Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

23.5.1969/321

Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Asetus on kumottu L:lla 9.8.2002/672, joka tulee voimaan 1.10.2002.

Oikeusministerin esittelystä säädetään:

1 luku

Täytäntöönpanoilmoitukset (20.3.1992/250)

1 § (20.3.1992/250)

Sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetussa laissa (318/63) tarkoitettua sakkoa, menetetyksi tuomittua tiettyä esinettä tai muuta omaisuutta sekä saamista koskevaa täytäntöönpanoa varten on:

1) yleisen alioikeuden ja hovioikeuden laadittava oikeusministeriön vahvistaman tuomiolauselmakaavan mukainen päätösilmoitus;

2) muun tuomioistuimen ja muun mainittuja seuraamuksia tuomitsevan viranomaisen pidettävä sakkoluetteloa; sekä

3) rangaistusmääräystuomarin, rikesakkotuomarin ja rikesakon määränneen poliisipiirin päällikön ilmoitettava ratkaisuistaan kuten siitä erikseen säädetään.

Tuomioistuimen tai muun viranomaisen tulee täytäntöönpanoa varten 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun sakkoluettelon asemesta laatia päätöksestään jäljennös, jos alempi tuomioistuin tai viranomainen on laatinut asiasta päätösilmoituksen tai tehnyt merkinnän sakkoluetteloon.

Päätösilmoitusta ei ole laadittava tai sakkoluetteloa pidettävä saamisesta, jos sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 6 §:n 2 momentissa mainittu valtion viranomainen tai laitos on ilmoittanut ottavansa huolehtiakseen perinnästä.

2 §

Päätösilmoitukseen, sakkoluetteloon ja rangaistusmääräykseen on merkittävä ne tuomittua ja päätöksen sisältöä koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen täytäntöönpanoa varten. (16.12.1977/936)

Jos valitusaika on luettava päätöksen tiedoksisaannista, on tästä ja tiedoksiantopäivästä tehtävä merkintä sakkoluetteloon tai päätösilmoitukseen. (16.12.1983/967)

Milloin kahden tai useamman henkilön yhteisvastuullisesti maksettavaa saamista koskevien merkintöjen tekeminen tuomioistuimen sakkoluetteloon olisi hankalaa, voidaan sellaisen saamisen osalta sakkoluetteloon merkitä. päätöksen sisältöä koskevien tietojen asemesta vain viittaus pöytäkirjaan tai taltioon.

3 §

Ehdollisena tuomittu sakkorangaistus on merkittävä sakkoluetteloon vasta sitten, kun se on määrätty pantavaksi täytäntöön. Milloin sakko on ennen päätöksen antamista tapahtuneen vapaudenmenetyksen johdosta katsottu rikoslain 3 luvun 11 §:n nojalla kokonaan sovitetuksi, ei siitä ole tehtävä sakkoluetteloon merkintää.

Milloin asia on siirretty toiseen tuomioistuimeen, on sitä koskevan päätöksen sisältö merkittävä vain sen tuomioistuimen sakkoluetteloon, jossa asiaa on viimeksi käsitelty. (6.4.1979/398)

3 momentti on kumottu A:lla 20.3.1992/250.

4 § (20.3.1992/250)

Päätösilmoitukset ja ilmoitukset rangaistusmääräysasiain ratkaisuista on lähetettävä oikeusrekisterikeskukselle. Rangaistusmääräysasian ratkaisut on lähetettävä siinäkin tapauksessa, että rangaistusmääräyksen antaja on katsonut, ettei asiasta voida antaa rangaistusmääräystä. (21.11.1997/1021)

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus on lähetettävä alioikeudesta kultakin kuukaudelta ennen seuraavan kuukauden 15 päivää. Päätösilmoitusta ei saa lähettää ennen tyytymättömyyden ilmoittamiselle säädetyn määräajan päättymistä. Jos asiassa on ilmoitettu tyytymättömyyttä, päätösilmoitusta ei saa lähettää ennen kuin on selvitetty, onko valitus ajettu perille. Päätösilmoitus on kuitenkin lähetettävä 15 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä.

Hovioikeuden on lähetettävä päätösilmoitus toisena oikeusasteena käsittelemistään asioista viikon kuluessa päätöksen antamisesta. Ilmoitus on lähetettävä myös, kun alioikeuden päätös kumotaan hovioikeudessa tai muutoksenhakemus jätetään siellä tutkimatta. Ensimmäisenä oikeusasteena käsittelemistään asioista hovioikeuden on lähetettävä päätösilmoitus sen jälkeen, kun on selvitetty, onko päätöksestä valitettu korkeimpaan oikeuteen ja viimeistään 15. päivänä valitusajan päättymistä.

Tuomioistuin, joka käyttää automaattiseen tietojenkäsittelyyn perustuvaa tuomiolauselmajärjestelmää, tallentaa päätösilmoituksen tiedot järjestelmään. Sen jälkeen tuomioistuimen on 2 ja 3 momentissa säädetyn määräajan kuluessa ilmoitettava järjestelmän välityksellä, että tiedot ovat valmiit toimitettaviksi täytäntöönpanoon.

5 § (20.3.1992/250)

Edellä 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainitun sakkoluettelon ote tai 1 §:n 2 momentissa mainittu jäljennös on lähetettävä kultakin kuukaudelta viimeistään seuraavan kuukauden 15 päivänä oikeusrekisterikeskukselle. Otetta tai jäljennöstä ei saa kuitenkaan lähettää ennen kuin on tieto siitä, onko päätös lainvoimainen. (24.1.1997/70)

Ilmoitus on lähetettävä myös milloin alemman tuomioistuimen päätös kumotaan tai muutoksenhakemus jätetään tutkimatta. Ilmoitusta ei kuitenkaan tehdä korkeimman oikeuden päätöksestä, jolla valituslupahakemus on hylätty.

Rikesakkomääräyksen lähettämisestä säädetään erikseen.

6 § (20.6.1992/250)

6 § on kumottu A:lla 20.3.1992/250.

7 § (18.6.1981/444)

Tullirikosasiassa on yleisen alioikeuden, hovioikeuden ja rangaistusmääräystuomarin tehtävä päätösilmoituksen jakeluohjeeseen tai rangaistusmääräykseen merkintä jäljennöksen lähettämisestä tullihallitukselle. Korkeimman oikeuden on lähetettävä tullirikosasiassa päätöksen jäljennös kahtena kappaleena tullihallitukselle 5 §:ssä säädetyn ajan kuluessa.

7 a § (24.1.1997/70)

Kun valtiokonttori perii ulosottotoimin valtion takautumisoikeuteen perustuvan saamisen sekä tätä oikeutta käytettäessä valtiolle tuomitun oikeudenkäyntikulujen korvauksen vahingosta vastuussa olevalta rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain (935/1973) nojalla, sen on lähetettävä oikeusrekisterikeskukselle päätös saamisen maksuunpanosta tai muunlainen asiaa koskeva ilmoitus.

8 § (24.1.1997/70)

Jos muutoksenhakutuomioistuin kieltää tai määrää keskeytettäväksi sakkoa tai saamista koskevan täytäntöönpanon, sen on ilmoitettava asiasta heti oikeusrekisterikeskukselle tai saamisen perinnästä huolehtivalle, 65 §:ssä tarkoitetulle valtion viranomaiselle tai laitokselle. Niiden on ilmoitettava asiasta heti ulosottomiehelle, jonka täytäntöönpantavana sakko tai saaminen on.

2 luku

Sakon sekä muiden rikosoikeudellisten seuraamusten ja saamisten täytäntöönpano

8 a § (24.1.1997/70)

Oikeusrekisterikeskus huolehtii sakon, menettämisseuraamuksen ja saamisen sekä rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain mukaisen, valtion takautumisoikeuteen perustuvan saamisen täytäntöönpanosta.

Oikeusrekisterikeskus huolehtii lisäksi muuntorangaistuksen määräämistä koskevan asian vireillepanemisesta sekä muuntorangaistukseen tuomitun toimittamisesta rangaistustaan suorittamaan.

8 b § (24.1.1997/70)

Edellä 1 §:ssä mainituissa ilmoituksissa ja luetteloissa olevat täytäntöönpanossa tarvittavat tiedot kootaan oikeusrekisterikeskuksen sakkorekisteriin. Oikeusrekisterikeskuksella on oikeus sakkorekisterin ylläpitämiseksi saada henkilön nimeä ja osoitetta, henkilötunnuksen muuttumista sekä kuolemaa koskevat tiedot väestön keskusrekisteristä.

