Seurattu SDK 968/2022 saakka.

21.12.1973/954

Asetus työsuojelun valvonnasta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.2.2006 alkaen. Ks. L työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006).

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työsuojelun valvonnasta 16 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (131/73) 29 §:n nojalla:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §

Työsuojelua koskevien säännösten ja määräysten noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset siten kuin työsuojelun valvonnasta annetussa laissa (131/73), jota tässä asetuksessa kutsutaan valvontalaiksi, ja tässä asetuksessa säädetään.

Työnantajan ja työntekijäin yhteistoiminnassa työsuojelua koskevissa asioissa on noudatettava valvontalaissa ja tässä asetuksessa annettuja säännöksiä, jolleivät työnantajain ja työntekijäin yhdistykset, joiden toimintapiiri käsittää koko maan, ole valvontalain 8 §:ssä säädetyn mukaisesti yhteistoiminnan järjestämisestä toisin sopineet.

Työsuojeluhallinnosta ja työsuojeluviranomaisten muista kuin 1 momentissa mainituista tehtävistä on säädetty erikseen.

2 §

Valvontalakia ja tätä asetusta sovellettaessa tarkoitetaan:

a) työsuojeluviranomaisella työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaavaa ministeriötä, jäljempänä ministeriö, ja työsuojelun piirihallintoa; (26.3.1997/260)

b) työpaikalla työsuojelua koskevien säännösten ja määräysten noudattamisen valvonnan kannalta tarkoituksenmukaista eri työskentelypaikkojen muodostamaa toiminnallista kokonaisuutta;

c) toimihenkilöasemassa olevalla työntekijällä työtä johtavaa ja valvovaa henkilöä sekä toimisto- ja suunnittelutehtävissä, laboratorio-, markkinointi- ja myyntitehtävissä, ei kuitenkaan myymälätehtävissä, samoin kuin muissa edellä lueteltuja vastaavissa tehtävissä toimivaa henkilöä;

d) työsuojelutoimikunnalla työn turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi kokoonpantua yhteistyöelintä, johon kuuluvat työnantaja tai hänen nimeämänsä henkilöt sekä työpaikan työntekijäin ja toimihenkilöasemassa olevien työntekijäin valitsemat edustajat;

e) työsuojelupäälliköllä työnantajaa tai työnantajan nimeämää henkilöä, joka vastaa työpaikalla työnantajan ja työntekijäin välisestä yhteistoiminnasta työsuojelua koskevissa asioissa;

f) työsuojeluvaltuutetulla työntekijäin ja toimihenkilöasemassa olevien työntekijäin keskuudestaan valitsemaa henkilöä, joka edustaa työpaikan työntekijöitä ja toimihenkilöasemassa olevia työntekijöitä työnantajan kanssa tapahtuvassa yhteistoiminnassa työsuojelua koskevissa asioissa ja suhteessa työsuojeluviranomaisiin;

g) tarkastuksella työsuojeluhallinnon virkamiehen suorittamaa toimitusta, jonka tarkoituksena on selvittää, onko työsuojelua koskevia säännöksiä ja määräyksiä noudatettu, ja joka voi koskea työsuhdetta, työympäristöä, tuotetta, työmenetelmää, työntekijän terveyttä taikka muuta työsuojeluun tai työsuhteeseen kuuluvaa asiaa siltä osin kuin sitä koskevien säännösten ja määräysten noudattamisen valvonta on säädetty työsuojeluviranomaisten tehtäväksi; (17.12.1993/1256)

h) tutkimuksella työsuojeluviranomaisen hyväksymän asiantuntijan suorittamaa edellisen kohdan mukaista toimitusta;

i) pöytäkirjalla tarkastuksen tai tutkimuksen yhteydessä taikka niiden perusteella laadittua tarkastuksen tai tutkimuksen toimittajan varmentamaa asiakirjaa; sekä

j) kohta on kumottu A:lla 19.2.1993/198.

