Seurattu SDK 926/2022 saakka.

13.6.1975/447

Asetus vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu VNa:lla vankeudesta 21.6.2006/509, joka on voimassa 1.10.2006 alkaen.

Oikeusministerin esittelystä säädetään:

1 §

Yleisen alioikeuden ja hovioikeuden toisena oikeusasteena on laadittava ehdottoman vankeusrangaistuksen, täytäntöönpantavaksi määrätyn ehdollisen vankeusrangaistuksen ja ehdonalaisen vapauden menettämisen täytäntöönpanoa varten oikeusministeriön vahvistaman tuomiolauselmakaavan mukainen päätösilmoitus ja merkittävä sen jakeluohjeeseen, että päätösilmoituksen jäljennös (täytäntöönpanokirja) on toimitettava sen läänin lääninhallitukselle, jonka alueella alioikeuden varsinainen istuntopaikkaa sijaitsee. Merkintää jakeluohjeeseen ei tehdä asiassa, jonka hovioikeus tai alioikeus sitä lopullisesti ratkaisematta siirtää toisen tuomioistuimen päätettäväksi. Jos hovioikeus on käsitellyt asian ensimmäisenä oikeusasteena, on jakeluohjeeseen merkittävä, että täytäntöönpanokirja on toimitettava sen läänin lääninhallitukselle, jonka alueella hovioikeus sijaitsee. (22.12.1978/1070)

Asioissa, joissa on ollut kysymys ehdonalaisen vapauden menettämisestä käytösrikkomuksen perusteella, päätösilmoituksen laatimisesta ja lähettämisestä määrää oikeusministeriö. (27.4.1990/363)

Sotilasoikeudenkäyntiasiassa tuomitusta 1 momentissa mainitusta seuraamuksesta on, jollei tuomittu ole asian takia vangittuna, jakeluohjeeseen merkittävä, että täytäntöönpanokirja on toimitettava sotilasoikeudenkäyntilain (326/83) 13 §:ssä tarkoitetulle joukko- osaston komentajalle. Tällaisessa asiassa, jonka hovioikeus on käsitellyt ensimmäisenä oikeusasteena, on jakeluohjeeseen merkittävä, että täytäntöönpanokirja on toimitettava pääesikunnalle. (27.4.1990/363) (16.12.1983/966)

Vesioikeuden on vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa varten pidettävä rangaistusluetteloa. Rangaistusluettelo, johon on merkittävä täytäntöönpanoa varten tarvittavat tiedot, laaditaan oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle. (27.4.1990/363) (16.12.1983/966)

2 §

Yleisen alioikeuden on lähetettävä päätösilmoitus oikeusministeriöön kunkin kuukauden aikana tuomituista henkilöistä ennen seuraavan kuukauden 15 päivää. Ilmoitusta ei saa lähettää ennen tyytymättömyyden ilmoittamiselle säädetyn määräajan päättymistä. Jos asiassa on ilmoitettu tyytymättömyyttä, päätösilmoitusta ei saa lähettää ennen kuin on selvitetty, onko valitus ajettu perille, mutta se on lähetettävä 15 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä. Jos samassa asiassa on lähetettävä päätösilmoitus useasta tuomitusta, ilmoitukset lähetetään kaikista tuomituista samalla kertaa. (21.12.1979/931)

