Seurattu SDK 476/2022 saakka.

24.6.1969/436

Asetus kioski- ja siihen verrattavasta kaupasta sekä automaattikaupasta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 15.1.2001 alkaen. Ks. L elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n 23 kohdan kumoamisesta 1298/2000.

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27 päivänä syyskuuta 1919 annetun lain 3 §:n 23 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on 12 päivänä elokuuta 1966 annetussa laissa (442/66):

Yleisiä säännöksiä
1 §

Tässä asetuksessa tarkoitettua myyntiä saa harjoittaa:

1) liikehuoneistosta, jossa kioskikaupan vakinainen liiketoimintakäytössä oleva myyntipinta-ala on enintään 100 neliömetriä; (26.3.1997/279)

2) ajoneuvosta, myyntipöydältä ja -rattailta sekä muulta näihin verrattavalta myyntipaikalta tai kantolaatikosta ja siihen verrattavasta myyntilaitteesta;

3) huoltoasemalla olevasta ajoneuvojen varaosien ja varusteiden kauppaa varten varatusta tilasta; sekä

4) myyntiautomaatista.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa on säädetty, saa kioskikauppaan verrattavana kauppana harjoittaa kausiluontoisten tavaroiden myyntiä ulkona olevasta myyntipaikasta siten kuin siitä jäljempänä säädetään.

2 §

Myyntiautomaatilla tarkoitetaan laitetta, josta ostaja sijoittamalla siihen rahaa saa haluamansa tavaran.

3 §

Tämä asetus ei koske:

1) kauppaa, jonka aukioloajasta säädetään vähittäiskaupan liikeajasta annetussa laissa;

2) markkina-, tori-, halli- ja liikkuvaa kauppaa;

3) majoitus- ja ravitsemisliikkeestä tapahtuvaa myyntiä;

4) moottorien poltto- ja voiteluaineiden, nesteytetyn palavan kaasun sekä ajoneuvojen varaosien ja varusteiden kauppaa;

5) lentoasemalla ja satamassa yksinomaan ulkomaanliikennettä varten varatulla alueella sekä liikennevälineessä matkustajien tarpeeksi tapahtuvaa myyntiä; (19.4.1991/726)

6) sairaalassa tai huoltolaitoksessa tapahtuvaa myyntiä; eikä (19.4.1991/726)

7) myyntipaikkoja, jotka sijaitsevat asema- tai rakennuskaavalla vahvistetun asutuskeskuksen ulkopuolella. (19.4.1991/726)

4 §

Elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain nojalla tehtävästä elinkeinoilmoituksesta sekä kaupparekisteriin tehtävästä ilmoituksesta on säädetty erikseen.

Ennen kuin 1 §:n 1 momentin 1, 2 ja 4 kohdassa tarkoitettu myynti aloitetaan, siitä on tehtävä kirjallinen ilmoitus poliisipiirin päällikölle. Ilmoituksessa on mainittava liikkeenharjoittajan nimi tai toiminimi ja osoite, minkä lisäksi ilmoitukseen on liitettävä selvitys myyntipaikan tai -laitteen rakenteesta ja sijainnista.

Myynnin lopettamisesta on sen harjoittajan viivytyksettä tehtävä ilmoitus edellä mainitulle viranomaiselle.

Myynnin aloittamista ja lopettamisia koskevasta ilmoituksesta on asianomaiselle annettava todistus.

5 §

Sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa on säädetty, on asetuksen 1 §:ssä tarkoitetun myyntipaikan tai -laitteen rakenteeltaan ja sijainniltaan täytettävä ne vaatimukset, mitkä sille terveydenhoidon, työsuojelun, paloturvallisuuden, liikenteen ja yleisen järjestyksen osalta tai muutoin on erikseen säädetty tai määrätty.

6 § (19.4.1991/726)

Edellä 1 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetuista myyntipaikoista saa myydä niistä myytäviksi soveltuvia tavaroita ja palveluja, jollei muualla laissa olevasta taikka lakiin perustuvasta rajoituksesta tai ehdosta muuta johdu taikka jäljempänä 2 momentissa toisin säädetä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista myyntipaikoista ei saa myydä moottoriajoneuvoja, asuntovaunuja eikä venemoottoreita. Tällaisista myyntipaikoista ei myöskään saa myydä sellaisia

1) kultasepänteoksia ja kelloja,

2) tekstiilejä, laukkuja, vaatteita ja jalkineita,

3) valokuvausalan sekä optisen alan tuotteita,

4) kodinkoneita ja viihde-elektroniikkaa,

5) konttorikoneita eikä

6) maa- ja metsätalouskoneita,

joiden ilmoitettu vähittäismyyntihinta on enemmän kuin 500 markkaa.

7 §

1 momentti on kumottu A:lla 5.12.1984/831.

