Seurattu SDK 761/2022 saakka.

24.5.1974/379

Laki öljysuojarahastosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla öljysuojarahastosta 30.12.2004/1406.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (6.9.1985/741)

Maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetussa laissa (378/74) ja aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetussa laissa (300/79) tarkoitettujen öljyvahinkojen ja niiden torjuntakustannusten korvaamista varten on valtion tulo- ja menoarvion ulkopuolella öljysuojarahasto. Rahasto on ympäristöministeriön hoidossa. Rahastosta maksettavista korvauksista päättää jäljempänä mainittu öljysuojarahaston johtokunta.

2 § (7.5.1982/335)

Öljysuojarahastoon peritään maahantuodusta ja Suomen kautta kuljetetusta öljystä öljysuojamaksua 0,37 euroa jokaiselta täydeltä tonnilta. Öljysuojamaksu peritään kaksinkertaisena, jos öljy kuljetetaan säiliöaluksella, jota ei ole varustettu koko lastisäiliöosan alueelta kaksoispohjalla. (2.11.2001/934)

Öljyllä tarkoitetaan tässä laissa tullitariffin nimikkeisiin 27.07, 27.09 ja 27.10 kuuluvia nestemäisiä tuotteita. (22.12.1989/1287)

Euroopan yhteisön ulkopuolelta maahantuodusta öljystä on velvollinen suorittamaan öljysuojamaksun se, joka ilmoittaa öljyn tullattavaksi. (17.2.1995/218)

Euroopan yhteisön tullialueen ulkopuolelle tai sen ulkopuolelta Suomen kautta kuljetettavasta öljystä on tavaranhaltija velvollinen suorittamaan öljysuojamaksua. Sama velvollisuus on sillä, joka tavaranhaltijan puolesta on tulliselvittänyt kauttakuljetettavan öljyn. (17.2.1995/218)

Öljysuojamaksun määräämisestä, maksun suorittamisesta, muutoksenhausta ja muutoinkin on soveltuvin osin voimassa, mitä tullista on säädetty. Milloin on epäselvyyttä siitä, onko öljysuojamaksu perittävä korotettuna, tulliviranomaisen on hankittava ennen asian ratkaisemista lausunto asianomaiselta merenkulkupiiriltä. Merenkulkuhallitus antaa tarvittavat tarkemmat määräykset siitä, milloin säiliöaluksella katsotaan olevan 1 momentissa tarkoitettu kaksoispohja. (22.12.1989/1287)

2 a § (17.2.1995/218)

Euroopan yhteisön jäsenvaltiosta tuodusta öljystä on velvollinen suorittamaan öljysuojamaksua se, joka vastaanottaa öljyn Suomessa.

Suomen kautta kuljetettavasta vapaassa liikkeessä olevasta öljystä on velvollinen suorittamaan öljysuojamaksua se, joka vastaanottaa öljyn Suomessa. Sama velvollisuus on sillä, jolla on oikeus hallita tavaraa tai siitä määrätä.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa perii öljysuojamaksun tullilaitos sinä päivänä voimassa olevien säännösten mukaan, kun öljy on vastaanotettu. Maksunalaisista määristä, maksun ilmoittamisesta, suorittamisesta, maksuunpanosta ja muutoksenhausta ja muutoinkin on soveltuvin osin voimassa, mitä valmisteverotuslaissa (1469/94) säädetään rekisteröidystä elinkeinonharjoittajasta.

3 § (2.11.2001/934)

Öljysuojamaksun periminen lopetetaan sitä seuraavan kalenterikuukauden lopussa, jona öljysuojarahaston pääoma on noussut 7 miljoonaan euroon. Periminen aloitetaan uudelleen sitä seuraavan kalenterikuukauden päätyttyä, jona rahaston pääoma on pienentynyt alle 3,5 miljoonan euron.

4 §

Mikäli öljysuojarahaston varat eivät riitä rahastosta maksettavien korvausten suorittamiseen, voidaan tarvittavat varat tulo- ja menoarviossa siirtää öljysuojarahaston käyttöön. Kun rahastoon on kertynyt riittävästi varoja, suoritetaan valtiolta saadut varat takaisin valtiovarastoon.

