Seurattu SDK 711/2021 saakka.

17.12.1965/663

Kaivosasetus (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.7.2011 alkaen. Ks. KaivosL 621/2011 176 §.

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 17 päivänä syyskuuta 1965 annetun kaivoslain (503/65) 72 §:n nojalla:

1 luku

Varaus

1 §

Kaivoslain 7 §:ssä tarkoitetun varausalueen on oltava yhtenäinen ja, mikäli mahdollista, nelisivuinen ja suorakulmainen.

Varausilmoitukseen liitettävä kartta on laadittava mittakaavaan 1:200 000, jollei erityisistä syistä ole perusteltua esittää varausaluetta 1:50 000 tai 1:20 000 mittakaavan kartalla. (31.12.1994/1571)

Jollei varaaja kaivoslain 1 §:n mukaan ole valtauskelpoinen ilman kauppa- ja teollisuusministeriön erikseen antamaa lupaa, on varausilmoituksessa mainittava, milloin tällainen lupa on annettu. Varausilmoitukseen on liitettävä varaajan virkatodistus, kaupparekisteriote tai muu vastaava virallinen asiakirja, mikäli se on valtauskelpoisuuden toteamiseksi tarpeellista. (31.12.1994/1571)

2 §

Väestökirjahallinnosta annetussa laissa (76/84) tarkoitetun rekisteritoimiston on varausilmoitukseen tehtävällä merkinnällä todistettava, minä päivänä ilmoitus on tehty, ja annettava siitä varaajalle pyynnöstä kirjallinen todistus. (15.10.1993/870)

Kauppa- ja teollisuusministeriön on pidettävä varausilmoituksista luetteloa ja ilmoitettava varaajalle varausilmoituksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

L väestökirjahallinnosta 76/1984 on kumottu RekisterihallintoL:lla 166/1996.

3 §

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi hylätä varausilmoituksen, jos yhtenäinen varattava alue on merkitty varausilmoitukseen liitettyyn karttaan niin laajaksi, että syntyy epätietoisuutta enintään 9 neliökilometrin suuruisen varausalueen maantieteellisestä sijainnista.

4 §

Varaaja voi luopua varausilmoitukseen perustuvasta oikeudestaan tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen kauppa- ja teollisuusministeriölle.

2 luku

Valtaus

5 §

Valtausalueen rajat on siten valtaushakemuksessa määriteltävä ja hakemukseen liitettävään karttaan merkittävä, että ne ovat maastossa helposti määriteltävissä.

Valtaushakemuksessa on ilmoitettava erikseen kunkin tilan ja tilaan kuulumattoman alueen kohdalta valtausalueeseen sisältyvän osan pinta-ala.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kartta on laadittava vähintään mittakaavaan 1:20 000. Valtausalueen lisäksi on karttaan otettava koko se alue, jolla kaivoslain 6 §:ssä tarkoitettuja valtauksen esteitä saattaa esiintyä. Karttaan on selvästi merkittävä valtausalueen sekä sillä ja sen lähiympäristössä olevien tilojen ja tilaan kuulumattomien alueiden sekä kylien ja kuntien rajat samoin kuin kaivoslain 6 §:n 1 momentin 3–8 kohdassa tarkoitetut valtauksen esteet ja saman momentin 1–2 kohdassa tarkoitetut hakijan tiedossa olevat valtauksen esteet sekä tarpeen mukaan helposti tunnettavat kiinteät maastokohdat. Kartta on varustettava tarpeellisiksi katsottavilla selityksillä.

Jollei edellä tässä pykälässä tarkoitettu kartta anna riittävää selvyyttä valtausalueen maantieteellisestä sijainnista, on hakemukseen liitettävä sitä selvittävä kartta.

Mikäli valtauskirjaa haetaan voimassa olevan varauksen tuottamalla etuoikeudella, on siitä ilmoitettava valtaushakemuksessa.

6 §

Valtaushakemukseen on liitettävä asianomaisen rekisteritoimiston tai kahden paikalliset olosuhteet tuntevan henkilön allekirjoittama todistus taikka muu luotettava selvitys siitä, ettei valtaukselle ole kaivoslain 6 §:n 1 momentin 3–8 kohdassa tarkoitettuja esteitä. (15.10.1993/870)

Mitä kaivoslain 3 §:n 2 momentti 6 kohdassa ja 6 §:n 1 momentin 8 kohdassa on säädetty kirkko- ja hautausmaasta, tarkoittaa hautausmaan lisäksi vain kirkkotonttia.

