Seurattu SDK 125/2023 saakka.

12.6.1980/420

Vapaakappalelaki (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 28.12.2007/1433.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kansallisen kulttuurin tuotteiden säilyttämiseksi, tilastoimiseksi ja luetteloimiseksi sekä niiden saattamiseksi tutkijoiden ja muiden tarvitsijoiden käyttöön painotuotteen sekä ääni- ja kuvatallenteen valmistaja on velvollinen luovuttamaan valmistamiaan tuotteita Helsingin yliopiston kirjastolle maksuttomina vapaakappaleina siten kuin tässä laissa säädetään.

Elokuvaan sovelletaan tätä lakia siten kuin elokuvien arkistoinnista annetusta laista (576/84) ilmenee. (27.7.1984/577)

2 §

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) painotuotteella jokaista sellaista tuotetta, jossa kirjoitus tai kuvallinen esitys on monistettu jotakin teknistä menetelmää käyttämällä; ja

2) ääni- ja kuvatallenteella äänilevyä, äänikasettia, kuvakasettia, kuvalevyä sekä muuta monistamalla valmistettua tallennetta, joka on tarkoitettu kuunneltavaksi tai katseltavaksi teknisin apuvälinein.

3 §

Painotuotteen valmistajan on toimitettava Helsingin yliopiston kirjastolle kuusi vapaakappaletta jokaista painamaansa tuotetta.

Sanomalehtiä, jotka ilmestyvät vähintään kerran viikossa, on kuitenkin toimitettava ainoastaan kaksi kappaletta.

Ääni- ja kuvatallenteen valmistajan on toimitettava Helsingin yliopiston kirjastolle kaksi vapaakappaletta jokaista valmistamaansa tuotetta.

4 §

Jos kahden tai useamman valmistajan tekemiä tässä laissa tarkoitettuja tuotteita julkaistaan opetustarkoituksessa taikka muuten yhtenä kokonaisuutena, kustantaja on velvollinen luovuttamaan vapaakappaleina kaksi kappaletta tällaista kokonaisuutta.

5 §

Vapaakappaleina on luovutettava myös ulkomailla valmistetut Suomessa julkaistavat 2 ja 4 §:ssä tarkoitetut tuotteet, jotka on pääasiassa tarkoitettu Suomessa levitettäviksi.

Luovutusvelvollinen 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa on kustantaja taikka, jos kustantajalla ei ole toimipaikkaa Suomessa, tuotteen maahantuoja.

6 §

Vapaakappaleina ei ole luovutettava:

1) käyntikortteja, nimilappuja, lomakkeita, tavaranpäällyksiä, kirjepaperia, ohjelmaa vailla olevia pääsylippuja, vähittäiskaupan tarjouslehtisiä tai muita näihin verrattavia painotuotteita;

2) toimistotyössä käytettävällä monistus- tai kopiointimenetelmällä valmistettuja painotuotteita, joita ei ole tarkoitettu julkaistaviksi;

3) pistekirjoituksella valmistettuja tuotteita;

4) 2 §:n 2 kohdassa, 4 ja 5 §:ssä tarkoitettuja tuotteita, joita on valmistettu tai tuotu maahan vähemmän kuin 50 kappaletta;

5) taidegraafisia alkuperäisvedoksia;

6) samaa muottia tai alkuperäiskappaletta käyttämällä uudelleen monistettua muuttamatonta audiovisuaalista aineistoa; eikä

7) ulkomailla julkaistavia muilla kuin kotimaisilla kielillä valmistettuja painotuotteita.

7 §

Kunkin vuosineljänneksen aikana valmistuneet vapaakappaleet on luovutettava viimeistään kuukauden kuluessa vuosineljänneksen päättymisestä.

Vapaakappaleiden on oltava täydellisiä ja siinä asussa kuin niitä julkisesti levitetään taikka, jollei tuotteita ole tarkoitettu julkisesti levitettäviksi, siinä asussa kuin ne ovat valmiina.

Jos valmistetaan ulkoasultaan erilaisia saman painoksen taikka tuotettavan erän kappaleita, vapaakappaleina on luovutettava vähintään yksi kutakin lajia.

Jollei vuosineljänneksen aikana ole valmistettu luovutusvelvollisuuden alaisia tuotteita, on tuotteita edellisen vuosineljänneksen aikana valmistaneen ilmoitettava siitä kirjallisesti Helsingin yliopiston kirjastolle.

8 §

Vapaakappaleiden luovutusvelvollisen joutuessa konkurssiin konkurssipesä on velvollinen luovuttamaan vapaakappaleet ennen konkurssin alkua valmistetuista tuotteista kuukauden kuluessa konkurssiin asettamisesta.

9 §

Helsingin yliopiston kirjastoon kuutena kappaleena luovutetut vapaakappaleet jaetaan siten, että Helsingin yliopiston kirjasto, Åbo Akademin kirjasto, Turun yliopiston kirjasto, Jyväskylän yliopiston kirjasto, Oulun yliopiston kirjasto ja eduskunnan kirjasto saavat kukin yhden kappaleen. Vapaakappaleet, joita eduskunnan kirjasto ei liitä kokoelmiinsa, lähetetään Joensuun korkeakoulun kirjastolle.

Sanomalehdistä, joita luovutetaan kaksi kappaletta, yhden kappaleen saa Helsingin yliopiston kirjasto ja toisen Turun yliopiston kirjasto. Jos sanomalehti on ruotsinkielinen, toisen kappaleen saa kuitenkin Åbo Akademin kirjasto.

3 momentti on kumottu L:lla 27.7.1984/577.

Muista vapaakappaleista, joita luovutetaan kaksi kappaletta, Helsingin yliopiston kirjasto saa yhden ja Jyväskylän yliopiston kirjasto yhden kappaleen.

10 §

Vapaakappaleena luovutetun tekijänoikeudesta kirjallisiin ja taiteellisiin teoksiin annetussa laissa (404/61) tarkoitetun teoksen saattamisesta yleisön saataviin on voimassa, mitä sanotussa laissa on säädetty.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun vapaakappaleen julkisuudesta on soveltuvin osin voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään. (21.5.1999/687)

Jos vapaakappaleiden luovutusvelvollinen tietää, että tietojen antaminen vapaakappaleesta on rajoitettu, on siitä ilmoitettava vapaakappaletta luovutettaessa.

11 §

Joka ei tämän lain mukaisesti luovuta vapaakappaletta, on tuomittava vapaakappalerikkomuksesta sakkoon.

Milloin vapaakappaleiden luovutusvelvollinen on laiminlyönyt luovuttaa tässä laissa tarkoitetun vapaakappaleen, lääninhallitus voi velvoittaa asianomaisen siihen uhkasakolla.

12 §

Tässä laissa säädetyn luovutusvelvollisuuden noudattamista valvoo Helsingin yliopiston kirjasto.

13 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta sekä siitä, mitä vapaakappaleiden toimittamisessa Helsingin yliopiston kirjastoon on noudatettava, annetaan asetuksella.

Asetuksella säädetään Helsingin yliopiston kirjaston oikeudesta myöntää helpotuksia tässä laissa tarkoitetusta luovutusvelvollisuudesta.

14 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1981.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

27.7.1984/577:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1984.

HE 44/83, sivvk.miet. 6/84, svk.miet. 78/84

21.5.1999/687:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

HE 30/1998, HaVM 31/1998, EV 303/1998

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.