Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

30.12.1966/722

Laki moottoriajoneuvoverosta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 30.12.2003/1281, joka on voimassa 1.1.2004 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Yleisiä säännöksiä
1 §

Moottoriajoneuvon käyttämisestä muulla voimalla tai polttoaineella kuin sekoittamattomalla bensiinillä tai bensiinialkoholilla on valtiolle suoritettava moottoriajoneuvoveroa sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

2 § (11.12.2002/1095)

Moottoriajoneuvolla tarkoitetaan tässä laissa ajoneuvolaissa (1090/2002) ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisia moottorikäyttöisiä ajoneuvoja.

3 §

Tässä laissa tarkoitettuja veroja ovat varsinainen ajoneuvovero ja eräissä tapauksissa suoritettava lisävero sekä ulkomaalla rekisteröidystä ajoneuvosta kannettava sellainen vero kuin 34 §:n 2 momentissa säädetään. (27.5.1977/406)

Varsinainen ajoneuvovero ja lisävero on suoritettava kultakin verovuodelta, jona on kalenterivuosi. Jäljempänä 19 §:n 2 momentissa mainitusta traktorista lisävero voidaan suorittaa myös päivämaksuna yhdeltä tai useammalta vuorokaudelta. (6.6.1986/435)

3 a § (26.6.1981/486)

Moottoripetrolia käyttämään tarkoitetuksi moottoriajoneuvoksi katsotaan vain sellainen ajoneuvo, jonka valmistajatehdas on alunperin avustanut moottoripetrolikäyttöön tarkoitetulla moottorilla ja joka tyyppikatsastuksessa on merkitty moottoripetrolikäyttöiseksi.

Varsinainen ajoneuvovero
4 § (30.12.1977/1069)

Varsinainen ajoneuvovero on maksettava tieliikennelain nojalla rekisteröitävästä moottoriajoneuvosta. Vero määrätään niiden painojen ja muiden tietojen perusteella, jotka on ilmoitettu tai olisi pitänyt ilmoittaa rekisteriä pitävälle viranomaiselle. Ilmoittamisvelvollisuudesta on säädetty erikseen.

5 §

Varsinainen ajoneuvovero on kokonaan tai osaksi muuta käyttövoimaa tai polttoainetta kuin moottoribensiiniä käyttämään tarkoitetusta ajoneuvosta:

1) henkilöautosta ja kaksikäyttöautosta kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 25,20 euroa ja muusta kuin edellä mainitusta pakettiautosta kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 4,56 euroa;

1 a) matkailuautosta ja huoltoautosta kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 4,56 euroa;

2) muusta kuin 3 kohdassa tarkoitetusta kaksiakselisesta kuorma- ja erikoisautosta kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 4,56 euroa 14 000 kilogramman kokonaispainoon saakka ja kultakin tämän painon ylittävältä 100 kilogramman kokonaispainon määrältä tai sen osalta 9,12 euroa;

3) kaksiakselisesta kuorma-autosta, joka on hyväksytty ja jota käytetään puoliperävaunun vetoon, kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 8,64 euroa ja kaksiakselisesta kuorma-autosta, joka on hyväksytty ja jota käytetään varsinaisen perävaunun vetoon, kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 9,12 euroa;

4) muusta kuin 5 kohdassa tarkoitetusta telirakenteisesta kuorma- tai erikoisautosta ja kolme- tai useampiakselisesta kuorma- ja erikoisautosta kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 6,00 euroa 19 000 kilogramman kokonaispainoon saakka ja kultakin tämän ylittävältä 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 10,56 euroa;

5) telirakenteisesta kuorma-autosta, joka on hyväksytty ja jota käytetään puoliperävaunun vetoon, kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 8,04 euroa ja telirakenteisesta kuorma-autosta samoin kuin kolme- tai useampiakselisesta kuorma-autosta, joka on hyväksytty ja jota käytetään varsinaisen perävaunun vetoon, kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 9,12 euroa.

(26.10.2001/926)

Jos moottoriajoneuvo merkitään moottoriajoneuvorekisteriin vasta verovuoden kuluessa, on siltä verovuodelta suoritettava niin monta kahdestoistaosaa koko verovuoden ajoneuvoverosta, kuin verovuodesta on jäljellä kuukausia, sekin kuukausi mukaan luettuna, jonka kuluessa rekisteriin merkitseminen tapahtui.