Valvontalain 8 §:n 3 momentissa tarkoitettuna asianomaisena valtion viranomaisena pidetään valvontalakia ja tätä asetusta sovellettaessa valtiovarainministeriötä taikka sitä valtion virastoa tai laitosta, jolle valtiovarainministeriö on antanut valtuutuksen sopia valvontalain 2 luvussa tarkoitetusta yhteistoiminnasta. (17.5.1974/382)

3 §

Valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön viraston tai laitoksen päällikkönä toimiva henkilö edustaa virastoa tai laitosta työnantajana, jollei erikseen ole toisin säädetty tai määrätty.

4 §

Työnantaja tai työnantajat ja työntekijät tai heitä edustavat ammatilliset yhdistykset voivat valvontalain 2 luvussa tarkoitettua yhteistoimintaa työpaikalla järjestettäessä sopia työpaikasta toisinkin kuin mitä 2 §:n b) kohdassa on säädetty, kuitenkin siten, että työpaikka olosuhteet huomioon ottaen muodostaa yhteistoiminnan kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.

Mikäli työpaikasta ei päästä sopimukseen 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, siitä määrää asianomainen työsuojelupiirin työsuojelutoimisto ottaen huomioon, mitä sanotussa momentissa on säädetty.

5 §

Työntekijät tai heitä edustavat ammatilliset yhdistykset voivat, milloin työpaikan olosuhteet antavat siihen aihetta, sopia työsuojeluvaltuutettujen ja työsuojelutoimikunnan jäsenten vaalia järjestettäessä siitä, että toimihenkilöasemassa oleviin työntekijöihin kuuluviksi luetaan muitakin kuin 2 §:n c) kohdassa tarkoitettuja työntekijöitä.

2 luku

Tarkastukset ja tutkimukset

6 §

Tarkastuksia on toimitettava niin usein sekä niin perusteellisesti ja huolella, kuin työsuojelua koskevien säännösten, määräysten ja ohjeiden noudattamisen tehokkaan valvonnan kannalta on tarpeen. Työpaikkoja, joissa on olennaisia hengen tai terveyden menettämisen vaaroja, on valvottava erityisen tehokkaasti. Niillä työpaikoilla, joissa työskennellään yöllä, on tarkastuksia toimitettava myös yön aikana.

Ministeriö antaa toimialoittain tarvittaessa tarkemmat ohjeet siitä, kuinka usein työpaikkoja on tarkastettava ja milloin työpaikalla on toimitettava tutkimus. (26.3.1997/260)

Erityisistä syistä voidaan tarkastus rajoittaa koskemaan vai tiettyä työpaikan osaa, laitetta, työpaikalla käytettävää ainetta tai työmenetelmää tahi muuta työsuojelun valvontaan kuuluvaa seikkaa. Tällöin on noudatettava soveltuvin osin, mitä tarkastuksesta on säädetty.

7 §

Jos työsuojeluviranomaisen tietoon on tullut sellainen työtapaturma, josta työsuojeluviranomaiselle on tehtävä valvontalain 22 §:n 1 momentissa säädetty ilmoitus, tarkastus tapaturman johdosta on toimitettava mahdollisuuksien mukaan välittömästi.

Työsuojeluviranomaisen saatua ilmoituksen työpaikalla ilmenneestä työsuojelua koskevasta puutteellisuudesta tai epäkohdasta taikka työsuojelupäällikön, työsuojeluvaltuutetun tai työsuojelutoimikunnan pyydettyä tarkastuksen toimittamista työpaikalla tarkastus on toimitettava ensi tilassa, mikäli ilmoituksessa tai pyynnössä esitetyt seikat niin vaativat.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa tarkastuksessa on erityisesti selvitettävä tapaturman kulku ja siihen johtaneet välilliset ja välittömät syyt sekä mahdollisuudet estää samankaltaisen tapaturman toistuminen.

8 § (19.2.1993/198)

Tarkastuksen toimittajan on vaadittaessa esitettävä todistus toimivaltuudestaan. Todistuksen toimivaltuudesta antaa asianomaiselle virkamiehelle tarkastuksesta vastaava työsuojeluviranomainen.