Hovioikeuden on lähetettävä päätösilmoitus oikeusministeriölle toisena oikeusasteena käsittelemistään asioista viikon kuluessa päätöksen antamisesta. Päätösilmoitus on lähetettävä myös, jos täytäntöönpantavaan vankeuteen alioikeudessa tuomittu vapautetaan hovioikeudessa tällaisesta seuraamuksesta tai jos asiaa ei tutkita rangaistuksen osalta. Milloin hovioikeus määrää alioikeuden ehdollisesti tuomitseman vankeusrangaistuksen pantavaksi täytäntöön tai koventaa sakkorangaistuksen vankeusrangaistukseksi, sen on liitettävä päätösilmoitukseen jäljennös alioikeuden tuomiolauselmasta tai jäljennös päätöksestä. Ensimmäisenä oikeusasteena käsittelemistään asioista hovioikeuden on lähetettävä päätösilmoitus sen jälkeen, kun on selvitetty, onko päätöksestä valitettu korkeimpaan oikeuteen ja viimeistään 15 päivänä valitusajan päättymisestä. Ensimmäisenä oikeusasteena käsittelemästään, vangittua koskevasta asiasta hovioikeuden on kuitenkin lähetettävä asianomaiselle lääninhallitukselle ilmoitus päätöksestä (väliaikainen täytäntöönpanokirja) heti. (21.12.1979/931)

Oikeusministeriön on päätösilmoituksen jakeluohjeen mukaisesti toimitettava täytäntöönpanokirja mahdollisine liitteineen lääninhallitukselle. Sotilasoikeudenkäyntiasiaa koskevan täytäntöönpanokirja on 1 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa kuitenkin toimitettava siinä mainitulle sotilasviranomaiselle. (16.12.1983/966)

Tuomioistuin, joka käyttää automaattiseen tietojenkäsittelyyn perustuvaa tuomiolauselmajärjestelmää, tallentaa päätösilmoituksen tiedot järjestelmään. Sen jälkeen tuomioistuimen on 1 tai 2 momentissa säädetyn määräajan kuluessa ilmoitettava järjestelmän välityksellä, että päätösilmoitustiedot ovat valmiit toimitettaviksi saajilleen. Vankeusrangaistuksen täytäntöönpanossa tarvittavat päätösilmoitustiedot sisältävä tuloste on täytäntöönpanokirja. Tuomiolauselmajärjestelmään otetun hovioikeuden on lähetettävä ensimmäisenä oikeusasteena käsittelemästään, vangittua koskevasta asiasta 2 momentissa tarkoitetuksi väliaikaiseksi täytäntöönpanokirjaksi heti tuloste päätöksestään. (12.9.1986/674)

Vesioikeuden on toimitettava rangaistusluettelon ote (täytäntöönpanokirja) erikseen jokaisesta rangaistusluetteloon merkitystä henkilöstä 1 momentissa säädetyssä ajassa sen läänin lääninhallitukselle, jonka alueella vesioikeuden varsinainen istuntopaikka sijaitsee. (12.9.1986/674) (16.12.1983/966)

2 a § (3.12.1976/946)

Kun tuomioistuin ratkaistessaan asian määrää tuomitun pidettäväksi vangittuna, vankipassiin (väliaikainen täytäntöönpanokirja) on merkittävä täytäntöönpanoa varten tarpeelliset tiedot.

Kun tuomioistuin on ratkaissut vankia koskevan rikosasian, vankipassiin on merkittävä, onko syytetty tuomittu rangaistukseen. Jos syyte on hylätty tai syytettyä ei ole tuomittu rangaistukseen, vankipassiin on lyhyesti merkittävä teko, josta hänelle on vaadittu rangaistusta tai joka on luettu hänelle syyksi. Jos vanki on tuomittu rangaistukseen, vankipassiin on merkittävä rikos, josta rangaistus on tuomittu sekä rangaistusseuraamukset.

2 b § (12.12.1986/917)

Kun alioikeus on tuominnut syytetyn yhdestä tai useammasta rikoksesta vähintään kahdeksi vuodeksi vankeuteen, sen on 30 päivän kuluessa päätöksen julistamisesta lähetettävä vangittua henkilöä koskevasta asiasta lääninvankilaan ja muuta henkilöä koskevasta asiasta oikeusministeriön vankeinhoito-osaston keskusvankirekisteriin syytteen ja päätöksen sekä sen perustelun sisältävä pöytäkirjan ote. Ote on lähetettävä erikseen jokaisesta samalla päätöksellä tuomitusta syytetystä. Näin on meneteltävä myös siinä tapauksessa, että asia on siirretty toiseen tuomioistuimeen tai rangaistus on ehdollinen.