8 c § (20.3.1992/250)

Täytäntöönpanokirjoja ovat:

1) tuloste sakkorekisteristä;

2) täytäntöönpanossa tarvittavat tiedot sisältävä tuloste ulosoton automaattiseen tietojenkäsittelyjärjestelmään tallennetuista, täytäntöönpanohakemusta koskevista tiedoista; sekä

3) jäljennös tuomioistuimen tai muun viranomaisen päätöksestä tai pöytäkirjasta taikka lyhennysjäljennös siitä.

Sakon ja saamisen saa panna täytäntöön myös täytäntöönpanokirjan nojalla laaditun etsintäkuulutuksen tai saamisrekisterin otteen perusteella. Ulosmitattua omaisuutta ei tällöin kuitenkaan saa myydä eikä sakon muuntorangaistuksen määräämistä koskevaa asiaa ratkaista. Muitakin täytäntöönpanotoimenpiteitä varten on täytäntöönpanokirja tarvittaessa hankittava.

9 §

Sille, joka on tuomittu sakkoon tai velvolliseksi maksamaan saaminen, on varattava tilaisuus maksaa päätöksen mukaan suoritettava rahamäärä heti. Tätä varten on ensimmäisenä oikeusasteena tuomitsevan tuomioistuimen tai muun viranomaisen annettava tuomitulle ilmoitus sakon tai saamisen määrästä. Mikäli 65 §:ssä tarkoitettu valtion viranomainen tai laitos on ilmoittanut huolehtivansa saamisen perimisestä, sen on annettava ilmoitus saamisen määrästä. Ilmoitukseen liittyvään tilillepanokorttiin on samalla tehtävä maksun suorittamiseksi tarvittavat merkinnät. (20.3.1992/250)

Jos tuomittu ei ole itse saapuvilla, on ilmoitus lähetettävä hänelle postitse tai, kun se harkitaan soveliaammaksi, annettava hänen asiamiehelleen tai lakimääräiselle edustajalleen. (16.12.1977/936)

Kun kaksi tai useampia on tuomittu maksamaan saaminen yhteisvastuullisesti, on kullekin heistä annettavaan tilillepanokorttiin merkittävä siitä saamisesta vain hänen osuutensa, jolleivät asianomaiset keskenään sovi toisin tai muuta aihetta ole toisenlaisten merkintöjen tekemiseen.

Rangaistusmääräysmenettelyssä on syytetylle rangaistusvaatimuksesta annettavaan kirjalliseen ilmoitukseen liittyvään tilillepanokorttiin niin ikään tehtävä sakon tai saamisen maksamista varten tarvittavat merkinnät.

Milloin syyttäjä rangaistusmääräysmenettelyssä katsoo, ettei syytetylle jo tiedoksiannetussa rangaistusvaatimuksessa tarkoitettua asiaa ole syytä saattaa rangaistusmääräyksin ratkaistavaksi, syyttäjän on ilmoitettava siitä oikeusrekisterikeskukselle sakosta tai saamisesta ehkä maksetun määrän palauttamiseksi asianomaiselle. Ilmoituksessa on mainittava rangaistusvaatimuksen perintätunnus, syytetyn nimi ja osoite sekä vaaditun sakon tai saamisen määrä. (24.1.1997/70)

Rikesakkomääräykseen liitettävään tilillepanokorttiin on tehtävä rikesakon maksamista varten tarvittavat merkinnät. (9.12.1983/910)

Ennen 7 a §:ssä tarkoitetun saamisen maksuunpanopäätöksen lähettämistä oikeusrekisterikeskukselle valtiokonttorin on lähetettävä maksuvelvolliselle ilmoitus saamisen määrästä ja varattava hänelle tilaisuus maksaa saaminen ilmoitukseen liitetyllä tilillepanokortilla. (24.1.1997/70)

10 §

1 momentti on kumottu A:lla 24.1.1997/70.

Oikeusrekisterikeskuksen on ennen täytäntöönpanoon ryhtymistä tarkastettava, onko sen täytäntöönpantavana oleva sakko tai saaminen maksettu ennakolta. Jos sakko tai saaminen on kokonaan tai osittain maksamatta, oikeusrekisterikeskus voi kehottaa tuomittua suorittamaan maksamatta olevan markkamäärän oikeusrekisterikeskuksen postisiirtotilille maksukehotuksessa määrättävänä kahden viikon pituisena maksuaikana. Jos kehotus ei johda tulokseen, oikeusrekisterikeskuksen on lähetettävä täytäntöönpanokirja täytäntöönpanoa varten sen paikkakunnan ulosottomiehelle, missä tuomittu asuu tai oleskelee. Oikeusrekisterikeskus voi hakea täytäntöönpanoa ulosottomieheltä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. (11.12.1997/1166)

Täytäntöönpanokirjaan tai sen lyhennysotteeseen merkittyä tuomitun allekirjoittamaa ja todistajan oikeaksi todistamaa ilmoitusta, että tuomittu on sakon osalta tyytynyt päätökseen, voidaan pitää riittävänä selvityksenä siitä, että päätös on saanut tuomittuun nähden lainvoiman. (18.6.1981/444)

11 §

Tässä asetuksessa tarkoitetut täytäntöönpanoasiat on toimeenpantava joutuisasti. Ulosmittaus on toimitettava ja ulosmitattu omaisuus myytävä niin hyvissä ajoin, että sakon maksamiseksi kertyvät varat voidaan tilittää täytäntöönpanoa pyytäneelle viranomaiselle kuuden kuukauden ja saamisen maksamiseksi kertyneet varat yhden vuoden kuluessa siitä, kun ulosottohakemus tai toisen ulosottomiehen kirje asian siirtämisestä on saapunut ulosottomiehelle. Jos täytäntöönpano on kielletty tai tuomittu näyttää saaneensa maksuaikaa taikka jos on mennyt muu laillinen este, on lopullinen tilitys tehtävä kuuden kuukauden kuluessa kiellon tai maksuajan päättymisestä taikka esteen lakkaamisesta. Ulosottomies saa asettaa ulosottoapulaiselle määräajan täytäntöönpanotehtävän suorittamista varten. (18.6.1981/444)

Sakkoa tai saamista koskevan täytäntöönpanohakemuksen saavuttua ulosottomiehelle on tuomittua täytäntöönpanokirjaan merkityllä tai muulla tiedossa olevalla osoitteella postitse tai suullisesti kehotettava täyttämään maksuvelvollisuutensa. Maksukehotuksen yhteydessä on tuomitulle annettava tilillepanokortti, johon on tehtävä sakon tai saamisen maksamista varten tarvittavat merkinnät. Maksukehotuksesta on tehtävä merkintä myös täytäntöönpanokirjaan. (29.4.1988/381)

Maksukehotusta annettaessa on tuomitulle ilmoitettava, että sakko tai saaminen, jollei sitä vapaaehtoisesti suoriteta, voidaan periä häneltä ulosottotoimin ja että, jollei sakkoa ulosottotoimintaan saada perityksi, sakotettu tullaan haastamaan sakon muuntorangaistuksen määräämistä koskevaan oikeudenkäyntiin. Tuomitulle on ilmoitettava myös mahdollisuudesta saada määrätyin edellytyksin pyynnöstä maksuaikaa sakon tai saamisen suorittamiseksi. (16.12.1977/936)

12 § (16.12.1977/936)

Jos kiinteistön ulosmittaaminen on tarpeen, ulosottoapulaisen on ilmoitettava siitä ulosottomiehelle, joka voi määrätä ulosottoapulaisen toimittamaan ulosmittauksen. Ulosottomiehen on kuitenkin aina itse huolehdittava ulosmittauksesta tehtävien ilmoitusten lähettämisestä.

13 § (24.1.1997/70)

Oikeusrekisterikeskuksella on oltava tarvittava määrä postisiirtotulotilejä sakkojen ja saamisten suorittamista varten.

Sakot ja saamiset on suoritettava postisiirtoliikettä välittävään postitoimipaikkaan, Postipankkiin tai muuhun pankkiin. Ulosottomiehen on myös otettava vastaan suoritus sakosta tai saamisesta, vaikka sitä ei olisi vielä lähetetty ulosottotoimin perittäväksi.

14 § (16.12.1977/936)

Sakkoa tai saamista maksettaessa on esitettävä niitä koskeva viranomaisen antama ilmoitus tai maksukehotus. Jos ilmoitus tai maksukehotus on kadonnut taikka jos maksettavasta rahamäärästä voidaan suorittaa vain osa, on maksu aina suoritettava ulosottomiehelle, jolle on samalla annettava saatavissa olevat tiedot kysymyksessä olevan päätöksen julistaneesta tai antaneesta taikka rangaistusvaatimuksen tehneestä viranomaisesta ja asiaa koskevista päivämääristä ja muista tunnistetiedoista sekä ilmoitettava suoritusvelvollisen osoite. (24.1.1997/70)

Maksua, joka on yhtä päiväsakkoa tai, määrämarkoin tuomitun uhkasakon tai saamisen osalta, kahtakymmentä markkaa pienempi ja jonka suorittamisella sakko tai saaminen ei tule täysin maksetuksi, ei täytäntöönpanoviranomainen ole velvollinen ottamaan vastaan.

