Seurattu SDK 761/2022 saakka.

31.12.1968/775

Valtion perhe-eläkelain voimaanpanolaki (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla valtion eläkelain voimaanpanosta 22.12.2006/1296.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Valtion perhe-eläkelaki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1969.

Valtion perhe-eläkelain säännöksiä soveltaen suoritetaan kuitenkin perhe-eläkettä myös sellaisen henkilön jälkeen, joka on kuollut 31 päivän joulukuuta 1966 jälkeen, mutta ennen valtion perhe-eläkelain voimaantuloa.

2 §

Valtion perhe-eläkelaissa tarkoitettuna edunjättäjänä, jonka jälkeen suoritetaan perhe-eläkettä sanotun lain mukaisesti, pidetään myös:

1) henkilöä, jolla valtion eläkelain voimaanpanolain (281/66) 4 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen johdosta ei ole oikeutta valtion eläkelain mukaiseen eläkkeeseen; ja

2) henkilöä, joka kuollessaan sai valtion varoista ennen valtion eläkelain voimaantuloa sattuneen eläketapahtuman johdosta myönnettyä virkamieseläkettä, ylimääräisen toimenhaltijan eläkettä tai valtion työntekijän eläkettä taikka virkamieseläkkeistä säädettyjen perusteiden mukaisesti myönnettyä vakinaista eläkettä tai, jollei eläkettä vielä ollut myönnetty, jolla kuollessaan oli oikeus edellä tarkoitettuun eläkkeeseen.

3 § (21.12.1979/959)

Myönnettäessä perhe-eläkettä 2 §:ssä tarkoitetun edunjättäjän jälkeen edunjättäjän oikeus eläkkeeseen, eläkeaika ja eläkkeen perusteena oleva palkka määräytyvät valtion eläkelain ja sen voimaanpanolain säännösten mukaisesti, kuitenkin niin, että eläkeajaksi luetaan myös aika, joka on luettu eläkeajaksi edunjättäjän omaa eläkettä varten, tai jollei sitä vielä ollut myönnetty, olisi ollut luettava, jos hän kuollessaan olisi tullut työkyvyttömäksi, ja että 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetun edunjättäjän eläkkeen perusteena olevana palkkana pidetään sitä palkkaa, jonka mukaan edunjättäjän oma eläke kuolinhetkellä määräytyi, tai jollei sitä vielä ollut myönnetty, olisi määräytynyt, tai jos kuolemantapaus on sattunut 31 päivän joulukuuta 1971 jälkeen, edunjättäjän oman eläkkeen perusteena mainittuna päivänä ollutta palkkaa tarkistettuna siten kuin valtion perhe-eläkelain 11 §:ssä on säädetty.

4 § (10.1.1992/6)

Milloin henkilö valtion perhe-eläkelain voimaan tullessa on ollut edunjättäjä, jonka jälkeen on säädetty suoritettavaksi valtion varoista perhe-eläke, hänen jälkeensä suoritetaan perhe-eläkettä aikaisempien säännösten mukaisesti, jos hän vuoden 1969 loppuun mennessä on kirjallisesti ilmoittanut niin haluavansa. Tämän ilmoituksen saa peruuttaa.

Milloin 1 momentissa tarkoitettu henkilö kuolee tekemättä siinä mainittua ilmoitusta, hänen jälkeensä suoritetaan perhe-eläkettä aikaisempien säännösten mukaisesti, jos hänen jälkeensä ei ole jäänyt ketään, jolla olisi oikeus valtion perhe-eläkelain mukaiseen perhe-eläkkeeseen.

Milloin sopimuspalkkaisen viran tai toimen haltija taikka tällaisesta virasta tai toimesta eläkkeellä oleva henkilö valtion perhe-eläkelain voimaan tullessa on ollut hänen kanssaan tehdyn sopimuksen nojalla edunjättäjä, hänen jälkeensä suoritetaan perhe-eläkettä sanotun sopimuksen mukaisesti, jollei hän ole kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa sopimukseen perustuvasta edunjättäjäasemastaan.

Tässä pykälässä tarkoitetun henkilön jälkeen suoritetaan perhe-eläkettä valtion perhe-eläkelain nojalla, jollei hänen jälkeensä tule suoritettavaksi perhe-eläkettä aikaisempien säännösten mukaisesti.

5 § (21.12.1979/959)

Valtion perhe-eläkelain tultua voimaan

valtion virkamiesten perhe-eläkkeistä ja hautausavuista 28 päivänä joulukuuta 1956 annettua lakia (696/56) ja

valtion virkamiesten perhe-eläkkeistä ja hautausavuista 29 päivänä joulukuuta 1956 annettua asetusta (697/56)

sovelletaan ainoastaan 4 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa ja, jollei 2 ja 3 momentin säännöksistä muuta johdu, ennen valtion perhe-eläkelain voimaantuloa sattuneen kuolemantapauksen johdosta suoritettavaan perhe-eläkkeeseen, hautausapuun tai hautauskustannusten korvaukseen.

