Seurattu SDK 926/2022 saakka.

21.12.1973/940

Asetus oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2003 alkaen. Ks. L oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain kumoamisesta 597/2002.

Oikeusministerin esittelystä säädetään oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa 10 päivänä elokuuta 1973 annetun lain (650/73) 38 §:n nojalla:

1 § (23.12.1977/1037)

Asunto-oikeuden on pidettävä käsittelemistään huoneenvuokra-asioista diaaria ja tarpeellisia apurekisterejä sen mukaan kuin oikeusministeriö tarkemmin määrää. Niistä on annettava tietoja oikeusministeriön määräämille viranomaisille.

2 §

Pöytäkirjaa asunto-oikeuden istunnossa pitää puheenjohtaja.

3 §

Asunto-oikeuden puheenjohtajan tehtävänä on huolehtia siitä, että asunto-oikeudessa asioivien palveluun kiinnitetään erityistä huomiota ja että asunto-oikeudelle kuuluvat tehtävät suoritetaan joutuisasti.

4 §

Asunto-oikeuden puheenjohtajan on hyvissä ajoin ilmoitettava asianomaiselle kunnallishallitukselle jäsenen ja varajäsenen toimikauden päättymisestä tai hänen vapauttamisestaan tehtävästään.

5 §

Oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain (650/73) 33 §:ssä tarkoitettujen asiakirjojen toistekappaleiden maksuista on voimassa, mitä on määrätty oikeaksi todistamattomien jäljennösten valmistamisesta valtiolle suoritettavista maksuista.

6 §

Asunto-oikeuteen annetusta haasteesta sekä asunto-oikeuden tuomiosta ja pöytäkirjasta samoin kuin asunto-oikeudesta annetusta muusta toimituskirjasta saa lunastusmaksun puheenjohtaja. Varapuheenjohtaja, joka toimii asunto-oikeuden puheenjohtajana muulloin kuin puheenjohtajan vuosiloman tai sairauden aikana, saa kuitenkin lunastusmaksut tuomiosta ja pöytäkirjasta, jollei toisin ole säädetty.

Kihlakunnanoikeuteen asetetussa asunto-oikeudessa on lunastusmaksuista noudatettava mitä tuomiokuntain hoidosta annetun lain (229/35) 3 §:ssä on säädetty.

7 §

Oikeusministeriö maksaa oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain 11 §:ssä tarkoitetut palkkiot, päivärahat ja matkakustannusten korvaukset kuukausittain jälkikäteen asunto-oikeuden puheenjohtajan allekirjoittaman luettelon perusteella.

8 § (23.12.1988/1128)

8 § on kumottu A:lla 23.12.1988/1128.

9 §

Toimituskirjaan, joka annetaan oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain säännöksistä johtuen maksuitta, on sanan ""Maksuitta"" oheen merkittävä lunastusmaksun ja toimituspalkkion määrä, josta asianomainen on vapautunut.

10 § (13.11.1987/841)

Oikeusministeriö vahvistaa huoneenvuokra-asioita koskevissa oikeudenkäynneissä käytettävien lomakkeiden kaavat. Tuomioistuimet saavat lomakkeita maksutta Valtion painatuskeskuksesta.

Tuomioistuimen kansliassa on pidettävä asianosaisten käytettäväksi tarkoitettuja lomakkeita maksutta niitä tarvitsevien saatavissa.

11 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa oikeusministeriö.

12 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1974.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

23.12.1977/1037:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1978.

13.11.1987/841:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1987.

23.12.1988/1128:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.