Kaivoslain 6 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetaan linnoitusalueella linnakkeiden alueita ja muita puolustuslaitoksen tarkoituksiin varattuja rajoiltaan määrättyjä vartioituja alueita. Valtausta ei saa suorittaa 100 metriä lähempänä tällaista aluetta.

Valtaushakemukseen on liitettävä hakijan virkatodistus tai kaupparekisteriote tai muu vastaava virallinen asiakirja. (31.12.1994/1571)

7 §

Valtauskirjassa on mainittava:

1) kaivosrekisterinumero;

2) valtaajan nimi ja kotipaikka sekä, milloin valtaaja on yksityinen henkilö, hänen ammattinsa;

3) jollei valtaaja kaivoslain 1 §:n mukaan ole valtauskelpoinen ilman kauppa- ja teollisuusministeriön erikseen antamaa lupaa, päivä, jona tällainen lupa on annettu; (31.12.1994/1571)

4) lääni, kunta, kylä ja tila, jossa valtausalue on tai, milloin on kysymys tilaan kuulumattomasta alueesta, vastaavat tiedot sekä kunkin tilan ja tilaan kuulumattoman alueen kohdalta erikseen valtausalueeseen sisältyvän osan pinta-ala;

5) valtausalueen suuruus;

6) valtausalueen sijainti ja rajat;

7) valtausalueen nimi;

8) kaivoskivennäiset, joita hakija otaksuu alueella olevan; sekä

9) määräaika kaivospiirihakemuksen tekemiselle.

8 § (22.11.2001/1068)

Valtaajan kauppa- ja teollisuusministeriölle suoritettava vuotuinen valtausmaksu on 6,75 euroa hehtaarilta laskettuna valtauskirjaan merkityn valtausalueen suuruuden mukaan.

9 §

Valtaajan maanomistajalle suoritettava vuotuinen valtausmaksu on 10 euroa hehtaarilta laskettuna alueen valtauskirjaan merkityn pinta-alan mukaan. (22.11.2001/1068)

Valtauskorvauksen mahdollisesta tallettamisesta on voimassa, mitä rahan, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta on erikseen säädetty.

10 §

Kaivoslain 19 §:ssä tarkoitetussa tutkimustyöselostuksessa on:

1) ilmoitettava suoritettujen tutkimustöiden laatu sekä milloin ja kenen johdolla niitä on tehty;

2) selostettava syväkairauksessa tavattujen kivilajien laatu ja niistä tehtyjen analyysien tulokset samoin kuin rikastuskokeiden ja muiden esiintymän käyttökelpoisuuden selvittämiseksi suoritettujen tutkimusten olennaiset tulokset; sekä

3) ilmoitettava tärkeimmät syyt, joiden johdosta valtaaja ei ole hakenut kaivospiirin määräämistä.

Tutkimustyöselostukseen on liitettävä kartat, joissa on esitetty alueella suoritettujen geologisten, geofysikaalisten ja geokemiallisten tutkimusten olennaiset tulokset, kairausreikien sijainti ja suunta sekä tärkeimpien näytteenottopaikkojen sijainti.

3 luku

Kaivospiiri

11 §

Kaivospiirihakemukseen liitettävä kartta on laadittava vähintään mittakaavaan 1:20 000.

Hakemukseen liitettävässä tutkimustöitä ja niiden tuloksia koskevassa selvityksessä on osoitettava, että esiintymää todennäköisesti voidaan käyttää hyväksi. Selvitys on laadittava noudattaen soveltuvin osin, mitä edellä 10 §:ssä on määrätty.

Milloin hakija haluaa ottaa kaivospiiriin esiintymän ulkopuolella sijaitsevia sen hyväksi käyttämistä varten välttämättömiä kaivoslain 22 §:n 1 momentissa tarkoitettuja alueita tai saada saman pykälän 4 momentissa tarkoitetun apualueen osoitettavaksi kaivospiirin ulkopuolelta, on hakemukseen liitettävä kaivospiirin ja apualueen yleisluontoinen käyttösuunnitelma tai muu selvitys sanottujen alueiden koon ja muodon määräämiseen vaikuttavien seikkojen selvittämiseksi.

12 §

Toimitusinsinöörin on saatuaan kauppa- ja teollisuusministeriön määräyksen kaivospiiritoimituksen suorittamiseen ilmoitettava viipymättä asianomaiselle maanmittauskonttorille ne tilat, joiden alueita kaivospiirin määrääminen koskee.

