Seurattu SDK 125/2023 saakka.

28.12.1979/1080

Kaupanvahvistaja-asetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministerin esittelystä säädetään maakaaren 1 luvun 2 ja 3 §:n säännöksiin nojautuen:

Maakaari 1/1734 on kumottu 1.1.1997 alkaen L:lla uuden maakaaren voimaanpanosta 12.4.1995/541.

1 § (28.11.1994/1084)
Kaupanvahvistajat

Julkisia kaupanvahvistajia ovat:

1) virkansa puolesta henkikirjoittaja, nimismies, julkinen notaari, poliisipäällikkö, kihlakunnanvouti, kihlakunnansyyttäjä, maakunnansyyttäjä, maakunnanvouti, maanmittaustoimiston maanmittausjohtaja, yli-insinööri, maanmittausinsinööri ja maanmittausteknikko, maaseutuelinkeinopiirin maanmittausinsinööri samoin kuin kunnan kiinteistöinsinööri ja kiinteistötoimituksia suorittamaan määrätty teknikko sekä ulkomailla Suomen lähetystön virkamies ja Suomen konsuli riippumatta siitä, missä kiinteistö sijaitsee; sekä (22.11.1996/892)

2) erityiset käräjäoikeuden määräämät virkavastuulla toimivat kaupanvahvistajat, joiden toimivalta käsittää kyseisen käräjäoikeuden tuomiopiirissä sijaitsevat kiinteistöt.

Julkisiksi kaupanvahvistajiksi käräjäoikeus määrää hakemuksesta tarpeellisen määrän henkilöitä, jotka ovat rehelliseksi tunnettuja ja pystyvät hoitamaan kaupanvahvistajan tehtäviä tuomiopiirin alueella. Käräjäoikeus voi peruuttaa määräyksen, jos katsoo siihen olevan syytä. Määräys päättyy ilman eri päätöstä, kun kaupanvahvistaja täyttää 67 vuotta.

Käräjäoikeuden määräämän kaupanvahvistajan on viipymättä ilmoitettava asuntonsa tai toimipaikkansa osoitteen muutoksesta käräjäoikeudelle.

1 a § (28.11.1994/1084)
Kaupanvahvistajaluettelo ja -rekisteri

Käräjäoikeus pitää luetteloa sen määräämistä julkisista kaupanvahvistajista. Luetteloon merkitään kaupanvahvistajan nimi, asunnon ja toimipaikan osoite, toimialue ja päivä, jona määräys on annettu tai se on päättynyt. Luettelon ote, josta käy ilmi toimessa olevat kaupanvahvistajat, tulee olla nähtävillä käräjäoikeuden kansliassa. Luettelon tiedoissa tapahtuneet muutokset on viipymättä ilmoitettava oikeusministeriölle.

Oikeusministeriö pitää kaupanvahvistajarekisteriä. Rekisteriin tallennetaan 1 momentissa tarkoitetusta ilmoituksesta saatavat tiedot.

Kaupanvahvistajarekisteristä annetaan pyynnöstä todistuksia. Oikeusministeriö voi antaa luvan saada rekisterin tietoja teknisen käyttöyhteyden avulla taikka henkilörekisterilaissa (471/87) tarkoitettuna massaluovutuksena. Lupa voidaan antaa sille, joka toiminnassaan tarvitsee tietoja kiinteistön kauppojen hoitamista tai muuta siihen verrattavaa tarkoitusta varten.

2 §
Kaupanvahvistajien valvonta

Tuomioistuimen määräämän kaupanvahvistajan virkatoimia valvoo määräyksen antanut tuomioistuin. Muiden kaupanvahvistajien toiminnan valvomisessa noudatetaan, mitä heidän virkatointensa valvomisesta on säädetty tai määrätty.

Valvonnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että kaupanvahvistaja täyttää hänelle tämän asetuksen mukaan kuuluvan ilmoitusvelvollisuuden täsmällisesti.

Jollei kaupanvahvistaja täytä ilmoitusvelvollisuuttaan täsmällisesti, maanmittauskonttorin tulee ilmoittaa siitä kaupanvahvistajan määränneelle tuomioistuimelle tai sen puheenjohtajalle taikka virkansa puolesta kaupanvahvistajana toimivan kaupanvahvistajan virkatoimia valvovalle viranomaiselle. Näiden on ilmoituksen saatuaan sekä muutoinkin, kun kaupanvahvistajan toiminnassa ilmenee laiminlyöntejä, harkittava, mihin toimenpiteisiin laiminlyönti antaa aiheen.