15 § (16.12.1977/936)

Tuomitun on maksuaikaa pyytäessään annettava asian ratkaisemista varten tarvittavat tiedot ja selvitykset.

16 §

Ulosottomiehen ja lääninhallituksen on viivytyksettä, sen jälkeen kun tarpeellinen ulosmittaus on toimitettu sekä tuomitun varallisuusasemasta ehkä tarvittava lisäselvitys hankittu, päätettävä maksuajan myöntämisestä.

Maksuajan myöntämisestä, muuttamisesta ja peruuttamisesta on heti tehtävä merkintä täytäntöönpanokirjaan ja annettava tuomitulle pyynnöstä todistus.

17 §

Milloin maksuajan myöntämisestä tai muusta laillisesta syystä johtuu, että lopullinen tilitys viipyy yli säädetyn tilitysajan, ulosottomiehen on viivytyksettä ilmoitettava siitä täytäntöönpanoa pyytäneelle viranomaiselle. (18.6.1981/444)

Maksuaikaa koskevasta päätöksestään on lääninhallituksen annettava tieto ulosottomiehelle.

18 §

Kun tuomitun maksamat varat eivät riitä kaikkien häneltä samalla kertaa perittävien sakkojen ja saamisten suorittamiseen, kertyneet varat on käytettävä, jollei toisin ole säädetty, ensi sijassa sakon ja useammasta sakosta tai saamisesta ensi sijassa aikaisemmin tuomitun maksamiseen. (16.12.1977/936)

Jos sakkoa tuomittaessa sakon kokonaisrahamäärä on korotettu päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen (609/1999) 7 §:n mukaisesti, kertyneet varat on käytettävä ensin rikoslain 2 a luvun 3 §:n 1 momentin mukaan vahvistetun päiväsakon kokonaisrahamäärän suorittamiseen. (21.5.1999/611)

19 § (19.12.1986/974)

Jos sakotetun maksamat ja häneltä ulosotetut varat eivät riitä lainvoiman saaneella päätöksellä tuomitun sakon koko määrän suorittamiseen eikä ole todennäköistä, että hänelle 11 §:ssä tarkoitetun tilitysajan tai myönnettävän maksuajan kuluessa ilmaantuisi varoja sakon maksamiseen, täytäntöönpanosta huolehtivan ulosottomiehen tai avustavan ulosottomiehen on haastettava sakotettu muuntorangaistuksen määräämistä koskevaan oikeudenkäyntiin. Jos asiassa käy selville, että sakkoa ei rikoslain 2 a luvun 6 §:n 3 momentin mukaan saa muuntaa vankeudeksi tai jos haastamiselle on muu laissa säädetty este, täytäntöönpanokirja on palautettava täytäntöönpanoa pyytäneelle viranomaiselle. Jos myöhemmin ilmenee syitä, joiden perusteella täytäntöönpanon jatkaminen on aiheellista, viranomaisen on lähetettävä sakko uudelleen täytäntöön pantavaksi. (21.5.1999/611)

Jos ulosottomies saa tietoonsa sellaisia seikkoja, joiden perusteella estetodistuksin palautettuun täytäntöönpanokirjaan perustuva sakko saataisiin perityksi, hänen on pyydettävä täytäntöönpanokirja takaisin itselleen perimiseen ryhtymistä varten.

20 § (20.12.1985/1020)

20 § on kumottu A:lla 20.12.1985/1020.

21 § (16.12.1977/936)

Milloin sakkoa ei saada ulosotetuksi tuomitun omaisuudesta eikä tuomitun olinpaikkaa tiedetä, ulosottomiehen on viivytyksettä palautettava täytäntöönpanokirja täytäntöönpanoa pyytäneelle viranomaiselle etsintäkuuluttamista varten. (18.6.1981/444)

Sakotettua ei ole etsintäkuulutettava ennen kuin päätös, jolla sakko on tuomittu, on saanut lainvoiman.

21 a § (24.1.1997/70)

Kun täytäntöönpanokirja 19 tai 21 §:ssä mainitusta syystä palautetaan oikeusrekisterikeskukselle, täytäntöönpanoon ryhtyneen ulosottomiehen on liitettävä siihen todistus täytäntöönpanoa kohdanneesta esteestä.

21 b § (18.6.1981/444)

Havaittuaan, että hakemus tuomitun asettamisesta konkurssiin tai muu erityistoimenpide saamisen perimiseksi on tarpeen, ulosottomiehen on viivytyksettä ilmoitettava siitä täytäntöönpanoa pyytäneelle viranomaiselle ja toimitettava sille asiassa saadut selvitykset. Milloin tuomitun epäillään tehneen sellaisen oikeustoimen, jota tarkoitetaan ulosottolain 3 luvun 35 §:ssä tai konkurssisäännön 46 §:ssä ja tarvittaessa muulloinkin on täytäntöönpanoa pyytäneelle viranomaiselle samalla toimitettava jäljennökset asiaan liittyvistä asiakirjoista.

22 § (16.12.1977/936)

Etsintäkuulutuksessa on mainittava päätöksen täytäntöönpanoa ja tilittämistä varten tarvittavat tiedot.

Jos sakko saadaan kokonaan perityksi tai jos sakotettu haastetaan sakon muuntorangaistuksen määräämistä koskevaan oikeudenkäyntiin tai jos sakotettu tavataan mutta häntä ei 23 §:n säännöksen huomioon ottaen ole haastettava, etsintäkuulutus on peruutettava. Jos sakko saadaan perityksi osaksi tai jos kuulutukseen sisältyvissä tiedoissa tapahtuu muita muutoksia, kuulutus on oikaistava. (29.4.1988/381)

Sakkojen etsintäkuulutusrekisteriä pitää oikeusrekisterikeskus. Etsintäkuulutuksen peruutukset ja oikaisut on tehtävä viivytyksettä. (24.1.1997/70)

23 § (19.12.1986/974)

Kun ulosottomies tavoittaa sakosta etsintäkuulutetun tai tälle kuuluvaa omaisuutta, hänen on ryhdyttävä perintään. Jos sakkoa ei tällöin saada kokonaan perityksi, hänen on haastettava sakotettu muuntorangaistuksen määräämistä koskevaan oikeudenkäyntiin maksamatta jääneestä sakosta. Jos asiassa käy selville, että sakosta ei lain mukaan saa määrätä muuntorangaistusta, tai jos haastamiselle muutoin on laissa säädetty este, ulosottomiehen on haastamisen sijasta meneteltävä 11 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla. Asiasta on myös ilmoitettava täytäntöönpanoa pyytäneelle viranomaiselle ja liitettävä ilmoitukseen 21 a §:ssä tarkoitettu todistus.

Kun poliisimies tavoittaa sakosta etsintäkuulutetun, hänen on haastettava sakotettu muuntorangaistuksen määräämistä koskevaan oikeudenkäyntiin, jollei tämä välittömästi maksa sakkoa. Jos sakotettu tällöin maksaa osan sakosta, hänet on haastettava suorittamatta jääneestä osasta sakkoa. Jos asiassa käy selville, että sakosta ei lain mukaan saa määrätä muuntorangaistusta, tai jos haastamiselle muutoin on laissa säädetty este, poliisimiehen on haastamisen sijasta otettava maksu sakosta vastaan. Jollei sakotettu tuolloin maksa sakkoa kokonaan, poliisimiehen on annettava sakotetulle tilillepanokortti sakon maksamista varten. Sakotetulta on samalla tiedusteltava sakon perimiseksi tarvittavia seikkoja sekä ilmoitettava näistä etsintäkuulutusta pyytäneelle viranomaiselle.

23 a § (18.6.1981/444)

Kun ulosottomies toteaa tuomitulta puuttuvan varoja saamisen suorittamiseen, hänen on palautettava täytäntöönputettava täytäntöönpanokirja täytäntöönpanoa pyytäneelle viranomaiselle estetodistuksin varustettuna. Kun myöhemmin ilmenee syitä, joiden perusteella täytäntöönpanon jatkaminen on aiheellista, viranomaisen on lähetettävä saamien uudelleen täytäntöönpantavaksi.

Jos ulosottomies saa tietoonsa sellaisia seikkoja, joiden perusteella estetodistuksin palautettuun täytäntöönpanokirjaan perustuva saaminen saataisiin perityksi, hänen on pyydettävä täytäntöönpanokirja takaisin itselleen perimiseen ryhtymistä varten.