5 § (6.9.1985/741)

Öljysuojarahastosta myönnetään korvauksia öljyvahingoista kärsimään joutuneille sekä korvataan kustannukset ja vahinko, jotka on säädetty korvattaviksi maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain 5 §:n 4 momentissa, 7 §:n 3 momentissa ja 8 §:n 3 momentissa sekä aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 12 §:n 4 momentissa, 18 §:n 3 momentissa, 19 §:n 3 momentissa ja 19 a §:n 2 momentissa. Mitä edellä tässä momentissa on säädetty, koskee myös Ahvenanmaan maakunnan alueella tapahtunutta öljyvahinkoa.

Torjuntakaluston hankkimisesta ja torjuntavalmiuden ylläpidosta kunnalle aiheutuneista kustannuksista myönnetään täysi korvaus vahvistetun öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman mukaisen öljyvahinkojen torjunnan käyttöasteen perusteella. Kunnalle myönnetään korvaus kuitenkin vain silloin, kun kulloinkin korvattava määrä ylittää 150 euroa. Torjuntakaluston hankinnasta korvataan enintään 85 000 euroa, jollei öljysuojarahaston johtokunta ole etukäteen hankintaa hyväksynyt. (2.11.2001/934)

Niissä 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa, joissa valtio on oikeutettu korvaukseen öljysuojarahastosta, korvaus myönnetään samoin edellytyksin kuin kunnalle. Valtiolle voidaan myös myöntää korvausta aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 15 §:n 1 momentissa tarkoitetusta torjuntakaluston ja -tarvikkeiden hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista.

Öljysuojarahastosta voidaan myöntää korvauksia niihin kustannuksiin, jotka aiheutuvat tai ovat aiheutuneet luonnon ja ympäristön saattamisesta ennen öljyvahingon tapahtumista vallinneeseen tilaan, sekä niihin kustannuksiin, jotka aiheutuvat aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 16 §:ssä tarkoitettujen ennaltaehkäisevien vastaanottolaitteiden hankkimisesta.

Korvausta ei suoriteta sille, joka on vahingon aiheuttanut taikka jonka hallussa vahingon tai vahingon vaaran aiheuttanut öljy on vahinkohetkellä ollut taikka jonka toimeksiannosta öljyä on vahingon sattuessa kuljetettu.

5 a § (30.5.1997/504)

Öljysuojarahastosta voidaan myöntää korvauksia niihin kustannuksiin, jotka aiheutuvat tai ovat aiheutuneet öljyn saastuttaman maa-alueen puhdistamisesta, puhdistamistarpeen selvittämisestä ja puhdistustöiden suunnittelusta.

Korvaus voidaan myöntää, jos saastumisen aiheuttajaa ei saada selville tai tavoiteta taikka tämä ei kykene vastaamaan puhdistamisen kustannuksista eikä saastuneen alueen haltijaa voida kohtuudella velvoittaa puhdistamaan aluetta.

Korvauksen myöntämisen edellytyksenä on, että puhdistettavasta alueesta, puhdistamistarpeesta ja puhdistamisen merkityksestä ympäristönsuojelun kannalta sekä puhdistamisen kustannuksista esitetään öljysuojarahaston johtokunnalle riittävän yksityiskohtainen suunnitelma. Lisäksi edellytetään, että saastuneen alueen puhdistamiseen hankitaan jätelaissa (1072/1993) tarkoitettu jätelupa tai puhdistamisesta muutoin päätetään jätelain mukaisesti.

6 §

Korvaushakemuksia käsiteltäessä on otettava huomioon se välitön haitta tai vahinko, joka hakijalle on aiheutunut, sekä luonnon- ja ympäristönsuojelu-, ulkoilu- ja muut sellaiset näkökohdat siinä määrin kuin se asutuksen läheisyyden, alueen tosiasiallisen käytön tai erityisen muun syyn perusteella katsotaan aiheelliseksi. Samoin on otettava huomioon ylimääräiset kustannukset, joita öljyvahinkojen torjuntaan osallistuneille on torjuntatoimenpiteistä koitunut.

7 §

Öljysuojarahastosta korvausta saaneen oikeus saada korvausta siltä, joka on vahingosta vastuussa, siirtyy valtiolle siltä osin kuin korvausta on maksettu.

Mitä 1 momentin nojalla saadaan valtiolle perityksi, on palautettava öljysuojarahastoon, muun osan maksetuista korvauksista jäädessä rahaston vahingoksi.

