Seurattu SDK 132/2023 saakka.

22.11.1968/635

Asetus vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut. Ks. L 1438/2007 128 §.

Puolustusministerin esittelystä säädetään 15 päivänä syyskuuta 1950 annetun asevelvollisuuslain (452/50) 17 ja 19 §:n nojalla:

1 §

Valtion, kunnan tai seurakunnan viran tai toimen haltijana taikka muussa julkisessa tehtävässä oleva asevelvollinen voidaan jäljempänä säädetyin edellytyksin vapauttaa reservin kertausharjoituksista ja ylimääräisestä palveluksesta tai jättää toistaiseksi kutsumatta palvelukseen sodan aikana, jollei erityisellä määräyksellä, kutsulla tai kuulutuksella toisin määrätä.

Asevelvollisuuslain 19 §:n 2 momentissa tarkoitetuista syistä voidaan myös erityisten ammattien harjoittajia ja muita yksityisiä henkilöitä hakemuksesta toistaiseksi jättää liikekannallepanon sattuessa palvelukseen kutsumatta.

2 § (18.3.1977/269)

Sodan aikana jätetään toistaiseksi kutsumatta palvelukseen:

1) kansanedustaja, eduskunnan oikeusasiamies ja apulaisoikeusasiamies, eduskunnan pääsihteeri, apulaispääsihteeri ja keskuskanslian vanhempi sihteeri;

2) tasavallan presidentin kanslian kansliapäällikkö ja linnanvouti;

3) valtioneuvoston jäsen, valtioneuvoston oikeuskansleri ja apulaisoikeuskansleri, valtioneuvoston kanslian ja ministeriön kansliapäällikkö, oikeuskanslerinviraston kansliapäällikkö, alivaltiosihteeri, valtioneuvoston kanslian ja ministeriön osastopäällikkö, apulaisosastopäällikkö ja toimistopäällikkö, hallitusneuvos, budjettineuvos, neuvotteleva virkamies, ulkoasiainministeriön jaostopäällikkö, poliisiylitarkastaja sekä sisäasiainministeriön poliisiosaston poliisitoimiston ylitarkastaja ja tarkastaja; (24.6.1982/475)

4) keskusviraston päällikkö, ylijohtaja ja osastopäällikkö;

5) Suomen ulkomailla olevan diplomaattisen edustuston päällikkö ja lähetetty konsuli;

6) korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidentti sekä oikeusneuvos ja hallintoneuvos, hovioikeuden presidentti, hovioikeudenneuvos, kihlakunnantuomari, pormestari ja järjestysoikeuden puheenjohtaja;

7) työtuomioistuimen presidentti ja jäsen, vesiylioikeuden vesiylituomari ja jäsen, liikevaihtovero-oikeuden veroylituomari, verotuomari ja asessori, vakuutusoikeuden vakuutusylituomari ja vanhempi vakuutustuomari, maaoikeustuomari, vesioikeustuomari sekä vankilaoikeuden puheenjohtaja ja jäsen;

8) vankeinhoitolaitoksen johtaja;

9) maaherra, lääninhallituksen osastopäällikkö, lääninneuvos, vanhempi lääninasessori, lääninlääkäri, oikeuslääkäri, läänineläinlääkäri ja läänin sosiaalitarkastaja;

10) väestörekisterikeskuksen johtaja ja toimistopäällikkö;

11) kunnanjohtaja ja apulaiskunnanjohtaja;

12) Suomen Pankin johtokunnan jäsen, valtiokonttorin ja postipankin pääjohtaja ja johtaja;

13) kirkkohallituksen puheenjohtaja, kirkkoneuvos, tuomiokapitulin jäsen, evenkelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan arkkipiispa, piispa ja seurakunnan kirkkoherra;

14) tapaturmaviraston ylijohtaja ja osastopäällikkö;

15) kansaneläkelaitoksen pääjohtaja, johtaja ja osastopäällikkö; sekä

16) säteilyturvallisuuslaitoksen ylijohtaja, johtaja ja osastonjohtaja.