Kaivospiiritoimituksesta annettavassa kuulutuksessa on toimitusinsinöörin ilmoitettava valtaajan nimi ja kotipaikka, kiinteistöt, joiden aluetta toimitus koskee, sekä missä ja milloin toimitus tapahtuu. Kuulutuksessa on kutsuttava asianosaiset sekä rasite-, vuokra- ja muiden oikeuksien haltijat samoin kuin mahdollista jakolain mukaista piirirajankäyntiä varten rajanaapurit saapumaan toimitukseen, hakija uhalla, että jos hän jää pois estettä ilmoittamatta, toimitus raukeaa, ja muut, jos katsovat etunsa sitä vaativan, sekä kehoitettava heitä ottamaan mukaansa kaikki hallussaan olevat toimituksen alaisia tiluksia koskevat kartat ja asiakirjat sekä esittämään selvitys omistusoikeudestaan.

Kaupungin tai kauppalan alueella suoritettavasta kaivospiiritoimituksesta on toimitusinsinöörin viimeistään 14 päivää ennen toimituksen alkukokousta ilmoitettava kaupungin- tai kauppalanhallitukselle. Maalaiskunnan asemakaava- tai rakennuskaava-alueella suoritettavasta toimituksesta on toimitusinsinöörin vastaavasti ilmoitettava kunnanhallitukselle.

JakoL on kumottu KiinteistönmuodostamisL:lla 554/1995.

13 §

Kaivospiiritoimituksen yhteydessä toimitettava piirirajankäynti on suoritettava erillisenä toimituksena, johon toimitusinsinöörin on pyydettävä maanmittauskonttorilta toimitusnumero.

Kaivospiiritoimituksen yhteydessä voidaan suorittaa kaivospiirin alueella olevan rajamerkin siirtäminen noudattaen, mitä 1 momentissa on säädetty. Tarvittaessa on kaivospiirin alueella olevat rajamerkit sidottava kiintopisteisiin.

14 §

Kaivospiirin rajat on toimituksessa käytävä ja pyykitettävä noudattaen, mitä jakoasetuksessa on säädetty. Kaivospiiristä on laadittava kartta mittakaavaan 1:4 000 tai 1:5 000, jolleivät erityiset syyt vaadi näistä mittakaavoista poikettavaksi.

Mitä 1 momentissa on säädetty kaivospiiristä, on sovellettava myös kaivoslain 33 §:n 2 momentissa tarkoitetun käyttöalueen ja 22 §:n 4 momentissa tarkoitetun apualueen osalta. Apualueen osoittaminen maastossa ja kartalla voi kuitenkin tapahtua merkitsemällä alueen keskiviiva, mikäli alueen laajuus ja sijainti ottaen huomioon pöytäkirjassa ja selitelmässä annettavat tiedot tulevat riittävän tarkasti määritellyiksi. Apualueen sijainti kaivospiiriin verraten on tarvittaessa lisäksi osoitettava erillisellä kartalla.

Jos määrättävä kaivospiiri on niin lähellä toista kaivospiiriä, että niiden sijainnista toisiinsa nähden voi syntyä epätietoisuutta, on toimitusinsinöörin laadittava alueesta erillinen kartta, josta kaivospiirien rajat selvästi ilmenevät.

JakoA on kumoutunut, ks. KiinteistönmuodostamisL 554/1995.

15 §

Kaivospiiritoimituksessa pidettävä pöytäkirja on toimitusinsinöörin laadittava.

Pöytäkirjaan on merkittävä toimitukseen kutsutut sekä siihen itse tai asiamiehen edustamina saapuneet asianosaiset. Pöytäkirjaan on lisäksi otettava esitetyt vaatimukset sekä tehdyt päätökset ja niiden perusteet.

Milloin toimituksen yhteydessä suoritetaan piirirajankäynti, on pöytäkirjassa selostettava syyt rajankäyntiin ja siinä suoritetut tehtävät.

Jos kiinteistö on kiinnityksen johdosta tai muutoin vastuussa saamisesta taikka oikeudesta, on pöytäkirjassa mainittava, että korvauksen suorittamisesta, tallettamisesta ja jakamisesta samoin kuin suoritusten laiminlyönnistäkin on voimassa, mitä kiinteän omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen on säädetty.

Pöytäkirjaan, jonka kaikki toimitusmiehet allekirjoittavat, on merkittävä mahdollisesti suoritetut äänestykset ja niiden tulokset.

