Seurattu SDK 66/2023 saakka.

30.3.1978/252

Asetus yhteentörmäämisen ehkäisemisestä sisäisillä kulkuvesillä (Sisävesisäännöt 1978)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu L:lla 19.6.2019/782, joka on voimassa 1.6.2020 alkaen.

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 § (18.9.1981/628)
Soveltaminen

Kaikkien alusten on Suomen sisäisillä kulkuvesillä noudatettava kansainvälisiä sääntöjä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä, 1972 (meriteiden säännöt;SopS 30/77) jäljempänä mainituin poikkeuksin ja lisäyksin. (18.9.1981/628)

Sisäisillä kulkuvesillä tarkoitetaan järviä, jokia, kanavia sekä merialuetta, jonka ulkorajan muodostaa se viiva, jonka jokainen piste on 2 meripenikulman etäisyydellä lähimmästä sisäisiä aluevesiä rajaavasta perusviivan pisteestä. (18.9.1981/628)

2 §
Täydentävät säännökset

Liikenteestä satamissa, kanavissa ja erityisissä väylissä voi asianomainen viranomainen yhdessä merenkulkuhallituksen kanssa antaa tästä asetuksesta poikkeavia tai sitä täydentäviä määräyksiä.

2 luku

Ohjaus- ja kulkusäännöt

3 §
Ahtaat kulkuväylät

Milloin kaksi konealusta kohtaa toisensa ahtaassa kulkuväylässä niin, etteivät ne voi vaaratta sivuuttaa toisiaan, on paikalle myöhemmin saapuneen aluksen odotettava, kunnes toinen alus on sen sivuuttanut. Alusten on tällöin annettava 14 §:ssä säädetyt äänimerkit. Milloin kaksi konealusta kohtaa toisensa väylässä, jossa on vuolas, ohjailuun vaikuttava virta, on vastavirtaan kulkeva alus velvollinen odottamaan tai väistämään myötävirtaan kulkevaa alusta.

4 §
Sukellustyöpaikan sivuuttaminen

Alus tai kelluva esine, jolta harjoitetaan sukellustyötä, on sivuutettava asianmukaista varovaisuutta noudattaen, ja konealuksen on mikäli mahdollista vältettävä aiheuttamasta potkurivirtaa. Sukellustyön harjoittaminen on merkittävä 11 §:ssä säädetyllä tavalla.

5 §
Pienet alukset

Pituudeltaan alle 7 metrin konealuksen jonka suurin nopeus on enintään 7 solmua, soutuveneen sekä pituudeltaan alle 7 metrin purjeveneen on merkityillä väylillä liikkuessaan pysyteltävä mikäli mahdollista poissa yli 12 metrin pituisten alusten tieltä.

6 §
Ankkurointi

Alus, puutavaralautta tai kelluva esine on tämän asetuksen mukaisessa merkityksessä ankkuroituna, kun se on kiinnitettynä pohjaan, poijuun tai paaluun taikka maihin olematta laiturissa.

Alusta, puutavaralauttaa tai kelluvaa esinettä ei ilman pakottavaa syytä saa ankkuroida niin, että se vaarantaa liikennettä yleisellä väylällä.

3 luku

Valot, merkkikuviot ja äänimerkit

7 §
Pituudeltaan alle 12 metrin konealuksen kulkuvalot

Pituudeltaan alle 12 metrin konealus, jossa ei ole mastoa, voi pitää valkoisen valon (mastovalon) alempana kuin 1 metri sivuvalojen tai yhdistetyn lyhdyn yläpuolella. Valo on kuitenkin pidettävä vähintään 0,5 metriä sivuvalojen tai yhdistetyn lyhdyn yläpuolella.

Poliisin, tullin, rajavartiolaitoksen, puolustuvoimien, merenkulkulaitoksen, palokunnan tai meripelastusyksikön aluksessa voidaan näyttää sinistä ympäri näköpiirin näkyvää vilkkuvaloa aluksen ollessa kiireellisessä virka- tai pelastustehtävässä tai milloin se muun vesiliikenteen varoittamiseksi on tarpeen. (25.3.1988/302)

8 §
Puutavaralautan tai muun kelluvan esineen valot ja merkkikuviot

Milloin puutavaralauttaa tai muuta kelluvaa esinettä hinataan tai se on ankkuroituna eikä se voi pitää meriteiden säännöissä määrättyjä valoja tai merkkikuvioita, on sen näytettävä vähintään 2 meripeninkulman etäisyyteen ympäri näköpiirin näkyvää valkoista valoa sekä hinattavan keula- että peräosassa. Jos hinattavan pituus ylittää 100 metriä, on tällaisia valoja mikäli mahdollista sijoitettava enintään 100 metrin etäisyydelle toisistaan.

Milloin 1 momentissa tarkoitettu hinattava on kokonaan tai osittain näkymättömissä veden pinnan alapuolella, on sen päivällä näytettävä kaksoiskartion muotoista merkkikuviota sekä hinattavan keula- että peräosassa. Jos hinattavan pituus ylittää 100 metriä, on tällaisia merkkikuvioita mikäli mahdollista sijoitettava enintään 100 metrin etäisyydelle toisistaan.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädetyt valot ja merkkikuviot on tarvittaessa sijoitettava kokonaan tai osittain näkymättömissä vedenpinnan alapuolella olevaan hinattavaan kiinnitetyille sopiville kellukkeille tai uimureille.

