Seurattu SDK 829/2022 saakka.

3.4.1970/248

Laki pysäköintivirhemaksusta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 17.6.2011/727, joka on voimassa 1.1.2012 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

1 §

Poliisi määrää pysäköintivirhemaksun ajoneuvon pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevien kieltojen ja rajoitusten sekä pysäköintikiekon käyttöä koskevien säännösten ja määräysten rikkomisesta (pysäköintivirhe) sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. Pysäköintivirhemaksu määrätään myös ympäristönsuojelulain (86/2000) tai tieliikennelain (267/1981) nojalla annettujen moottorikäyttöisen ajoneuvon tarpeetonta joutokäyntiä koskevien kieltojen ja rajoitusten rikkomisesta. (11.12.2002/1101)

Yhdellä teolla tehdyistä useista pysäköintivirheistä määrätään vain yksi maksu.

Pysäköintivirhemaksua ei voida määrätä, jos virheen johdosta on nostettu syyte taikka annettu sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain (754/2010) mukainen määräys tai vaatimus. (27.8.2010/775)

L:lla 775/2010 muutettu 3 momentti tulee voimaan lailla säädettävänä ajankohtana. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Pysäköintivirhemaksua ei voida määrätä, jos virheen johdosta on nostettu syyte tai annettu tiedoksi rangaistusvaatimus.

2 § (22.12.2009/1393)

Aluehallintovirasto voi kunnanvaltuuston esityksestä tai sen suostumuksella ja saatuaan asianomaisen poliisilaitoksen päällikön lausunnon asettamillaan ehdoilla määrätä, että kunta alueellaan tai sen tietyllä osalla poliisin ohella huolehtii pysäyttämistä, seisottamista ja pysäköimistä koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamisen valvonnasta ja pysäköintivirhemaksujen määräämisestä. Aluehallintovirasto voi peruuttaa määräyksensä tai muuttaa siinä asetettuja ehtoja.

3 § (22.12.2009/1393)

Pysäyttämistä, seisottamista ja pysäköimistä koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamisen valvontaa poliisilaitoksen toimialueella johtaa ja valvoo poliisilaitoksen päällikkö, joka toimii myös pysäköinninvalvojana. Aluehallintovirasto voi kuitenkin määrätä, että pysäköinninvalvojana on poliisilaitoksen päällikön sijasta muu poliisilaitoksen virkamies.

Jos valvonta järjestetään 2 §:ssä mainitulla tavalla, tulee kunnan 1 momentissa tarkoitetun pysäköinninvalvojan sijaan asettaa kunnallinen pysäköinninvalvoja.

Kunnallinen pysäköinninvalvoja on valvonnan yleistä järjestelyä koskevissa asioissa poliisilaitoksen päällikön johdon ja valvonnan alainen.

Kunnallisella pysäköinninvalvojalla pitää olla tarpeellinen määrä apulaisia. Aluehallintovirasto voi määrätä valvonta-apulaisten vähimmäismäärän. Kunnallisen valvontahenkilökunnan kelpoisuusehdoista sekä virkapuvusta ja tunnusmerkistä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

4 §

Kunnallisten valvonta-apulaisten tehtävänä on valvoa pysäyttämistä, seisottamista ja pysäköimistä koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamista, antaa maksukehotuksia pysäköintivirheiden johdosta sekä tehdä pysäköintivirheitä koskevia ilmoituksia pysäköinninvalvojalle ja tämän ohjeiden ja määräysten mukaan muutoinkin avustaa pysäköinninvalvojaa valvontatoimeen liittyvissä tehtävissä.

Ajoneuvon kuljettaja on velvollinen vaadittaessa selvittämään henkilöllisyytensä pysäköinninvalvojalle tai hänen apulaiselleen. Kuljettajan on myös pysäytettävä ajoneuvo pysäköinninvalvojan tai hänen apulaisensa antamasta merkistä sekä noudatettava tämän pysäköinninvalvontatehtävässä antamaa muuta merkkiä tai kehotusta. Pysäköinninvalvonnassa käytettyyn ajoneuvoon sovelletaan, mitä tieliikennelain (267/81) 48 §:n 4 momentissa säädetään ajoneuvosta, jota käytetään liikennevalvonnassa. (23.12.1981/972)

5 §

Milloin kunnallinen pysäköinninvalvoja tai hänen apulaisensa katsoo, että pysäköintivirheestä on aiheutunut tai voinut aiheutua vakavaa vaaraa tai haittaa, hänen tulee maksukehotusta antamatta ilmoittaa virheestä poliisille.

Jos pysäköintivirhe ilmeisesti on vähäpätöinen, voi poliisimies, kunnallinen pysäköinninvalvoja tai hänen apulaisensa maksukehotuksen sijasta antaa virheen tehneelle huomautuksen.

6 § (22.12.2009/1393)

Pysäköintivirhemaksut saa valtio.