Asetuksen 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta kantolaatikosta ja siihen verrattavasta myyntilaitteesta saa myydä elintarvikkeita samoin edellytyksin kuin terveydenhoitoasetuksessa kioskeista tapahtuvasta myynnistä säädetään, sekä tupakkavalmisteita, tulitikkuja, sanoma- ja aikakauslehtiä, kukkia sekä ohjelmia. (5.12.1984/831)

8 § (19.4.1991/726)

8 § on kumottu A:lla 19.4.1991/726.

9 §

Myyntiautomaatista saa myydä sellaisia tavaroita, jotka niiden laadun, pakkauksen, arvon ja muiden sellaisten seikkojen puolesta soveltuvat automaatista myyntiin.

10 § (19.3.1971/230)

Asetuksen 1 §:n 2 momentissa tarkoitetusta myyntipaikasta saa myydä veneitä, katiskoja, joulukuusia ja karnevaalitarvikkeita sekä taimia, multaa, kasvuturvetta ja lannoitteita.

11 § (5.12.1984/831)

Milloin myyntipaikasta tai -laitteesta myydään elintarvikkeita, on elintarvikkeiden myynnissä ja milloin elintarvikkeiden ohella pidetään kaupan muita tavaroita, myös niiden osalta noudatettava, mitä terveydenhoitolaissa ja -asetuksessa sekä lihantarkastuslaissa ja -asetuksessa ja maidontarkastuslaissa ja -asetuksessa säädetään ja mitä maa- ja metsätalousministeriö, lääkintöhallitus ja terveyslautakunta ovat tavaroiden myynnistä määränneet.

Liikkeen harjoittaminen
12 §

Tässä asetuksessa tarkoitettua kauppaa saa harjoittaa kaikkina päivinä ja vuorokauden aikoina.

13 §

Tässä asetuksessa tarkoitetun liikkeen harjoittajan tulee pitää myyntipaikalla tai -laitteessa nimensä tai toiminimensä näkyvissä.

14 §

Sen, joka myy myyntiautomaatista, on huolehdittava siitä, että se on jatkuvasti kunnossa. Jos automaatti joutuu epäkuntoon, on tämä automaattiin selvästi tehtävällä merkinnällä ilmoitettava.

Erityisiä säännöksiä
15 §

Milloin tässä asetuksessa tarkoitetun liikkeen harjoittaja on laiminlyönyt noudattaa liikettä koskevia säännöksiä tai määräyksiä taikka jos liikkeessä on esiintynyt väärinkäytöksiä tai sen toiminta aiheuttanut järjestyshäiriöitä, poliisipiirin päälliköllä on valta antaa asianomaiselle varoitus. Jos rikkomukset ovat vakavanlaatuisia taikka ne varoituksesta huolimatta jatkuvat tai uusiintuvat, lääninhallitus voi poliisiviranomaisen esityksestä, kuultuaan liikkeenharjoittajaa, sulkea liikkeen määräajaksi tai kokonaan, rajoittaa liikkeen aukioloaikaa tahi kieltää määrätyn tavaran myynnin.

15 a § (19.4.1991/726)

Tämän asetuksen 6 §:n säännösten noudattamista valvovat kuluttajavirasto ja sen alaisina piirihallintoviranomaisina lääninhallitukset. Näiden viranomaisten määräämillä tarkastajilla on oikeus päästä tiloihin, joissa myyntitavaroita säilytetään ja tarkastaa tavaroita sekä niitä koskevia asiakirjoja.

16 §

Viranomaisen tämän asetuksen nojalla antamaan päätökseen saadaan hakea muutosta, niin kuin siitä on erikseen säädetty. Varoitusta koskevaan päätökseen ei kuitenkaan saa hakea muutosta.

Edellä 15 §:ssä tarkoitettua päätöstä noudatettakoon valituksesta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

17 §

Joka rikkoo tämän asetuksen säännöksiä tai sen nojalla annettuja määräyksiä, rangaistakoon sakolla, jollei rikoksesta ole muualla säädetty ankarampaa rangaistusta.

18 §

Poliisipiirin päällikön on pidettävä piirissään olevista 1 §:n 1 momentin 1, 2 ja 4 kohdassa tarkoitetuista myyntipaikoista kortistoa tai muuta luetteloa.

19 § (5.12.1984/831)

Sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa säädetään, on noudatettava, mitä eri tavarain kaupan pitämisestä tai myymisestä on säädetty ja määrätty.

20 §

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset tämän asetuksen soveltamisesta.

21 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1969. Asetuksen soveltamista varten tarvittaviin valmistaviin toimenpiteisiin voidaan kuitenkin ryhtyä jo ennen asetuksen voimaantuloa.

Sen, joka tämän asetuksen voimaantullessa harjoittaa asetuksen 1 §:n 1 momentin 1, 2 tai 4 kohdassa tarkoitettua liikettä, on viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asetuksen voimaantulosta kirjallisesti ilmoitettava poliisipiirin päällikölle nimensä tai toiminimensä sekä annettava selvitys siitä, missä hän liikettä harjoittaa.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.3.1971/230:
5.12.1984/831:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1985.

19.4.1991/726:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1991.

26.3.1997/279:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1997.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.