2 c § (20.3.1992/253)

Yleisen alioikeuden on laadittava rikoslain 7 luvun 7 §:ssä tarkoitetusta yhteisen vankeusrangaistuksen määräämistä täytäntöönpanoa varten koskevasta päätöksestä väliaikainen täytäntöönpanokirja, johon on merkittävä täytäntöönpanoa varten tarpeelliset tiedot. Väliaikainen täytäntöönpanokirja on välittömästi lähetettävä rangaistuslaitoksen johtajalle tai, jos tuomittu ei ole rangaistuslaitoksessa, oikeusministeriön vankeinhoito-osastolle.

Jos 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen haetaan muutosta, on tästä ja tuomioistuimen mahdollisesti määräämästä täytäntöönpanokiellosta ilmoitettava viipymättä rangaistuslaitoksen johtajalle tai vankeinhoito-osastolle.

3 § (3.12.1976/946)

Kun korkein oikeus tuomitsee 1 §:n 1 momentissa mainittuun seuraamukseen, täytäntöönpanokirjana on jäljennös päätöksestä. (21.12.1979/931)

Jokaista tuomittua kohden lääninhallitukseen on lähetettävä yksi jäljennös. Jäljennös on lähetettävä myös, jos täytäntöönpantavaan vankeuteen alemmassa tuomioistuimessa tuomittu vapautetaan korkeimmassa oikeudessa tällaisesta seuraamuksesta tai jos asiaa ei tutkita rangaistuksen osalta. Jos vankeusrangaistukseen tuomitusta ei alioikeudessa ole tehty merkintää rangaistusluetteloon, täytäntöönpanokirjana olevaan jäljennös on merkittävä tuomitun henkilötiedot ja osoite. Tarvittaessa jäljennökseen on liitettävä myös jäljennös alemman tuomioistuimen tuomiolauselmasta tai päätöksestä.

Täytäntöönpanokirja toimitetaan sen läänin lääninhallitukselle, jonka alueella alioikeuden varsinainen istuntopaikka sijaitsee tai, jos asian on käsitellyt ensimmäisenä oikeusasteena hovioikeus, sen läänin lääninhallitukselle, jonka alueella hovioikeus sijaitsee. Sotilasoikeudenkäyntiasiaa koskeva täytäntööpanokirja on, jollei tuomittu ole asian takia vangittuna, kuitenkin toimitettava 1 §:n 2 momentissa mainitulle sotilasviranomaiselle. (16.12.1983/966)

Kun korkein oikeus määrää oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 23 §:n nojalla, ettei hovioikeuden päätöstä, joka sisältää 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun ratkaisun, ole toistaiseksi pantava täytäntöön tai ettei päätöksen täytäntöönpanoa ole jatkettava, sen on ilmoitettava siitä heti oikeusministeriölle. Oikeusministeriön on ilmoitettava täytäntöönpanon kielto-tai keskeytysmääräyksestä heti sille 3 momentissa mainitulle viranomaiselle, jolle täytäntöönpanokirja on toimitettu. (16.12.1983/966)

3 a § (12.9.1986/674)

Tietokoneella valmistettu täytäntöönpanokirja on varmennettava valmistamisesta vastaavan virkamiehen allekirjoituksella. Allekirjoitus voidaan merkitä koneellisesti.

