Seurattu SDK 761/2022 saakka.

9.12.1966/618

Evankelis-luterilaisen kirkon eläkeasetus (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.5.2008 alkaen. Ks. Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 261/2008 56 §.

Opetusministerin esittelystä säädetään 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain (298/66) 12 §:n nojalla:

1 § (16.6.1989/564)

1 § on kumottu L:lla 16.6.1989/564.

2 §

Ennen tammikuun 1 päivää 1967 kulunut aika, jonka edunsaaja on ollut sotatilan aikana sotapalveluksessa, sekä aika, minkä hän 21 vuotta täytettyään vähintään 4 kuukautta yhdenjaksoisesti on ollut 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 1 §:ssä tarkoitetussa palveluksessa, luetaan eläkeajaksi siltä osin kuin sitä ei ole luettava hyväksi muuta eläkettä varten,

a) kokonaan, jos eläke myönnetään valtion eläkelain 10 §:n 2 momentissa säädettyjen perusteiden mukaan; ja

b) puoleksi heinäkuun 1 päivään 1962 ja siitä lukien kokonaan, jos eläke myönnetään valtion eläkelain 10 §:n 1 momentissa säädettyjen perusteiden mukaan ja jos edunsaaja heinäkuun 8 päivänä 1961 tai sen jälkeen on ollut sellaisessa evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 1 §:ssä tarkoitetussa palveluksessa, joka on jatkunut yhdenjaksoisena vähintään 4 kuukautta.

(23.1.1981/68)

Milloin eläke myönnetään valtion eläkelain 10 §:n 2 momentissa säädettyjen perusteiden mukaan, eläkeajaksi luetaan, siltä osin kuin sitä ei ole luettava hyväksi muuta eläkettä varten, myös se aika ennen tammikuun 1 päivää 1967, minkä edunsaaja on 21 vuotta täytettyään vähintään 4 kuukautta yhdenjaksoisesti ollut päätoimisesti:

a) valtion, kunnan tai kuntien yhtymän palveluksessa;

b) yksityisen oppilaitoksen palveluksessa;

c) sellaisessa yhdistyksen, säätiön tai laitoksen palveluksessa, johon tuomiokapituli on antanut määräyksen; tai

d) diakonissatutkinnon suoritettuaan diakonissana terveyssisarena sairaanhoitajana tai kätilönä yhtiön, muun yhteisön taikka laitoksen palveluksessa.

Ajasta, jonka edunsaaja on ollut 2 momentin b, c, tai d kohdassa mainitussa palveluksessa, luetaan eläkeajaksi vain se osa, joka ylittää neljä vuotta, jollei kirkkohallitus erityisistä syistä myönnä hänelle oikeutta laskea eläkeajaksi myös näitä neljää vuotta tai osaa niistä.

Kirkkohallitus voi erityisistä syistä oikeuttaa edunsaajan laskemaan hyväkseen eläkeaikaan muunkin kuin edellä 1 ja 2 momentissa mainitun ennen tammikuun 1 päivää 1967 kuluneen ajan. (9.8.1968/499)

3 § (21.12.1973/1044)

Eläkkeen perusteena olevaa palkkaa laskettaessa arvioidaan vapaa asunto lämpöineen niiden perusteiden mukaan, jotka on vahvistettu noudatettaviksi laskettaessa veron ennakonpidätystä kaupungissa ja kauppalassa, kuitenkin siten, että asunnon pinta-alasta otetaan huomioon enintään 150 neliömetriä.

2 momentti on kumottu A:lla 8.2.1985/146.

4 §

Kirkkohallituksen asiana on määrätä joku kirkkohallituksen viranhaltija evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetuksi eläkeasiamieheksi. Kirkkohallitus määrää eläkeasiamiehelle myös varamiehen.

5 § (14.12.1990/1130)

5 § on kumottu A:lla 14.12.1990/1130.

6 §

Eläkkeen saajan kuolemasta asianomaisen kirkkoherranviraston on tehtävä ilmoitus kirkkohallitukselle.

7 § (15.7.1970/519)

7 § on kumottu A:lla 15.7.1970/519.

8 §

Opetusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1967, ja sillä kumotaan evankelisluterilaisen kirkon eläkelain täytäntöönpanosta 22 päivänä joulukuuta 1949 annettu Asetus (791/49) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

9.8.1968/499:
21.12.1973/1044:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1974, kuitenkin siten, että 3 §: ää sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1973 lukien.

23.1.1981/68:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1981.

8.2.1985/146:
16.6.1989/564:

HE 43/89, sosvk.miet. 10/89, svk.miet. 67/89

14.12.1990/1130:

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.