9 § (19.2.1993/198)

Tutkimuksen toimittajana käytettävän valvontalain 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun asiantuntijan hyväksyy tutkimuksesta vastaava työsuojeluviranomainen, joka myös antaa tutkimuksen toimittajalle todistuksen toimivaltuudesta kutakin tutkimusta varten erikseen.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta tutkimuksesta johtuneet kustannukset maksetaan valtion varoista ministeriön tarvittaessa vahvistamien perusteiden mukaan. (26.3.1997/260)

10 §

Työsuojeluhallinnon virkamiesten ja tarkastuksen toimittajien on perehdyttävä työntekijäin suojeluun yleensä ja tarkastuksen toimittajien erityisesti oman toimialueensa työpaikkojen työsuojelua koskeviin oloihin.

Tarkastuksen toimittajien tulee valvontatehtäväänsä suorittaessaan ohjein ja neuvoin edistää työsuojelua työpaikalla sekä työpaikan työsuojelua koskevaa työnantajan ja työntekijäin välistä yhteistoimintaa.

11 §

Tarkastuksen toimittajan on tarkastuksen aikana varattava työnantajalle tai tämän edustajalle sekä työsuojelupäällikölle ja työsuojeluvaltuutetulle tilaisuus tulla kuulluksi tarkastukseen liittyvien asioiden johdosta. Lisäksi hänen on tarvittaessa keskusteltava edellä mainittujen henkilöiden ja työntekijäin kanssa työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevista kysymyksistä.

Työntekijän pyynnöstä tarkastuksen toimittajan on keskusteltava hänen kanssaan myös erikseen hänen työnsä turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevista asioista, joko työpaikalla tai tarvittaessa sen ulkopuolella.

Jos tarkastus tai tutkimus on valvontalain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetusta erityisestä syystä toimitettu ilmoittamatta siitä työnantajalle tai tämän edustajalle ja työntekijöille tai heidän edustajalleen, eikä tarkastuksen tai tutkimuksen toimittaja ole voinut tavata edellä mainittuja henkilöitä, heille osoitettu kirjallinen ilmoitus tarkastuksesta tai tutkimuksesta on jätettävä työpaikalle ennen sieltä poistumista.

12 §

Tarkastuksen toimittajan on pidettävä pöytäkirjaa tarkastuksesta. Mikäli tarkastus on antanut aihetta huomautukseen tai tarkastuksessa on annettu valvontalain 15 §:n 1 momentissa tarkoitettuja ohjeita ja neuvoja tai valvontalain 16 §:ssä tarkoitettu kielto, sekä asianomaisten pyynnöstä muulloinkin, pöytäkirjasta on viivytyksettä toimitettava jäljennös maksutta työnantajalle tai tämän edustajalle ja työsuojeluvaltuutetulle tai jollei työpaikalla ole työsuojeluvaltuutettua, muulle työntekijäin edustajalle.

2 momentti on kumottu A:lla 19.2.1993/198.

Edellä 7 §:n 1 momentissa tarkoitetusta tarkastuksesta laadittuun pöytäkirjaan on liitettävä tarkastuksen toimittajan laatima selostus tapaturmasta.

13 §

1 momentti on kumottu A:lla 19.2.1993/198.

Jos tarkastuksen toimittaja saa tietoonsa toimivaltaansa kuulumattomassa työpaikassa ilmenneen työsuojelua koskevan epäkohdan tai puutteellisuuden, tämän on ilmoitettava siitä viipymättä sille työsuojeluviranomaiselle, jonka valvonnan alaisuuteen työpaikka kuuluu.

14 §

Tutkimuksen toimittajan on laadittava pöytäkirja tutkimuksestaan ja toimitettava se tutkimuksen päätyttyä sille työsuojeluviranomaiselle, jonka toimeksiannosta tutkimus on toimitettu. Mikäli tutkimuksen toimittaja on todennut, ettei asianomaisessa työpaikassa noudateta jotakin työsuojelua koskevaa säännöstä tai määräystä, hänen on tehtävä myös siitä ilmoitus edellä mainitulle työsuojeluviranomaiselle.

15 §

Työsuojeluviranomaisen saatua tietoonsa epäkohdan tai puutteellisuuden sellaisessa työpaikan koneessa, laitteessa tai välineessä, jonka turvallisuutta koskevien säännösten ja määräysten noudattamisen valvonta kuuluu muulle viranomaiselle, työsuojeluviranomaisen on ilmoitettava asiasta asianomaiselle valvontaviranomaiselle.