Toimitusmiesten on tarvittaessa laadittava korvausten määräämistä varten arviokirja.

Toimitusinsinöörin on viimeistään 14 päivää ennen toimituksen loppukokousta annettava asianomaiselle maanmittauskonttorille tai kaupungin tahi kauppalanhallitukselle tilaisuus lausunnon antamiseen loppukokoukseen mennessä toimituksen kartasta ja selitelmästä.

Toimitusinsinöörin tulee huolehtia siitä että toimituksen pöytäkirja, kartta, selitelmä ja arviokirja ovat valmiina esitettäviksi asianosaisille toimituksen loppukokouksessa.

16 §

Milloin kaivospiiritoimitus on rauennut, on toimitusinsinöörin ilmoitettava siitä kauppa- ja teollisuusministeriölle.

Sitten kun kaivospiiritoimituksessa kertyneet asiakirjat ovat olleet yleisön nähtävinä ja siitä on kuulutettu siten kuin kaivoslain 38 §:n 2 momentissa on säädetty, tulee toimitusinsinöörin viivytyksettä lähettää kauppa-ja teollisuusministeriölle toimituksen pöytäkirja, kartta ja selitelmä kaksine jäljennöksineen, arviokirja, todistus kuuluttamisesta sekä muut toimituksessa kertyneet asiakirjat.

17 §

Kaivospiiritoimituksen maarekisteriin tai tonttikirjaan merkitsemistä varten tehtävään ilmoitukseen on kauppa- ja teollisuusministeriön liitetävä jäljennös kaivoskirjasta liitteineen.

Jos kaivosoikeuden haltija on luopunut oikeudestaan tai kaivosoikeus on julistettu menetetyksi ja sitä koskeva päätös on saanut lainvoiman, on kauppa-ja teollisuusministeriön tehtävä ilmoitus kaivosoikeuden raukeamisesta maarekisteriin tai tonttikirjaan merkitsemistä varten.

18 §

Kaivoskirjassa on mainittava:

1) kaivosrekisterinumero;

2) kaivosoikeuden haltijan nimi ja kotipaikka sekä, milloin kaivosoikeuden haltija on yksityinen henkilö, hänen ammattinsa;

3) lääni, kunta, kylä ja tila, jota kaivosoikeus koskee tai, milloin on kysymys tilaan kuulumattomasta alueesta, vastaavat tiedot samoin kuin kunkin tilan ja tilaan kuulumattoman alueen kohdalta erikseen kaivospiiriin sekä sen käyttö- ja apualueeseen sisältyvän osan pinta-ala;

4) kaivoskivennäiset, joiden hyväksi käyttämiseksi kaivospiiri lähinnä on määrätty;

5) kaivospiirin nimi;

6) päivä, jona kaivospiiri on määrätty; sekä

7) päivä, jona kaivospiiritoimitus muulta kuin korvausta koskevalta osalta on saanut lainvoiman.

Milloin kaivoskirja annetaan kaivoslain 39 tai 78 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa, on siihen merkittävä vastaavat tiedot.

Kaivoskirjaan on liitettävä kaivospiiritoimituksessa laadittu alkuperäinen pöytäkirja, kartta ja selitelmä sekä, jos toimitukseen on haettu muutosta, jäljennös muutoksenhaun johdosta annetusta päätöksestä.

19 §

Kaivosoikeuden haltijan maanomistajalle suoritettavan vuotuisen kaivospiirimaksun suuruus on 20 euroa hehtaarilta. Kaivospiirimaksu suoritetaan myös apualueelta. (22.11.2001/1068)

Kaivospiirimaksu on suoritettava täysimääräisenä myös siltä kalenterivuodelta, jonka aikana kaivosoikeus on rauennut tai julistettu menetetyksi.

20 §

Jos maanomistaja ja kaivosoikeuden haltija eivät ole sopineet kaivoslain 45 §:ssä tarkoitetusta louhimismaksusta, on kummallakin oikeus hakea sen vahvistamista kauppa- ja teollisuusministeriöltä.

Milloin kaivoskivennäisten taloudelliseen arvoon vaikuttavat perusteet ovat oleellisesti muuttuneet, on 1 momentissa tarkoitetulla asianosaisella oikeus hakea kauppa- ja teollisuusministeriöltä louhimismaksun tarkistamista.

Louhimismaksun vahvistamista tai tarkistamista koskevan hakemuksen johdosta on toiselle asianosaiselle annettava tilaisuus mielipiteensä lausumiseen asiassa ennen kuin siitä pyydetään kaivoslautakunnan lausuntoa.