9 §
Lossi

Lossin, joka välittää yleisen tai yksityisen tien liikenteen vesistön yli, on näytettävä:

1) kolmea punaista valoa parhaiten näkyvässä paikassa, asennettuina pitkittäiskeskiviivan suuntaan vähintään 1 metrin päähän toisistaan niin, että ne muodostavat tasasivuisen kolmion kärki ylöspäin, ja valojen tulee näkyä ympäri näköpiirin, vähintään 1 meripeninkulman etäisyyteen; sekä

2) kahta pystysuoraan päällekkäin vähintään 0,75 metriä toisistaan olevaa pallon muotoista merkkikuviota, joista alempi on vähintään 4 metriä rungon yläpuolella.

10 §
Perä edellä kulkeva alus

Konealuksen, joka on rakennettu liikennöimään myös perä edellä, on perä edellä kulkiessaan pidettävä meriteiden säännöissä konealukselle määrätyt valot sillä tavalla, että todellinen kulkusuunta käy selville.

Päivällä on 1 momentissa tarkoitetun aluksen näytettävä kahta pallonmuotoista, halkaisijaltaan vähintään 0,6 metrin merkkikuviota asennettuina symmetrisesti yksi pitkittäiskeskiviivan kummallekin puolelle vähintään 2 metriä savupiipun ja kansirakenteiden yläpuolella ja vähintään 3 metrin päähän toisistaan.

11 §
Sukellustyö

Aluksen tai kelluvan esineen, jolta harjoitetaan sukellustyötä, on sukeltajan ollessa vedessä näytettävä kansainvälistä viestilippua A vähintään 1 metrin korkuisena levynä, joka on yöllä valaistava. Merkkikuviota näytettäessä on varmistauduttava siitä, että se näkyy ympäri näköpiirin.

12 §
Poikkeuksia valojen ja merkkikuvioiden pitämisestä

Alus tai puutavaralautta, joka on ankkuroituna liikenneturvallisuuden kannalta suojatussa paikassa tai pursiseuran satamassa tai muussa vastaavassa paikassa, ei ole velvollinen näyttämään meriteiden säännöissä ankkuroidulle alukselle määrättyjä valoja tai merkkikuvioita.

Pituudeltaan alle 12 metrin aluksen sivuvaloissa ei tarvitse olla varjostimia, eikä alus, ollessaan ohjailukyvytön tai karilla, ole velvollinen näyttämään meriteiden säännöissä karilla olevalle tai ohjailukyvyttömälle alukselle määrättyjä merkkikuvioita.

Pituudeltaan alle 7 metrin alus, jonka rungossa tai kansirakenteessa ei vähintään 1 metrin korkeudella aluksen vesiviivasta ole sivuvalojen kiinnitykseen soveliasta kohtaa, voi meriteiden säännöissä määrättyjen valojen asemesta näyttää ympäri näköpiirin näkyvää valkoista valoa.

Pituudeltaan alle 7 metrin alus lukuun ottamatta konevoimalla kulkevaa purjealusta ei ole velvollinen näyttämään meriteiden säännöissä määrättyjä merkkikuvioita.

13 §
Pituudeltaan alle 20 metrin aluksen merkkikuviot

Pituudeltaan alle 20 metrin aluksessa voidaan käyttää pienempiä merkkikuvioita ja niiden välisiä pystysuoria etäisyyksiä kuin mitä meriteiden säännöissä on määrätty.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa on merkkikuvioiden pienimmän halkaisijan ja niiden välisen pystysuoran etäisyyden kuitenkin oltava vähintään seuraavan taulukon mukainen:

Aluksen pituus Kuvion pienin halkaisija Merkkikuvioiden pienin pystysuora etäisyys
alle 20 metriä, mutta vähintään 12 metriä 450 millimetriä 0,075 X aluksen pituus metreinä
alle 12 metriä 300 millimetriä 0,075 X aluksen pituus metreinä
14 §
Äänimerkit ahtaassa kulkuväylässä

Milloin aluksen on meriteiden sääntöjen nojalla oltava varustettu viheltimellä, on sen 1/2 meripeninkulmaa (noin 1 km) ennen saapumistaan 3 §:ssä tarkoitettuun ahtaaseen kulkuväylään annettava viheltimellään yksi pitkä ääni. Kulkuväylässä jo olevan aluksen on vastattava tähän antamalla viheltimellään vähintään viisi lyhyttä, toisiaan nopeasti seuraavaa ääntä.

15 § (25.3.1988/302)
Ruoppaajan äänimerkit

Näkyvyyden ollessa rajoitettu on vedenalaiseen tai vastaavaan työhön käytettävän ruoppaajan sekä muun aluksen tai kelluvan esineen, jonka ankkurointi tai kiinnitys estää tai vaikeuttaa muuta vesiliikennettä, annettava ankkuroidulle alukselle meriteiden säännöissä määrätty äänimerkki, jota seuraa:

1) sarja yksittäislyöntejä (vähintään 6) laivakellolla, kun se voidaan sivuuttaa niin kuin sen paikka olisi merkitty oikeanpuoleisella viitalla, pohjoisviitalla tai länsiviitalla; tai

2) sarja kaksoislyöntejä (vähintään 6) laivakellolla, kun se voidaan sivuuttaa niin kuin sen paikka olisi merkitty vasemmanpuoleisella viitalla, eteläviitalla tai itäviitalla.

4 luku

Erinäisiä säännöksiä

16 § (21.5.1999/613)
Rangaistussäännös

Rangaistus tämän asetuksen säännösten rikkomisesta säädetään rikoslain 23 luvun 1 ja 2 §:ssä.

17 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1978.

Tällä asetuksella kumotaan säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi sisäisillä kulkuvesillä 18 päivänä kesäkuuta 1965 annettu asetus (338/65) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.9.1981/628:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1981.

25.3.1988/302:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1988.

21.5.1999/613:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.