Seurattu SDK 361/2023 saakka.

16.12.1966/660

Laki eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 29.8.2008/583. Ks. voimaantulosta L eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin 583/2008 6 § 2 mom.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

1 § (28.1.1977/124)

Sellaisen elinkustannusten nousun johdosta, joka on tapahtunut 1 päivän tammikuuta 1967 jälkeen, on elatusapu, jota joku on avioliittolain (234/29) tai lapsen elatuksesta annetun lain (704/75) mukaisesti velvoitettu tai sitoutunut suorittamaan määräajoin, korotettava elinkustannusindeksin (elokuu 1938–heinäkuu 1939 = 100) nousua vastaavasti.

2 §

Milloin elinkustannusindeksin lokakuun indeksiluvun on todettu nousseen vähintään viisi prosenttia viimeksi tapahtunutta elatusapujen korottamista vastanneesta indeksiluvusta, korotetaan elatusapuja seuraavan kalenterivuoden alusta, niin kuin siitä jäljempänä säädetään.

Korotuksen määrä on yhtä monta viittä prosenttia viimeksi tapahtuneen elatusapujen korottamisen perusteella saadusta elatusavun määrästä, kuin elinkustannusindeksin indeksiluku on 1 momentissa tarkoitetulla tavalla noussut täysiä viisiä prosentteja.

Sellaista elatusapua, jonka määrä on päätöksellä tai sopimuksella viimeksi vahvistettu edellisen, 1 momentissa tarkoitetun elatusapujen korottamisajankohdan jälkeen, älköön korotettako vahvistamisen jälkeen ensiksi tulevana, vaan vasta seuraavana elatusapujen korottamisajankohtana. Korotus on tällöin 1 ja 2 momentin mukaisesti laskettava elatusavun viimeksi vahvistetusta määrästä.

3 § (28.1.1977/124)

Elatusapu, jota työntekijä tekemättä sitä vastaan työtä saa huoltoapulain 5 §:n nojalla tai jota on vahingonkorvauslain (412/74) säännösten nojalla velvoitettu määräajoin suorittamaan vahingonkorvauksena, sekä rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain (935/73) nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä taikka elatusvelvollisen menetyksestä toistuvina avustuksina maksettava korvaus, samoin kuin lapsen elatuksen turvaamisesta annetun lain (122/77) nojalla maksettava elatustuki korotetaan 1 §:ssä tarkoitetun elinkustannusten nousun johdosta noudattaen soveltuvin osin mitä 2 §:ssä on säädetty.

L lapsen elatuksen turvaamisesta on kumottu ElatusturvaL:lla 671/1998, ks. ElatustukiL 580/2008.

4 §

Tämän lain soveltamista varten tarpeellisesta elinkustannusindeksin nousun laskemisesta huolehtii sosiaaliministeriö. Elatusapujen korottaminen on todettava marraskuun aikana annetulla sosiaaliministeriön päätöksellä.

5 §

Elatusapujen korottamisajankohdasta sekä elatusavun korotetusta määrästä on sen sosiaalilautakunnan toimesta, jolle asiakirja sitä varten esitetään, tehtävä merkintä elatusavun suorittamista koskevaan sopimukseen tai päätökseen, ei kuitenkaan päätökseen, joka on tehty rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain nojalla. Merkinnän tekee sosiaalilautakunnan määräämä viranhaltija. (21.12.1973/936)

Jos 1 momentissa tarkoitettu täytäntöönpanoasiakirja on sosiaalilautakunnan hallussa, lautakunnan määräämän viranhaltijan on viran puolesta tehtävä siihen 1 momentissa tarkoitetut merkinnät. Mikäli asiakirja on lastenvalvojan hallussa, on lastenvalvojan viivytyksettä esitettävä asiakirja mainitulle viranhaltijalle sanottujen merkintöjen tekemistä varten. Milloin asiakirja on annettu täytäntöönpanoviranomaiselle, on sanotun viranomaisen viran puolesta tehtävä korottamisesta täytäntöönpanoasiakirjaan mainitut merkinnät.

5 a § (14.4.1989/543)

Tuomioistuimen on hakemuksesta vahvistettava elatusavun korotettu määrä ja korottamisajankohta, milloin se voi olla tarpeen elatusavun perimiseksi vieraassa valtiossa.

Hakemus tehdään sille tuomioistuimelle, jossa lapsen elatusapua koskeva kanne olisi ajettava lapsen elatuksesta annetun lain (704/75) mukaan. Hakemukseen on liitettävä tuomioistuimen antama päätös tai sosiaalilautakunnan vahvistama sopimus, johon on tehty merkintä elatusavun korotetusta määrästä ja korottamisajankohdasta. Elatusvelvolliselle on varattava tilaisuus tulla asiassa kuulluksi.

6 §

Elatusapujen korottamisesta aiheutuvia toimenpiteitä varten on sosiaaliministeriön laadittava taulukot, joista saadaan suoraan tarvittavassa laajuudessa 2 §:n 2 momentissa tarkoitetuilla prosenttiluvuilla korotetut elatusapujen määrät. Taulukoita on pidettävä saatavana valtion julkaisutoimistosta.

2 momentti on kumottu L:lla 14.6.2001/532.

