Seurattu SDK 761/2022 saakka.

10.4.1970/258

Evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelaki

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu Evankelis-luterilaisen kirkon eläkeL:lla 18.4.2008/261.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Virka- tai työsuhteessa evankelis-luterilaiseen kirkkoon, sen seurakuntaan, seurakuntayhtymään tai muuhun seurakuntien yhteenliittymään olleen kuoltua suoritetaan perhe-eläkettä sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. (30.12.2004/1297)

2 momentti on kumottu L:lla 24.11.1995/1317.

Yhdistys, muu yhtymä, säätiö tai laitos voi kirkon keskusrahaston kanssa sopia, että sen palveluksessa olevaan pappiin tai lehtoriin, jolle tuomiokapituli on antanut oikeuden toimia pappina tai lehtorina sen palveluksessa, tai diakonissaan, joka hoitaa opetustehtävää päätoimenaan diakonissalaitoksessa, sovelletaan tämän lain säännöksiä. Samoin voidaan kirkon keskusrahaston kanssa sopia, millä ehdoilla tätä lakia sovelletaan henkilöön, joka on kirkkojenvälisen tai vastaavan järjestön palveluksessa tai työssä ulkosuomalaisten keskuudessa muun evankelis-luterilaisen kirkon tai sen seurakunnan palveluksessa taikka toimii tai on vähintään kahdeksan vuotta toiminut lähetystyössä ulkomailla. (19.12.2003/1191)

Eläketurvan piiriin kuuluu myös se, joka toimimatta yrittäjänä on tehnyt evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain (298/1966) 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun työnantajan kanssa toimeksianto- tai konsulttisopimuksen tai vastaavan muun järjestelyn ja jonka toimintaa ei harjoiteta yhtiön tai muun yhteisön nimissä. Eläketurvan piiriin kuuluu myös mainitussa lainkohdassa tarkoitetun työnantajan luottamushenkilö. (30.12.2004/1297)

Tämä laki ei koske viranhaltijaa eikä työntekijää jonka virka- tai työsuhteeseen perustuvasta perhe-eläketurvasta on säädetty erikseen.

2 §

Perhe-eläkkeen suorittamisen edellytyksenä on, että 1 §:ssä tarkoitetulla henkilöllä, jota tässä laissa sanotaan edunjättäjäksi, oli oikeus 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain (298/66) mukaiseen eläkkeeseen tai että hän sai sitä.

3 §

Mikäli tästä laista ei muuta johdu, noudatetaan perhe-eläkkeeseen nähden soveltuvin osin valtion perhe-eläkelain säännöksiä.

Perhe-eläkettä koskee soveltuvin osin myös, mitä evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaissa säädetään. (30.12.2004/1297)

4 § (15.6.1990/523)

4 § on kumottu L:lla 15.6.1990/523.

5 § (28.1.1983/113)

5 § on kumottu L:lla 28.1.1983/113.

6 § (30.12.2004/1297)

6 § on kumottu L:lla 30.12.2004/1297.

7 §

Jos edunsaajalla edunjättäjän kuoleman johdosta on oikeus saada tapaturmavakuutuslain säännöksiin perustuvaa huoltoeläkettä, liikennevakuutuslain säännöksiin perustuvaa jatkuvaa korvausta tai sotilasvammalakiin perustuvaa huoltoeläkettä, voidaan tämän lain mukainen perhe- eläke suorittaa täysimääräisenä, kunnes huoltoeläkkeen tai korvauksen määrä on lopullisesti ratkaistu. Edunsaajan oikeus mainittuun huoltoeläkkeeseen tai korvaukseen siirtyy kirkon keskusrahastolle perhe-eläkkeestä huoltoeläkkeen tai korvauksen johdosta vähennettävää määrää vastaavalta osalta.

8 §

Kirkon perhe-eläkekassa lakkaa tämän lain voimaan tullessa. Kassan varat sekä vastuu kassan sitoumuksista ja muista velvoitteista siirtyvät kirkon keskusrahastolle.