Louhimismaksun suuruuden vahvistaessaan voi kauppa- ja teollisuusministeriö samalla päättää sen laskentaperusteista ja maksamisjärjestyksestä.

4 luku

Kaivostyön valvonta

21 § (21.11.1980/752)

Kauppa- ja teollisuusministeriö määrää kaivoslautakunnan puheenjohtajan ja enintään 13 muuta jäsentä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunnassa tulee olla kaivosteollisuuden, maanomistajien, turvatekniikan keskuksen ja työsuojeluviranomaisten sekä työnantaja-, toimihenkilö- ja työntekijäjärjestöjen edustajat, minkä lisäksi lautakunnassa tulee olla edustettuna geologian, vuoritekniikan ja oikeustieteen asiantuntemus. Lautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. (13.10.1995/1167)

Lautakunnassa on yleisjaosto ja kaivosturvallisuusjaosto, joiden puheenjohtajat ja jäsenet kauppa- ja teollisuusministeriö määrää lautakunnan jäsenistä. Jaostot valitsevat keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Yleisjaosto antaa lautakunnan puolesta kaivoslain 40 §:n 2 momentissa ja 45 §:n 1 momentissa tarkoitetut lausunnot sekä käsittelee muut lautakunnalle kuuluvat valtaus- ja kaivosoikeuteen liittyvät asiat.

Kaivosturvallisuusjaosto käsittelee lautakunnan puolesta kaivosten turvallisuutta koskevia säädös- ja määräysehdotuksia sekä muita kaivosturvallisuuskysymyksiä.

Lautakunta ja jaosto kokoontuvat puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta.

Lautakunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista on määrätty.

22 §

Kaivostyön harjoittajan on ennen kaivoslain 56 §:ssä tarkoitetun työn aloittamista tai lopettamista ilmoitettava siitä kauppa- ja teollisuusministeriölle.

23 §

Kaivoksen tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja, jonka tarkastuksen suorittaja allekirjoittaa.

Pöytäkirja on kuittausta vastaan annettava kaivostyön harjoittajalle tai hänen edustajalleen. Pöytäkirja tai jäljennös siitä on säilytettävä kaivoksella.

5 luku

Erinäisiä säännöksiä

24 §

Haettaessa päätökseen muutosta kaivoslain 67 §:ssä säädetyssä järjestyksessä on noudatettava, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa on säädetty.

Muutoksenhausta kaivospiiritoimituksen yhteydessä suoritettuun piirirajankäyntiin ja rajamerkin siirtämiseen on voimassa, mitä siitä jakolaissa on säädetty.

L muutoksenhausta hallintoasioissa on kumottu HallintolainkäyttöL:lla 586/1996. JakoL on kumottu KiinteistönmuodostamisL:lla 554/1995.

25 § (31.12.1994/1571)

Kaivoslaissa säädettyjen oikeuksien hakijalla ja haltijalla tulee olla osoite ja edustaja Suomessa. Osoitteen muutoksesta on viipymättä ilmoitettava kauppa- ja teollisuusministeriölle kaivosrekisteriin merkitsemistä varten.

26 §

Kaivostyön harjoittajan, joka ei ole kaivosoikeuden haltija, on noudatettava soveltuvin osin mitä kaivoslain 49 §:ssä on säädetty.

27 § (22.11.2001/1068)

Ennen tämän asetuksen voimaan tuloa syntyneisiin oikeussuhteisiin on kaivoslain 73 §:ssä säädetyin edellytyksin sovellettava kaivoslain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen (276/1943) sekä kaivoslain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen (619/1950) säännöksiä. Kaivospiiristä suoritettava alkuperäinen vuotuinen puolustusmaksu on kuitenkin 250 euroa.

28 §

Milloin aikaisemman lain mukaan määrätty kaivospiiri kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä määrätään uuden lain alaiseksi, antakoon ministeriö päätöksen saatua lainvoiman hakijalle kaivoskirjan.

29 §

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta samoin kuin ministeriölle kaivoslain nojalla toimitettavien asiakirjojen laatimisesta sekä kaivostyötä, kaivoslaitteita ja kaivosten työturvallisuutta koskevista asioista.

30 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1966.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.11.1980/752:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1980.

16.10.1981/704:
18.11.1988/968:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

15.10.1993/870:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993.

31.12.1994/1571:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

13.10.1995/1167:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

22.11.2001/1068:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.