Kunnallisessa valvonnassa olevalla alueella tehdyistä pysäköintivirheistä perittävät maksut saa kuitenkin asianomainen kunta riippumatta siitä, onko maksukehotuksen antanut poliisi vai kunnallinen pysäköinninvalvoja tai hänen apulaisensa.

Kunnallisessa valvonnassa olevalla alueella kunta suorittaa valvontatoimen järjestämisestä ja hoitamisesta sekä aluehallintoviraston asettamien ehtojen täyttämisestä aiheutuvat kustannukset.

7 § (20.4.1990/353)

Pysäköintivirhemaksu on virheen laadusta riippumatta 10 euroa. Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan kuitenkin, jos liikenteellisten syiden katsotaan vaativan, korottaa maksun määrä enintään 40 euroksi. Korotus voi koskea myös kuntaa tai kunnan tiettyä aluetta. Jos kunta on jakanut alueensa vyöhykkeisiin tai osiin, joilla peritään eri suuruisia pysäköintimaksuja, voidaan vyöhykkeellä tai osalla, jolla maksu on suurin, pysäköintivirhemaksun korotuksen enimmäismäärä sisäasiainministeriön asetuksella ylittää enintään 10 eurolla. (17.2.2006/124)

Milloin kunnallinen pysäköinninvalvonta on järjestetty, sisäasiainministeriön on ennen korotuksen määräämistä saatava asiasta kunnan lausunto.

8 § (11.12.2002/1101)

Pysäköintivirhemaksu on virheen tehneen kuljettajan suoritettava. Auton ja moottoripyörän osalta maksusta on vastuussa myös se, joka virheen tapahtumisen aikaan oli ajoneuvon omistaja, tai hänen sijastaan se, jolle ajoneuvoja koskevaan rekisteriin tehdyn ilmoituksen mukaan on pysyvästi luovutettu ajoneuvon hallinta, jollei omistaja tai haltija saata todennäköiseksi, että ajoneuvo tuolloin oli ollut luvattomasti kuljettajan käytössä, taikka osoita, ettei hän muusta syystä ole velvollinen vastaamaan maksusta.

9 § (17.2.2006/124)

Ajoneuvon kuljettajalle on annettava kirjallinen kehotus suorittaa maksu kahden viikon kuluessa kehotuksen antamispäivästä. Jollei kuljettajaa tavata, voidaan maksukehotus kiinnittää ajoneuvoon näkyvälle paikalle.

Milloin maksukehotusta ei ole voitu antaa 1 momentissa mainitulla tavalla ajoneuvon kuljettajalle, pysäköinninvalvojan on viipymättä annettava maksusta vastuussa olevalle ajoneuvon omistajalle tai haltijalle tiedoksi kehotus suorittaa maksu kahden viikon kuluessa tiedoksisaamisesta.

10 §

Jollei maksukehotusta ole määräajassa noudatettu, pysäköintivirhemaksu on suoritettava puolitoistakertaisena. Pysäköinninvalvojan on silloin annettava ajoneuvon omistajalle tai haltijalle tahi, jos nämä eivät ole vastuussa maksusta, kuljettajalle kirjallinen määräys suorittaa korotettu maksu viikon kuluessa maksumääräyksen tiedoksisaamisesta uhalla, että maksu muuten peritään ulosottoteitse.

11 § (23.12.1981/972)

Oikeus pysäköintivirhemaksun saamiseen on rauennut, jollei maksumääräystä ole annettu tiedoksi kuuden kuukauden kuluessa virheen tekopäivästä.

12 §

Pysäköinninvalvoja voi, milloin siihen on pakottavia syitä, myöntää maksuajan pidennystä.

13 §

Ajoneuvon kuljettajalla, omistajalla tai haltijalla, joka katsoo pysäköintivirhemaksua koskevan maksukehotuksen tai maksumääräyksen taikka maksun korotuksen aiheettomaksi, on oikeus säädetyn maksuajan kuluessa esittää vastalause pysäköinninvalvojalle. Tämän on viivytyksettä ratkaistava asia ja annettava päätös asianomaiselle tiedoksi.

Jos pysäköinninvalvoja hyväksyy vastalauseen, hänen on peruutettava maksukehotus tai maksumääräys taikka maksun korotus ja milloin maksu jo on suoritettu, määrättävä liikaa maksettu määrä asianomaiselle heti palautettavaksi.

14 §

Pysäköinninvalvojan vastalauseen johdosta antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla lääninoikeuteen 30 päivässä päätöksen tiedoksisaannista noudattaen, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on säädetty. Valituskirjelmään on sen lisäksi, mitä siitä on erikseen säädetty, liitettävä todistus vaaditun maksun suorittamisesta määräajassa uhalla, että valitus muuten jätetään tutkimatta. Ennen asian ratkaisemista lääninoikeuden on hankittava asiassa pysäköinninvalvojan lausunto. Valituskirjelmän saa toimittaa myös pysäköinninvalvojalle, jonka tulee silloin oman lausuntonsa ohella toimittaa se lääninoikeudelle. Lääninoikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. (10.3.1989/254)

Maksumääräys pannaan täytäntöön ilman tuomiota tai päätöstä noudattaen verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annettuja säännöksiä.

