Seurattu SDK 822/2022 saakka.

18.4.1975/264

Asetus ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.4.2009 alkaen. Ks. L ajoneuvojen siirtämisestä 828/2008 15 §.

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä 28 päivänä helmikuuta 1975 annetun lain (151/75) 21 §:n nojalla:

1 §

Jos ajoneuvon siirtämispäätöksen antamiseen oikeutettu katsoo, että ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain (151/75), jota jäljempänä sanotaan romuajoneuvolaiksi, 2 §:n nojalla siirrettävissä olevaa ajoneuvoa ei ole välttämättä heti siirrettävä, voi tämä siirtopäätöstä tekemättä ajoneuvoon kiinnitettävällä ilmoituksella tai muulla tavalla kehottaa siirtämään ajoneuvon.

Kirjallisesta siirtämiskehotuksesta on, mikäli mahdollista, ilmoitettava ajoneuvon omistajalle.

2 §

Siirtämispäätös on tehtävä lomakkeelle ja siinä on mainittava siirtämisperuste ja paikka, minne ajoneuvo on siirretty, sekä ne mahdolliset toimenpiteet, jotka ajoneuvolle on sen siirtämiseksi tehty.

Siirtämispäätöksestä on pyydettäessä annettava maksutta jäljennös ajoneuvon omistajalle.

3 §

Romuajoneuvolain 7 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä varastoalueelle siirretystä ajoneuvosta kirjallisesti. Muussa tapauksessa siirtämisestä voidaan ilmoittaa suullisesti, puhelimitse tai kirjallisesti.

Romuajoneuvolain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuulutus on viimeistään kuukauden kuluessa ajoneuvon siirtämisestä pantava julki kunnan ilmoitustaululle ja julkaistava vähintään yhdessä paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Saman kalenterikuukauden aikana siirretyistä ajoneuvoista voidaan kuitenkin kuuluttaa samalla kuulutuksella.

4 §

Korvauspäätös on tehtävä lomakkeelle, johon sisältyy valitusosoitus sekä maksumääräys ja tilillepanokortti korvauksen maksamista varten.

Korvauspäätöksessä on mainittava paikka, minne ajoneuvo on siirretty, sekä korvausvaatimuksen perusteet.

Jos siirtokustannuksia on aiheutunut sekä valtiolle että kunnalle, korvauspäätöksessä on vahvistettava erikseen valtiolle ja kunnalle tulevan korvauksen määrä. Korvaus on kuitenkin määrättävä kokonaisuudessaan maksettavaksi kunnan tilille siten kuin 5 §:n 2 momentissa säädetään.

5 §

Yksinomaan valtiolle maksettavaksi määrätty siirtokustannusten korvaus on suoritettava postisiirtotilille postitoimipaikkaan tai Postipankkiin taikka, sen mukaan kuin valtiovarainministeriö määrää, muuhun pankkiin.

Kunnalle joko yksinomaan tai 4 §:n 3 momentissa säädetyllä tavoin maksettavaksi määrätty siirtokustannusten korvaus on suoritettava kunnan postisiirtotilille postitoimipaikkaan tai Postipankkiin taikka kunnan muulle tilille kunnallishallituksen määräämään pankkiin.

Kunnan on tilitettävä valtiolle kuukausittain 4 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kunnan tilille kertyneiden valtiolle tulevien korvausten määrä lääninhallituksen postisiirtotilille.

6 §

Maksumääräyksen antajan on pidettävä siirtokustannuksista ja niiden korvauksista kirjanpitoa, jota voidaan pitää myös kortistona.

Tilinpidosta antaa ohjeet valtion osalta sisäasiainministeriö. Kunnan osalta on tilinpidossa noudatettava, mitä siitä on kunnassa erikseen määrätty.

7 §

Milloin maksumääräyksen antaja on määrännyt romuajoneuvolain 16 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa yksinomaan valtiolle maksettavaksi määrätyn siirtokustannusten korvauksen tai osan siitä asianomaiselle palautettavaksi, hänen on lähetettävä lääninhallitukselle palautuslaskelma maksattamista varten. Lääninhallitus voi oikaista laskelmaa, jos se havaitaan virheelliseksi.

Suorittamatta jääneitä siirtokustannusten korvauksia koskevista maksumääräyksistä maksumääräyksen antajan on joka toinen kuukausi lähetettävä ilmoitus kahdelta edelliseltä kuukaudelta lääninhallitukselle ulosottotoimin tapahtuvaa jäämäperintää varten.

8 §

Kunnalle tulevia siirtokustannusten korvauksia koskevista tilityksistä, maksujen palautuksista ja jäämäperinnästä on voimassa, mitä niistä on kunnallisten maksujen kohdalta erikseen määrätty.

9 §

Jos lääninoikeus valituksen johdosta poistaa siirtokustannusten korvauksen tai alentaa sitä, jäljennös päätöksestä on lähetettävä maksumääräyksen antajalle palautuslaskelman laatimista varten. Palautuksen maksamisesta on voimassa, mitä 7 §:n 1 momentissa ja 8 §:ssä on säädetty. Jos korvaus on jo tilitetty lääninhallitukselle, jäljennös päätöksestä on lähetettävä sille.

10 §

Romuajoneuvolain 9 §:ssä tarkoitettuina muusta toimenpiteestä aiheutuneina siirtokustannuksina on otettava huomioon muun muassa ajoneuvojen arvioinnista ja siirron kuuluttamisesta sekä ilmoittamisesta aiheutuneet kustannukset.

11 §

Ajoneuvoa arvioitaessa voidaan tarvittaessa käyttää apuna asiantuntijaa.

12 §

Ajoneuvon hävittäminen on mahdollisuuksien mukaan suoritettava siten, että ajoneuvon osat ja siitä saatavat muut aineet voidaan käyttää uudelleen tai muutoin hyödyksi.

13 §

Jos ajoneuvon siirto on toimitettu muun kuin poliisin toimesta, siitä on viipymättä ilmoitettava poliisille.

14 §

Mitä tässä asetuksessa on säädetty ajoneuvon omistajasta, koskee moottoriajoneuvorekisteriin merkittyä haltijaa sekä hylätyn ajoneuvon osalta sen entistä omistajaa.

15 §

Sisäasiainministeriö vahvistaa kaavan tämän asetuksen soveltamisessa tarpeellisia lomakkeita varten sekä antaa asetuksen täytäntöönpanoa koskevat yleiset ohjeet.

16 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1975.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.