9 §

Jos kirkon perhe-eläkekassan vakuutettu on tässä laissa tarkoitettu viranhaltija, hänen kassavakuutuksensa lakkaa tämän lain voimaan tullessa. Hänen jälkeensä ei suoriteta kassaeläkettä.

Kassan vakuutettu, joka ei ole 1 momentissa tarkoitettu viranhaltija, säilyttää kassavakuutuksensa entisin ehdoin. Muullakin kassan vakuutetulla on oikeus säilyttää kassavakuutuksensa entisten ehtojen mukaisena, jos hän kuuden kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta siitä kirjallisesti ilmoittaa kirkkohallitukselle. Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei sovelleta tätä lakia. Tehdyn ilmoituksen saa peruuttaa.

10 §

Henkilöllä, jolle tämän lain voimaan tullessa suoritetaan eläkettä kirkon perhe-eläkekassasta, on oikeus kassaeläkkeeseensä entisten ehtojen mukaisesti. Leskelle sekä 18 vuotta nuoremmalle tai työkyvyttömyyden perusteella eläkettä saavalle lapselle maksettavaa kassaeläkettä korotetaan 25 prosentilla tämän lain voimaantulosta lukien.

11 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.

12 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1970.

Tässä laissa tarkoitettuna edunjättäjänä pidetään myös

1) henkilöä, jolla evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain voimaantulo- ja soveltamissäännöksen 3 momentissa tarkoitetun ilmoituksen johdosta ei ole oikeutta sanotun lain mukaiseen eläkkeeseen, ja

2) henkilöä, joka kuollessaan sai ennen 1 päivää tammikuuta 1967 sattuneen eläketapahtuman johdosta myönnettyä eläkettä evankelisluterilaisten seurakuntien pappien ja kanttoriurkurien oikeudesta eläkkeeseen ja seurakuntien velvollisuudesta suorittaa eläkkeiden maksamisesta aiheutuvat kustannukset 8 päivänä joulukuuta 1949 annetun lain (744/49) tai seurakunnan eläkesäännön perusteella.

Myönnettäessä perhe-eläkettä 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun edunjättäjän jälkeen, pidetään eläkkeen perusteena olevana palkkana sitä palkkaa, jonka mukaan edunjättäjän oma eläke kuolinhetkellä määräytyi.

Tätä lakia sovelletaan myös, jos edunjättäjä on kuollut joulukuun 31 päivän 1966 jälkeen mutta ennen tämän lain voimaantuloa. Jos edunsaajalla tuona aikana sattuneen kuolemantapauksen johdosta on oikeus perhe-eläkkeeseen aikaisempienkin säännösten nojalla, hänellä on oikeus saada perhe-eläkettä joko aikaisempien säännösten tai tämän lain mukaisesti.

Edunsaajalla, jolle on 4 momentissa tarkoitetun kuolemantapauksen johdosta myönnetty perhe-eläke aikaisempien säännösten nojalla, on oikeus siirtyä saamaan perhe-eläkettä tämän lain nojalla ilmoittamalla tästä kirjallisesti kirkkohallitukselle ja luopumalla oikeudestaan aikaisempien säännösten mukaiseen perhe-eläkkeeseen. Siirtyminen toimeenpannaan sen kalenterikuukauden alusta, joka kuukauden kuluttua ilmoituksen tekemisestä ensiksi seuraa. Eläkeasian, joka koskee edellä tässä momentissa tarkoitettua kuolemantapausta, käsittelee kirkkohallitus hakemuksesta uudelleen.

Jos henkilö tämän lain voimaan tullessa on edunjättäjä, jonka jälkeen suoritetaan perhe-eläkettä seurakunnan perhe-eläkesäännön mukaan, suoritetaan hänen jälkeensä perhe-eläkettä aikaisempien säännösten mukaan, jos hän viimeistään vuoden 1970 loppuun mennessä kirjallisesti ilmoittaa seurakunnalle niin haluavansa. Tehdyn ilmoituksen saa peruuttaa.