3 § (17.1.1992/25)
Luovutuskirjan oikeaksi todistaminen

Kaupanvahvistaja todistaa oikeaksi maakaaren 1 luvun 2 §:ssä tarkoitetun luovutuskirjan merkitsemällä todistuksen luovutuskirjaan. Todistuksesta tulee käydä ilmi luovutuskirjan allekirjoittaneiden henkilöiden nimet sekä heidän henkilöllisyytensä toteaminen. Todistuksessa on mainittava, ovatko allekirjoittajat olleet yhtaikaa saapuvilla, sekä että he ovat myöntäneet luovutuskirjan oikeaksi ja sen omakätisesti allekirjoittaneet. Siinä on lisäksi mainittava luovutuskirjan oikeaksitodistamispaikka ja -aika. Kaupanvahvistajan, jonka on mainittava virka-asemansa tai tuomioistuimen hänelle antama määräys toimialueineen, sekä hänen kutsumansa esteettömän todistajan on allekirjoitettava todistus. Jos luovutuskirjaa on laadittu useita kappaleita, todistus on merkittävä jokaiseen niistä. Kirjallinen esisopimus on todistettava samalla tavoin kuin luovutuskirja.

Luovutuskirjan oikeaksi todistamista pyytävän on annettava kaupanvahvistajalle hänen hallussaan säilytettäväksi kappale (tallekappale) niistä asiakirjoista, joihin todistus merkitään. Jollei tallekappaletta anneta, kaupanvahvistaja valmistaa sen asianosaisen kustannuksella.

4 §
Kaupanvahvistajan ohjeet ja ilmoitukset asianosaisille (21.10.1988/884)

Kun tilasta on luovutettu tai tilaa luovutettaessa siitä on pidätetty määräala, kaupanvahvistajan on todistettuaan luovutuskirjan oikeaksi annettava sille, jolla on oikeus saada kiinnitys määräalan erottamisoikeuden vakuudeksi, oikeusministeriön vahvistamat ohjeet kiinnityksen hakemista varten.

Kun kaupanvahvistaja on todistanut oikeaksi sellaisen kauppakirjan, johon perustuvasta luovutuksesta on sen mukaan kuin 5 §:ssä säädetään, ilmoitettava maatalouspiirille tai maatilahallitukselle, kaupanvahvistajan on annettava ostajalle oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun lain (391/78) 2 §:ssä tarkoitetun maanhankintaluvan hakemista koskevat oikeusministeriön vahvistamat ohjeet. (21.10.1988/884)

Jos kaupanvahvistaja kaupanvahvistustilaisuudessa kaupan osapuolten antamien tietojen perusteella katsoo, että maanhankintalupa ei oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun lain 2 §:n 2 momentin 2 tai 3 kohdan nojalla ole tarpeen, tai kun on kysymys sanotun lain 2 §:n 2 momentin 1 tai 5 kohdassa tarkoitetusta kaupasta, kaupanvahvistajan on annettava ostajalle lainhuudon hakemista varten kirjallinen ilmoitus siitä, ettei maanhankintalupaa tarvita. Ilmoitus on merkittävä ostajalle jäävään luovutuskirjan kappaleeseen. (21.10.1988/884)

Kaupanvahvistajan on luovutuskirjaa oikeaksi todistettaessa tiedusteltava luovutuksensaajalta ulkomailla asuvien ja ulkomaisten yhteisöjen kiinteistönhankintojen valvonnasta annetun lain (1613/92) 14 §:ssä tarkoitettuja seikkoja. Jos luovutuksensaajaa pidetään näiden seikkojen perusteella edellä mainitun lain 2 §:n mukaisesti ulkomailla asuvana, on luovutuksensaajan ilmoitettava kiinteistön aiottu käyttötarkoitus kirjallisesti kaupanvahvistajalle, jonka on säilytettävä ilmoitus. Jos kiinteistö sijaitsee mainitun lain 4 §:ssä tarkoitetulla rajavyöhykkeellä tai suoja-alueella taikka jos luovutuksensaaja on hankkinut kiinteistön, joka mainitun lain 5 §:n mukaisesti on ilmeisesti tarkoitettu käytettäväksi vapaa-ajan asumiseen tai virkistykseen, kaupanvahvistajan on samalla tehtävä luovutuksensaajalle selkoa mainitussa laissa tarkoitetusta luvanhakuvelvollisuudesta samoin kuin jokamiehenoikeuden sisällöstä. (30.12.1992/1632)