15 a § (17.12.1993/1256)

Mitä tässä luvussa säädetään työpaikan tarkastuksista ja tutkimuksista, koskee soveltuvin osin myös muihin kohteisiin suoritettuja tarkastuksia ja tutkimuksia.

3 luku

Työsuojelupäällikkö

16 §

Työsuojelupäällikön tulee olla työpaikan laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävän perehtynyt työpaikan työsuojelukysymyksiin. (28.11.1994/1086)

Jos samalla työpaikalla työskentelee useamman kuin yhden työnantajan työntekijöitä, sen työnantajan, jonka työntekijäin lukumäärä työpaikalla on suurin taikka joka on pääurakoitsijan tai sitä vastaavan työnantajan asemassa, on tehtävä aloite työnantajain yhteistoiminnasta työsuojelun edistämiseksi työpaikalla ja mahdollisen yhteisen työsuojelupäällikön nimeämisestä.

Sama henkilö voidaan nimetä kahden tai useamman työpaikan työsuojelupäälliköksi, jos työsuojelun tarkoituksenmukainen järjestäminen sitä vaatii.

Työsuojelupäällikölle tulee järjestää riittävät toimintaedellytykset tehtävien hoitamista varten. (28.11.1994/1086)

17 §

Työsuojelupäällikön tulee vastatessaan työnantajan ja työntekijäin välisestä työsuojelua koskevasta yhteistoiminnasta työpaikalla:

1) perehtyä työsuojelua koskeviin säännöksiin, määräyksiin ja ohjeisiin sekä huolehtia niiden saattamisesta työntekijäin tiedoksi;

2) osallistua työsuojelua koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin, jos tarkastuksen tai tutkimuksen toimittaja katsoo sen tarpeelliseksi;

3) perehtyä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin työpaikan olosuhteisiin, seurata niiden kehitystä, osallistua työpaikan työsuojelun toimintaohjelman valmisteluun sekä ryhtyä toimenpiteisiin havaitsemansa epäkohdan tai puutteellisuuden poistamiseksi sekä osallistua työkykyä ylläpitävään toimintaan työpaikalla; (28.11.1994/1086)

4) ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin valvontalaissa säädetyn, työnantajan ja työntekijäin välisen yhteistoiminnan järjestämiseksi ja ylläpitämiseksi työpaikalla sekä toimia työsuojelua koskevan yhteistoiminnan kehittämiseksi;

5) pitää yhteyttä työsuojelutoimikuntaan, työsuojeluvaltuutettuun ja muihin työpaikalla työsuojelutehtävissä toimiviin henkilöihin; sekä

6) suorittaa ne muut tehtävät, jotka valvontalain ja tämän asetuksen sekä niiden nojalla annettujen määräysten mukaan hänelle kuuluvat.

Jollei työpaikan työsuojeluorganisaatiosta muuta johdu, työsuojelupäällikön tulee sen lisäksi, mitä 1 momentissa on säädetty:

1) huolehtia siitä, että työnantaja ja tämän edustajat saavat tarpeelliset tiedot työsuojelua koskevista säännöksistä, määräyksistä ja ohjeista;

2) tehdä esityksiä työnantajalle toimenpiteistä tutkimuksen järjestämiseksi työpaikalla sattuneen tapaturman tai havaitun tapaturmavaaran, ilmenneen ammattitaudin tai havaitun ammattitautivaaran tahi muiden työpaikalla ilmenneiden työstä johtuvien sairauksien johdosta;

3) kiinnittää työnantajan huomiota siihen, että säädetyt työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastukset toimitetaan;

4) ylläpitää tarpeellisia yhteyksiä työsuojeluviranomaisiin;

5) tehdä työnantajalle esityksiä toimenpiteisiin ryhtymisestä tarpeellisen ensiaputoiminnan ja sitä koskevan koulutuksen järjestämiseksi työpaikalla; sekä

6) tehdä työnantajalle esityksiä toimenpiteistä työpaikan työsuojeluun liittyvän työnopastuksen, koulutuksen ja tiedotustoiminnan järjestämiseksi.

