Seurattu SDK 318/2022 saakka.

20.1.1978/42

Laki kuluttajavalituslautakunnasta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla kuluttajariitalautakunnasta 12.1.2007/8, joka on voimassa 1.3.2007 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Toimivalta ja järjestysmuoto
1 § (5.1.1994/20)

Kuluttajavalituslautakunnan tehtävänä on:

1) antaa ratkaisusuosituksia elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiin erimielisyyksiin yksittäisissä kulutushyödykesopimuksia koskevissa tai muissa kulutushyödykkeen hankintaan liittyvissä asioissa, joita kuluttajat saattavat lautakunnan käsiteltäviksi; ja

2) antaa ratkaisusuosituksia sellaisiin takaus- tai panttaussitoumuksia koskeviin yksittäisiin riita-asioihin, jotka koskevat takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetussa laissa (361/1999) tarkoitettujen yksityistakaajien tai yksityisten pantinantajien sitoumuksia luotonantajille ja jotka sitoumusten antajat saattavat lautakunnan käsiteltäviksi; (19.3.1999/363)

3) antaa ratkaisusuosituksia asunnon kauppaan liittyviin yksittäisiin riita-asioihin, jotka kuluttajat, asuntoyhteisöt taikka asunnon myyjinä tai tarjoajina olevat yksityishenkilöt saattavat lautakunnan käsiteltäviksi; (7.10.2005/797)

4) antaa ratkaisusuosituksia asuntokauppalain (843/1994) 2 luvun 17, 18 b ja 19 §:ssä sekä 4 luvun 3 ja 3 a §:ssä tarkoitetun vakuuden käyttöönottoa samoin kuin 2 luvun 17 §:ssä ja 4 luvun 3 §:ssä tarkoitetun vakuuden vapauttamista koskeviin yksittäisiin riita-asioihin riippumatta siitä, kuka riidan osapuolista saattaa asian lautakunnan käsiteltäväksi; (7.10.2005/797)

5) antaa ratkaisusuosituksia asuntokauppalain 7 luvun 1 §:ssä tarkoitettua takautumisoikeutta koskeviin yksittäisiin riita-asioihin, jotka asunnon myyjänä olevat yksityishenkilöt saattavat lautakunnan käsiteltäväksi; (7.10.2005/797)

6) antaa ratkaisusuosituksia korkolain (633/1982) 11 §:ssä tarkoitettua viivästyskoron sovittelua koskeviin yksittäisiin riita-asioihin, joita velalliset saattavat lautakunnan käsiteltäviksi, edellyttäen, että velallisen sovitteluvaatimukseen sisältyy ainakin yksi kuluttajasaatava. (7.10.2005/797)

Lautakunnan toimivaltaan eivät kuitenkaan kuulu:

1) asumisoikeusasunnoista annetussa laissa (650/90) tarkoitetun asumisoikeuden taikka muun kuin asuntona tai vapaa-ajan asuntona käytettäväksi tarkoitetun kiinteistön luovutusta koskevat asiat, joissa vastaajana on muu elinkeinonharjoittaja kuin kiinteistönvälittäjä; (23.9.1994/844)

2) huoneenvuokrasuhteita koskevat asiat, joissa vastaajana on muu elinkeinonharjoittaja kuin asunnonvälittäjä; eivätkä

3) arvopaperimarkkinalaissa (495/89) tarkoitetun arvopaperin luovutusta koskevat asiat, tällaisen arvopaperin liikkeeseenlaskijan taikka julkisen ostotarjouksen tekijän tai arvopaperin lunastusvelvollisen menettelyä koskevat asiat eivätkä myöskään mainitunlaisen arvopaperin välittäjän taikka salkunhoitajan tai sijoitusneuvojan suoritusta koskevat asiat.

Lautakunnan tehtävänä on lisäksi antaa tuomioistuimille lausuntoja niiden käsitellessä lautakunnan toimivallan piiriin kuuluvia asioita.

1 a § (23.9.1994/844)

Kuluttajavalituslautakunnassa on yleinen osasto ja asuntokauppaosasto.

Asuntokauppaosasto käsittelee lautakunnan toimivaltaan kuuluvat:

1) 1 §:n 1 momentin 3–5 kohdassa mainitut asiat;

2) kuluttajansuojalain (38/1978) 9 luvussa tarkoitettuja sopimuksia koskevat asiat;

3) kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain (1074/2000) 1 §:ssä tarkoitettuja toimeksiantoja sekä välitysliikkeen suoritusta koskevat asiat;

4) 1–3 kohdassa tarkoitettuja asioita koskevat lausunnot.

(7.10.2005/797)

Yleinen osasto käsittelee muut kuin 2 momentissa tarkoitetut lautakunnan toimivaltaan kuuluvat asiat.

2 § (30.6.1995/909)

Kuluttajavalituslautakunnassa on päätoiminen puheenjohtaja ja vähintään 19 sivutoimista jäsentä. Valtioneuvosto määrää kuluttajavalituslautakunnan jäsenet ja kullekin jäsenelle varamiehen eduskunnan vaalikautta vastaavaksi ajaksi. Lautakunnan toimikausi jatkuu kunnes uuden lautakunnan kokoonpano on määrätty.