4 § (16.12.1983/966)

Jos tuomittu on asian takia vangittuna, lääninhallituksen on heti toimitettava täytäntöönpanokirja sen rangaistuslaitoksen johtajalle, jossa tuomittua pidetään vangittuna. Muussa tapauksessa lääninhallituksen on, hankittuaan selvityksen tuomion täytäntöönpanokelpoisuudesta, toimitettava täytäntöönpanokirja tuomitun asuinpaikan maistraatille tai nimismiehelle. Maistraatti voi siirtää täytäntöönpanotehtävän kaupunginvoudille. Jos tuomittu on rangaistuslaitoksessa suorittamassa muuta rangaistusta tai vangittuna muun asian vuoksi, saadaan täytäntöönpanokirja toimittaa asianomaisen rangaistuslaitoksen johtajalle.

Saatuaan oikeusministeriöltä ilmoituksen korkeimman oikeuden antamasta hovioikeuden päätöksen täytäntöönpanon kielto- tai keskeytysmääräyksestä lääninhallituksen on ilmoitettava asiasta heti sen rangaistuslaitoksen johtajalle taikka sille maistraatille tai nimismiehelle, jolle täytäntöönpanokirja on toimitettu.

Joukko-osaston komentajan ja pääesikunnan on saatuaan sotilasoikeudenkäyntiasiaa koskevan täytäntöönpanokirjan huolehdittava rangaistuksen täytäntöönpanoa koskevista 1 momentissa mainituista tehtävistä. Komentajan ja pääesikunnan tehtävistä on lisäksi soveltuvin osin voimassa, mitä 2 momentissa on säädetty lääninhallituksen sekä 8–11 ja 13 §:ssä maistraatin ja nimismiehen tehtävistä. Vankeusrangaistuksen kanssa on samanaikaisesti pantava täytäntöön tuomittua koskevat arestirangaistukset, joiden täytäntöönpanoa ei vielä ole aloitettu. Jos tuomittu ei enää palvele puolustusvoimissa tai rajavartiolaitoksessa, on komentajan tai pääesikunnan toimitettava täytäntöönpanokirjat 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulle lääninhallitukselle, jonka on huolehdittava rangaistuksen täytäntöönpanon loppuunsaattamisesta.

5 §

Rangaistuslaitoksen johtaja on velvollinen täytäntöönpanokirjan mukaisesti panemaan vankeusrangaistuksen täytäntöön heti, kun se lain mukaan on täytäntöönpanokelpoinen.

Jos samalla kertaa on pantava täytäntöön useampia rangaistuksia, joista rikoslain 7 luvun säännösten mukaisesti olisi määrättävä yhteinen vankeusrangaistus, johtajan on ilmoitettava siitä rikoslain 7 luvun 7 §:n 2 momentissa tarkoitetulle viralliselle syyttäjälle. Ilmoituksen voi tehdä myös oikeusministeriön vankeinhoito-osasto. (20.3.1992/253)

Jos vangin on samalla kertaa suoritettava yhteenlaskettavia vankeusrangaistuksia, hänelle on pyynnöstä annettava kirjallinen ilmoitus siitä, miten yhteenlaskeminen on toimitettu. Jos tuomittu on samalla kertaa suorittanut sakon muuntorangaistusta tai arestia, hänelle on annettava tästä eri todistus. (16.12.1983/966)

6 §

Jos tuomittu, joka on asian takia vangittuna, kahden todistajan läsnä ollessa ilmoittaa rangaistuslaitoksen johtajalle suostuvansa vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoon, vaikka päätös ei ole saanut lainvoimaa, on tyytymisestä tehtävä merkintä täytäntöönpanokirjaan ja tuomittu toimitettava viipymättä rangaistustaan suorittamaan.

Jos asian takia vangittuna oleva on suostunut täytäntöönpanoon ennen tyytymättömyyden ilmoittamisen määräajan päättymistä, rangaistuslaitoksen johtajan on ilmoitettava siitä asian ratkaisseelle tuomioistuimelle. Jos täytäntöönpanoon suostuminen on tapahtunut myöhemmin ja asiassa on täytäntöönpanokirjan mukaan ilmoitettu tyytymättömyyttä, suostumisesta on ilmoitettava muutoksenhakutuomioistuimelle ja tuomitun oikeudenkäyntiavustajalle.