4 luku

Työsuojeluvaltuutetut

18 §

Työpaikassa, jossa säännöllisesti työskentelevien työntekijäin kokonaismäärä, toimihenkilöasemassa olevat työntekijät mukaan luettuina, on vähintään kymmenen, on valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua.

Jos työpaikan toimihenkilöasemassa olevat työntekijät haluavat valita omat 1 momentissa mainitut valtuutetut, tästä on ilmoitettava työnantajalle hyvissä ajoin ennen vaalia.

Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen vaali on toimitettava niiden toimikautta edeltävän vuoden marraskuun 1 päivän ja joulukuun 31 päivän välisenä aikana. Työsuojeluvaltuutettua ja varavaltuutettuja ensimmäistä kertaa valittaessa vaali on kuitenkin toimitettava kahden kuukauden kuluessa yhteistoimintavelvoitteen syntymisestä. (26.3.1997/260)

Jollei toisin ole sovittu, vaali toimitetaan enemmistövaalina suljetuin lipuin. Kullakin vaaliin osallistuvalla on yksi ääni vaalissa. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalin tulos arvalla.

19 §

Jos työsuojeluvaltuutettujen vaalin järjestämisessä ilmenee epätietoisuutta, asianomainen työsuojelupiirin työsuojelutoimisto antaa tarvittavat ohjeet kussakin tapauksessa erikseen.

Jollei työpaikalla, jossa on valittava työsuojeluvaltuutettu, ole 18 §:n 3 momentissa määrättynä aikana toimitettu vaalia, asianomaisen työsuojeluviranomaisen on ryhdyttävä toimenpiteisiin vaalin aikaansaamiseksi.

20 §

Vaalin toimittamista varten työnantajan on annettava käytettäväksi luettelo työpaikassa työskentelevistä työntekijöistä ja erikseen toimihenkilöasemassa olevista työntekijöistä, mikäli viimeksi mainitut työntekijät ovat ilmoittaneet valitsevansa oman työsuojeluvaltuutetun. Työnantajan on sallittava työntekijäin käyttää maksutta työnantajan hallinnassa olevia tarkoitukseen soveltuvia tiloja vaalin toimittamiseen. Vaalista ei saa aiheutua tarpeettomasti häiriötä työpaikan toiminnalle.

Vaali on järjestettävä siten, että kaikilla työpaikan työntekijöillä on mahdollisuus osallistua siihen. Vaalin ajasta ja paikasta on sovittava ennakolta työnantajan kanssa ja niistä on ilmoitettava työpaikalla nähtäväksi asetettavalla ilmoituksella tai muulla kaikille työpaikan työntekijöille toimitettavalla tiedonannolla vähintään 14 vuorokautta ennen vaalia.

21 §

Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen vaalin tuloksesta on välittömästi työntekijäin toimesta ilmoitettava työpaikalla nähtäväksi asetettavalla ilmoituksella ja erikseen kirjallisesti työnantajalle, jonka tulee viipymättä ilmoittaa vaalin tuloksesta asianomaisen työsuojelupiirin työsuojelutoimistolle.

22 §

Työsuojeluvaltuutetun työsuhteen päättyessä tai hänen erotessaan muusta syystä kesken toimikautensa tulee hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi se varavaltuutetuista, joka on vaalissa saanut enemmän ääniä, jollei ennen vaalia ole toisin sovittu. Jos varavaltuutettujen saamat äänimäärät ovat yhtä suuret, asia ratkaistaan arvalla.

23 §

Työsuojeluvaltuutetun tulee edustaessaan työpaikan työntekijöitä työsuojelua koskevassa yhteistoiminnassa sekä suhteessa työsuojeluviranomaisiin:

1) perehtyä työsuojelua koskeviin säännöksiin, määräyksiin ja ohjeisiin sekä osallistua työpaikan työsuojelun toimintaohjelman valmisteluun työpaikalla sovittavalla tavalla; (28.11.1994/1086)

2) osallistua työsuojelua koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin, milloin tarkastuksen tai tutkimuksen toimittaja katsoo sen tarpeelliseksi;