Lautakunnan jäsenistä vähintään viisi määrätään jaostojen puheenjohtajiksi. Kaksi heistä määrätään lautakunnan varapuheenjohtajiksi siten, että toinen toimii yleisellä osastolla ja toinen asuntokauppaosastolla. Jos jäsen eroaa tai kuolee toimikauden aikana, on tilalle nimitettävä toinen henkilö jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

3 § (30.6.1995/909)

Kuluttajavalituslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita ja hyvin perehtyneitä kuluttaja-asioihin sekä lisäksi perehtyneitä tuomarin tehtäviin tai lautakunnan ratkaisutoiminnassa keskeisiin oikeusaloihin. Puheenjohtajalta vaaditaan lisäksi perehtyneisyyttä johtamistehtäviin. Jäsenten tulee olla kuluttaja-asioihin perehtyneitä.

Lautakunnan varapuheenjohtajien ja jaostojen puheenjohtajien tulee olla henkilöitä, joiden ei voida katsoa edustavan elinkeinonharjoittajien tai kuluttajien etuja. Lautakunnassa tulee olla kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien edustus. Erilaisten yhteiskunnallisten näkemysten tulee olla tasapuolisesti edustettuina lautakunnassa.

4 § (30.6.1995/909)

4 § on kumottu L:lla 30.6.1995/909.

5 §

Asiat käsitellään osaston täysistunnossa tai osaston jaostoissa. Kuluttajavalituslautakunnan työjärjestyksessä tarkemmin määrätyin edellytyksin voivat lautakunnan puheenjohtaja ja sihteeri kumpikin yksin sekä lautakunnan esittelijä yhdessä jaoston puheenjohtajan kanssa kuitenkin ratkaista yksinkertaisessa käsittelyssä asian: (23.9.1994/844)

1) jos asia on merkitykseltään vähäinen;

2) jos kuluttajavalituslautakunnan ratkaisukäytäntö on asiaa koskevan riitakysymyksen osalta vakiintunut;

3) jos asiaa koskevan riitakysymyksen osalta on olemassa aikaisempi täysistunnon tai jaoston ratkaisu, jonka perusteella lautakunnan kanta samaan riitakysymykseen on selkiytynyt; tai (23.9.1994/844)

4) jos on ilmeistä, että ratkaisusuositusta asiassa ei voida antaa.

(26.3.1993/286)

Osaston täysistunnossa on käsiteltävä periaatteellisesti tärkeät asiat. Osaston täysistunnon käsiteltävistä asioista säädetään asetuksella. Osaston täysistuntoon ottavat osaa lautakunnan puheenjohtaja, osastolla toimiva varapuheenjohtaja sekä seitsemän jäsentä, jotka valtioneuvosto määrää. Täysistunto on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä jäsentä. (23.9.1994/844)

Jaostoon kuuluu sen puheenjohtajan lisäksi neljä muuta jäsentä. Jaosto on päätösvaltainen, kun siinä on läsnä vähintään kolme jäsentä. Jaostojen käsiteltävien asioiden jakoperusteet sekä jäsenet jaostoihin määrää valtioneuvosto. Jaostojen jäseniä määrättäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, että jaostossa on edustettuna sen käsiteltävien asioiden edellyttämä asiantuntemus.

Asian käsittely
6 §

Asiassa, joka on kirjallisesti saatettu kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi, on annettava kirjallinen päätös. Jos tiedetään, että sama asia on vireillä tuomioistuimessa tai että siinä on annettu tuomioistuimen ratkaisu, lautakunta ei saa antaa päätöstä. Tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa on lautakunnan tarvittaessa lähetettävä tuomioistuimelle lausunto omasta aloitteestaan.

Kuluttajavalituslautakunnan päätös ei ole täytäntöönpanokelpoinen eikä sillä ole tuomion oikeusvaikutuksia. Lautakuntakäsittely ei estä asian viemistä yleisen alioikeuden käsiteltäväksi. (23.9.1994/844)

Jos valitusasiakirjoista ilmenee, että ennen valituksen saapumista lautakuntaan on kulunut yli kuusi kuukautta siitä, kun kuluttaja on viimeksi ilmoittanut elinkeinonharjoittajalle kysymyksessä olevasta virheestä, lautakunta ei anna ratkaisusuositusta, ellei tähän ole painavia syitä. (26.3.1993/286)

7 §

Kuluttajavalituslautakunnan käsiteltävien asioiden valmistelussa on pyrittävä sovintoon. Valmistelussa on myös pyrittävä selvittämään, onko asiaa käsitelty muissa toimielimissä.

Hakijan vastapuolta on pyydettävä vastaamaan hakemukseen. Tämä ei kuitenkaan ole tarpeen asiassa, jonka valmistelussa valitus havaitaan ilmeisen perusteettomaksi. (28.5.1982/393)

8 § (23.9.1994/844)

Kuluttajavalituslautakunnalla on oikeus kuulla asiantuntijoita, hankkia lausuntoja ja selvityksiä sekä järjestää katselmuksia. Lausunnoista maksettavista korvauksista ja katselmusten järjestämisestä säädetään tarkemmin asetuksella.