6 § (28.6.1994/522)

Varsinaisesta ajoneuvoverosta ovat vapaat:

1) moottoriajoneuvot, jotka omistaa ja joita käyttää valtio tai sen laitos, lukuun ottamatta valtion liikelaitoksista annetussa laissa (627/87) tarkoitetun liikelaitoksen omistamia ajoneuvoja ja kuorma-autoja, joiden suurin sallittu kokonaismassa on 12 000 kilogrammaa tai enemmän;

2) pelastus- ja sairasautot, puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen tai poliisin hallitsemat ajoneuvot, museoajoneuvot sekä auton alustalle rakennetut työkoneet;

3) linja-autot;

4) ulkomaille vietävät muut moottoriajoneuvot kuin kuorma-autot, joiden suurin sallittu kokonaismassa on 12 000 kilogrammaa tai enemmän ja joita täällä käytetään väliaikaisesta rekisteröimisestä annettujen säännösten nojalla, sekä moottoriajoneuvot, joita käytetään koenumerokilvin näiden tilapäiseen käyttöön liittyvin rajoituksin;

5) vastavuoroisuuden ehdolla moottoriajoneuvot, joita käyttää vieraan valtion Suomessa oleva lähetystö tai konsulinvirasto, jonka päällikkönä on lähetetty konsuli tahi niihin verrattava ulkomainen edustusto taikka niihin kuuluva henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen; sekä

6) lukuun ottamatta kuorma-autoja, joiden suurin sallittu kokonaismassa on 12 000 kilogrammaa tai enemmän, moottoriajoneuvot, joissa käytetään pääasiallisesti puu- tai turveperusteista polttoainetta tai joissa käytetään bensiiniä ja lisäksi pääasiallisena polttoaineena muuta moottoribensiiniä lievemmin verotettua tai verotonta nestemäistä polttoainetta bensiinipolttoainejärjestelmästä erillisessä polttoainejärjestelmässä, joka on asennettu ajoneuvoon sen valmistuksen yhteydessä valmistajatehtaalla.

7 § (26.6.1981/486)

Epätietoisissa tapauksissa verohallitus määrää, mihin ryhmään ajoneuvo on luettava tai antaa ohjeet sen verottamisesta.

8 §

Jos moottoriajoneuvon laatua on verovuoden aikana muutettu, suoritetaan siitä muuttamisen jälkeisestä katsastuksesta, tai jos sen toimittaminen on laiminlyöty, muutoksen suorittamisesta lukien uuden laatunsa mukainen ajoneuvovero, jolloin aikaisemmin maksettu vero on otettava lukuun.

9 § (28.6.1994/522)

Verohallitus voi erityisistä syistä hakemuksesta myöntää määräämillään ehdoilla vapautuksen suoritetun tai suoritettavan varsinaisen ajoneuvoveron, viivästyskoron, jäämämaksun tai lykkäyksen vuoksi maksettavan koron suorittamisesta.

2 momentti on kumottu L:lla 18.12.1995/1538.

Valtiovarainministeriö voi ottaa 1 momentissa tarkoitetun periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen.

Verohallitus voi erityisistä syistä hakemuksesta myöntää lykkäystä varsinaisen ajoneuvoveron suorittamiseen. Lykkäys myönnetään valtiovarainministeriön määräämin ehdoin. Valtiovarainministeriö voi ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Ministeriö määrää tällöin lykkäysehdot antamassaan päätöksessä.

Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.

10 § (18.12.1995/1538)

Varsinainen ajoneuvovero on suoritettava veronkannossa. Valtiovarainministeriö määrää veron eräpäivät, kantoerien lukumäärän ja eräjaon perusteet.

11 §

Varsinainen ajoneuvovero on sen maksettava, joka sen ajan alkaessa, miltä vero lasketaan, on tai jonka silloin olisi pitänyt olla moottoriajoneuvorekisteriin merkitty ajoneuvon omistajaksi tai haltijaksi.

12 § (26.10.2001/926)

Jos moottoriajoneuvo verovuoden aikana poistetaan moottoriajoneuvorekisteristä, maksettakoon suoritetusta ajoneuvoverosta takaisin määrä, joka ylittää sen kuukauden loppuun lasketun veron, minkä kuluessa ajoneuvon rekisterikilvet on annettu takaisin viranomaiselle. Jos verovuodelta takaisin maksettava vero on pienempi kuin 17 euroa, veroa ei makseta takaisin.

13 § (18.12.1995/1538)

Kuorma-autosta suoritettua ajoneuvoveroa palautetaan 50 euroa jokaiselta kansainvälisen kuljetuksen osana olevalta Suomessa tapahtuneelta kuorma-auton rautatiekuljetukselta, jonka alku- ja päätepisteiden välimatka on suoraan mitattuna vähintään 100 kilometriä. Palautuksen suorittaa hakemuksesta ajoneuvohallintokeskus. (26.10.2001/926)

Kuorma-autosta suoritettua ajoneuvoveroa palautetaan hakemuksesta 80 prosenttia siitä käyttäjämaksun määrästä, joka ajoneuvosta on verovuoden aikana suoritettu Euroopan yhteisön jäsenmaissa moottoritien käyttämisestä. Asetuksella säädetään maksuista, jotka oikeuttavat veronpalautukseen.