5 § (17.1.1992/25)
Kaupanvahvistajan ilmoitukset viranomaisille

Kaupanvahvistajan on seitsemän päivän kuluessa luovutuksen oikeaksi todistamisesta ilmoitettava luovutuksesta sille kartasto- ja tietopalvelutoimistolle, maaseutupiirille sekä kunnalle, jonka alueella luovutuksen kohde sijaitsee. Jos samalla luovutuskirjalla on luovutettu useita kiinteistöjä taikka useasta kiinteistöstä määräaloja tai määräosia, jotka sijaitsevat eri kartasto- ja tietopalvelutoimistojen, maaseutupiirien taikka kuntien alueilla, ilmoitus on toimitettava kullekin kartasto- ja tietopalvelutoimistolle ja kunnalle sekä maaseutupiirin sijasta maatilahallitukselle. Kunta voi ilmoittaa kirjallisesti kaupanvahvistajalle, ettei ilmoituksia tiettyjen alueiden tai luovutusten osalta ole kunnalle toimitettava.

Ilmoitusvelvollisuus maaseutupiirille ja maatilahallitukselle koskee vain kauppoja. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos:

1) myyty kiinteistö on tonttikirjaan tai kiinteistörekisteriin merkitty tontti tai yleinen alue;

2) ostajana on valtio, kunta, kuntainliitto, seurakunta, seurakuntaliitto, myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren 2 luvun mukaan voisi periä myyjän, myyjän ottolapsi tai kasvattilapsi taikka heidän puolisonsa;

3) myyjänä on valtio tai kunta;

4) kaupan osapuoli esittää kaupanvahvistajalle verojohtajan todistuksen siitä, että myytyä kiinteistöä on viimeksi toimitetussa verotuksessa pidetty muuna kuin maatilatalouden tuloverolain (543/67) 2 §:ssä tarkoitettuna tulolähteenä; tai

5) myydyn maan pinta-ala ei ylitä kahta hehtaaria.

Ilmoitukset tehdään oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella, johon tiedot merkitään luovutuskirjan ja luovutuskirjan allekirjoittajien ilmoitusten perusteella. Ilmoitusten tekemistä varten allekirjoittajien on ilmoitettava luovutuksen osapuolten henkilötunnukset ja tarvittaessa esitettävä niistä luotettava selvitys. Jos kaikkia tarpeellisia tietoja ei voida merkitä sopivasti lomakkeeseen luovutuksen kohteiden suuren lukumäärän tai muun sellaisen syyn vuoksi tai jos ilmoitus koskee maa- ja metsätalousmaan kauppaa, kaupanvahvistajan on liitettävä jäljennös luovutuskirjan tallekappaleesta kartasto- ja tietopalvelutoimistolle lähetettävään ilmoitukseen. Kaupanvahvistajan on määräalan luovutuskirjan liitteenä olevasta kartasta ja tarvittaessa osapuolilta tiedustelemalla tarkistettava, mistä rekisteriyksiköstä alue luovutetaan. Luovutetusta määräalasta laadittu kartta on myös liitettävä kartasto- ja tietopalvelutoimistolle lähetettävään ilmoitukseen. (30.12.1992/1632)

6 §
Kaupanvahvistajan päiväkirja

Kaupanvahvistajan on pysyvästi säilytettävä hänelle jäävä kappale 5 §:ssä tarkoitetusta ilmoituksesta ja luovutuskirjan tallekappale. Arkistoidut ilmoitukset niihin liittyvine luovutuskirjojen tallekappaleineen muodostavat kaupanvahvistajan päiväkirjan. (17.1.1992/25)

Kun tuomioistuimen määräämä kaupanvahvistaja eroaa toimestaan tai kuolee, tuomioistuimen puheenjohtajan tulee ottaa päiväkirja tuomiokunnan tai raastuvanoikeuden kansliassa säilytettäväksi. Jos kaupanvahvistajan sijaan määrätään toinen henkilö, päiväkirja luovutetaan hänelle.

