Seurattu SDK 361/2023 saakka.

25.2.1977/225

Asetus toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 15.8.2016 alkaen. Ks. TupakkaL 549/2016 120 §.

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 13 päivänä elokuuta 1976 toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain (693/76) 7 §:n 4 momentin sekä 36 ja 37 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 § (10.2.1995/174)

Toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annettua lakia (693/76), jäljempänä tupakkalaki, sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä sovellettaessa tarkoitetaan:

1) savukkeella poltettavaksi tarkoitettua valmiiksi paperiin käärittyä tai muusta aineesta valmistettuun hylsyn muotoiseen päällykseen sijoitettua tai sijoitettavaksi tarkoitettua tupakkakääröä, jota ei voida pitää sikarina tai pikkusikarina;

2) savuketupakalla hienoksi leikattua tai muutoin hienonnettua tupakkaa, joka on tarkoitettu itsekäärittävän savukkeen valmistamiseen;

3) sikarilla ja pikkusikarilla poltettavaksi tarkoitettua luonnon tupakasta valmistettua tupakkakääröä, jonka uloin kääre tai sidelehti on tupakanlehteä tai muutoin tupakanväristä rekonstruoitua tupakkaa;

4) piipputupakalla leikattua, paloiteltua, riivittyä tai laatoiksi puristettua tupakkaa, jota voidaan polttaa ilman teollista lisävalmistusta ja joka soveltuu sellaisenaan piipussa poltettavaksi;

5) purutupakalla suussa pureskeltavaksi tarkoitettua valmiiksi paloiteltua, puristettua tai muutoin tähän tarkoitukseen valmiiksi muotoiltua tupakkatuotetta;

6) nenänuuskalla jauheena tai jyvinä olevaa, leikattua tai muuhun muotoon hienonnettua sieraimiin vedettäväksi tarkoitettua tupakkatuotetta;

7) muulla tupakkatuotteella elinkeinotoiminnassa myytävää tupakasta kokonaan tai osaksi valmistettua, poltettavaksi, sieraimiin vedettäväksi, imeskeltäväksi tai pureskeltavaksi tarkoitettua tuotetta, joka ei ole savuke tai savuketupakka;

8–11 kohdat on kumottu L:lla 21.7.2006/700.

12) yleisellä kulkuneuvolla henkilökuljetuksessa olevaa tie-, raide-, vesi- ja ilmaliikenteen kulkuneuvoa; sekä

13) yleisellä tilaisuudella henkilöiden kokoontumista tilaisuuteen, johon sovelletaan kokoontumislakia (530/1999). (9.12.1999/1152)

2 luku

Koostumus

2 §

Tupakkatuotteissa ja niiden valmistuksessa saadaan käyttää:

1) tupakkaa;

2) muista kasveista peräisin olevaa terveysvaaroja ja -haittoja aiheuttamatonta tupakan vastiketta;

3) sokereita, hunajaa ja kaakaota;

4) päällysteenä tupakanlehteä, hienonnettua tupakkaa ja paperia tai muuta kasviskuiduista valmistettua tekokalvoa; sekä

5) terveysvaaroja ja -haittoja aiheuttamattomia mausteita ja hajusteita, muita lisäaineita sekä liimoja ja värejä.

3 §

Tupakointivälineiden tulee olla valmistustavaltaan, koostumukseltaan ja laadultaan sellaisia, ettei niiden käytöstä tupakointiin tai sen valmisteluun aiheudu terveysvaaraa tai -haittaa.

4 §

Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden koostumuksesta on lisäksi noudatettava, mitä valtioneuvosto tupakkalain 5 §:n nojalla määrää.

3 luku

Myynti

5–6 §

5–6 § on kumottu A:lla 22.8.2002/725.

7 § (9.12.1999/1152)

7 § on kumottu A:lla 9.12.1999/1152.

8 § (10.2.1995/174)

Tupakkalain 8 §:n 3 momentissa tarkoitettuna tuotetietona voidaan myyntiin osallistuville antaa momentissa mainittujen tietojen lisäksi tietoa tuotteen terveysvaaroista ja -haitoista, alkuperämaasta ja sen vähittäismyyntipakkauksesta. Kuva tuotteesta tai sen vähittäismyyntipakkauksesta voidaan antaa tuotetietona ainoastaan muuhun tuotetietoon liitettynä. Muuta kuvaa tuotetietoon ei saa liittää.

Tuotetiedon tulee olla sisällöltään sellaista, että tuotteen myyntiin osallistuva saa tuotteesta ja sen ominaisuuksista kokonaisvaltaisen ja oikean tiedon. (9.12.1999/1152)

9 § (23.12.1992/1502)

9 § on kumottu A:lla 23.12.1992/1502.

10 § (22.8.2002/725)

10 § on kumottu A:lla 22.8.2002/725.