Palautushakemuksiin liitettävistä selvityksistä voidaan määrätä tarkemmin asetuksella.

Lisävero
14 § (26.6.1981/486)

Rekisteröidystä ja rekisteröimättömästä bensiiniä, dieselöljyä tai moottoripetrolia käyttämään tarkoitetusta moottoriajoneuvosta, jota osaksi tai kokonaan käytetään, bensiiniajoneuvoa petrolilla tai lentokonebensiiniä tai muulla lievemmin verotetulla tai verottomalla polttoaineella sekä dieselöljy- tai moottoripetroliajoneuvoa sen mainittua käyttöpolttoainetta lievemmin verotetulla tai verottomalla polttoaineella, on suoritettava mahdollisen ajoneuvoveron lisäksi lisäveroa. Lisäveroa ei kuitenkaan ole suoritettava 6 §:n 5 kohdassa tarkoitetusta moottoriajoneuvosta.

Jos ajoneuvossa käytetään polttoaineena nestekaasua tai maakaasua, on ajoneuvosta aina suoritettava lisäveroa. Lisäverosta vapaa on kuitenkin nestekaasua tai maakaasua käyttävä kuorma- tai linja-auto, jonka typen oksidien päästötaso on ajoneuvon ensimmäisen käyttöönoton ajankohtana voimassa olevien pakokaasupäästöjä koskevien säännösten mukaisessa hyväksymisjärjestelmässä käytetyn menetelmän mukaan mitattuna enintään 2,5 g/kWh. (30.12.1998/1161)

Lisäveronalaisen polttoaineen käyttöön katsotaan ryhdytyn, milloin ajoneuvon polttoainejärjestelmään kuuluvassa säiliössä on tällaista polttoainetta.

15 §

Lisävero on suoritettava riippumatta siitä, miten ja missä moottoriajoneuvoa käytetään.

16 § (26.10.2001/926)

Lisävero on niistä ajoneuvoista, joista on suoritettava varsinaista ajoneuvoveroa, tuo vero kaksikymmenkertaisena. Jos ajoneuvosta ei ole suoritettava varsinaista ajoneuvoveroa, lisävero on ajoneuvon laadun mukaan 5 §:ssä säädettyjen perusteiden mukaisesti laskettu määrä kaksikymmenkertaisena, kuitenkin vähintään 840 euroa. Linja-auton ja liikennetraktorin lisävero on 10 000 euroa. Lisäveroa alennetaan ajoneuvosta verokauden aikana polttoainemaksusta annetun lain (337/1993) nojalla maksuun pannun polttoainemaksun määrällä, enintään kuitenkin lisäveron alentamattomalla määrällä.

Traktorista suoritettava päivämaksu on 5 euroa.

17 §

Lisäverosta ovat vapaat:

1) moottorityökoneet ja auton alustalle rakennetut työkoneet sekä moottorityökoneiksi varustetut traktorit, milloin niitä ei käytetä muihin kuljetuksiin kuin niiden käyttötarkoituksista johtuviin kuljetuksiin itse työpaikalla tai niiden omien poltto- ja voiteluaineiden kuljetukseen tahi niiden siirtyessä työpaikalta toiseen; (3.12.1982/872)

2 kohta on kumottu L:lla 6.6.1986/435.

2 a) traktorit, milloin niitä käytetään turvetyömaalla yksinomaan turpeentuotantotoiminnassa; (26.6.1981/486)

3) moottorireet;

4) mopot; sekä (3.12.1982/872)

5) vastavuoroisuuden ehdolla moottoriajoneuvot, joita käyttää vieraan valtion Suomessa oleva lähetystö tai konsulinvirasto, jonka päällikön on lähetetty konsuli, tahi niihin verrattava ulkomainen edustusto, taikka niihin kuuluva henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen.

17 a § (6.6.1986/435)

Lisäveroa suorittamatta saadaan traktoria käyttää maa- ja metsätaloudessa. Maatilatalouden harjoittajan hallitsemaa tai maatilatalouden harjoittajien yhdessä hallitsemaa traktoria saadaan lisäverotta käyttää myös kuljetuksiin, jotka liittyvät:

1) maatilatalouden harjoittajan oman tilan puutavaran hankintakauppaan;

2) maatilatalouden harjoittajan oman tilan maa- ja kiviaineksen myyntiin;

3) maatilatalouden harjoittajan omaan puutarhaviljelyyn tai turkistarhaukseen silloinkin, kun niitä harjoitetaan maa- ja metsätaloudesta erillisenä liikkeenä; sekä

4) maatilatalouden harjoittajan yksityistalouteen.

Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna yksityistalouteen liittyvänä kuljetuksena ei pidetä korvausta vastaan tapahtuvaa kuljetusta.

Mitä 1 momentissa on säädetty maatilatalouden harjoittajan omasta tilasta, sovelletaan myös maatilatalouden harjoittajan muutoinkin kuin omistussuhteen perusteella hallitsemaan tilaan.

Edellä 1 momentin 1-4 kohdassa tarkoitetaan maatilatalouden harjoittajalla sellaista verovelvollista, jota verotetaan maatilatalouden tuloverolain (543/67) nojalla.

Metsätalouden kuljetukseksi katsotaan muun ohessa puun korjuuseen käytettävän traktorin siirtäminen puutavaraa kuljettamatta yleisellä tiellä työkohteeseen tai työkohteesta toiseen sekä puutavaran siirtäminen traktorilla yleisen tien yli.

18 § (26.7.1996/546)

Ajoneuvohallintokeskus voi hakemuksesta antaa ennakkoratkaisun lisäveroa koskevien säännösten soveltamisesta. Ennakkoratkaisu annetaan sille, jolle on tärkeää saada tieto lisäverovapautta koskevien säännösten soveltamisesta moottorikäyttöiseen ajoneuvoonsa.

Kun hakija nojautuu ennakkoratkaisuun, on sitä sitovana noudatettava hakijan verotuksessa niiltä verokausilta, joiden ajaksi se on annettu. Ennakkoratkaisua on muutoksenhausta huolimatta heti noudatettava. Valitusta käsittelevän viranomaisen on, milloin tällaista asiaa koskevaa ratkaisua on valitukseen annetulla päätöksellä muutettu, samalla määrättävä se tuleva ajankohta, josta alkaen sen ratkaisua on noudatettava.

Muutoksenhausta ennakkoratkaisuun on muutoin voimassa, mitä 32 §:ssä säädetään. Valitusaika lasketaan kuitenkin ennakkoratkaisun tiedoksisaantipäivästä. Valtionasiamiehelle valitusaika luetaan päätöksenteon päivästä. Muutosta ei kuitenkaan saa hakea päätökseen, jolla on päätetty olla antamatta ennakkoratkaisu. Hakemus ja ennakkoratkaisua koskeva valitus on käsiteltävä kiireellisenä.

19 §

Lisävero on maksettava koko verovuodelta ja yhtenä eränä ennen kuin moottoriajoneuvossa asianomaisena vuotena käytetään 14 §:ssä tarkoitettua lisäveron perusteena olevaa polttoainetta.

Päivämaksu saadaan suorittaa muusta rekisteröidystä traktorista kuin tavaran kuljetukseen tarkoitetusta nestepainetoimisella runko-ohjauksella varustetusta traktorista. Päivämaksu on suoritettava ennen lisäveron alaiseen käyttöön ryhtymistä. (6.6.1986/435)

Jälkiverotuksin lisävero maksuunpannaan aina kalenterivuodelta suoritettavana verona. (6.6.1986/435)

20 § (18.12.1995/1538)

Jos ajoneuvoa ryhdytään käyttämään sellaisella 14 §:ssä tarkoitetulla polttoaineella, jonka käyttämisestä on suoritettava lisäveroa, ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen ilmoittamaan siitä etukäteen ajoneuvohallintokeskukselle. Lisäveron suorittaminen 19 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa yhdeltä tai useammalta vuorokaudelta siten, kuin siitä on tarkemmin säädetty, katsotaan tätä ajanjaksoa koskevaksi ilmoitukseksi lisäveron alaisen polttoaineen käyttöön ryhtymisestä.

21 §

Lisäveron moottoriajoneuvosta on velvollinen maksamaan edellä 20 §:ssä mainittu ilmoittamisvelvollinen.

Siitä lisäverosta, jota ei saada verovelvolliselta perityksi, vastaa ajoneuvon omistaja, jos ajoneuvo on hänen hallinnassaan, tai, jollei ajoneuvo ole omistajan hallinnassa, se, jolle sen hallinta on siirtyvät.