Edellä 1 momentissa mainittujen lisäksi jätetään toistaiseksi kutsumatta palvelukseen:

1) vankeinhoitolaitoksen talouspäällikkö, vartiopäällikkö ja peruspalkkaisen vartijan toimen haltija;

2) poliisitarkastaja, apulaispoliisitarkastaja, lääninkomisario sekä lääninhallituksen pelastustarkastaja ja palo- ja pelastustoimen sekä väestönsuojelun tehtävissä toimiva apulaistarkastaja;

3) paikallispoliisissa, keskusrikospoliisissa, suojelupoliisissa, liikkuvassa poliisissa, poliisiopistossa ja poliisikoiralaitoksessa palveleva poliisimies;

4) kunnan väestönsuojelupäällikkö ja ohjaaja;

5) palopäällikkö, vakinaisen ja puolivakinaisen kunnallisen palokunnan päätoimisesti palkattu päällystö, alipäällystö ja miehistö;

6) valtion sairaalan, kunnallisen yleissairaalan, keskusparantolan, keskusmielisairaalan, yliopistollisen keskussairaalan ja terveyskeskuksen johtava lääkäri, talousjohtaja, talouspäällikkö ja taloudenhoitaja;

7) vajaamielislaitoksen ja koulukodin johtaja;

8) tie- ja vesirakennuslaitoksen, valtionrautateiden sekä posti- ja lennätinlaitoksen alaisen piirihallinnon piiripäällikkö; sekä

9) työvoimapiirin päällikkö.

3 §

Asianomaisen viraston tai laitoksen esityksestä voidaan jättää sodan aikana kutsumatta palvelukseen muu kuin edellä 2 §:ssä mainittu julkisoikeudellisessa virka tai palvelussuhteessa oleva asevelvollinen, jos se tärkeän yleisen tai sotilaallisen edun vuoksi harkitaan välttämättömäksi.

4 §

Asevelvollisesta, joka 2 §:n nojalla jätetään kutsumatta palvelukseen sodan aikana, asianomaisen viraston tai laitoksen on tehtävä vapautusilmoitus sen sotilaspiirin esikunnalle, jonka valvontaan asevelvollinen kuuluu. Vastaavasti sotilaspiirin esikunnalle on ilmoitettava, kun asevelvollinen vapautuu sellaisesta virasta, toimesta tai tehtävästä, jonka haltijana tai hoitajana hänet tämän asetuksen nojalla jätetään sodan aikana palvelukseen kutsumatta.

5 §

Virasto tai laitos tekee edellä 3 §:ssä tarkoitetun asevelvollisen vapauttamista koskevan esityksen sen sotilaspiirin esikunnalle, jonka valvontaan asevelvollinen kuuluu. (26.6.1981/490)

Asian käsittelee se viranomainen, jolle esitys on tehtävä, jollei puolustusministeriö ele asian laatuun ja laajuuteen katsoen muuta määrännyt.

Vapautusesitystä tehtäessä asianomaisen viraston tai laitoksen on otettava huomioon sodan aikaisen toimintansa laajuus ja siihen liittyvät järjestelyt, kuitenkin siten, että virastossa tai laitoksessa palvelevat asevelvolliset on mikäli mahdollista korvattava muulla henkilöstöllä.

6 §

Edellä 1 §:n 2 momentissa mainittujen henkilöiden asevelvollisuuden suorittamisen vapauttamista koskevat hakemukset toimitetaan sen sotilaspiirin esikuntaan, jonka valvontaan asianomainen kuuluu. Tarkemmat ohjeet vapauttamisasiain käsittelystä antaa pääesikunta.

7 §

Vapauttamista koskeva ilmoitus, esitys tai hakemus on tehtävä kustakin asevelvollisesta erikseen sotilaspiirin esikunnasta saatavissa olevaa lomaketta käyttäen.

8 §

Mitä tämän asetuksen 2 §:n 1 momentissa on säädetty virka- tai palvelussuhteessa olevan henkilön jättämisestä toistaiseksi kutsumatta palvelukseen sodan aikana, olkoon voimassa myös kutsuttaessa asevelvollisia reservin kertausharjoituksiin tai ylimääräiseen palvelukseen.

9 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa puolustusministeriö.

10 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1969, ja sillä kumotaan 9 päivänä toukokuuta 1941 annettu asetus (328/441) viran ja toimen haltijain vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa.

Sotilaspiirin esikuntien ennen tämän asetuksen voimaantuloa myöntämät, edellä 1 §:n 2 momentissa tarkoitetut henkilövaraukset ovat edelleen voimassa.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.3.1977/269:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1977.

26.6.1981/490:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1981.

24.6.1982/475:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1982.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.