Seurattu SDK 318/2022 saakka.

28.1.1977/108

Teräaselaki (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 27.6.2003/617, joka on voimassa 1.10.2003 alkaen. Ks. JärjestysL 612/2003.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vaarallisella teräaseella tarkoitetaan tässä laissa tikaria, stilettiä ja pistintä.

Tämän lain säännöksiä vaarallisesta teräaseesta on sovellettava myös jousipatukkaan ja nyrkkirautaan.

Asetuksella voidaan säätää, että tämän lain säännöksiä vaarallisesta teräaseesta on sovellettava myös muuhun 1 ja 2 momentissa tarkoitettua terä- tai lyömäasetta vastaavaan aseeseen, tai välineeseen, joka on tarkoitettu toisen vahingoittamiseen tai joka ominaisuuksiensa puolesta soveltuu siihen. (19.1.1979/39)

2 §

Vaarallisen teräaseen maahantuonti ja valmistus myyntiä varten sekä kauppa on kielletty.

Asetuksella voidaan säätää historiallisesti tai taiteellisesti arvokkaita teräaseita koskevia poikkeuksia 1 momentin kielloista.

3 §

Vaarallista teräasetta ei saa pitää hallussa yleisellä paikalla tai yleisessä kokouksessa taikka muussa julkisessa tilaisuudessa, ellei hallussa pitämiseen ole hyväksyttävää perustetta.

4 §

Puukkoa taikka muuta sellaista teräasetta, joka on tarkoitettu työvälineeksi tai muuhun hyväksyttävään käyttöön mutta joka soveltuu henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen suorittamiseen tai sellaisella rikoksella uhkaamiseen, ei saa pitää hallussa yleisellä paikalla tai yleisessä kokouksessa taikka muussa julkisessa tilaisuudessa, ellei se ole välttämätöntä työn vuoksi tai hallussa pitämiseen ole muuta hyväksyttävää perustetta.

5 §

Joka luvattomasti tuo maahan, valmistaa, kaupaksi tarjoaa tai pitää kaupan vaarallisen teräaseen taikka sitä yrittää, on tuomittava rikoksesta teräaselakia vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

6 §

Joka 3 §:n vastaisesti pitää hallussaan vaarallista teräasetta, on tuomittava vaarallisen teräaseen hallussapidosta yleisellä paikalla sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

7 §

Joka 4 §:n vastaisesti pitää hallussaan puukkoa tai muuta sanotussa pykälässä tarkoitettua teräasetta, on tuomittava teräaseen hallussapidosta yleisellä paikalla sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

8 §

Jos jonkun todennäköisin syin epäillään syyllistyneen 6 tai 7 §:ssä tarkoitettuun rikokseen, poliisimiehellä on oikeus toimittaa teräaseen löytämiseksi tämän henkilöön käyvä tarkastus.

Toimitettaessa henkilöön käyvää tarkastusta tässä laissa tarkoitetun aseen löytämiseksi on noudatettava, mitä henkilöön käyvästä tarkastuksesta rikosasioissa on säädetty. Pöytäkirjaa ei kuitenkaan tarvitse pitää, ellei siihen ole erityistä syytä.

9 §

Tämän lain säännösten vastaisesti maahan tuotu, valmistettu, kaupaksi tarjottu, kaupan pidetty tai hallussa pidetty teräase on tuomittava valtiolle menetetyksi. Jos ase on joutunut pois omistajaltaan rikoksella tai jos menettämisseuraamus muusta syystä olisi ilmeisen kohtuuton, se voidaan jättää tuomitsematta. Jos ase on siirtynyt toiselle, hukattu tai hävitetty. sen arvo voidaan kokonaan tai osaksi tuomita menetetyksi. Lisäksi on noudatettava, mitä rikoslaissa on säädetty rikoksen tuottaman taloudellisen hyödyn menetetyksi tuomitsemisesta.

10 § (30.4.1987/461)

Pidättämiseen oikeutettu virkamies saa todistettavasti hävittää tai hävityttää 9 §:ssä tarkoitetun, arvoltaan vähäisen teräaseen, joka voidaan takavarikoida, jos on todennäköistä, että se tultaisiin tuomitsemaan valtiolle menetetyksi.

11 §

Tämän lain säännökset eivät koske puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen tai poliisin aseistukseen kuuluvia eikä näiden tarpeiksi maahantuotavia tai valmistettavia teräaseita.

12 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1977.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.1.1979/39:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1979.

30.4.1987/461:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

HE 14/85, lvk.miet. 9/86, svk.miet. 230/86

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.