23 b § (24.1.1997/70)

Jos saaminen tai siitä maksamatta oleva osa on pienempi kuin 40 markkaa, oikeusrekisterikeskus saa luopua sen täytäntöönpanosta.

Jos saaminen tai siitä maksamatta oleva osa on pienempi kuin 2000 markkaa, oikeusrekisterikeskus saa luopua sen täytäntöönpanosta, milloin saamista koskevan, lainvoiman saaneen päätöksen julistamisesta tai antamispäivästä on kulunut kymmenen vuotta ja on todennäköistä, ettei saamista saada perityksi.

23 c § (24.1.1997/70)

Kun saamisen täytäntöönpanokirja palautetaan oikeusrekisterikeskukselle estetodistuksin ja oikeusrekisterikeskus ei 23 b §:n nojalla luovu saamisen täytäntöönpanosta, saaminen on merkittävä saamisrekisteriin. Oikeusrekisterikeskuksen on merkittävä tiedot kertyneistä suorituksista, saamisen perintäoikeuden lakkaamisesta ja muista rekisteritietojen muutoksista saamisrekisteriin.

23 d § (6.4.1979/398)

Kun ulosottomies tavoittaa saamisrekisteriin merkityn tuomitun tai hänelle kuuluvaa omaisuutta, hänen on ryhdyttävä perintään.

Kun poliisimies tavoittaa saamisrekisteriin merkityn tuomitun, hän voi ottaa vastaan tämän vapaaehtoisen suorituksen.

23 e § (24.1.1997/70)

Jos sakosta ei lain mukaan saa määrätä muuntorangaistusta ja sakotettu on tavattu, mutta sakkoa ei ole saatu häneltä kokonaan perityksi, oikeusrekisterikeskuksen on siirrettävä sakko saamisrekisteriin. Sakon perinnästä ja siitä aiheutuvista toimenpiteistä on tuolloin soveltuvin osin voimassa, mitä edellä saamisrekisterissä olevan saamisen perinnästä säädetään.

Jos syyttäjä jättää vaatimatta muuntorangaistusta rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 6 luvun 10 a §:n nojalla tai jos tuomioistuin jättää muuntorangaistuksen määräämättä rikoslain 2 a luvun 6 tai 7 §:n nojalla, oikeusrekisterikeskuksen on meneteltävä 1 momentissa säädetyllä tavalla. (21.5.1999/611)

23 f § (24.1.1997/70)

Oikeusrekisterikeskus luovuttaa sakkojen etsintäkuulutusrekisterissä sekä sen yhteydessä pidettävässä saamisrekisterissä olevat tiedot poliisille rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain (39/1889) 6 luvun 6 §:n 2 momentissa sekä tämän asetuksen 23 d §:n 2 momentissa tarkoitettujen tehtävien suorittamista varten. Tiedot saadaan luovuttaa massaluovutuksena.

24 § (18.6.1981/444)

Jos sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 24 §:n perusteella palautettava rahamäärä tai maksettava korko on pienempi kuin 20 markkaa, palautusta tai korkoa ei makseta. (23.12.1988/1130)

Havaittuaan, että tuomitulle on hänen suorittamansa määrä maksettava takaisin, ulosottomiehen on ilmoitettava siitä ja tuomitun osoitteesta täytäntöönpanosta huolehtivalle viranomaiselle.

24 a § (18.6.1981/444)

Jos sillä viranomaisella, jonka olisi palautettava varoja sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 24 §:n mukaisesti, on täytäntöönpantavana saman henkilön muu sakko tai saaminen, palautettava rahamäärä ja sille tuleva korko saadaan kuitata tällaisen sakon tai saamisen suoritukseksi. Jos sakko tai saaminen on ulosottomiehellä täytän tarvittaessa peruun tarvittaessa peruutettava ja täytäntöönpanokirja pyydettävä takaisin kuittauksen toimittamista varten. Toimitetusta kuittauksesta on viivytyksetta ilmoitettava tuomitulle.

25 §

Menetetyksi tuomitun tietyn esineen tai muun omaisuuden ottamisesta valtion haltuun antaa määräyksen sisäasiainministeriö. Kuitenkin sisäasiainministeriö voi oikeuttaa lääninhallituksen tai poliisipiirin päällikön taikka, milloin on kysymys tullirikosasiassa menetetyksi tuomitusta omaisuudesta, tullihallituksen määräämään omaisuuden ottamisesta valtion haltuun.

Jos se viranomainen jonka tehtävanä on määrätä omaisuuden ottamisesta valtion haltuun, katsoo, että sellaisen määräyksen antamiseen saattaa olla aihetta, on mainitun viranomaisen kiellettävä omaisuuden myyminen, kunnes kysymys määräyksen antamisesta on ratkaistu.

Tässä pykälässä mainittu määräys ja kielto on toimitettava asianomaiselle täytäntöönpanoviranomaiselle, ja on määräyksessä myös ilmoitettava viranomainen, jolle omaisuus on luovutettava, ja omaisuuden arvo.

26 §

Ennen kuin määräys menetetyksi tuomitun omaisuuden ottamisesta valtion haltuun annetaan taikka omaisuus myydään tai siihen nähden ryhdytään muuhun toimenpiteeseen, on, mikäli päätös ei ole saanut lainvoimaa tai mikäli kysymys on kolmannen henkilön oikeudesta eikä kummassakaan tapauksessa ole asianomaisen viranomaisen ja omaisuuden omistajan tai kolmannen henkilön kesken sovittu omaisuuden arvosta, omaisuus arvioitava. Arvioimisen toimittaa tuomarin vastuulla kaksi sen viranomaisen, jonka tehtävänä on määrätä omaisuuden ottamisesta valtion haltuun, sitä varten asettamaa asiantuntevaa ja esteetöntä henkilöä sisäasiainministeriön antamien ohjeiden mukaisesti. Arvioimistoimituksessa on jonkun sen paikkakunnan, missä omaisuutta säilytetään, poliisimiehen oltava saapuvilla.

Arvioimistoimituksen ajasta ja paikasta on omistajalle ja sille henkilölle, jolla on omaisuuteen kohdistuvia oikeuksia, annettava, mikäli heidät voidaan hankaluudetta tavata, hyvissä ajoin tieto.

Toimituksesta on arviomiesten laadittava ja allekirjoitettava pöytäkirja, jossa on mainittava arvioinnin perusteet ja arviohinta sekä onko tieto toimituksen ajasta ja paikasta annettu 2 momentissa tarkoitetuille henkilöille ja ovatko he olleet toimituksessa saapuvilla. Sitten kun saapuvilla ollut poliisimies on merkinnyt pöytäkirjaan todistuksen siitä, että arvioiminen on asianmukaisesti toimitettu, pöytäkirja on lähetettävä sille viranomaiselle, joka on asettanut arviomiehet.

Arvioimisesta johtuneet kustannukset maksetaan valtion varoista.

27 §

Mikäli tuomioistuin sittemmin on lainvoiman saaneella päätöksellä hylännyt tietyn esineen tai muun omaisuuden menetetyksi tuomitsemista koskevan vaatimuksen, on omaisuus hakemuksesta palautettava omistajalle tai sille, jolla on omaisuuteen kohdistuvia oikeuksia. jollei omaisuuden palauttaminen asianomaiselle ole sen johdosta, että omaisuus on jo myyty, tai muusta syystä enää mahdollista, on hänellä oikeus saada siitä korvaus. Asianomaiselle on niin ikään suoritettava korvaus muustakin vahingosta, mikä hänelle on omaisuutta koskevasta toimenpiteestä aiheutunut.

Lääninhallituksen, jonka on ollut huolehdittava päätöksen täytäntöönpanosta, on hakemuksesta, pitäen perusteena 26 §:n mukaista arviota, vahvistettava 1 momentissa tarkoitetun korvauksen määrä ja suoritettava se asianomaiselle. Sillä, joka ei tyydy lääninhallituksen päätökseen, on oikeus ajaa korvausta koskevaa kannetta valtiota vastaan haasteen nojalla siinä tuomioistuimessa, jonka tuomiopiirissä kysymyksessä oleva rikos on tehty tai väitetty tehdyksi. Haastetta on kuitenkin, puhevallan menettämisen uhalla, pyydettävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun lääninhallituksen vahvistama korvaus on suoritettu asianomaiselle.

27 a § (20.12.1985/1020)

Menetetyksi tuomitut ampuma-aseet ja ampumatarvikkeet on päätöksen saatua lainvoiman toimitettava poliisiasevarikolle. Vähäinen määrä ampumatarvikkeita saadaan kuitenkin todisteellisesti hävittää turvallisella tavalla tai ottaa poliisipiirin päällikön päätöksellä valtion haltuun.

