Seurattu SDK 520/2022 saakka.

8.12.1978/940

Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain (366/63) 19 §:n nojalla:

1 § (28.12.2006/1457)

Työnantajan sosiaaliturvamaksun suuruus on:

1) yksityisellä työnantajalla:

a) I maksuluokassa 2,00 prosenttia;

b) II maksuluokassa 4,20 prosenttia;

c) III maksuluokassa 5,10 prosenttia;

2) muilla työnantajilla 3,05 prosenttia.

(27.3.2009/200)

Yksityisen työnantajan maksuluokka määräytyy kalenterivuotta toiseksi edeltävältä verovuodelta toimitettua verotusta varten annetussa veroilmoituksessa ilmoitettujen kuluvan käyttöomaisuuden hankintamenosta tehtyjen säännönmukaisten poistojen ja samana verovuonna sosiaaliturvamaksun perusteena olleiden palkkojen perusteella. Maksuluokka määräytyy edellä mainittujen palkkojen ja poistojen määrien perusteella myös silloin, kun työnantaja on verovuonna ollut vapautettu suorittamasta työnantajan sosiaaliturvamaksua. Jos kyseiseltä verovuodelta ei ole toimitettu verotusta, käytetään sitä edeltävältä verovuodelta toimitetun verotuksen tietoja sekä vastaavana aikana sosiaaliturvamaksun perusteena olleita palkkoja.

Työnantajan sosiaaliturvamaksun II maksuluokkaan kuuluu liiketoimintaa harjoittava yksityinen työnantaja, joka on velvollinen suorittamaan valtiolle tuloveroa, sekä tuloverolain (1535/1992) 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu liiketoimintaa harjoittava elinkeinoyhtymä, jos 2 momentissa tarkoitettujen poistojen määrä on yli 50 500 euroa ja samalla vähintään 10 ja enintään 30 prosenttia maksetuista palkoista. Liiketoimintaa harjoittava yksityinen työnantaja ja elinkeinoyhtymä kuuluvat III maksuluokkaan, jos 2 momentissa tarkoitettujen poistojen määrä on yli 50 500 euroa ja samalla yli 30 prosenttia maksetuista palkoista. Muut yksityiset työnantajat kuuluvat I maksuluokkaan.

Mitä 1–3 momentissa säädetään yksityisestä työnantajasta, koskee vastaavasti sellaista valtion liikelaitosta, johon sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (1185/2002).

L valtion liikelaitoksista 1185/2002 on kumottu. Ks. L valtion liikelaitoksista 1062/2010 sekä soveltamisesta L 1062/2010 21 §.

2 § (21.2.1997/176)

2 § on kumottu A:lla 21.2.1997/176.

3 § (21.2.1997/176)

Työnantajan on merkittävä työnantajan sosiaaliturvamaksu sekä 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu vähennys ja 7 §:n 1 momentissa tarkoitettu oikaisu ennakkoperintäasetuksen (1124/1996) 25 §:n 5 momentissa tarkoitettuun yhdistelmään siten kuin mainitussa säännöksessä palkkasuorituksen merkitsemisestä säädetään.

4 § (21.2.1997/176)

Mitä ennakkoperintäasetuksen 5, 6 ja 7 luvussa säädetään, koskee soveltuvin osin myös työnantajan sosiaaliturvamaksua.

5 § (21.2.1997/176)

5 § on kumottu A:lla 21.2.1997/176.

6–8 a §

6–8 a § on kumottu A:lla 29.12.2005/1239.

9 § (21.2.1997/176)

9 § on kumottu A:lla 21.2.1997/176.

10 § (17.6.2010/569)

Ohjeet työnantajan sosiaaliturvamaksun suorittamisesta antaa Verohallinto.

11 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979.

Tällä asetuksella kumotaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 1 päivänä marraskuuta 1963 annettu asetus (483/63) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

12 §

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 1979 tai sen jälkeen maksettavaan palkkaan kohdistuvaan työnantajan sosiaaliturvamaksuun ja sen suorittamiseen.

Ennen 1 päivää tammikuuta 1979 maksettuun palkkaan kohdistuvaan työnantajan sosiaaliturvamaksuun ja sen suorittamiseen sovelletaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 1 päivänä marraskuuta 1963 annetun asetuksen, sellaisena kuin se on ollut voimassa vuonna 1978, säännöksiä.

13 §

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

26.1.1979/72:
30.12.1981/1050:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1982.

23.12.1988/1229:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

28.4.1989/363:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1989.

22.12.1989/1249:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

28.12.1990/1371:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

28.6.1991/990:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991.

30.12.1991/1702:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

30.12.1992/1664:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

28.6.1993/577:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993.

30.12.1993/1670:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

29.12.1994/1410:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

1.12.1995/1365:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

12.12.1996/1052:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

21.2.1997/176:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1997. Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 1997 maksettavan palkan perusteella suoritettavaan työnantajan sosiaaliturvamaksuun.

19.12.1997/1281:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

4.12.1998/919:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

21.1.2000/20:

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä tammikuuta 2000.

Tätä asetusta sovelletaan kuitenkin vuonna 2000 palkkaan ja tuloverolain 77 §:ssä tarkoitetusta ulkomaantyötulosta rahana maksettavaan osaan, jotka maksetaan 1 päivänä tammikuuta 2000 ja sen jälkeen.

21.6.2000/630:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000.

28.12.2000/1293:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

20.12.2001/1341:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Asetuksen 1 §:n 1 momentin 1–4 kohdassa tarkoitettujen työnantajien sosiaaliturvamaksu on kuitenkin 1 päivän tammikuuta ja 28 päivän helmikuuta 2002 välisenä aikana yksityisellä työnantajalla I maksuluokassa 3,60 prosenttia, II maksuluokassa 5,60 prosenttia ja III maksuluokassa 6,50 prosenttia sekä kunnalla, kuntayhtymällä ja kunnallisella liikelaitoksella, evankelis-luterilaisella kirkolla sekä sen seurakunnalla ja seurakuntayhtymällä sekä ortodoksisella kirkkokunnalla ja sen seurakunnalla 4,75 prosenttia.

19.12.2002/1209:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003 ja sitä sovelletaan vuosina 2003–2005 maksettavan palkan perusteella suoritettaviin työnantajan sosiaaliturvamaksuihin.

30.12.2004/1418:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 ja sitä sovelletaan vuonna 2005 maksettavan palkan perusteella suoritettaviin työnantajan sosiaaliturvamaksuihin.

29.12.2005/1239:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2006 maksettavan palkan perusteella suoritettavaan työnantajan sosiaaliturvamaksuun.

28.12.2006/1457:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2007 maksettavan palkan perusteella suoritettavaan työnantajan sosiaaliturvamaksuun.

27.12.2007/1501:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2008 maksettavan palkan perusteella suoritettavaan työnantajan sosiaaliturvamaksuun.

18.12.2008/1025:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2009 maksettavan palkan perusteella suoritettavaan työnantajan sosiaaliturvamaksuun.

27.3.2009/200:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2009.

Tätä asetusta sovelletaan suoritettaessa työnantajan sosiaaliturvamaksua asetuksen tultua voimaan maksettavan palkan perusteella.

17.6.2010/569:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2010.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.