11 § (10.2.1995/174)

Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden vähittäismyyntipisteessä sekä tupakkatuotteiden automaattisessa myyntilaitteessa tulee olla asiakkaiden hyvin havaittavissa oleva seuraava ilmoitus:

Tupakan myynti alle 18-vuotiaalle on kielletty. Tupakka aiheuttaa riippuvuuden ja vahingoittaa terveyttä.

12 § (22.8.2002/725)

12 § on kumottu A:lla 22.8.2002/725.

4 luku

Tupakointikiellot ja -rajoitukset

13 § (10.2.1995/174)

13 § on kumottu A:lla 10.2.1995/174.

14 §

Tupakointikieltoja ja -rajoituksia sekä tupakointitiloja osoittavien opasteiden ja muiden tiedotteiden tulee olla sisällöltään yksiselitteisiä sekä kooltaan ja sijoittelultaan sellaisia, että ne ovat tiloihin saapuvien tai niissä oleskelevien helposti havaittavissa.

5 luku

Tutkimus, seuranta ja valistus

15–18 §

15–18 § on kumottu A:lla 18.6.2009/535.

19 § (9.12.1999/1152)

Tupakoinnin vähentämistä koskevan valistus- ja tiedotustoiminnan ohjauksesta ja yhteensovittamisesta sekä tupakkalain kunnalle kuuluvien muiden tehtävien valmistelusta ja päätöksenteosta vastaa kunnan määräämä toimielin.

6 luku

Tupakointitila (9.11.2006/963)

20 § (9.11.2006/963)

Tupakkalain 13 d §:ssä tarkoitetun tupakointitilan pinta-alan on oltava vähintään 7 m2.

7 luku

Erinäiset säännökset

21 §

Tupakkatuotteen tai tupakointivälineen valmistukseen liittyvää valmistusteknistä yksityiskohtaa, jota on pidettävä liikesalaisuutena, ei tässä asetuksessa tarkoitettu viranomainen ole oikeutettu saattamaan julkisuuteen ilman asianomaisen suostumusta.

22 § (10.2.1995/174)

22 § on kumottu A:lla 10.2.1995/174.

23 § (28.8.1992/831)

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriö.

24 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1977, jollei tupakkalain voimaantulosäännöksistä muuta johdu.

Hakemus 1 päivänä maaliskuuta 1977 vähittäismyynnissä olevan tupakkatuotteen tai tupakointivälineen tarkastustodistuksen saamiseksi tulee toimittaa lääkintöhallitukselle vuoden 1977 elokuun 1 päivään mennessä, mikäli valmistajan tai maahantuojan on tarkoitus luovuttaa tuotetta kulutukseen vuoden 1978 maaliskuun 1 päivän jälkeen.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

17.12.1982/938:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.

28.8.1992/831:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1992.

Tämän asetuksen voimaan tullessa sosiaali- ja terveyshallituksessa vireillä oleva asia käsitellään ja ratkaistaan sosiaali- ja terveysministeriössä.

23.12.1992/1502:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Elinkeinotoiminnassa saadaan myydä ja muuten luovuttaa tässä asetuksessa tarkoitettuja tupakkatuotteita joulukuun 31 päivään 1994, vaikkeivät ne täytä tämän asetuksen säännöksiä ja sen nojalla annettuja määräyksiä, jos ne ovat tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten ja määräysten mukaiset.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

ETA-sopimuksen liite 2: neuvoston direktiivi (89/622/ETY)

10.2.1995/174:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

9.12.1999/1152:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

22.8.2002/725:

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä syyskuuta 2002.

21.7.2006/700:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2007.

Tällä lailla kumotaan toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 25 päivänä helmikuuta 1977 annetun asetuksen (225/1977) 1 §:n 8–11 kohta, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 174/1995.

Jos elinkeinonharjoittaja on ennen tämän lain voimaantuloa toteuttanut ravintolassa tai muussa ravitsemisliikkeessä tämän lain voimaan tullessa voimassa olleessa laissa edellytetyt tupakansavun kulkeutumisen estämiseksi savuttomille alueille tarpeelliset rakenteelliset ja ilmanvaihtoon liittyvät toimenpiteet ja 14 a §:ssä tarkoitettu kunnan viranomainen suorittamansa tarkastuksen tai elinkeinonharjoittajan hankkiman asiantuntijalausunnon perusteella voi todeta, ettei niihin ole huomauttamista, riittää, että tämän lain mukaan tarpeelliset rakenteelliset ja ilmanvaihtoon liittyvät muutokset toteutetaan kahden vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 226/2005, StVM 12/2006, EV 84/2006

9.11.2006/963:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2007.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

18.6.2009/535:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tällä asetuksella kumotaan toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 25 päivänä helmikuuta 1977 annetun asetuksen (225/ 1977) 15–18 § ja 4 päivänä maaliskuuta 1983 annetun raittiustyöasetuksen (233/1983) 6 §, sellaisina kuin niistä ovat ensin mainitun asetuksen 15 § asetuksessa 831/1992 ja 18 § osaksi asetuksessa 725/2002 sekä viimeksi mainitun asetuksen 6 § asetuksessa 445/ 1997.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.