22 § (6.6.1986/435)

Jos moottoriajoneuvo on tuhoutunut, maksetaan suoritetusta vuotuisesta lisäverosta takaisin niin monta kahdestoistaosaa koko verosta kuin verovuodesta tuhoutumispäivänä on jäljellä kokonaisia kalenterikuukausia. Tuhoutumispäivän jälkeiseltä ajalta maksetut päivämaksut palautetaan kokonaan. Maksettua vuotuista lisäveroa tai päivämaksua ei palauteta muulla perusteella kuin ajoneuvon tuhoutumisen vuoksi.

Erinäisiä säännöksiä
23 §

Veron maksuunpanon ja kannon toimittaa ajoneuvohallintokeskus. Jos ajoneuvo on rekisteröity Ahvenanmaan maakunnassa, ajoneuvohallintokeskukselle tämän lain nojalla kuuluvista tehtävistä huolehtii Ahvenanmaan lääninhallitus. (18.12.1995/1538)

Milloin moottoriajoneuvoveroa on suoritettava 34 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa, asianomainen tulliviranomainen toimittaa veron maksuunpanon ja kannon. (26.6.1981/486)

24 §

Vero kannetaan rahana asetuksena tarkemmin säädettävällä tavalla.

24 a § (18.12.1995/1538)

Jollei tässä laissa tai sen nojalla toisin säädetä, varsinaisen ajoneuvoveron ja lisäveron kannossa, perimisessä ja palauttamisessa sovelletaan, mitä veronkantolaissa (611/78) tai sen nojalla säädetään.

25 § (23.5.1975/356)

Tässä laissa tarkoitetun verotuksen valvonta kuuluu poliisi- ja tulliviranomaisille.

26 § (30.12.1998/1161)

26 § on kumottu L:lla 30.12.1998/1161.

27 § (28.6.1994/522)

Jollei veroa tai varsinaisen ajoneuvoveron erääntynyttä osaa ole suoritettu, ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä (käyttökielto). Ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä, vaikka ajoneuvon omistajana tai haltijana on muu kuin se, jonka omistusaikana maksuunpantu vero on jäänyt maksamatta. (11.12.2002/1095)

Ajoneuvohallintokeskus voi erityisen painavista syistä kokonaan tai määräajaksi peruuttaa 1 momentissa tarkoitetun käyttökiellon tai määrätä, ettei ajoneuvoon sovelleta 1 momenttia. Ajoneuvon käyttö voidaan sallia ainoastaan, jos tuomioistuin on päättänyt aloittaa veron suorittamatta jättäjää koskevan saneerausmenettelyn tai velkajärjestelyn tai jos voidaan katsoa, ettei ajoneuvon omistaja tai haltija tiennyt eikä ole voinutkaan tietää suorittamatta olevasta verosta ja ajoneuvon käytön kieltämistä voidaan pitää olosuhteet huomioon ottaen kohtuuttomana. Jos ajoneuvoja koskevassa rekisterissä on ollut ajoneuvon ostajan käytettävissä tieto veronmaksun laiminlyönnistä, ajoneuvon käyttöä ei sallita. (11.12.2002/1095)

Jos ajoneuvohallintokeskus on tehnyt 2 momentissa tarkoitetun päätöksen, ajoneuvo voidaan päätöksen voimassa ollessa hyväksyä katsastuksessa, vaikka veroa on suorittamatta. (30.12.1998/1161)

Edellä 2 momentin nojalla annettuun päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta. (30.12.1998/1161)

27 a § (11.12.2002/1095)

Jos ajoneuvo on 27 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla käyttökiellossa, poliisimiehen, tullimiehen ja rajavartiomiehen on estettävä ajoneuvon käyttäminen liikenteessä ottamalla pois rekisteröinnistä annettu todistus ja rekisterikilvet tai muunlaisin tarvittavin keinoin. Poliisimiehen, tullimiehen tai rajavartiomiehen kirjallisella luvalla saa ajoneuvon kuitenkin kuljettaa hänen määräämäänsä paikkaan säilytettäväksi. Rekisteröinnistä annettu todistus ja rekisterikilvet on palautettava, kun 27 §:n 1 momentissa tarkoitetut erääntyneet verot on maksettu.

Katsastuksen suorittaja on määräaikaiskatsastusta suorittaessaan velvollinen tarkastamaan, ettei ajoneuvo ole 27 §:n 1 momentissa tarkoitetun veron laiminlyönnin vuoksi käyttökiellossa. Katsastuksen ja liikennevalvonnan yhteydessä ajoneuvon katsotaan olevan käyttökiellossa, jos veron laiminlyönnistä on merkintä ajoneuvoja koskevassa rekisterissä, jollei esitetä luotettavaa selvitystä veron suorittamisesta.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuna selvityksenä voidaan pitää rahalaitoksen antamaa tositetta veron suorittamisesta. Selvityksenä voidaan pitää myös yhdessä verolipun kanssa esitettyä tiliotetta taikka yhdessä verolipun kanssa esitettyä laskunmaksuautomaatilta tai muulta päätteeltä tulostettua tositetta.