7 §

Jos vangittu on suostunut rangaistuksen täytäntöönpanoon ennen kuin tuomio on saanut lainvoiman, ja vangittu on toisen asianosaisen muutoksenhakemuksesta tuomittu ankarampaan rangaistukseen, on ankaramman rangaistuksen täytäntöönpanossa noudatettava, mitä 6 §:n I momentissa säädetään.

Jos rangaistukseen tyytynyt päästetään vapaaksi ennen kuin muutoksenhaku on ratkaistu, rangaistuslaitoksen johtajan on ilmoitettava siitä 3 §:ssä mainitulle lääninhallitukselle sekä sille tuomioistuimelle, jossa asia on vireillä.

8 §

Saatuaan täytäntöönpanokirjan maistraatin tai nimismiehen on toimitettava vankeusrangaistukseen tuomittu suorittamaan rangaistustaan. Asianomaisen rangaistuslaitoksen johtajalle on samalla lähetettävä täytäntöönpanokirja tai sen jäljennös.

Jos tuomittu haluaa itse ilmoittautua rangaistuslaitokseen, eikä ole syytä otaksua, että hän sen laiminlyö, maistraatin tai nimismiehen tulee antaa siihen lupa ja määrätä ilmoittautumispäivä. Asiasta on ilmoitettava rangaistuslaitoksen johtajalle. Matkakulut suorittaa valtio oikeusministeriön tarkemmin määräämällä tavalla.

Kun tuomittu, jota ei pidetä vangittuna, on otettu rangaistuslaitokseen, johtajan on ilmoitettava lääninhallitukselle taikka joukko-osasto komentajalle tai pääesikunnalle vangin vastaanottopäivä. (16.12.1983/966)

8 a § (12.12.1986/917)

Milloin täytäntöönpanoviranomaiselle lähetetty täytäntöönpanokirja on puutteellinen, täytäntöönpanoviranomaisen on viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin sen täydentämiseksi.

9 §

Jos vankeusrangaistukseen tuomittu todennäköisesti on vakavan sairauden tai vaikean vamman takia sellaisessa tilassa, että hänen hoitonsa vaarantuisi rangaistuslaitokseen toimittamisesta, taikka on mielisairas, maistraatin tai nimismiehen on lähetettävä täytäntöönpanokirja oikeusministeriön vankeinhoito- osastolle sekä liitettävä mukaan saatavissa oleva selvitys tuomitun terveydentilasta.

10 § (21.9.1990/864)

Jos oikeusministeriön vankeinhoito-osastolle taikka maistraatille tai nimismiehelle on tehty esitys tai hakemus vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aloittamisen lykkäämisestä, vankeinhoito-osaston taikka maistraatin tai nimismiehen on, jollei esitystä tai hakemusta heti hylätä, ilmoitettava siitä lääninhallitukselle. Täytäntöönpanokirja on pyynnöstä toimitettava täytäntöönpanon lykkäystä käsittelevälle viranomaiselle. Täytäntöönpanijan on keskeytettävä täytäntöönpanotoimet saatuaan tiedon tässä pykälässä tarkoitetusta ilmoituksesta tai pyynnöstä tai saatuaan vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aloittamisen lykkäämistä koskevan esityksen tai hakemuksen. Täytäntöönpanoa ei saa lykätä, jos tuomittu on jo aloittanut rangaistuksensa suorittamisen rangaistuslaitoksessa.

Jos esitys tai hakemus koskee sotilasoikeudenkäyntiasiassa tuomitun rangaistuksen täytäntöönpanoa ja tuomittu palvelee puolustusvoimissa tai rajavartiolaitoksessa, on 1 momentissa mainittu ilmoitus toimitettava joukko- osaston komentajalle tai pääesikunnalle, jonka on toimitettava asianomaiselle täytäntöönpanoviranomaiselle esitys tai hakemus ja liitettävä siihen 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu täytäntöönpanokirja.