9 §

Kuluttajavalituslautakunnan asia- ja toimituskirjat annetaan maksuitta.

2 momentti on kumottu L:lla 23.9.1994/844.

9 a § (23.9.1994/844)

Jos kuluttajavalituslautakunnan asuntokauppaosaston ratkaisusuositus on keskeisiltä osiltaan vastainen kiinteistönvälittäjälle, asunnonvälittäjälle taikka sille, joka on elinkeinotoiminnassaan ollut kaupan osapuolena, asuntokauppaosaston on suosituksessaan mainittava, paljonko kustannuksia valtiolle on aiheutunut asiaan liittyvien lausuntojen ja selvitysten hankkimisesta sekä katselmusten järjestämisestä.

Jos 1 momentissa tarkoitettu, asuntokauppaosastolta vastaisen ratkaisusuosituksen saanut asianosainen ei ole noudattanut suositusta ja hän häviää samaa asiaa koskevan oikeudenkäynnin, tuomioistuimen on velvoitettava hänet korvaamaan valtiolle 1 momentissa tarkoitetut kustannukset. Korvaus voidaan jättää tuomitsematta tai sen määrää alentaa, jos korvausvelvollisuus muodostuisi asiassa esiin tulleisiin seikkoihin nähden kohtuuttomaksi tai jos oikeudenkäyntiin on ollut perusteltua syytä.

9 b § (23.9.1994/844)

Asianosaiset vastaavat itse kustannuksistaan, jotka ovat aiheutuneet asian käsittelystä kuluttajavalituslautakunnassa. Lautakunnan asuntokauppaosasto voi kuitenkin erityisestä syystä suosittaa myös näiden kustannusten korvaamista vastapuolelle.

Asuntokauppaosaston suosittamat 1 momentissa tarkoitetut korvaukset on asiaa tuomioistuimessa käsiteltäessä rinnastettava oikeudenkäymiskaaren 21 luvussa tarkoitettuihin oikeudenkäyntikuluihin.

9 c § (15.8.2003/742)

9 c § on kumottu L:lla 15.8.2003/742.

9 d § (12.4.1995/549)

Maakaaren (540/95) 2 luvun 2 §:n 2 momentissa, 4 §:n 2 momentissa ja 34 §:n 3 momentissa tarkoitettu määräaika ei kulu sinä aikana, jona kiinteistön kauppaa koskeva riita on vireillä lautakunnan asuntokauppaosastolla.

Asia saadaan panna vireille tuomioistuimessa kolmen kuukauden kuluessa lautakunnan asuntokauppaosaston päätöksen antamisesta, vaikka 1 momentissa tarkoitettu määräaika päättyisi tätä aikaisemmin.

Lautakunnan on ilmoitettava kiinteistön sijaintipaikkakunnan kirjaamisviranomaiselle, kun sen käsiteltäväksi on tullut kiinteistön kauppaa koskeva asia, jossa vaaditaan kaupan purkua tai kiinteistön palauttamista myyjälle, sekä antamastaan ratkaisusuosituksesta.

Erinäisiä säännöksiä
10 § (17.11.2000/962)

10 § on kumottu L:lla 17.11.2000/962.

11 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.

12 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1978.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

28.5.1982/393:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1982. Lakia sovelletaan sen voimaantulon jälkeen kuluttajavalituslautakunnalle saapuneiden valitusten käsittelemiseen.

HE 13/82, tvk.miet. 1/82, svk.miet. 42/82

9.8.1985/703:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1985.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

HE 28/85, tvk.miet. 6/85, svk.miet. 55/85

29.1.1988/83:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1988.

HE 201/87, toisen lvk.miet. 8/87, svk.miet. 174/87

26.3.1993/286:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1993.

HE 372/92, TaVM 2/93

5.1.1994/20:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994.

HE 360/92, TaVM 40/93

28.6.1994/542:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1994.

HE 13/94, TaVM 16/94

23.9.1994/844:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 14/94, TaVM 24/94

12.4.1995/549:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

HE 120/94, LaVM 27/94

30.6.1995/909:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995. Lain 1 a §:n 2 momentti ja 2 §:n 2 momentti tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

HE 13/95, TaVM 3/95

30.6.1995/910:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995 ja on voimassa 31 päivään elokuuta 1995.

HE 13/95, TaVM 3/95

19.3.1999/363:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

HE 189/1998, TaVM 36/1998, EV 224/1998

17.11.2000/962:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2000.

HE 57/2000, LaVM 7/2000, EV 101/2000

3.5.2002/343:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2002.

HE 232/2001, TaVM 3/2002, EV 36/2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/35/EY (300L0035); EYVL N:o L 200, 8.8.2000, s. 35

15.8.2003/742:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

HE 187/2002, TaVM 28/2002, EV 278/2002

7.10.2005/797:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

HE 21/2005, TaVM 13/2005, EV 90/2005

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.