28 §

Raharikoksen johdosta menetetyksi tuomittu tietty esine tai muu omaisuus on päätöksen saatua lainvoiman toimitettava keskusrikospoliisille.

Keskusrikospoliisin on viivytyksettä tehtävä 1 momentissa tarkoitettu omaisuus käyttöön kelpaamattomaksi sekä esitettävä sisäasiainministeriön vahvistettavaksi ehdotuksensa siitä, miten omaisuuteen nähden on väärän rahan valmistamisen vastustamiseksi Genvessä 20 päivänä huhtikuuta 1929 tehdyn yleissopimuksen (sopimussarja n:o 47/36) määräysten johdosta meneteltävä, ja pantava sisäasiainministeriön asiassa antama päätös täytäntöön.

3 luku

Muuntorangaistuksen määräämiseen ja täytäntöönpanoon liittyvät toimenpiteet

29 § (16.12.1977/936)

Kun sakotettu haastetaan sakon muuntorangaistuksen määräämistä koskevaan oikeudenkäyntiin, sakotetulle on annettava todistus haastamisesta. Haastetodistus laaditaan vahvistetun kaavan mukaiselle lomakkeelle, ja siihen merkitään myös lomakkeessa edellytetyt tiedot sakotetusta ja maksamatta jääneestä sakosta. Kappale todistusta on lähetettävä tuomioistuimelle, syyttäjälle, ulosottomiehelle ja oikeusrekisterikeskukselle. Ulosottomiehen on liitettävä syyttäjälle lähetettävään kappaleeseen sakon täytäntöönpanokirja estetodistuksin. Haastetodistuksen kappale, jonka ulosottomies lähettää oikeusrekisterikeskukselle, on ulosottomiehen lopputilitys asiassa. (21.5.1999/611)

Sakotetulle on haastettaessa annettava tilillepanokortti, jolla sakko tai sakot, joista hänet on haastettu, voidaan maksaa haastamispaikkakunnan ulosottomiehen postisiirtotilille. Hänelle on myös annettava ohjeet sakon maksamista varten. Liikkuvaan poliisiin kuuluvan poliisimiehen haastaessa sakosta etsintäkuulutetun, haastettavalle voidaan edellä tarkoitetun tilillepanokortin sijasta antaa tilillepanokortti, jolla sakko tai sakot voidaan maksaa oikeusrekisterikeskuksen postisiirtotilille. (24.1.1997/70)

Jos sakko maksetaan kokonaan tai osaksi sen jälkeen, kun haastetodistus on lähetetty syyttäjälle, mutta ennen kuin alioikeus on ratkaissut asian, maksun vastaanottajan on ilmoitettava suorituksesta viipymättä syyttäjälle.

30 § (16.12.1977/936)

Syyttäjän on, milloin siihen on aihetta, ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin sellaisten seikkojen selvittämiseksi, joilla on merkitystä sakon muuntorangaistuksen määräämistä koskevaa asiaa ratkaistaessa.

Jos muunnettava sakko on määrätty vuonna 1984, 1985 tai 1986 tehdystä rikoksesta, syyttäjän on hankittava ennen oikeudenkäyntiä oikeusrekisterikeskuksen rikosrekisteristä selvitys sakotetun mahdollisesti suorittamista muuntorangaistuksista. Jos tällöin ilmenee, että haasteessa mainituista sakoista ei lain mukaan saa määrätä muuntorangaistusta, syyttäjän on viivytyksettä huolehdittava tiedoksi annetun haasteen peruuttamisesta. Syyttäjän on ilmoitettava asiasta sille viranomaiselle, joka on lähettänyt sakon täytäntöönpantavaksi tai antanut sitä koskevan etsintäkuulutuksen, sekä liitettävä ilmoitukseen sakon täytäntöönpanokirja. Asiasta on ilmoitettava myös haastamispaikkakunnan ulosottomiehelle. (24.1.1997/70)

Jos syyttäjä jättää vaatimatta muuntorangaistusta rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 6 luvun 10 a §:n nojalla, syyttäjän on huolehdittava haasteen peruuttamisesta sekä ilmoitettava päätöksestään syytetylle, oikeusrekisterikeskukselle ja haastamispaikkakunnan ulosottomiehelle sekä palautettava sakon täytäntöönpanokirja oikeusrekisterikeskukselle. (21.5.1999/611)

31–32 §

31–32 § on kumottu A:lla 16.12.1977/936.

33 § (24.1.1997/70)

Oikeusrekisterikeskuksen on, saatuaan tiedon etsintäkuulutetun haastamisesta, viipymättä lähetettävä sakon täytäntöönpanokirja sen paikkakunnan syyttäjälle, jonka alioikeuteen sakotettu on haastettu vastaamaan.

34–36 §

34–36 § on kumottu A:lla 16.12.1977/936.

37 § (16.12.1977/936)

Alioikeuden on ratkaistuaan muuntorangaistuksen määräämistä koskevan asian lähetettävä vahvistetun kaavan mukaiselle lomakkeelle laadittu ilmoitus ratkaisusta kahtena kappaleena 4 §:n 2 momentissa säädetyn ajan kuluessa oikeusrekisterikeskukselle. Ilmoitukseen on liitettävä sakon täytäntöönpanokirja. Ilmoitus voidaan lähettää myös muunlaisena ilmoituksena sen mukaan kuin asianomainen ministeriö määrää. (24.1.1997/70)

Jos alioikeus muuntorangaistuksen määräämistä koskevassa asiassa katsoo, ettei asiaa voida ratkaista tai ettei sakosta rikoslain 2 ja 7 luvun muuttamisesta annetun lain (650/86) voimaantulosäännöksen mukaan ole määrättävä muuntorangaistusta, alioikeuden on palautettava asiakirjat viralliselle syyttäjälle ja liitettävä mukaan ilmoitus päätöksestään. (19.12.1986/974)

Jos käräjäoikeus lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain (619/96) 26 §:n nojalla hylkää syyttäjän muuntorangaistuksen määräämistä koskevan vaatimuksen tai jos syyttäjä mainitun pykälän nojalla luopuu vaatimasta muuntorangaistuksen määrämistä ja asian käsittely tämän vuoksi raukeaa, käräjäoikeuden on lähetettävä jäljennös päätöksestään ja uhkasakon täytäntöönpanokirja oikeusrekisterikeskukselle. Oikeusrekisterikeskuksen on ilmoitettava uhkasakko saamisrekisteriin ja uhkasakon perinnässä noudatetaan soveltuvin osin mitä saamisrekisterissä olevan saamisen perinnästä säädetään. (18.10.1996/731)

38 § (24.1.1997/70)

Ylemmän tuomioistuimen on lähetettävä jäljennös 37 §:ssä tarkoitetussa asiassa antamastaan päätöksestä oikeusrekisterikeskukselle 5 §:ssä säädetyssä ajassa.

39 § (11.12.1997/1166)

Muuntorangaistuksen täytäntöönpanokirjana on tuloste sakkorekisteristä, tuomioistuimen ilmoitus asian ratkaisusta, jäljennös tai lyhennysjäljennös tuomioistuimen päätöksestä taikka täytäntöönpanossa tarvittavat tiedot sisältävä tuloste ulosoton automaattiseen tietojenkäsittelyjärjestelmään tallennetuista, täytäntöönpanohakemusta koskevista tiedoista.

40 § (16.12.1977/936)

40 § on kumottu A:lla 16.12.1977/936.

41 § (11.12.1997/1166)

Kun päätös, jolla muuntorangaistus on määrätty, on saanut lainvoiman, oikeusrekisterikeskuksen on lähetettävä muuntorangaistuksen täytäntöönpanokirja täytäntöönpanoa varten sen paikkakunnan ulosottomiehelle, missä tuomittu asuu tai oleskelee. Oikeusrekisterikeskus voi hakea täytäntöönpanoa ulosottomieheltä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Muuntorangaistuksen määräämisestä on myös ilmoitettava sille viranomaiselle, joka on lähettänyt vankeudeksi muunnetun sakon täytäntöönpantavaksi.

42 § (24.1.1997/70)

Ulosottomiehen on pidettävä huolta siitä, että muuntorangaistusta lainvoiman saaneella päätöksellä suorittamaan määrätty henkilö viipymättä toimitetaan asianomaiseen rangaistuslaitokseen, sekä lähetettävä täytäntöönpanoasiakirjat vankilan johtajalle. Jos muuntorangaistus on määrätty vuonna 1984, 1985 tai 1986 tehdystä rikoksesta määrätyn sakon sijasta, vankilan johtajalle on myös lähetettävä oikeusrekisterikeskuksesta hankittu selvitys tuomitun mahdollisesti suorittamista muuntorangaistuksista. Jos asiassa käy selville, että muuntorangaistusta ei rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 ja 6 luvun muuttamisesta annetun lain (651/86) voimaantulosäännös huomioon ottaen voida osaksikaan panna täytäntöön, täytäntöönpanosta on luovuttava ja asiakirjat palautettava oikeusrekisterikeskukselle.