7 § (17.1.1992/25)
Kartasto- ja tietopalvelutoimiston tehtävät

Luovutusilmoituksen saavuttua kartasto- ja tietopalvelutoimistolle sen on tarkastettava ilmoitukseen sisältyvien luovutuksen kohdetta koskevien tietojen oikeellisuus ja merkittävä ilmoitukseen määräalatunnus sekä kymmenen päivän kuluessa toimitettava tarpeelliset tiedot ilmoituksesta sille rekisteritoimistolle ja verotoimistolle, jonka toimialueella luovutuksen kohde sijaitsee, sekä saantorekisteriä pitävälle kirjaamisviranomaiselle. Jos luovutusilmoitus koskee maa- ja metsätalousmaan kauppaa ja siihen on liitetty jäljennös luovutuskirjan tallekappaleesta sekä kartta, ne on lähetettävä verotoimistolle. Jos luovutuksensaajana on 4 §:n 4 momentissa tarkoitettu ulkomailla asuva, kartasto- ja tietopalvelutoimiston on viipymättä toimitettava tarpeelliset tiedot luovutuksesta sen läänin lääninhallitukselle, jonka alueella luovutuksen kohde sijaitsee. (30.12.1992/1632)

Kartasto- ja tietopalvelutoimiston tehtävistä kiinteistöjen kauppahintarekisterin pitäjänä säädetään erikseen.

8 §
Ulkomaanedustuston tehtävät

Suomen lähetystön virkamiehen ja Suomen konsulin on lähetettävä todistamastaan luovutuskirjasta ilmoitus ulkoasiainministeriöön seitsemän päivän kuluessa luovutuksen oikeaksi todistamisesta. Ilmoitus tehdään 5 §:n 3 momentissa tarkoitetulla lomakkeella kolmin kappalein. Ulkoasiainministeriön on toimitettava viipymättä kappale ilmoitusta asianomaiselle maanmittauskonttorille, kunnalle ja maatalouspiirille taikka, sen mukaan kuin 5 §:n 1 momentissa säädetään, maatilahallitukselle. (21.10.1988/884)

Mitä 6 §:n 1 momentissa on säädetty ilmoitusjäljennösten ja luovutuskirjan tallekappaleiden säilyttämisestä sekä kaupanvahvistajan päiväkirjasta, koskee myös Suomen lähetystön virkamiestä ja Suomen konsulia kaupanvahvistajana.

9 §
Tietojen ja jäljennösten antamisvelvollisuus

Kaupanvahvistaja on velvollinen antamaan pitämästään päiväkirjasta tietoja ja säilyttämistään asiakirjoista jäljennöksiä jokaiselle, joka niitä pyytää. Sama koskee tuomioistuinta silloin kun päiväkirja on jätetty sen huostaan.

2 momentti on kumottu A:lla 17.1.1992/25.

Mitä 1 momentissa on säädetty, koskee myös Suomen lähetystön virkamiestä ja Suomen konsulia kaupanvahvistajana.

10 § (28.11.1994/1084)
Maksut ja korvaukset

Kaupanvahvistuksesta perittävä maksu on 200 markkaa kaupalta tai muulta luovutukselta. Luovutuskirjan tallekappaleen ja luovutuskirjan jäljennöksen valmistamisesta maksu on 10 markkaa sivulta.

Jos luovutus asianomaisten pyynnöstä tapahtuu muualla kuin virkapaikalla, kaupanvahvistaja perii lisäksi matkakustannukset.

Suomen lähetystön virkamiehen ja Suomen konsulin kaupanvahvistajana perimistä maksuista määrätään erikseen.

10 a § (17.1.1992/25)
Tiedonvälitys

Tietojen välityksessä noudatettavista menettelytavoista sopivat erikseen oikeusministeriö, maanmittaushallitus, verohallitus ja väestörekisterikeskus.

11 §
Täydentävä säännös

Ilmoituslomakkeita sekä 4 §:ssä tarkoitettuja ohjeita pidetään valtion painatuskeskuksessa kaupanvahvistajien ja muiden viranomaisten saatavina maksutta.

12 §
Voimaantulosäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1980.

Tällä asetuksella kumotaan julkisista kaupanvahvistajista 9 päivänä kesäkuuta 1933 annettu asetus (199/33) myöhempine muutoksineen. Asetuksen nojalla annetut oikeusministeriön päätökset jäävät voimaan kunnes oikeusministeriö toisin määrää.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.10.1988/884:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1988.

15.12.1989/1113:

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä joulukuuta 1989.

Asetuksen tultua voimaan luetteloa julkisista kaupanvahvistajista ei enää julkaista virallisessa lehdessä.

17.1.1992/25:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1992.

30.12.1992/1632:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

22.12.1993/1365:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

28.11.1994/1084:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

22.11.1996/892:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1996.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.