3) osallistua tarvittaessa ja milloin se tutkimuksen luonteen huomioon ottaen on mahdollista muuhun kuin edellisessä kohdassa tarkoitettuun tutkimukseen, joka on toimeenpantu työpaikalla sattuneen tapaturman tai havaitun tapaturmavaaran, ilmenneen ammattitaudin tai havaitun ammattitautivaaran tahi muiden työpaikalla ilmenneiden työstä johtuvien sairauksien johdosta;

4) perehtyä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin työpaikan olosuhteisiin tarkkailemalla niitä säännöllisesti eri työskentelypaikoissa ja seuraamalla niiden kehitystä työn turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta sekä ilmoittaa havaitsemistaan puutteista ja epäkohdista ensiksi asianomaiselle työnjohdolle ja työsuojelupäällikölle sekä tarvittaessa työsuojeluviranomaiselle, sekä osallistua työkykyä ylläpitävään toimintaan työpaikalla; (28.11.1994/1086)

5) toimia työsuojelua koskevan työnantajan ja työntekijäin välisen yhteistoiminnan kehittämiseksi työpaikalla;

6) pitää yhteyttä työpaikan työsuojelutoimikuntaan, työsuojelupäällikköön ja muihin työsuojelutehtävissä toimiviin henkilöihin sekä työsuojeluviranomaisiin; sekä

7) suorittaa ne muut tehtävät, jotka valvontalain ja tämän asetuksen sekä niiden nojalla annettujen määräysten mukaan hänelle kuuluvat.

24 §

Työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamista varten tarvittavaa valvontalain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettua aikaa määrättäessä on otettava huomioon työpaikan työntekijäin lukumäärä, työpaikan alueellinen laajuus, työskentelypaikkojen lukumäärä ja niissä suoritettavan työn laatu sekä muut kulloinkin kysymyksessä olevan toimialan ja työpaikan olosuhteista johtuvat työsuojeluvaltuutetun tehtävien määrään vaikuttavat tekijät.

25 §

Työsuojeluvaltuutetulle valvontalain 11 §:n 3 momentin nojalla suoritettava korvaus työsuojelua koskevien tehtävien työaikana suorittamisesta aiheutuneesta ansion menetyksestä lasketaan sen mukaan, mitä työsuojeluvaltuutettu olisi työssään ansainnut sinä aikana, jona hän hoiti työsuojeluvaltuutetun tehtäviä.

Edellä 1 momentissa mainitussa lainkohdassa tarkoitettuna kohtuullisena korvauksena työsuojeluvaltuutetun työajan ulkopuolella suorittamista työsuojelua koskevista välttämättömistä tehtävistä tai työsuojelutoimikunnan kokouksiin osallistumisesta pidetään valtion komiteoista kulloinkin voimassa olevien määräysten mukaisia kokouspalkkioita.

5 luku

Työsuojelutoimikunta

26 § (28.11.1994/1086)

Työpaikkaan, jossa säännöllisesti työskentelevien työntekijöiden kokonaismäärä, toimihenkilöasemassa olevat työntekijät mukaan luettuina, on vähintään kaksikymmentä, on perustettava työsuojelutoimikunta, jollei muusta yhteistoimintamuodosta sovita. Työpaikkaan voidaan sen mukaan, mitä valvontalain 12 §:ssä säädetään, perustaa muulloinkin työsuojelutoimikunta tai useampia työsuojelutoimikuntia taikka sopia muusta yhteistoimintamuodosta.

Työnantajan on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin tässä pykälässä tarkoitetun yhteistoiminnan järjestämiseksi. Milloin työpaikalla työskentelee useamman kuin yhden työnantajan työntekijöitä, on sen työnantajan, jolla on eniten työntekijöitä taikka joka on pääurakoitsijan tai vastaavassa asemassa työpaikalla, ryhdyttävä toimenpiteisiin tässä pykälässä tarkoitetun yhteistoiminnan järjestämiseksi.