28 § (23.5.1975/356)

Sen estämättä mitä muualla laissa on säädetty, poliisi- ja tulliviranomaisella on oikeus suorittaa sellaisia polttonesteen säilytystilojen ja moottoriajoneuvojen tarkastuksia, jotka ovat tarpeen moottoriajoneuvossa käytettävän polttonesteen laadun selvittämiseksi.

29 §

Jos verovelvolliselle ilman hänen omaa syytään laskuvirheen tai siihen verrattavan erehdyksen vuoksi tai sen johdosta, että maksuunpanon toimittava viranomainen ei ole asiaa joltakin osalta tutkinut, on jäänyt panematta vero tai osa siitä, taikka jos verovelvollinen on samanlaisesta syystä saanut liikaa veroa takaisin, tehtäköön oikaisu viimeistään kahden vuoden kuluessa sen verovuoden päättymistä seuraavan kalenterivuoden alusta lukien, jolta vero olisi ollut määrättävä tai jolta palautusta on liikaa suoritettu.

Veron maksuunpanoon on asianomaisella oikeus hakea oikaisua maksuunpanon toimittavalta viranomaiselta 1 momentissa säädetyssä ajassa.

30 §

Milloin havaitaan, että verovelvollinen on toimittamätta jättämänsä tai toimittamansa puutteellisen tai väärän ilmoituksen taikka muun tiedon tai asiakirjan johdosta jäänyt kokonaan tai osaksi verottamatta tahi oikeudettomasti saanut veroa takaisin, on maksuunpanon toimittavan viranomaisen määrättävä hänen suoritettavakseen se vero, mikä mainitusta syystä on jäänyt pahematta tai palautettu, enintään kolminkertaisena.

Jälkiverotusta älköön toimeenpantako, ennen kuin verovelvolliselle on varattu tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.

31 § (29.4.1994/320)

Verovelvollisen kuoltua tulee 29 ja 30 §:ssä säädetyn oikaisun tai jälkiverotuksen kohdistua kuolinpesään. Jälkiverotus on tällöin toimitettava vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona perukirja annettiin verotoimistolle.

32 §

Viranomaisen moottoriajoneuvoveron suorittamisvelvollisuutta tai suoritettavan veron määrää koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Uudenmaan lääninoikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun vero on suoritettu tai se olisi pitänyt suorittaa. (2.8.1994/704)

Lääninoikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Muutoksenhaussa noudatetaan tällöin, mitä arvonlisäverolain 198 §:ssä säädetään. (2.8.1994/704)

Valtion puolesta on valitusoikeus Uudenmaan lääninoikeudessa olevalla veroasiamiehellä. Jäljempänä 34 §:n 2 momentissa tarkoitetussa asiassa muutoksenhaussa valtion puolesta noudatetaan, mitä tullilain 37–41 §:ssä säädetään. (18.12.1995/1538)

Sellaisissa tapauksissa, joita varten valitusaikaa ei edellä ole säädetty, ei valitusta oteta tutkittavaksi, ellei sitä ole tehty kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vero on suoritettu tai olisi pitänyt suorittaa.

32 a § (6.8.1982/616)

Verohallitus voi erityisistä syistä hakemuksesta myöntää vapautuksen tässä laissa tarkoitetun lisäveron suorittamisesta tahi määrätä valtion varoista maksettavaksi takaisin suoritetun lisäveron, viivästyskoron ja jäämämaksun sekä lykkäyksen vuoksi suoritettavan koron. (28.6.1994/615)

Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ottaa 1 momentissa tarkoitetun periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen. (28.6.1994/615)

Verohallitus voi hakemuksesta erityisen painavien syiden vaatiessa valtiovarainministeriön määräämin ehdoin hakemuksesta myöntää lykkäystä tässä laissa tarkoitetun lisäveron suorittamiselle. Valtiovarainministeriö voi ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Ministeriö määrää tällöin lykkäysehdot hakemukseen antamassaan päätöksessä. (28.6.1985/548)

Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.

32 b § (20.12.1974/957)

Verohallituksella on oikeus moottoriajoneuvon suuren koon, harvojen käyttökertojen tai muun vastaavan erityisen syyn vuoksi hakemuksesta määräämillään ehdoilla myöntää vapautus lisäveron suorittamisesta tai määrätä valtion varoista maksettavaksi takaisin suoritettu lisävero.

Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta. (6.8.1982/616)

32 c § (18.12.1995/1538)

Jos vero on muutoksenhaun johdosta poistettu tai sitä on alennettu, ajoneuvohallintokeskuksen on asianomaiselle maksettava takaisin liikaa suoritettu määrä sekä sille vuotuista korkoa veron maksupäivästä takaisinmaksupäivään sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

Jos valituksen johdosta joku on määrätty velvolliseksi suorittamaan veroa tai veron määrää on korotettu, ajoneuvohallintokeskuksen on perittävä maksamaton vero ja sille 1 momentin nojalla maksettu korko.

33 § (24.8.1990/784)

Rangaistus varsinaisen ajoneuvoveron tai lisäveron lainvastaisesta välttämisestä ja sen yrittämisestä on säädetty rikoslain 29 luvun 1–3 §:ssä.

Joka jättää asianmukaisesti täyttämättä 20 §:ssä säädetyn velvollisuuden, on tuomittava moottoriajoneuvoverorikkomuksesta sakkoon. (30.12.1998/1161)

34 §

Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.

Ulkomaalla rekisteröidystä Suomeen ulapäistä käyttöä varten tuodusta ajoneuvosta on suoritettava moottoriajoneuvoverona kiinteää veroa jokaiselta kalenterivuorokaudelta, jona ajoneuvoa Suomessa käytetään, sekä lisäksi kulutusveroa Suomessa ajettavan matkan perusteella, sen mukaan kuin asetuksella säädetään. Näiden verojen maksamisesta myönnettävästä vapautuksesta samoin kuin siitä, milloin veroa on korotettava, säädetään niin ikään asetuksella. Valtiovarainministeriöllä on myös oikeus vastavuoroisuuden ehdoin myöntää vapautus tässä momentissa tarkoitetuista veroista tai alentaa niitä. Ajoneuvoa katsotaan käytetyn Suomessa siitä alkaen, kun se on saapunut Suomen alueelle siihen saakka, kun se on poistunut Suomen alueelta. (26.6.1981/486)

Velvollinen suorittamaan 2 momentissa tarkoitetun veron on ajoneuvon omistaja tai haltija. Jos veroa ei voida kantaa ajoneuvon omistajalta tai haltijalta, vero voidaan maksuunpanna sille, jonka toimesta tai toimeksiannosta ajoneuvoa Suomessa käytetään. (18.12.1995/1538)


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1967. Tämän lain säännöksiä noudattaen voidaan vero maksuunpanna ja kantaa jo vuoden 1966 aikana.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

5.12.1969/747:

Tämän lain voimaan tulosta säädetään erikseen. Lain voimaantullessa lääninhallituksessa vireillä olevien, maksuunpanon toimittavan viranomaisen moottoriajoneuvoveroa koskevista päätöksistä tehtyjen valitusten käsittely kuuluu edelleen lääninhallitukselle.

20.6.1974/506:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1974.

20.12.1974/957:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1975. Tämän lain säännöksiä noudattaen voidaan vero maksuunpanna jo ennen sanottua päivää. Autorekisterikeskuksella on oikeus vuodelta 1975 toimitettavassa ajoneuvoverotuksessa maksuunpanna tämän lain mukainen lisätyn veron määrä moottoriajoneuvoverosta annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten määräyksistä riippumatta.

23.5.1975/356:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1975.

27.5.1977/406:
30.12.1977/1069:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1978. Tämän lain säännöksiä noudattaen voidaan vero maksuunpanna jo ennen sanottua päivää. Autorekisterikeskuksella on oikeus vuodelta 1978 toimitettavassa ajoneuvoverotuksessa maksuunpanna tämän lain mukainen vero moottoriajoneuvoverosta annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten määräyksistä riippumatta.

26.6.1981/486:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1981. Sen 3 a §:n ja 14 §:n 2 momentin säännöksiä sovelletaan moottoriajoneuvoihin, jotka merkitään rekisteriin tai joiden käyttöpolttoaineen muutos merkitään rekisteriin lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Tämän lain 10 §:n 1 momentin, 17 §:n 2 a kohdan, 23 §:n 2 momentin, 26 §:n, 32 §:n 1 momentin ja 34 §:n 2 momentin säännökset tulevat voimaan kuitenkin vasta 1 päivänä tammikuuta 1982. Lain 10 §: n 1 momentin säännöksiä noudattaen voidaan vero kuitenkin maksuunpanna jo ennen sanottua päivää.

HE 73/81, vvvk.miet. 33/81, svk.miet. 62/81

6.8.1982/616:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1982.

