksettuun määrään sisältyy täysiä pääoman lyhennyseriä. Ylimääräisestä lyhentämisestä huolimatta on maksamattomalle pääomalle lasketut korkoerät suoritettava lyhentämistä seuraavina säännönmukaisina kantoaikoina.

15 § (10.4.2008/207)

15 § on kumottu A:lla 10.4.2008/207.

16 §

Tukemislain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun muun osakkaan kuin yksityisen henkilön tai kuolinpesän on suoritettava valtion varoista maksetuista kustannuksista takaisin perittävä osa yhdellä kertaa siinä kannossa, jossa ensimmäinen vuotuismaksu tämän asetuksen nojalla muutoin kannettaisiin.

Toimitusmiesten on valvottava valtion varojen käyttämistä toimituksen kestäessä ja tarpeen mukaan käsiteltävä asiaa myös toimituskokouksessa. Lopetetun toimituksen osalta valvonta kuuluu maanmittaustoimistolle, joka tarvittaessa voi määrätä toimitusinsinöörin selvittämään, onko valtion varoilla tuettu toimenpide suoritettu määräajassa ja varat käytetty niitä myönnettäessä edellytettyyn tarkoitukseen.

17 § (10.4.2008/207)

Uusjakojen tukemiseen valtion varoista sovelletaan lisäksi, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään muutoksenhausta valtionapuviranomaisen päätökseen ja päätöksen täytäntöönpanosta.

18 § (10.4.2008/207)

18 § on kumottu A:lla 10.4.2008/207.

19 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1981.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

14.12.1984/861:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985.

31.12.1994/1590:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

10.4.2008/207:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2008.

Komission asetus (EY) N:o 1857/2006 ; (32006R1857); EYVL N:o L 358, 16.12.2006, s. 3

17.3.2011/254:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleiden uusjakojen valtion varoista maksettujen kustannusten takaisinperintään sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.