Seurattu SDK 318/2022 saakka.

5.9.1975/701

Laki isyyslain voimaanpanosta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 13.1.2015/11, joka on voimassa 1.1.2016 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Isyyslaki (700/75) tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1976. Sillä kumotaan aviollisesta syntyperästä 12 päivänä joulukuuta 1957 annettu laki (409/57) ja avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista 27 päivänä heinäkuuta 1922 annettu laki (173/22) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä avioliittolain voimaanpanosta 13 päivänä kesäkuuta 1929 annetun lain 6 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 15 päivänä tammikuuta 1971 annetussa laissa (21/71).

2 §

Isyyslain tultua voimaan on lain 2 §:ssä tarkoitettuihin lapsiin nähden voimassa, mitä laissa tai asetuksessa on aviolapsesta säädetty.

Sama on voimassa myös avioliiton ulkopuolella syntyneeseen lapseen nähden, jos lapsen vanhemmat menevät keskenään avioliittoon ja miehen isyys on tätä ennen vahvistettu tai vahvistetaan avioliiton aikana.

3 §

Kun miehen isyys avioliiton ulkopuolella syntyneeseen lapseen nähden on vahvistettu lainvoiman saaneella tuomiolla isyyslain mukaisesti, on lapsen oikeudellisesta asemasta voimassa, mitä laissa tai asetuksessa on tunnustetusta lapsesta säädetty.

2 momentti on kumottu L:lla 9.8.1985/694.

4 §

Isyyslain säännöksiä on sovellettava myös silloin, kun lapsi on syntynyt ennen lain voimaantuloa, mikäli jäljempänä ei toisin säädetä.

5 §

Jos mies on ennen isyyslain voimaantuloa avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista annetun lain mukaisesti sitoutunut tai lainvoiman saaneella tuomiolla velvoitettu suorittamaan elatusapua avioliiton ulkopuolella syntyneelle lapselle, jolla ei ole tunnustetun lapsen asemaa, on isyyden selvittämisestä, isyyden vahvistamista koskevasta kanteesta sekä lapsen puhevallan käyttämisestä voimassa, mitä tämän lain 6 ja 7 §:ssä säädetään.

6 §

Lastenvalvoja on velvollinen toimittamaan isyyden selvittämisen siten kuin isyyslaissa säädetään, jos lapsi, joka on syntynyt ennen tämän lain voimaantuloa, ei ole täyttänyt viittätoista vuotta ja lapsen äiti tai laillisesti määrätty edustaja on ilmoittanut haluavansa, että lastenvalvoja huolehtii isyyden selvittämisestä.

Kun mies on tunnustanut isyytensä, on lastenvalvojan velvollisuudesta huolehtia isyyden selvittämisestä ja tunnustamisen voimaansaattamisesta noudatettava, mitä isyyslain 5 §:n 2 momentissa, 20 §:n 1 momentissa sekä 21 §:ssä säädetään.

7 §

Lapsella tai hänen laillisesti määrätyllä edustajallaan on oikeus ajaa isyyden vahvistamista koskevaa kannetta siten kuin isyyslaissa säädetään. Lastenvalvojalla ei ole ilman eri valtuutusta oikeutta käyttää oikeudenkäynnissä lapsen puhevaltaa.

Isyyden vahvistamista koskeva kanne on pantava vireille viiden vuoden kuluessa isyyslain voimaantulosta. Kannetta ei kuitenkaan voida nostaa, jos mies on kuollut.

8 §

Milloin 7 §:ssä tarkoitetun kanteen johdosta on tuomiolla lainvoimaisesti vahvistettu, ettei elatusvelvollinen mies ole lapsen isä, vapautuu mies ennen lain voimaantuloa vahvistetusta elatusvelvollisuudestaan. Maksettujen elatusapujen palauttamisesta on voimassa, mitä lapsen elatuksesta annetun lain (704/75) 12 §:n 2 momentissa on säädetty.

9 §

Mies ei voi nostaa isyyden kumoamista koskevaa kannetta, jos aviollisesta syntyperästä annetun lain 4 §:n 2 momentissa säädetyt määräajat ovat kuluneet umpeen ennen isyyslain voimaantuloa, ellei isyyslain 35 §:n 3 momentista muuta johdu.

10 §

Äiti ei voi nostaa isyyden kumoamista koskevaa kannetta, jos lapsi on syntynyt ennen isyyslain voimaantuloa.

11 §

Isyyslain säännöksiä on sovellettava lain voimaantullessa alioikeudessa vireillä olevaan aviollisesta syntyperästä annetun lain mukaiseen oikeudenkäyntiin sekä oikeudenkäyntiin, joka koskee avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista annetun lain mukaista elatusvelvollisuuden määräämistä tai avioliittolain voimaanpanosta annetun lain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua isyyden vahvistamista.

Jos avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista annetun lain mukaista elatusvelvollisuuden määräämistä tai avioliittolain voimaanpanosta annetun lain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua isyyden vahvistamista koskeva oikeudenkäynti on isyyslain voimaantullessa muutoksenhaun johdosta vireillä korkeimmassa oikeudessa tai hovioikeudessa, on asia palautettava alioikeuden käsiteltäväksi, jollei muutoksenhakemusta jätetä heti tutkimatta tai hylätä.

12 §

Säännökset isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta tehtävistä ilmoituksista samoinkuin muut tarkemmat säännökset isyyslain sekä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

13 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1976.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

9.8.1985/694:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

HE 236/84, lvk.miet. 3/85, svk.miet. 49/85

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.