Seurattu SDK 476/2022 saakka.

15.11.1974/839

Laki Suomen kalastusvyöhykkeestä (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla Suomen talousvyöhykkeestä 26.11.2004/1058, joka on voimassa 1.2.2005 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (20.3.1981/205)

Suomen kalastusvyöhyke käsittää valtakunnan aluevesiin välittömästi liittyvän aavan meren osan, joka ulottuu:

1) Pohjanlahdella Suomen ja Ruotsin välillä 29 päivänä syyskuuta 1972 mannermaajalustan rajan määräämisestä Perämerellä, Selkämerellä, Ahvenanmerellä ja Itämeren pohjoisimmassa osassa tehdyn sopimuksen (SopS 7/73) 2 ja 3 artiklassa valtioiden väliseksi mannermaajalustan rajaksi määrättyyn viivaan, joka muodostuu sanotuissa artikloissa mainittujen pisteiden 1–8 välisistä suorista ja jatkuu pisteestä 8 suorana pisteeseen, jonka koordinaatit ovat 60°36,6"P ja 19°13,0"I; sekä

2) Suomenlahdella ja Itämeren koillisosassa Suomen Tasavallan hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton hallituksen kesken 25 päivänä helmikuuta 1980 Suomen ja Neuvostoliiton lainkäyttövallan alueiden rajaamisesta kalastuksen alalla Suomenlahdella ja Itämeren koillisosassa tehdyn sopimuksen (SopS 43/80) 1 ja 2 artiklassa valtioiden lainkäyttövallan rajalinjaksi kalastuksen alalla määrättyyn viivaan.

Suomen kalastusvyöhyke ulottuu muilla kuin 1 momentissa mainituilla merialueilla viivaan, joka kulkee:

1) Pohjanlahdella 1 momentin 1 kohdassa viimeksi mainitusta pisteestä Suomen aluemeren ulkorajasta kahdeksan meripeninkulman etäisyydellä olevana viivana pisteeseen, jonka koordinaatit ovat 60°34,5"P ja 19°07,1"I;

2) siitä edelleen Ahvenanmerellä ja Itämeren pohjoisosassa niiden perusviivojen välisenä keskiviivana, joista Suomen ja Ruotsin aluemerien leveys lasketaan, pisteeseen, jonka koordinaatit ovat 59°28,6"P ja 19°57,5"I;

3) siitä edelleen Bogskärin alueella kaariviivana, joka on yhdeksän meripeninkulman etäisyydellä Suomen aluemeren ulkorajasta Bogskärin ympärillä, pisteeseen, jonka koordinaatit ovat 59°18,2"P ja 20°23,8"I; sekä

4) siitä edelleen Bogskäristä etelään ja kaakkoon olevilla alueilla suorina niiden pisteiden kautta, joiden koordinaatit ovat 59°01,2"P ja 20°40,2"I sekä 59°07,9"P ja 20°54,5"I, 1 momentin 2 kohdassa mainitun viivan läntisimpään pisteeseen, jonka koordinaatit ovat 59°11,5"P ja 21°11,3"I.

2 § (8.12.1994/1140)

Suomen valtiolla on kalastusvyöhykkeellä yksinomainen oikeus määrätä kalastuksesta ja valvoa sitä sekä suorittaa muitakin alueen kalaston säilyttämiseksi ja lisäämiseksi sekä kalastusolojen järjestämiseksi ja kehittämiseksi tarpeellisia toimenpiteitä, ellei Euroopan yhteisön asetuksista tai voimassa olevista kansainvälisistä sopimuksista muuta johdu.

3 § (8.12.1994/1140)

Oikeudesta kalastuksen harjoittamiseen kalastusvyöhykkeellä on voimassa, mitä kalastuslain 6 §:ssä ja Euroopan yhteisön yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevissa säännöksissä säädetään tai niiden nojalla määrätään tai mitä vieraan valtion kanssa on sovittu. Sisäisten aluevesien ulkorajaan rajoittuvalla 12 meripeninkulman sisäpuolella sijaitsevalla alueella ei kuitenkaan sovelleta, mitä Euroopan yhteisön yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevissa säännöksissä säädetään kalastusoikeudesta.

4 §

Jollei toisin säädetä, noudatetaan kalastusvyöhykkeellä harjoitetussa kalastuksessa soveltuvin osin voimassa olevan kalastuslainsäädännön määräyksiä. Erityisiä säännöksiä tästä kalastuksesta annetaan tarvittaessa asetuksella.

4 a § (23.12.1976/1074)

Jos kalastusvyöhykkeellä oleva pyyntialus tai sen harjoittama pyynti aiheuttaa vahinkoa toiselle tällä alueella toimivalle pyyntialukselle tai sen käyttämälle pyydykselle, on ensiksi mainitun aluksen omistaja velvollinen korvaamaan vahingon, vaikkei vahinkoon ole syynä aluksen ohjauksessa tai pyyntitoiminnassa tapahtunut tuottamus. Milloin vahingon kärsinyt on osaltaan myötävaikuttanut vahingon aiheutumiseen, on korvausta vastaavasti soviteltava.

Mitä 1 momentissa on sanottu, ei estä soveltamasta 23 päivänä heinäkuuta 1958 kalastusvakuutusyhdistyksistä annetun lain (331/58) säännöksiä kalastus- ja muita välineitä kohdanneen vahingon korvaamisesta.

5 §

Tämän lain ja sen perusteella annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvonnasta huolehtivat rajavartio-, poliisi-, tulli- ja kalastusviranomaiset. Sotilasviranomaisten velvollisuudesta antaa valvonnan suorittamista varten virka-apua sekä valvontatehtävien antamisesta muille viranomaisille määrätään asetuksella.

6 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

7 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1975.

Sen estämättä mitä 2 ja 3 §:ssa on säädetty, on niiden Itämeren valtioiden kalastusaluksilla jotka perinteellisesti ovat harjoittaneet kalastusta jollakin Suomen kalastusvyöhykkeeseen kuuluvalla merialueella, edelleen kahden vuoden aikana lain voimaantulosta lukien oikeus tähän kalastukseen sellaisena, kuin sitä on harjoitettu ennen lain voimaantuloa.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

23.12.1976/1074:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1977.

30.12.1977/1101:
7.6.1978/433:
20.3.1981/205:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1981.

Niiden Itämeren valtioiden kalastusaluksilla, jotka perinteellisesti ovat harjoittaneet kalastusta Suomen kalastusvyöhykkeeseen tämän lain mukaan liitettävillä merialueilla, on 31 päivään joulukuuta 1981 saakka oikeus tähän kalastukseen sellaisena, kuin sitä on harjoitettu ennen lain voimaantuloa.

HE 213/80, ulkvk.miet. 1/81, svk.miet. 1/81

8.12.1994/1140:

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. (L 1140/94 tuli A:n 1573/94 mukaisesti voimaan 1.1.1995.)

HE 167/94, MmVM 22/94

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.