Asiakirjojen palauttamisesta oikeusrekisterikeskukselle etsintäkuuluttamista varten sekä etsintäkuulutuksesta ja sen peruuttamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä 21, 21 a, 22 ja 23 §:ssä säädetään. Etsintäkuulutuksessa on mainittava myös muunnetuista sakoista suorittamatta oleva rahamäärä. Muuntorangaistuksen etsintäkuulutus on peruutettava myös silloin, kun sakon muuntorangaistusta ei lain mukaan saa panna täytäntöön.

Tuomitulta on ennen rangaistuslaitokseen toimittamista tiedusteltava, onko hän velkajärjestelyssä ja onko hän viimeisten kolmen kuukauden aikana ollut hoidettavana rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 1 e §:ssä tarkoitetussa laitoksessa. Myönteisessä tapauksessa hänelle on viimeksi ilmoitettava mahdollisuudesta täytäntöönpanon lykkäämiseen. Jos ulosottomies katsoo, että täytäntöönpanoon on ryhdyttävä, on ulosottomiehen tehtävä tästä ja sen syistä merkintä täytäntöönpanokirjaan. Jos etsintäkuulutuksen perusteella tavattu ilmoittaa pyytävänsä lykkäystä, poliisimiehen on otettava asiasta viipymättä yhteys ulosottomieheen. Jos ulosottomies myöntää lykkäyksen, tuomittu on heti päästettävä vapaaksi, ja lykkäyksestä ja sen päättymisen ajankohdasta on ilmoitettava oikeusrekisterikeskukselle. Oikeusrekisterikeskuksen on tehtävä lykkäyksestä merkintä täytäntöönpanokirjaan ja sakkorekisteriin sekä ilmoitettava siitä etsintäkuulutusrekisteriin.

42 a § (16.12.1977/936)

Kun syyttäjä taikka sakon tai muuntorangaistuksen täytäntöönpanosta huolehtiva viranomainen havaitsee, että muuntorangaistuksen määräämistä koskevaa päätöstä olisi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 6 luvun 13 §:n tai rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 ja 6 luvun muuttamisesta annetun lain (651/86) voimaantulosäännöksen nojalla oikaistava, hänen on ilmoitettava siitä asianomaiselle tuomioistuimelle. Ilmoitukseen on liitettävä selvitys suoritetusta maksusta tai muu oikaisua varten tarvittava selvitys ja, jos se on mahdollista, muuntorangaistuksen täytäntöönpanokirja. (19.12.1986/974)

Oikaisun tehneen tuomioistuimen tai tuomarin on tehtävä oikaisusta merkintä myös 37 §:ssä tarkoitettuihin ilmoituksiin. Jos oikaisu tehdään vasta ilmoitusten lähettämisen jälkeen, oikaisusta on tehtävä merkintä tuomioistuimelle palautettuun muuntorangaistuksen täytäntöönpanokirjaan tai, jollei se ole saatavilla, oikaisusta on muutoin viipymättä ilmoitettava oikeusrekisterikeskukselle. (24.1.1997/70)

43 § (19.12.1986/974)

Jos sakotettu muuntorangaistuksen määräämisen jälkeen, mutta kuitenkin sinä aikana, jona hänellä on oikeus muunnettujen sakkojen maksamiseen, maksaa sakon tai sakkojen, siltä osin kuin niitä ei ole aikaisemmin maksettu rahana tai suoritettu muuntorangaistuksena, rahamäärän kokonaan, maksun vastaanottajan on ilmoitettava maksusta viipymättä oikeusrekisterikeskukselle tai ulosottomiehelle. (24.1.1997/70)

Sen jälkeen kun muuntorangaistukseen tuomitulla ei enää ole oikeutta maksaa muunnettuja sakkoja, ei suoritusta sakosta ole otettava vastaan. Rahamäärä, jota ei olisi saanut maksaa, on palautettava maksajalle viipymättä.

44 §

Muuntorangaistusta kärsimään määrätyn henkilön vastaanottamisesta rangaistuslaitokseen vankilan johtajan on viipymättä ilmoitettava oikeusrekisterikeskukselle. (24.1.1997/70)

Kun tuomittu on suorittanut muuntorangaistuksen tai maksanut sakosta tai sakoista maksamatta olevan rahamäärän kokonaan taikka suorittanut muuntorangaistusta, jota enemmälti suorittamasta sakotettu on sakkonsa maksamalla vapautunut, vankilanjohtajan on annettava hänelle siitä todistus, johon on merkittävä myös muuntorangaistuksen suorittamisen aika ja, jos tuomittu on ollut muuntorangaistuksesta etsintäkuulutettuna, myös kuulutuksen numero. (19.12.1986/974)

4 luku

Täytäntöönpanoasiain kirjanpito ja tilittäminen

45 § (21.5.1999/611)

Ulosottomiehen on pidettävä tässä asetuksessa tarkoitetuista täytäntöönpanoasioista sakkoasiain päiväkirjaa. Päiväkirjassa on mainittava asianumero, saapumispäivä, lähettäjä, tuomitun nimi ja täytäntöönpanon laatu, perittävän sakon tai saamisen rahamäärä, menetetyksi tuomittu tietty esine tai muu omaisuus sekä täytäntöön pantavasta muuntorangaistuksesta sen aika ja muunnettujen sakkojen kokonaismäärä. Päiväkirjaan on myös merkittävä ulosottomiehen täytäntöönpanotoimet ja niiden aika sekä päivä, jona täytäntöönpano on annettu nimetyn avustavan ulosottomiehen tehtäväksi, avustavan ulosottomiehen täytäntöönpanotoimet, maksukehotuksen lähettäminen, kertyneet ja tilitetyt rahamäärät sekä päivä, jona lopputilitys on tehty.

Jos täytäntöönpanoa kohtaa este taikka jos täytäntöönpano viipyy muutoksenhaun, täytäntöönpanon keskeytyksen, palkan ulosmittauksen tai muun sellaisen seikan vuoksi, jota ei ole voitu välttää, päiväkirjaan on merkittävä este tai lopputilityksen viipymisen syy.

46 § (21.5.1999/611)

Sakkoasiain päiväkirjaa pidetään ulosoton automaattista tietojenkäsittelyjärjestelmää hyväksi käyttäen. Toimeksi saamistaan täytäntöönpanotehtävistä avustavalle ulosottomiehelle on annettava kirjanpitoa varten täytäntöönpanossa tarvittavat tiedot sisältävä tuloste ulosoton automaattisesta tietojenkäsittelyjärjestelmästä.

Niissä asioissa, joita ei ole kirjattu ulosoton automaattiseen tietojenkäsittelyjärjestelmään, sakkoasiain päiväkirjaa pidetään päiväkirjakortistona ja avustavan ulosottomiehen tilikirjakortistona. Päiväkirjakortin ja tilikirjakortin kaavan vahvistaa oikeusministeriö.

46 a–47 §

46 a–47 § on kumottu A:lla 8.2.1985/164.

48 § (6.4.1979/398)

Jokaisesta rahasuorituksesta, jonka ulosottoviranomainen ottaa vastaan, on maksajalle annettava sellainen kuitti, josta säädetään valtion perimiskuitista annetussa asetuksessa (468/78). Jos perittävästä sakosta tai saamisesta maksetaan vain osa, siitä ja sakon osalta sen jäljellä olevasta määrästä on tehtävä merkintä perimiskuittiin.

49 §

Kertyneestä rahamäärästä ja perimispäivästä on tehtävä merkintä myös täytäntöönpanokirjaan.

50 § (18.6.1981/444)

Ulosottoapulaisen on viivytyksettä ja viimeistään perimistä seuraavana valtion virastojen aukiolopäivänä talletettava hänelle kertyneet varat ulosottomiehen virkavarain postisiirtotilille tai toimitettava ne ulosottomiehelle sekä ulosottomiehen määrääminä aikoina, kuitenkin vähintään kerran viikossa, tilitettävä varat ja annettava selvitys täytäntöönpanoa mahdollisesti kohdanneista esteistä.

51 § (18.6.1981/444)

Ulosottomiehen on viivytyksettä talletettava hänelle kertyneet varat virkavarain postisiirtotililleen ja sen jälkeen toimitettava yytäneelle viranomaiselle, jolle on myös lähetettävä niitä koskeva tilitys. Tilityksessä on myös mainittava, onko sakko tai saaminen pantu täytäntöön kokonaan vai osaksi, sekä milloin varat on peritty tuomitulta.