11 §

Ratkaistuaan täytäntöönpanon aloittamisen lykkäämistä koskevan asian oikeusministeriön vankeinhoito-osaston on lähetettävä ilmoitus päätöksestään ja täytäntöönpanokirja asianomaiselle lääninhallitukselle. Kun täytäntöönpanoa on jatkettava, lääninhallituksen on lähetettävä täytäntöönpanokirja 4 §:ssä tarkoitetulle maistraatille tai nimismiehelle.

Vankeinhoito-osaston edellä tarkoitetusta päätöksestä lääninhallituksen on annettava tieto tuomitulle niin kuin tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa laissa (232/66) erityistiedoksiannosta säädetään.

Jos sotilasoikeudenkäyntiasiassa tuomitun rangaistuksen täytäntöönpanon aloittamista on lykätty ja tuomittu palvelee puolustusvoimissa tai rajavartiolaitoksessa, ilmoitus lykkäyksestä toimitetaan joukko-osaston komentajalle tai pääesikunnalle. Näiden tulee viivytyksettä ilmoittaa tuomitulle lykkäyksestä. (16.12.1983/966)

12 § (21.9.1990/864)

Jos maistraatti tai nimismies siirtää tuomitun rangaistuslaitokseen toimittamista rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 luvun 1 §:n nojalla, siitä on tehtävä merkintä täytäntöönpanokirjaan, johon on merkittävä myös siirtämisen peruste. Jos edellä mainittu viranomainen lykkää rangaistuksen täytäntöönpanon aloittamista rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 luvun 1 c §:n nojalla, päätös on liitettävä täytäntöönpanokirjaan. Jos ulosottomies lykkää sakon muuntorangaistuksen täytäntöönpanotoimenpiteiden loppuunsaattamista rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 luvun 1 d §:n nojalla, siitä on tehtävä merkintä täytäntöönpanokirjaan ja merkittävä myös lykkäämisen peruste.

Lykkäämisestä on ilmoitettava lääninhallitukselle tai joukko-osaston komentajalle taikka pääesikunnalle, jos myönnetty lykkäys on vähintään kolmen kuukauden pituinen.

Täytäntöönpanotoimia on jatkettava siten, että tuomittu voi aloittaa rangaistuksen suorittamisen säädetyssä ajassa.

13 §

Jos täytäntöönpantavaan vankeusrangaistukseen tuomittua ei tavata, mutta hänen uusi oleskelupaikkansa on tiedossa, maistraatin tai nimismiehen on siirrettävä täytäntöönpano uuden oleskelupaikan maistraatille tai nimismiehelle ja ilmoitettava asiasta lääninhallitukselle. Jollei oleskelupaikka ole tiedossa, täytäntöönpanokirja on palautettava lääninhallitukselle, jonka on selvitettävä tuomitun oleskelupaikka ja sen jälkeen siirrettävä täytäntöönpano asianomaiselle maistraatille tai nimismiehelle. Jos oleskelupaikkaa ei saada selville, lääninhallituksen on annettava etsintäkuulutus, jonka mukaan tuomittu on toimitettava rangaistustaan suorittamaan sieltä, missä hänet tavataan. Täytäntöönpanotoimista on maistraatin tai nimismiehen annettava lääninhallitukselle tieto.

14 §

Lääninhallituksen on valvottava, että alioikeudet lähettävät täytäntöönpanokirjat asianmukaisesti täytäntöönpanoa varten. (12.12.1975/937)

2 momentti on kumottu A:lla 20.3.1992/253.

Sotilasoikeudenkäyntiasiassa tuomitun rangaistuksen täytäntöönpanon alkamisesta on joukko-osaston komentajan tai pääesikunnan ilmoitettava 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulle lääninhallitukselle. (16.12.1983/966)

15 § (12.12.1975/937)

Lääninhallituksen on talletettava 1 ja 3 §:ssä mainituissa täytäntöönpanoasioissa jäljennökset täytäntöönpanokirjoista ja tehtävä niille täytäntöönpanoa koskevat merkinnät.