27 §

Jollei työsuojelutoimikunnan jäsenmäärästä ja eri osapuolten edustuksesta muuta sovita, on toimikunnan jäsenmäärä neljä, kahdeksan tai kaksitoista sen mukaan kuin työpaikan laatu, laajuus ja muut olosuhteet edellyttävät. Jäsenistä neljännes edustaa työnantajaa sekä puolet suurempaa ja neljännes pienempää työntekijäin ja toimihenkilöasemassa olevien työntekijäin ryhmistä. Yhden työnantajaa edustavista jäsenistä tulee olla työsuojelupäällikkö.

28 §

Työsuojelutoimikunnan työntekijöitä ja toimihenkilöasemassa olevia työntekijöitä edustavat jäsenet ja varajäsenet valitaan vaalilla, jonka osalta noudatetaan soveltuvin osin, mitä 18–22 §:ssä on työsuojeluvaltuutettujen vaalista säädetty.

Jollei työsuojelutoimikunnan perustamisesta, sen jäsenmäärästä ja eri osapuolten edustuksesta päästä sopimukseen, asia on työnantajan toimesta saatettava asianomaisen työsuojelupiirin työsuojelutoimiston ratkaistavaksi.

29 § (28.11.1994/1086)

Työsuojelutoimikunnassa tai muussa sitä korvaavassa yhteistoimintamenettelyssä tulee työn turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi työpaikalla:

1) laatia vuosittain toimintasuunnitelma ottaen huomioon työpaikan työsuojelun toimintaohjelma samoin kuin muu työsuojelua koskeva suunnittelu kehittämisesityksineen;

2) käsitellä työolosuhteiden tilaa ja kehitystä ja tehdä kehittämisesityksiä;

3) käsitellä työolosuhteita koskevien työsuojelututkimusten tarvetta, toteuttamista ja seurantaa;

4) käsitellä työpaikan terveellisyyden ja turvallisuuden tarkkailun järjestämistä;

5) käsitellä työpaikan sisäisen työsuojelutarkastuksen tarvetta ja tehdä sitä koskevia ehdotuksia ja seurata sen toimeenpanoa;

6) käsitellä työpaikan työsuojelun toimintaohjelmaa ja muita työpaikan työolosuhteisiin vaikuttavia muutos- ja uudistussuunnitelmia, antaa niistä lausuntoja ja seurata niiden toteutumista;

7) käsitellä ja tehdä esityksiä työsuojeluun liittyvän koulutuksen, työnopastuksen ja perehdyttämisen järjestämiseksi;

8) käsitellä työterveyshuollon toimeenpanoa ja tehdä esityksiä sen kehittämiseksi; sekä

9) käsitellä työsuojelua koskevan tiedotuksen järjestämistä työpaikalla.

Työsuojelutoimikunnan tai sitä korvaavan yhteistoimintamenettelyn osapuolten tehtävänä on lisäksi osallistua työkykyä ylläpitävään toimintaan työpaikalla sekä osallistua työsuojelua koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin, milloin tarkastuksen tai tutkimuksen toimittaja katsoo sen tarpeelliseksi, samoin kuin suorittaa muut työsuojelun kannalta tarpeelliset tehtävät, jotka sille tai heille säädösten tai määräysten mukaan kuuluvat.

30 §

Työsuojelutoimikunta valitsee keskuudestaan toimikautensa ajaksi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi toimikunta valitsee itselleen sihteerin ja tämän varamiehen.

31 §

Työsuojelutoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta.

Työsuojelutoimikunnan kokous on pidettävä vähintään kerran neljännesvuodessa ja kun vähintään puolet toimikunnan jäsenistä tahi työsuojelupäällikkö tai työsuojeluvaltuutettu sitä vaatii.

Työsuojelutoimikunnan kokouksesta on ilmoitettava vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta todistettavalla tavalla toimikunnan jäsenille ja lisäksi työpaikalla nähtäväksi asetettavalla ilmoituksella. Jos toimikunnan on kokoonnuttava työpaikalla sattuneen tapaturman johdosta tai muussa kiireellisessä tapauksessa, kokouksesta voidaan ilmoittaa lyhyemmässäkin ajassa muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.

Toimikunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Jos toimikunnan käsiteltävästä asiasta äänestettäessä äänet menevät tasan, tulee toimikunnan päätökseksi muissa asioissa paitsi vaaleissa, joiden tulos ratkaistaan arvalla, se mielipide, jonka puolesta puheenjohtaja on äänestänyt.

Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus osallistua toimikunnan kokouksiin, joissa hänellä on puhevalta, mutta ei äänivaltaa.

32 §

Työsuojelutoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenten oikeudesta saada vapautusta heidän säännöllisestä työstään välttämättömien työsuojelua koskevien tehtävien suorittamista varten ja oikeudesta saada korvaus mainitunlaisten tehtävien johdosta heille aiheutuneesta ansionmenetyksestä sekä palkkiota työajan ulkopuolella suorittamistaan tehtävistä ja työsuojelutoimikunnan kokouksista on soveltuvin osin voimassa, mitä työsuojeluvaltuutetun vastaavista oikeuksista on 24 ja 25 §:ssä säädetty.

6 luku

Pakkokeinot

33 §

Mikäli tarkastuksen toimittaja on todennut, ettei työnantaja ole noudattanut valvontalain 15 §:n 1 momentissa tarkoitettuja puutteellisuuksien tai epäkohtien poistamiseksi tai korjaamiseksi annettuja ohjeita, tarkastuksen toimittajan on viipymättä ilmoitettava asiasta asianomaiselle työsuojeluviranomaiselle.

34 §

Tarkastuksen toimittajan tulee kieltäessään laitteen tai työmenetelmän käyttämisen taikka työnteon jatkamisen valvontalain 16 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa toimia siten, ettei kielto rajoita toimintaa työpaikalla laajemmalti, kuin työn turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta on tarpeellista.

35 §

Milloin työsuojeluviranomainen on asettanut valvontalain 15 §:ssä tarkoitetun puutteellisuuden tai epäkohdan poistamiseksi tai korjaamiseksi määräajan taikka tarkastuksen toimittaja on antanut saman lain 16 §:ssä tarkoitetun kiellon, kummankin on osaltaan valvottava, että edellä mainittu toimenpide suoritetaan tai että kieltoa noudatetaan.

35 a § (17.12.1993/1256)

Mitä tässä luvussa säädetään pakkokeinoista, koskee soveltuvin osin myös valvontalain 21 a §:n 2 momentissa säädettyä kieltomenettelyä sekä muita kuin työnantajaan kohdistuneita tarkastuksia.

7 luku

Erinäisiä säännöksiä

36 §

Työnantajan on osoitettava hallinnassaan olevista tiloista korvauksetta paikka työsuojeluvaltuutetulle ja työsuojelutoimikunnalle näiden tehtävien hoitoon liittyvien asiakirjojen säilyttämistä ja niihin tutustumista varten sekä tehtävien hoidon kannalta tarpeellisia neuvotteluja ja kokouksia varten.

36 a § (16.9.1999/905)

Valvontalain 21 a §:n 1 momentissa tarkoitetun perusilmoituksen tehneen työvoimapalvelujen tarjoajan on annettava kotipaikan työsuojeluviranomaiselle kirjallinen tieto ilmoituksen tekemisestä ja tarvittavat yhteystiedot. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista.

37 § (26.3.1997/260)

Tarkempia säännöksiä ja ohjeita tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa ministeriö.

38 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1974.

Työsuojelutoimikuntien perustamiseen on ryhdyttävä siten ja siinä järjestyksessä kuin sosiaali- ja terveysministeriö työsuojeluhallituksen esityksestä määrää. Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalia ensimmäistä kertaa toimitettaessa valitaan heidät vaalivuotta seuraavan kalenterivuoden lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Työsuojelutoimikunnan jäsenet valitaan vaalia ensimmäistä kertaa toimitettaessa vaalivuotta seuraavan kalenterivuoden lopussa päättyväksi toimikaudeksi, jollei sosiaali- ja terveysministeriö työsuojeluvaltuutetun ja työsuojelutoimikunnan toimikausien yhteensovittamiseksi muuta määrää. (23.5.1975/342)

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

17.5.1974/382:
23.5.1975/342:
19.2.1993/198:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1993.

17.12.1993/1256:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

28.11.1994/1086:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

26.3.1997/260:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1997.

16.9.1999/905:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.