Kun sakon rahamäärä on saatu kokonaan perityksi taikka saamista, menetetyksi tuomittua tiettyä esinettä tai muuta omaisuutta koskeva täytäntöönpano on saatettu loppuun, on täytäntöönpanokirja tilityksen mukana palautettava täytäntöönpanoa pyytäneelle viranomaiselle.

52 §

Jos tuomittu suorittaa maksun sakosta tai saamisesta sen jälkeen, kun täytäntöönpanotehtävä on päättynyt, asian kirjoihin merkitsemisestä ja varojen tilittämisestä on soveltuvin kohdin voimassa, mitä edellä tässä luvussa on säädetty.

Rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 6 luvun 12 §:ssä ja 2 luvun 1 d §:n 6 momentissa tarkoitetun vankeudeksi muunnetun yhden tai useamman sakon kokonaan suoritettu rahamäärä on tilitettävä oikeusrekisterikeskukselle. (24.1.1997/70)

52 a § (6.4.1979/398)

Kun poliisimies on ottanut vastaan sakosta tai sakon muuntorangaistuksesta etsintäkuulutetulta taikka saamisrekisteriin merkityltä tuomitulta suorituksen, hänen on asianomaisen poliisipäällikön määräämänä aikana tilitettävä kertyneet varat poliisilaitoksen tilintekijälle. Tämän on tilitettävä varat oikeusrekisterikeskukselle. Tilityksestä on soveltuvin osin voimassa, mitä ulosottomiehen tilityksestä edellä säädetään. Liikkuvaan poliisiin kuuluva poliisimies saa tilittää varat myös paikallispoliisin tilintekijälle. (24.1.1997/70)

Suorituksesta annettavasta kuitista on voimassa, mitä 48 §:ssä on säädetty.

53 § (24.1.1997/70)

Vankilan johtajan on viivytyksettä tilitettävä asianomaiselle ulosottomiehelle ne varat, jotka ovat kertyneet, kun sakotettu rangaistuslaitoksessa ollessaan on maksanut sakon, josta muuntorangaistusta ei ole vielä määrätty. Milloin muuntorangaistukseen tuomittu on rangaistuslaitoksessa maksanut kokonaan sakon, jonka sijasta muuntorangaistus on määrätty, tilitettävät rahat on lähetettävä oikeusrekisterikeskukselle.

54 § (19.12.1986/974)

Jos henkilö, joka on tuomittu sakkoon tai muuntorangaistukseen, on rikoslain 7 luvun ennen 1 päivää tammikuuta 1987 voimassa olleen 8 a §:n nojalla tai muusta syystä vapautunut maksamasta sakkoa tai suorittamasta sitä muuntorangaistuksena, täytäntöönpanon raukeamisesta on tehtävä merkintä täytäntöönpanokirjaan ja asiasta lähetettävä lopullinen tilitys täytäntöönpanoa pyytäneelle viranomaiselle. Jos sakosta ei lain mukaan saa määrätä muuntorangaistusta tai tuomittua muuntorangaistusta saa panna täytäntöön, on siitäkin tehtävä merkintä täytäntöönpanokirjaan.

55 § (20.3.1992/250)

55 § on kumottu A:lla 20.3.1992/250.

56 § (18.6.1981/444)

56 § on kumottu A:lla 18.6.1981/444.

57 § (24.1.1997/70)

57 § on kumottu A:lla 24.1.1997/70.

57 a § (21.5.1999/611)

Oikeusrekisterikeskuksen on merkittävä täytäntöönpantavinaan olevista sakoista, menettämisseuraamuksista ja saamisista sakkorekisteriin tarpeelliset tiedot ulosottomiehestä, etsintäkuuluttamisesta ja sen muutoksista, muuntorangaistuksen määräämisestä tai siitä, ettei sakosta saa määrätä muuntorangaistusta, menetetyksi tuomitun esineen tai muun valtion haltuun tuomitun omaisuuden luovuttamisesta viranomaiselle sekä muista kutakin asiaa koskevista toimenpiteistä. Sakkorekisteriin on merkittävä myös sakosta ja saamisesta suoritetut maksut, ulosottomiehen tilittämät rahamäärät, menetetyksi tuomitun omaisuuden myynnistä kertyneet rahamäärät, muunnettujen tai niiden sakkojen rahamäärät, joista on rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 6 luvun 10 a §:n nojalla jätetty vaatimatta muuntorangaistusta tai joista muuntorangaistus on rikoslain 2 a luvun 6 tai 7 §:n nojalla jätetty määräämättä, sekä perittävänä olevasta sakosta tai saamisesta laillisesti poistetut tai lyhennetyt rahamäärät.

58–62 §

58–62 § on kumottu A:lla 24.1.1997/70.

63 § (18.6.1981/444)

Kertyneitä varoja tilitettäessä on lisäksi noudatettava, mitä valtion tilinpidosta muutoin on säädetty.

64 § (24.1.1997/70)

Oikeusrekisterikeskuksen on merkittävä sakkorekisteriin muuntopäätöksestä sen saapumispäivä, asiassa suoritetut toimenpiteet ja niiden suorittamisen aika, ulosottomiehen oikeusrekisterikeskukselle ilmoittamat toimenpiteet, täytäntöönpanoa kohdannut este sekä tieto siitä, milloin muuntorangaistukseen tuomittu on otettu vastaan rangaistuslaitokseen taikka milloin hän maksamalla sakosta tai sakoista suorittamatta jääneen rahamäärän kokonaan on vapautunut muuntorangaistusta suorittamasta, samoin kuin maksettu rahamäärä.

5 luku

Erinäiset säännökset

65 §

Jos valtion viranomainen, Suomen Pankki, Postipankki tai kansaneläkelaitos ottaa huolehtiakseen rikosasiassa valtiolle tai mainitulle valtion laitokselle tuomitun vahingonkorvauksen tai oikeudenkäyntikulujen korvauksen perimisestä, siitä on ilmoitettava sille tuomioistuimelle, joka käsittelee asian ensimmäisenä oikeusasteena, tai sen puheenjohtajalle ennen päätöksen julistamista tai antamista. (16.12.1977/936)

Kun valtion tai 1 momentissa mainitun laitoksen korvausvaatimus on alemmassa tuomioistuimessa hylätty, voidaan ilmoitus vastaavasti tehdä muutoksenhakutuomioistuimelle.

Tuomioistuimen on mainittava tehdystä ilmoituksesta ratkaisussaan. (20.3.1992/250)

66 § (20.3.1992/250)

Milloin 65 §:ssä mainittu ilmoitus on tehty, ilmoituksen tehneen valtion viranomaisen tai laitoksen on pyydettävä saamisen täytäntöönpanoa asianomaiselta ulosottomieheltä. Saaminen peritään päätöksen lyhennysjäljennöksen nojalla. Täytäntöönpanon tapahduttua on ulosottomiehen tilitettävä kertyneet varat täytäntöönpanoa pyytäneelle viranomaiselle tai laitokselle.

Jollei saamista saada ulosotetuksi tuomitun omaisuudesta, täytäntöönpanoa pyytänyt viranomainen tai laitos voi ilmoittaa siitä oikeusrekisterikeskukselle saamisen merkitsemiseksi saamisrekisteriin. Saamisrekisteriin on merkittävä se viranomainen tai laitos, jolle täytäntöönpanossa kertyneet varat on tilitettävä, ja tämän viranomaisen postisiirtotilin numero. (24.1.1997/70)

67 § (24.1.1997/70)

Oikeusrekisterikeskuksen on havaitessaan, että tuomioistuimen tai muun viranomaisen pitämästä sakkoluettelosta tai muusta täytäntöönpanokirjasta taikka oikeusrekisterikeskukselle lähetettävästä ilmoituksesta tai muusta asiakirjasta puuttuu jotakin, mikä siihen olisi ollut merkittävä, tai että siinä oleva merkintä on virheellinen tai epäselvä taikka että asiakirjaa ei ole oikeusrekisterikeskukselle lähetetty säädetyssä ajassa, pyydettävä selvitystä sakkoluetteloa pitävältä tai päätöksen antaneelta viranomaiselta.

Milloin ulosottomies havaitsee, että täytäntöönpanokirjassa on edellä tarkoitettu virhe tai puutteellisuus, hänen on viivytyksettä ilmoitettava siitä oikeusrekisterikeskukselle.

67 a § (21.11.1997/1021)

Oikeusrekisterikeskuksen on oikeuskanslerin antamien ohjeiden mukaisesti lähetettävä oikeuskanslerille kuukausittain rangaistusten tuomitsemisen ja täytäntöönpanon valvontaa varten tarvittavat päätösilmoitusten jäljennökset. Rangaistusmääräyksellä tuomituista sakoista lähetetään tiedot valtakunnansyyttäjän antamien ohjeiden mukaisesti valtakunnansyyttäjänvirastolle.