Erityisistä syistä on öljysuojarahaston johtokunnalla oikeus jättää korvaus perimättä. (6.9.1985/741)

8 § (6.9.1985/741)

Öljysuojarahaston johtokunnassa tulee valtion viranomaisten, kuntien keskusjärjestöjen, luonnon- ja ympäristönsuojelujärjestöjen sekä öljyalan olla edustettuina niin kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

9 §

Vesipiirin vesitoimiston tulee asettaa sattuneen öljyvahingon valmistavaa selvittelyä varten katselmuslautakunta, jos joku asianosaisista pyytää sitä eikä vahinko ole ilmeisesti vähäinen tai muutoin helposti selvitettävissä. Katselmuslautakunta on myös asetettava, jos öljysuojarahaston johtokunta pyytää sitä. (6.9.1985/741)

Vesihallituksen on nimettävä kunkin vesipiirin vesitoimistoon toimitusinsinööri öljyvahinkokatselmuksia varten.

10 § (6.9.1985/741)

Öljysuojarahaston johtokunnan ja katselmuslautakunnan kustannukset suoritetaan öljysuojarahastosta.

11 § (6.9.1985/741)

Öljysuojarahaston johtokunnan tässä laissa tarkoitettua korvausta koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla lukuun ottamatta päätöstä, joka on tehty 5 §:n 1 momentin nojalla.

11 a § (6.9.1985/741)

Ahvenanmaan maakunnanhallitus voi korvauskysymyksissä edustaa kuntaa.

11 b § (24.8.1990/799)

Rangaistus öljysuojamaksun lainvastaisesta välttämisestä ja sen yrittämisestä on säädetty rikoslain 29 luvun 1–3 §:ssä.

12 §

Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

13 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1975. Sillä kumotaan aluksista aiheutuvien öljyvahinkojen torjumisesta 22 päivänä syyskuuta 1972 annetun lain (668/72) 3 luku.

Tämän lain säännöksiä sovelletaan myös sellaisten öljyvahinkojen osalta joissa korvausasia on pantu tai olisi voitu panna vireille tällä lailla kumottujen säännösten mukaisesti.

Öljyvahinkojen korvausrahaston varat siirtyvät öljysuojarahastoon.

Mikäli aluksista aiheutuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain mukaisia katselmuslautakuntia on asetettu, ne tekevät työnsä loppuun ja antavat selvityksensä tämän lain perusteella muodostetulle öljyvahinkolautakunnalle.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

7.5.1982/335:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1982.

HE 96/81, l-tvk.miet. 1/82, svk.miet. 13/82

6.9.1985/741:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1985. Kuitenkin kunnille öljysuojarahastosta myönnettävät korvaukset suoritetaan entisin perustein, jos korvaushakemus on tehty ennen 1 päivää tammikuuta 1986. Valtiolle myönnetään lain 5 §:n 3 momentissa tarkoitettuja korvauksia 1 päivän heinäkuuta 1984 jälkeen aiheutuneisiin kustannuksiin.

HE 4/85, l-tvk.miet. 6/85, svk.miet. 70/85

22.12.1989/1287:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990 kuitenkin siten, että edellä 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu ennakkohyväksyntä on tarpeen vain sellaisen, kustannuksiltaan yli 500 000 markan öljyntorjuntakaluston hankintaan, jota koskevan tilauksen kunta tekee tämän lain voimaantulon jälkeen.

HE 215/89, l-tvk.miet. 21/89, svk.miet. 197/89

24.8.1990/799:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

HE 66/88, lvk.miet. 6/90, svk.miet. 56/90

17.2.1995/218:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

HE 350/94, YmVM 18/94

30.5.1997/504:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1997.

Lain 5 a §:ää ei sovelleta ennen lain voimaantuloa loppuunsaatettujen tai lain voimaan tullessa käynnissä oleviin saastuneiden maa-alueiden puhdistamistöihin.

HE 265/1996, PeVL 1/1997, YmVM 2/1997, EV 11/1997

2.11.2001/934:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 102/2001, YmVM 7/2001, EV 102/2001

3.12.2002/1012:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003. Lain 2 §:n 1 momentti on voimassa 31 päivään joulukuuta 2004 ja 3 § 31 päivään joulukuuta 2005.

HE 118/2002, PeVL 34/2002, YmVM 9/2002, EV 131/2002

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.