HE 103/81, vvvk.miet. 29/82, svk.miet. 82/82

3.12.1982/872:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983. Tämän lain säännöksiä noudattaen voidaan varsinainen ajoneuvovero maksuunpanna jo ennen sanottua päivää.

HE 141/82, vvvk.miet. 56/82, svk.miet. 139/82

2.11.1984/737:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985. Tämän lain säännöksiä noudattaen voidaan varsinainen ajoneuvovero maksuunpanna jo ennen sanottua päivää.

HE 198/84, vvvk.miet. 62/84, svk.miet. 92/84

28.6.1985/548:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1985.

HE 67/85, vvvk.miet. 27/85, svk.miet. 67/85

13.12.1985/947:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986. Tämän lain säännöksiä noudattaen voidaan varsinainen ajoneuvovero maksuunpanna jo ennen voimaantulopäivää.

HE 131/85, vvvk.miet. 55/85, svk.miet. 133/85

6.6.1986/435:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1986.

HE 22/86, vvvk.miet. 19/86, svk.miet. 40/86

20.11.1987/859:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988. Tämän lain säännöksiä noudattaen voidaan varsinainen ajoneuvovero maksuunpanna jo ennen lain voimaantuloa.

HE 62/87, vvvk.miet. 24/87, svk.miet. 46/87

18.11.1988/961:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989. Tämän lain säännöksiä noudattaen voidaan varsinainen ajoneuvovero maksuunpanna jo ennen lain voimaantuloa.

HE 119/88, vvvk.miet. 50/88, svk.miet. 114/88

29.12.1988/1247:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989 ja on voimassa vuoden 1989 loppuun. Tämän lain säännöksiä noudattaen lisävero voidaan maksuunpanna jo ennen lain voimaantuloa.

HE 227/88, svk.miet. 220/88, vvvk.miet. 98 ja 98 a/88

14.7.1989/658:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1989. Sitä sovelletaan ajoneuvoihin, joista rekisteri-ilmoitus tehdään sanottuna päivänä tai sen jälkeen.

HE 71/89, vvvk.miet. 38/89, svk.miet. 104/89

24.8.1990/784:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

21.12.1990/1168:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991. Tämän lain säännöksiä noudattaen voidaan varsinainen ajoneuvovero maksuunpanna jo ennen lain voimaan tuloa.

HE 129/90, vvvk.miet. 60/90, svk.miet. 189/90

1.11.1991/1321:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1991.

HE 56/91, vvvk.miet. 22/91

30.12.1992/1546:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tämän lain säännöksiä noudattaen voidaan varsinainen ajoneuvovero maksuunpanna jo ennen lain voimaan tuloa.

HE 142/92, VaVM 89/92

13.4.1993/339:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1993.

HE 329/92, VaVM 9/93

29.4.1994/320:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994.

HE 15/94, VaVM 7/94

28.6.1994/522:

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. (L 522/1994 tuli A:n 523/1994 mukaisesti voimaan 1.7.1994.)

Lain 6 §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 1995 verotuksessa.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen soveltamisen edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 78/94, VaVM 29/94

28.6.1994/615:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1994.

Lakia sovelletaan sen voimaan tullessa vireillä oleviin ja myöhemmin tehtyihin hakemuksiin.

HE 68/94, VaVM 24/94

2.8.1994/704:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1994.

Lain 32 §:n 2 momenttia sovelletaan haettaessa muutosta tämän lain voimaantulon jälkeen annettuun lääninoikeuden päätökseen. Tullihallituksessa tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat valitusasiat siirretään Uudenmaan lääninoikeuden ratkaistaviksi.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 143/93, LaVM 11/94

18.12.1995/1538:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tätä lakia sovelletaan lain voimaan tullessa käsiteltävinä oleviin moottoriajoneuvoveroa koskeviin asioihin.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 151/95, VaVM 41/95, EV 138/95

26.7.1996/546:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

HE 46/96, VaVM 20/96, EV 105/96

30.12.1998/1161:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Lakia sovelletaan lain voimaantulon jälkeen tapahtuvaan ajoneuvon käyttöön ja käytön estämistä koskeviin päätöksiin, jotka ovat voimassa tai tehdään voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

HE 265/1998, VaVM 62/1998, EV 240/1998

27.10.2000/877:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2000.

Laki on voimassa 31 päivään joulukuuta 2000 asti.

HE 123/2000, VaVM 17/2000, EV 118/2000

26.10.2001/926:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 91/2001, VaVM 12/2001, EV 101/2001

11.12.2002/1095:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

HE 141/2002, LiVM 19/2002, EV 193/2002

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.