Milloin 6 momentissa tarkoitettu henkilö kuolee eikä ole tehnyt siinä mainittua ilmoitusta, hänen jälkeensä suoritetaan perhe-eläkettä, hautausapua tai hautauskustannusten korvausta aikaisempien säännösten mukaisesti, jos hänen jälkeensä ei ole jäänyt ketään, jolla olisi oikeus tämän lain mukaiseen perhe- eläkkeeseen. (6.5.1977/353)

Seurakunnan vastuulle 4 ja 6 momentin mukaan jäävän perhe-eläkkeen korvaamisesta seurakunnalle on voimassa, mitä evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain voimaantulo- ja soveltamissäännöksen 6 momentissa, sellaisena kuin se on 24 päivänä tammikuuta 1969 annetussa laissa (47/69), on säädetty eläkkeestä aiheutuvien menojen korvaamisesta.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

6.5.1977/353:
28.1.1983/113:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

HE 220/82, l-tvk.miet. 22/82, svk.miet. 210/82

15.6.1990/523:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990.

Tätä lakia sovelletaan, jos edunjättäjä on kuollut lain tultua voimaan. Sen lisäksi, mitä valtion perhe-eläkelain 3 §:n 1 momentissa ja tämän lain 6 §:ssä säädetään, oikeus leskeneläkkeeseen on myös sellaisella lain voimaantullessa 40 vuotta täyttäneellä ja avioliitossa edunjättäjän kanssa olevalla naisella, jonka avioliitto oli solmittu ennen kuin edunjättäjä oli täyttänyt 65 vuotta, jos avioliitto oli edunjättäjän kuollessa jatkunut vähintään kolme vuotta. Perhe-eläke, jota maksetaan ennen lain voimaantuloa kuolleen edunjättäjän jälkeen, ei lakkaa, vaikka leski solmii uuden avioliiton 50 vuotta täytettyään. Mitä valtion perhe-eläkelain 8 §:n 1 momentissa säädetään perhe-eläkkeen määrän uudelleen laskemisesta, koskee myös ennen tämän lain voimaantuloa alkaneita lapseneläkkeitä.

Valtion perhe-eläkelain 7 ja 7 a–7 c §:n mukainen eläkesovitus tehdään myös määrättäessä perhe-eläkettä kirkon perhe-eläkekassan ohjesäännön (166/57) mukaisin perustein sellaisen edunjättäjän jälkeen, joka on kuollut tämän lain tultua voimaan.

Mitä evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelaissa on säädetty lapsesta, sovelletaan ottolapseen myös silloin, kun tuomioistuin on antanut suostumuksensa lapseksiottamiseen ennen 1 päivää tammikuuta 1980. Tällaisella ottolapsella ei ole oikeutta lapseneläkkeeseen luonnollisten vanhempiensa jälkeen. Lapsena pidetään myös lasta, jolla on tunnustetun lapsen asema, samoin kuin lasta, jolle edunjättäjä oli kuollessaan sitoutunut tai velvoitettu suorittamaan elatusapua avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista annetun lain (173/22) mukaisesti.

Perhe-eläkkeen määrää laskettaessa ei oteta huomioon valtion eläkelain muuttamisesta 14 päivänä tammikuuta 1982 annetulla lailla (31/82) kumotun valtion eläkelain 10 a §:n mukaista lapsikorotusta.

Myönnettäessä perhe-eläkettä evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain 12 §:n 2 momentissa tarkoitetun edunjättäjän jälkeen edunjättäjän oma eläke katsotaan myönnetyksi valtion eläkelain 10 §:n 2 momenttia soveltaen.

HE 32/90, sosvk.miet. 12/90, svk.miet. 45/90

24.11.1995/1317:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Diakonissalaitoksen johtajattarena tai diakonissalaitoksessa päätoimenaan opetustehtävää hoitavana diakonissana toimineella taikka tämän lain voimaan tullessa toimivalla säilyvät ne eläkettä koskevat oikeudet, jotka olivat voimassa tämän lain voimaan tullessa.

HE 116/95, StVM 14/95, EV 70/95

19.12.2003/1191:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

HE 85/2003, StVM 26/2003, EV 105/2003

30.12.2004/1297:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

HE 214/2004, StVM 36/2004, EV 195/2004

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.