7 § (28.1.1977/124)

Milloin elinkustannusindeksin lokakuun indeksiluvun on todettu laskeneen vähintään viisi prosenttia 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun aikaisemman ajankohdan indeksiluvusta, on tässä laissa tarkoitettuja elatusapuja, korvauksia ja elatustukia alennettava noudattaen vastaavasti, mitä edellä on säädetty.

8 §

Tarkemmat määräykset tämän lain soveltamisesta annetaan asetuksella.

9 §

Tämä laki tulee voimaan päivänä tammikuuta 1967. Lain voiman tullessa vireillä olevat, elatusavustusten korottamisesta 36 päivänä joulukuuta 1963 annetun lain (664/63) 3 ja 4 §:ssä tarkoitetut vaatimukset on kuitenkin käsiteltävä loppuun ja ratkaistava aikaisemman lain mukaan.

Tammikuun 1 päivän 1964 ja joulukuun 31 päivän 1966 välisenä aikana tapahtuneen elinkustannusten nousun johdosta on ennen 1 päivää tammikuuta 1966 vahvistettuja, tässä laissa tarkoitettuja elatusapuja, vahingonkorvauksena määräajoin suoritettavaa elatusapua lukuun ottamatta, korotettava 1 päivästä tammikuuta 1967 lukien jäljempänä mainitulla tavalla.

1) Tämän lain 1 §:ssä tarkoitettu, lapselle tuleva sekä 3 §:ssä tarkoitettu, huoltoapulain 5 §:n nojalla maksettava elatusapu on korotettava seuraavasti:

a) milloin elatusapu on päätöksellä tai sopimuksella viimeksi vahvistettu vuonna 1962 tai sitä ennen, korotettakoon elatusavun sitä korotettua määrää, joka on saatu aikaisemman lain säännösten mukaisesti, kahdellakymmenellä prosentilla;

b) milloin elatusapu on päätöksellä tai sopimuksella viimeksi vahvistettu vuonna 1963, korotettakoon elatusavun vahvistettua määrää kahdellakymmenellä prosentilla; jos vahvistaminen on tapahtunut vuonna 1964, kymmenellä prosentilla; ja jos vahvistaminen on tapahtunut vuonna 1965, viidellä prosentilla.

2) Tämän lain 1 §:ssä tarkoitettu, muu kuin lapselle tuleva elatusapu on korotettava seuraavasti:

a) milloin elatusapu on päätöksellä tai sopimuksella viimeksi vahvistettu vuonna 1962 tai sitä ennen, korotettakoon elatusavun sitä korotettua määrää, joka on saatu aikaisemman lain säännösten mukaisesti sen jälkeen, kun sanotun lain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus on tehty, kahdellakymmenellä prosentilla. Mikäli sellaista ilmoitusta ei ole tehty ennen tämän lain voimaantuloa, korotettakoon elatusavun muuten voimassa olevaa määrää kahdellakymmenellä prosentilla;

b) milloin elatusapu on päätöksellä tai sopimuksella viimeksi vahvistettu aikana 1.1.1963–31.12.1965 korotettakoon elatusapu 1 b kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Sovellettaessa tämän lain 2 §:ää ensi kertaa laissa tarkoitettujen elatusapujen korottamiseen pidettäköön indeksilukuna, josta mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitettu elinkustannusindeksin nousu lasketaan, joulukuun 1966 indeksilukua. Elatusavun sellaisena määränä, josta tämän lain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu korotus ensimmäisellä kerralla lasketaan, pidettäköön, paitsi niissä tapauksissa, joissa korotus on elatusavun vahvistamisajankohdan vuoksi laskettava päätöksellä tai sopimuksella vahvistetusta elatusavun määrästä, tämän pykälän 2 momentin nojalla lain voimaan tullessa korotettua elatusavun määrää. Vahingonkorvauksena maksettavan elatusavun esalta pidettäköön kuitenkin elatusavun sellaisena määränä, josta mainittu korotus ensimmäisellä kerralla lasketaan, tuomioistuimen päätöksellä viimeksi vahvistettua elatusavun määrää. Mitä tässä momentissa on säädetty, on vastaavasti sovellettava, jos elatusapuja 2 §:ää ensi kertaa sovellettaessa olisi korottamisen sijasta alennettava.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.12.1973/936:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1974.

28.1.1977/124:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1977. Lapsen elatuksen turvaamisesta annetun lain mukaisia elatustukia korotetaan tai alennetaan tämän lain mukaan ensimmäisen kerran vuoden 1978 alusta lukien vuoden 1976 lokakuun ja vuoden 1977 lokakuun välillä tapahtunutta elinkustannusten muutosta vastaavasti.

Mitä tässä laissa on säädetty lapsen elatuksesta annetun lain mukaisesta elatusavusta, sovelletaan vastaavasti elatusapuun, jota joku on avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista annetun lain (173/22) säännösten nojalla velvoitettu tai sitoutunut suorittamaan avioliiton ulkopuolella syntyneelle lapselle. Vastaavasti sovelletaan tämän lain vahingonkorvuslain mukaista elatusapua koskevia säännöksiä elatusapuun, jota on velvoitettu suorittamaan vahingonkorvauksena rikoslain 9 luvun säännösten nojalla.

14.4.1989/543:

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 211/88, ulkvk.miet. 8/89, svk.miet. 7/89

9.6.1989/544:
14.6.2001/532:

HE 59/2001, StVM 13/2001, EV 51/2001

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.