Edunsaajalla, joka 31 päivän joulukuuta 1966 jälkeen, mutta ennen valtion perhe- eläkelain voimaantuloa sattuneen kuolemantapauksen johdosta saa perhe-eläkettä aikaisempien säännösten nojalla, on oikeus siirtyä saamaan perhe-eläkettä valtion perhe-eläkelain nojalla ilmoittamalla tästä kirjallisesti valtiokonttorille ja luopumalla samalla aikaisempien säännösten mukaisesta oikeudestaan perhe-eläkkeeseen. Siirtyminen toimeenpannaan sen kalenterikuukauden alusta, joka kuukauden kuluttua ilmoituksen tekemisestä ensiksi seuraa.

Jos edunsaajalla 31 päivän joulukuuta 1966 jälkeen, mutta ennen valtion perhe- eläkelain voimaantuloa sattuneen kuolemantapauksen johdosta on oikeus perhe-eläkkeeseen aikaisempien säännösten nojalla, hänellä on oikeus saada perhe-eläkettä joko aikaisempien säännösten tai valtion perhe-eläkelain säännösten mukaisesti ilmoittamalla siitä kirjallisesti valtiokonttorille.

Edunsaajalla, joka 31 päivänä joulukuuta 1968 jälkeen sattuneen kuolemantapauksen johdosta saa perhe-eläkettä aikaisempien säännösten nojalla, on sen estämättä, mitä 4 §:n 1 ja 3 momentissa on säädetty, oikeus siirtyä saamaan perhe-eläkettä valtion perhe-eläkelain nojalla ilmoittamalla tästä kirjallisesti valtiokonttorille ja luopumalla samalla aikaisempien säännösten mukaisesta oikeudestaan perhe-eläkkeeseen. Siirtyminen toimeenpannaan sen kalenterikuukauden alusta, joka kuukauden kuluttua ilmoituksen tekemisestä ensiksi seuraa. (9.1.1981/13)

Jos edunsaajalla 31 päivänä joulukuuta 1968 jälkeen sattuneen kuolemantapauksen johdosta on oikeus perhe-eläkkeeseen aikaisempien säännösten nojalla, hänellä on sen estämättä, mitä 4 §:n 1 ja 3 momentissa on säädetty, oikeus saada perhe- eläkettä valtion perhe-eläkelain säännösten mukaisesti ilmoittamalla siitä kirjallisesti valtiokonttorille. (9.1.1981/13)

Milloin 2, 3, 4 ja 5 momentissa tarkoitettuja edunsaajia on kaksi tai useampia ja heistä osa haluaa perhe-eläkkeensä aikaisempien säännösten ja osa valtion perhe-eläkelain säännösten mukaisesti, perhe-eläkkeen suuruus ja siitä kullekin tuleva osa määräytyy, niin kuin se olisi määräytynyt, jos perhe-eläke olisi myönnetty kaikille samojen säännösten mukaisesti.

Eläkeasian, joka on ratkaistu lainvoimaisella päätöksellä ja joka koskee 2 ja 4 momentissa tarkoitettua kuolemantapausta, käsittelee valtiokonttori hakemuksesta uudelleen.

Jos edunsaaja valtion perhe-eläkelain voimaan tullessa saa hänelle edunjättäjän jälkeen myönnettyä ylimääräistä eläkettä, valtiokonttorilla on oikeus ottaa ylimääräisen eläkkeen saamista koskeva asia uudelleen käsiteltäväksi sekä ottaen huomioon edunsaajalle valtion perhe-eläkelain nojalla tuleva etuus, muuttaa tai kokonaan peruuttaa ylimääräistä eläkettä koskeva päätös.

Ennen päätöksen antamista hakijalle 1 momentissa mainitun lain tai siinä säädettyjen perusteiden mukaista perhe-eläkettä tarkoittavaan hakemukseen perhe-eläkkeestä voidaan maksaa ennakkoa. Maksettu ennakko vähennetään eläkepäätöksen mukaisesta perhe-eläkkeestä sitä maksettaessa.

5 a § (8.2.1991/232)

Muutoksenhausta 5 §:n 1 momentissa mainittuun lakiin ja asetukseen perustuvissa perhe-eläkettä, hautausapua ja hautauskustannusten korvausta koskevissa asioissa sekä tähän lakiin perustuvissa asioissa on soveltuvin osin voimassa, mitä siitä valtion perhe-eläkelaissa on säädetty.

6 §

Asetuksella säädetään, mitä pidetään 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettuna eläkkeenä sekä annetaan muut säännökset tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.12.1979/959:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

9.1.1981/13:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1981.

8.2.1991/232:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

HE 158/90, StVM 36/90, SuVM 165/90

10.1.1992/6:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 1992. Lakia sovelletaan edunjättäjään, joka on kuollut lain voimaantulon jälkeen.

HE 136/91, StVM 23/91

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.