Seurattu SDK 177/2020 saakka.

16.12.1966/661

Asetus eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.4.2009 alkaen. Ks. L eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin 583/2008.

Sosiaaliministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin 16 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain (660/66) 8 §:n nojalla:

1 § (15.2.1991/337)

Kun eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetussa laissa (660/66) tarkoitettuja elatusapuja on elinkustannusindeksin nousun johdosta korotettava mainitun lain 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla, sosiaali- ja terveysministeriön on sanotun vuoden marraskuun aikana säädöskokoelmassa julkaistavalla päätöksellään todettava elinkustannusindeksin nousu, mitä elatusapuja on korotettava, korotusprosentti sekä se, että korotus tulee voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta. Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksestä on muullakin sopivalla tavalla tiedotettava yleisölle.

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä, jota 1 momentissa tarkoitetaan, on samalla mainittava, ettei sellaista elatusapua, jonka määrä on päätöksellä tai sopimuksella vahvistettu edellisen elatusapujen korottamisajankohdan jälkeen, ole korotettava vielä seuraavan kalenterivuoden alusta lukien, vaan vasta sitä seuraavana elatusapujen korottamisajankohtana.

2 §

Milloin joku on pyytänyt, että elatusavun suorittamista koskevaan sopimukseen tai päätökseen tehtäisiin sosiaalilautakunnan toimesta merkintä elatusavun korottamisajankohdasta sekä elatusavun korotetusta määrästä, on viranhaltijalla, jolle asiakirja sitä varten esitetään, oikeus vaatia, että hakija esittää asiassa tarvittavan selvityksen. Hakijaa älköön kuitenkaan velvoitettako esittämään selvitystä elatusavun aikaisemmasta korottamisesta, milloin se on tapahtunut välittömästi lain nojalla.

3 §

Mitä 1 ja 2 §:ssä on säädetty, sovellettakoon vastaavasti, milloin elatusapuja oli elinkustannusten laskemisen johdosta alennettava.

4 § (15.2.1991/337)

Sosiaali- ja terveysministeriön tulee tarvittaessa antaa sosiaalilautakunnalle tarkempia ohjeita elatusapujen korottamiseen ja alentamiseen liittyvistä toimenpiteistä.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1967. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan kuitenkin ryhtyä 1 §:n 1 momentissa mainitun lain soveltamisen kannalta tarpeellisiin valmistaviin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

15.2.1991/337:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.