68 § (8.2.1985/164)

68 § on kumottu A:lla 8.2.1985/164.

69 §

Lääninhallituksen on valvottava, että täytäntöönpanoviranomaiset noudattavat, mitä näiden tehtäväksi täytäntöönpanossa on säädetty, ja laiminlyönnin tapahduttua ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin.

Lääninhallituksen on määrättävä joku virkamiehensä erityisesti valvomaan sellaisten sakkojen ja saamisten täytäntöönpanoa, joita ei ole säädetyn täytäntöönpanoajan kuluessa saatu perityiksi, ja esittämään toimenpiteitä täytäntöönpanon jatkamiseksi.

70 § (11.12.1997/1166)

Ulosottomies voi pyytää oikeusrekisterikeskukselta varoja pakkohuutokaupassa tarvittavien asiakirjojen hankkimista ja pakkohuutokaupan kuuluttamista varten.

71 § (8.2.1985/164)

Ulosottomiehen tulee säilyttää arkistossaan sakkoasiain päiväkirjakortit ja niiden diaariolehdet.

Asiakirjojen siirtämisestä muualle ja hävittämisestä on säädetty erikseen.

71 a § (11.12.1997/1166)

Oikeusministeriö voi myöntää valtion viranomaiselle, Suomen Pankille ja Kansaneläkelaitokselle niiden huolehtiessa 65 §:n mukaisesti perinnästä luvan hakea täytäntöönpanoa automaattisen tietojenkäsittelyn avulla.

Milloin oikeusrekisterikeskus tai 65 §:n mukaisesti perinnästä huolehtiva hakee täytäntöönpanoa automaattisen tietojenkäsittelyn avulla:

1) täytäntöönpanohakemus saadaan toimittaa ulosottomiehelle automaattisen tietojenkäsittelyn avulla;

2) ulosottomies saa tulostaa hakemuksen perusteella 8 c §:n 1 momentin 2 kohdassa ja 39 §:ssä mainitun täytäntöönpanokirjan ulosoton automaattisesta tietojenkäsittelyjärjestelmästä;

3) ulosottomies saa lähettää 51 §:ssä tarkoitetun tilityksen täytäntöönpanon hakijalle automaattisen tietojenkäsittelyn avulla täytäntöönpanokirjaa palauttamatta;

4) ulosottomies saa ilmoittaa täytäntöönpanon hakijalle täytäntöönpanoa kohdanneesta esteestä 19 §:n 1 momentissa, 21 §:n 1 momentissa, 21 a §:ssä, 23 a §:n 1 momentissa ja 42 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa automaattisen tietojenkäsittelyn avulla;

5) ulosottomies saa 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa merkitä todistuksen täytäntöönpanoa kohdanneesta esteestä alkuperäisen täytäntöönpanokirjan sijasta 8 c §:n 1 momentin 2 kohdan ja 39 §:n perusteella valmistamaansa täytäntöönpanokirjaan, jota saadaan myös käyttää myöhemmin täytäntöönpanokirjana alkuperäisen täytäntöönpanokirjan sijasta; sekä

6) ulosottomiehen ja avustavan ulosottomiehen kirjanpito saadaan pitää automaattista tietojenkäsittelyä apuna käyttäen ja kirjanpitomerkinnät saadaan asiakirjan sijasta tallentaa tietojärjestelmään.

71 b § (18.6.1981/444)

71 b § on kumottu A:lla 18.6.1981/444.

72 §

Tämän asetuksen soveltamisessa tarvittavien lomakkeiden kaavat vahvistaa oikeusministeriö. Lomakkeet annetaan viranomaisille maksutta.

73 § (16.12.1983/967)

Tullirikosasiassa annetun päätöksen täytäntöönpanosta on voimassa lisäksi, mitä siitä on erikseen säädetty.

Sotilaalle tuomitun tai määrätyn kurinpitosakon täytäntöönpanossa sovelletaan tämän asetuksen 2, 4 ja 5 luvun säännöksiä.

74 §

Oikeusministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1969 ja sillä kumotaan sakkorangaistuksen sekä eräiden muiden rikosoikeudellisten seuraamusten ja valtiolle maksettaviksi tuomittujen korvausten täytäntöönpanosta 9 päivänä elokuuta 1963 annettu asetus (406/63). Sakon muuntorangaistukseen, jota sakotettu on alkanut kärsiä aikaisempien säännösten voimassa ollessa, on sovellettava mainittuja säännöksiä, kuitenkin niin, että muuntorangaistuksen enimmäisaika on yhdeksänkymmentä päivää. Mikäli muunnettavaksi vaaditaan sakkoa, joka on tuomittu ennen 1 päivää kesäkuuta 1969 tehdystä rikoksesta, keskusvankirekisteristä on hankittava selvitys sakotetun rikoksen tekemisen jälkeen mahdollisesti sovittamasta muuntorangaistuksesta.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

12.12.1975/939:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1976.

Alioikeuden on kuitenkin joulukuulta 1975 lähetettävä täytäntöönpanoa varten ote kaikista sakkoluetteloista lääninhallitukselle.

19.3.1976/258:
16.12.1977/936:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1978.

Tämän asetuksen 11 §:n 1 momentin säännöstä lopputilityksen ajankohdasta sovelletaan myös siinä tapauksessa, että ulosottohakemus tai toisen ulosottomiehen kirje asian siirtämisestä on saapunut ulosottomiehelle ennen tämän asetuksen voimaantulopäivää.

Jos rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta annetun lain (595/77) voimaantulosäännöksen 5 momentin perusteella lykkäytymään määrätty muuntorangaistus on määrätty pantavaksi täytäntöön lykkäysaikana tehdyn rikoksen johdosta tai jos ylempi oikeus on ratkaissut tällaisen asian, on asian käsittelystä, ilmoitusten lähettämisestä ja muuntorangaistuksen täytäntöönpanosta vastaavasti voi massa, mitä tässä asetuksessa on säädetty. Lääninhallitukselle lähetettäviin ilmoituksiin ja mahdolliseen etsintäkuulutukseen on muunnetuista sakoista tällöin merkittävä niiden suorittamatta oleva rahamäärä. Jos muuntorangaistus on määrätty lykkäytymään ja tuolloin muunnettujen ja muunnettavana olevien sakkojen sijasta määrätään yhteinen muuntorangaistus, joka määrätään edelleen lykkäytymään on asian käsittelystä ja ilmoitusten lähettämisestä on myös vastaavasti voimassa, mitä tässä asetuksessa on säädetty.

30.3.1978/235:
6.4.1979/398:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1979.

18.6.1981/444:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1981. Tätä asetusta sovelletaan rangaistusmääräyksellä tuomittuihin sakkoihin, saamisiin ja menettämisseuraamuksiin, jos rangaistusmääräys on vahvistettu sen voimaantulon jälkeen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vahvistetulla rangaistusmääräyksellä tuomittu sakko, saaminen ja menettämisseuraamus pannaan täytäntöön tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Lääninhallitusten on laadittava tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukainen sakkotili vuodelta 1979. Vuodelta 1980 lääninhallitusten on annettava valtiontalouden tarkastusvirastolle 62 §:n mukaiset tiedot.

9.12.1983/910:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1983.

16.12.1983/967:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

8.2.1985/164:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1985.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

20.12.1985/1020:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

19.12.1986/974:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

29.4.1988/381:

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä toukokuuta 1988.

23.12.1988/1130:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

8.12.1989/1085:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

21.9.1990/865:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1990.

20.12.1991/1638:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1992.

20.3.1992/250:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1992.

Asetusta sovelletaan sellaisen sakon tai saamisen täytöönpanoon, joka on ensimmäisen kerran tuomittu tai määrätty asetuksen voimaantulon jälkeen. Korkeimman oikeuden on kuitenkin lähetettävä oikeusministeriölle 5 §:n 1 momentissa tarkoitetut otteet ja jäljennökset ratkaisuistaan, jotka on annettu 1 päivänä huhtikuuta 1992 tai sen jälkeen.

23.10.1992/959:
27.5.1994/394:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1994.

18.10.1996/731:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1996.

24.1.1997/70:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1997.

Lääninhallituksissa perittävänä olleita sakkoja ja saamisia koskevat asiakirjat jäävät lääninhallituksiin säilytettäviksi. Oikeusrekisterikeskus antaa ohjeet 1 päivänä syyskuuta 1997 vireillä olevien muuntorangaistusten täytäntöönpanoa koskevien asiakirjojen säilyttämisestä.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

21.11.1997/1021:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1997.

11.12.1997/1166:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

21.5.1999/611:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.