16 §

Lääninhallituksen on valvottava, että täytäntöönpantavaan vankeusrangaistukseen tuomitut toimitetaan rangaistustaan suorittamaan.

2 momentti on kumottu A:lla 30.12.1992/1699.

17 § (14.2.1986/139)

Oikeusministeriön tietojärjestelmäyksikön on oikeuskanslerin antamien ohjeiden mukaisesti lähetettävä oikeuskanslerille kuukausittain rangaistuksen tuomitsemisen ja täytäntöönpanon valvontaa varten tarvittavat jäljennökset saamistaan päätösilmoituksista, päätösjäljennöksistä ja rikosilmoituksista. Vesioikeuden on lähetettävä jäljennös rangaistusluettelosta oikeuskanslerille.

18 § (12.12.1986/917)

Oikeusministeriö voi määrätä, että tämän asetuksen mukaan lääninhallitukselle kuuluvia tehtäviä siirretään oikeusministeriön vankeinhoito-osaston suoritettaviksi.

19 § (16.12.1983/966)

Sotilasoikeudenkäyntiasiassa tuomitun rangaistuksen täytäntöönpanossa on lisäksi noudatettava, mitä sotilasoikeudenkäyntiasetuksessa (964/83) ja sotilaskurinpitoasetuksessa (969/83) säädetään.

Mitä tässä asetuksessa on säädetty pääesikunnasta, sovelletaan rajavartiolaitoksessa palvelevan osalta rajavartiolaitoksen esikuntaan.

19 a § (30.5.1980/389)

Mitä 4 sekä 8–13 §:ssä on maistraatista ja nimismiehestä säädetty, sovelletaan Ahvenanmaan maakunnassa maakunnanvoutiin.

Mitä tässä asetuksessa on säädetty maistraatista, sovelletaan myös kaupunginvoutiin, jos maistraatti on 4 §:n nojalla siirtänyt täytäntöönpanotehtävän kaupunginvoudille. (21.9.1990/864)

20 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa oikeusministeriö.

21 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1975.

Tällä asetuksella kumotaan 21 päivänä joulukuuta 1928 annettu asetus ehdotonta vapausrangaistusta määräävän päätöksen täytäntöönpanosta (351/28), 21 päivänä kesäkuuta 1905 annettu Keisarillisen Suomen senaatin päätös, sisältävä erityisiä määräyksiä päiväkirjan pitämisestä ehdotonta vapausrangaistusta määräävän tuomion täytäntöön panemisesta, ja 20 päivänä kesäkuuta 1918 annettu asetus, sisältävä määräyksiä ehdollisesta rangaistustuomiosta annetun lain soveltamisesta.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

12.12.1975/937:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1976.

Vuoden 1975 joulukuussa tuomittujen 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen rangaistusten osalta alioikeuden on toimitettava täytäntöönpanoa varten ote rangaistusluettelosta tai päätösilmoitus lääninhallitukselle.

3.12.1976/946:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1977.

Hovioikeus voi kuitenkin asioista, jotka on ratkaisu tai joiden esittely tahi esittelyn valmistelu on aloitettu ennen 1 päivää tammikuuta 1977, toimittaa 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen rangaistusten osalta täytäntöönpanoa varten jäljennöksen päätöksestä lääninhallitukselle.

23.12.1977/1035:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1978.

22.12.1978/1070:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979.

21.12.1979/931:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

30.5.1980/389:
16.12.1983/966:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

14.2.1986/139:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1986.

12.9.1986/674:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1986.

12.12.1986/917:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

27.4.1990/363:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1990.

21.9.1990/864:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1990.

20.3.1992/253:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1992.

30.12.1992/1699:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.