Kunnalle tulevaan pysäköintivirhemaksuun ei sovelleta, mitä erikseen on säädetty kunnallisesta maksusta vapauttamisesta.

L muutoksenhausta hallintoasioissa on kumottu HallintolainkäyttöL:lla 586/1996. Lääninoikeuksien tilalle ovat tulleet hallinto-oikeudet, ks. Hallinto-oikeusL 430/1999.

15 §

Milloin vastalause on esitetty tai valitus on saapunut perille määräajan jälkeen, voidaan se kuitenkin ottaa tutkittavaksi, jos myöhästymiseen on ollut erityinen syy ja vastalause tai valitus on tehty niin pian kuin se on ollut mahdollista. Maksukehotuksen johdosta vasta maksumääräyksen antamisen jälkeen esitettyä vastalausetta ei kuitenkaan tutkita.

16 § (27.8.2010/775)

Milloin pysäköintivirheestä on nostettu syyte taikka annettu sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain mukainen määräys tai vaatimus, pysäköinninvalvojan on hakemuksesta määrättävä suoritettu pysäköintivirhemaksu palautettavaksi asianosaiselle. Hakemus on tehtävä vuoden kuluessa syytteen nostamisesta taikka vaatimuksen tai määräyksen antamisesta.

L:lla 775/2010 muutettu 16 § tulee voimaan lailla säädettävänä ajankohtana. Aiempi sanamuoto kuuluu:

16 §

Milloin pysäköintivirheestä on nostettu syyte tai annettu tiedoksi rangaistusvaatimus, pysäköinninvalvojan on hakemuksesta määrättävä suoritettu pysäköintivirhemaksu palautettavaksi asianomaiselle. Hakemus on tehtävä vuoden kuluessa syytteen nostamisesta tai rangaistusvaatimuksen tiedoksisaamisesta.

17 §

Jos pysäköintivirhemaksu on suoritettu saman virheen johdosta kahdesti, pysäköinninvalvojan on määrättävä liikaa suoritettu määrä asianomaiselle palautettavaksi. Jos sekä kuljettaja että omistaja tai haltija ovat suorittaneet maksun, on liikaa suoritettu määrä palautettava omistajalle tai haltijalle.

Ajoneuvon omistajalla tai haltijalla, joka on suorittanut pysäköintivirhemaksun, on oikeus saada siitä korvaus kuljettajalta siltä osin kuin maksua ei ole 1 momentin mukaisesti palautettu, ei kuitenkaan maksun korotuksen osalta, jos korotus on johtunut korvauksensaajan omasta laiminlyönnistä. Sellaista korvausta koskeva vaatimus voidaan tehdä myös maksamismääräysmenettelystä säädetyssä järjestyksessä.

18–21 §

18–21 § on kumottu L:lla ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä 28.2.1975/151, joka tuli voimaan 1.5.1975.

22 § (5.12.2003/1029)

Edellä 9 §:n 2 momentissa tarkoitettu kehotus ja 10 §:ssä tarkoitettu maksumääräys voidaan antaa tiedoksi tavallisena tai todisteellisena tiedoksiantona siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Määräaika edellä 13 §:n 1 momentissa tarkoitetun vastalauseen tekemiselle lasketaan siitä, kun kehotus tai maksumääräys on annettu tiedoksi hallintolain 60 §:n mukaisesti.

23 §

Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

24 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1970. Lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin voidaan kuitenkin ryhtyä jo ennen lain voimaantuloa.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

28.2.1975/151:
23.12.1981/972:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1982.

Lain täytäntöönpanon edellyttämiin 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä jo ennen lain voimaantuloa.

HE 211/81, LiV.miet. 2/81, svk.miet. 172/81

10.3.1989/254:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1989.

HE 65/88, svk.miet. 157/88, toisen lvk.miet. 12/88

20.4.1990/353:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1990.

Lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä jo ennen lain voimaantuloa.

HE 2/90, LiV.miet. 1/90, svk.miet. 17/90

7.9.1990/844:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1990.

HE 37/90, LiV.miet. 3/90, svk.miet. 75/90

13.12.1991/1481:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

HE 10/91, lvk.miet. 2/91

2.4.1993/322:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1993.

HE 369/92, LiVM 1/93

9.11.2001/969:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 103/2001, LaVM 19/2001, EV 119/2001

11.12.2002/1101:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

HE 141/2002, LiVM 19/2002, EV 193/2002

5.12.2003/1029:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

HE 79/2003, HaVM 6/2003, EV 61/2003

17.2.2006/124:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2006.

Lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin voidaan ryhtyä ennen lain voimaantuloa.

HE 168/2005, LA 119/2003, LiVM 29/2005, EV 205/2005

22.12.2009/1393:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 161/2009, HaVM 18/2009, EV 205/2009

27.8.2010/775:

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

HE 94/2009, LaVM 9/2010, EV 84/2010

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.