Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

14.4.1965/219

Vakauslaki (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 17.6.2011/707, joka on voimassa 1.7.2011 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Yleisessä kaupassa ja liikkeessä, yleisellä myyntipaikalla sekä julkisessa toiminnassa on mittaaminen, joka on perusteena taloudellisen edun määräämiselle mitan mukaan, toimitettava käyttäen tämän lain mukaisia mittaamisvälineitä.

2 § (10.12.1993/1157)

2 § on kumottu L:lla 10.12.1993/1157.

3 §

Mittaamisvälineet, joita käytetään 1 §:ssä tarkoitetussa mittaamisessa, ajan sekä sähkö- tai valosuureiden mittaamista lukuun ottamatta, on vaattava niin kuin 3 luvussa säädetään.

Asetuksella voidaan säätää, että myös sellaiset mittaamisvälineet, joita käytetään myytäessä sähköenergiaa yleiseen käyttöön, on vaattava niin kuin 3 luvussa säädetään. (10.4.1992/321)

2 luku (10.12.1993/1157)

(10.12.1993/1157)

2 luku on kumottu L:lla 10.12.1993/1157.

3 luku

Mittaamisvälineiden vakaaminen

12 § (10.4.1992/321)

Mittaamisvälineen vakaamisella tarkoitetaan toimitusta, jossa välineen rakenne ja näyttämät tarkastetaan, väline hyväksytään ja siihen kiinnitetään hyväksymistä osoittava merkki.

Mittaamisvälineen vakaa tarkastuslaitos taikka tarkastuslaitoksen hyväksymä mittaamisvälineiden valmistaja, korjaaja tai muu huoltotoimintaa harjoittava. Hyväksymisestä säädetään tarkemmin asetuksella. Hyväksyntä voidaan peruuttaa määräajaksi tai kokonaan, jos hyväksynnän saaja ei täytä asetettuja vaatimuksia taikka menettelee olennaisesti tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten vastaisesti. (21.8.1995/1077)

Tässä laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä tarkoitetusta tarkastuslaitoksesta säädetään asetuksella. (21.8.1995/1077)

12 a § (21.8.1995/1077)

Vaattavan mittaamisvälineen on asetuksessa säädetyin poikkeuksin oltava tarkastuslaitoksen tyyppihyväksymä, ja siihen on hyväksynnän saaja velvollinen kiinnittämään tyyppihyväksyntää koskevat tiedot. Tyyppihyväksynnästä säädetään tarkemmin asetuksella. Tyyppihyväksyntä voidaan peruuttaa, jos havaitaan, ettei mittaamisvälineen hyväksytty tyyppi täytä sille asetettuja vaatimuksia.

12 b § (10.4.1992/321)

Sen estämättä, mitä 12 ja 12 a §:ssä säädetään, ovat Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten nojalla ulkomailla tehdyt tyyppihyväksynnät ja vakaamiset Suomessa voimassa sen mukaan kuin siitä on sovittu.

13 § (10.4.1992/321)

Mittaamisväline on vaattava ennen sen ottamista 1 §:ssä tarkoitettuun käyttöön ja sen jälkeen määräajoin. Määräajoista säädetään tarkemmin asetuksella.

Jos mittaamisvälinettä on korjattu tai sen näyttämien poikkeaminen oikeasta havaitaan kulumisen, vahingoittumisen tai muun syyn vuoksi ylittävän vahvistetut virherajat, on väline, jollei asetuksella toisin säädetä, vaattava uudelleen siitä riippumatta, milloin se on viimeksi vaattu.

14 § (22.12.1994/1383)

Virherajat eli ne näyttämien suurimmat sallitut poikkeamat oikeasta, jotka mittaamisvälineelle sallitaan käytettäessä sitä 1 §:ssä tarkoitettuun mittaamiseen, määrää kauppa- ja teollisuusministeriö ottaen huomioon kansainväliset suositukset.

3 a luku (10.4.1992/321)

Valvonta ja pakkokeinot

14 a § (21.8.1995/1077)

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvovat turvatekniikan keskus ja muut asetuksessa tarkemmin säädettävät valvontaviranomaiset.

14 b § (10.4.1992/321)

Valvontaviranomaisella on oikeus saada tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvontaa varten tarpeelliset tiedot mittaamisvälineen omistajalta, haltijalta ja käyttäjältä sekä muulta, jota tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten velvoitteet koskevat.

Valvontaviranomaisella on myös salassapitosäännösten estämättä oikeus saada valvontaa varten tarpeellisia tietoja toiselta viranomaiselta, jolle on tässä laissa tai sen nojalla säädetty tehtäviä.

14 c § (10.4.1992/321)

Valvontaviranomaisella on oikeus tehdä tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvomiseksi tarvittavia tarkastuksia paikoissa, joissa mittaamisvälinettä käytetään, korjataan, huolletaan tai valmistetaan.

Mittaamisvälineen omistaja, haltija ja käyttäjä sekä valmistaja, korjaaja ja muu huoltotoimintaa harjoittava ovat velvollisia järjestämään olosuhteet sellaisiksi, että tarkastus voidaan tehdä.

14 d § (21.8.1995/1077)

14 d § on kumottu L:lla 21.8.1995/1077.

14 e § (10.4.1992/321)

Poliisi ja mittaamisvälineiden maahantuonnin osalta tullilaitos on velvollinen antamaan virka-apua tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvomiseksi ja täytäntöönpanemiseksi.

14 f § (10.4.1992/321)

Jos tarkastuksessa tai muutoin havaitaan, että mittaamisväline ei täytä tässä laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä asetettuja oleellisia vaatimuksia, voi valvontaviranomainen joko kieltää välineen käytön tai rajoittaa sen käyttöä. Vastaavissa tilanteissa viranomainen voi myös kieltää välineen myynnin tämän lain mukaiseen käyttöön.

14 g § (10.4.1992/321)

Valvontaviranomainen voi asettaa 14 b §:n 1 momentissa säädetyn tiedonantovelvollisuuden sekä 14 f §:ssä säädettyjen kieltojen ja rajoituksen tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakosta on voimassa, mitä uhkasakkolaissa (1113/90) säädetään.

Sitä, joka rikkoo tämän lain nojalla määrättyä, uhkasakolla tehostettua kieltoa tai velvoitetta, ei voida tuomita rangaistukseen samasta teosta.

14 h § (21.5.1999/636)

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä saa tämän lain noudattamista valvottaessa saatuja tietoja yksityisen tai yhteisön liike- tai ammattisalaisuudesta tai taloudellisesta asemasta taikka yksityisen henkilökohtaisista oloista luovuttaa 14 b §:n 2 momentin mukaisesti sekä syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi.

4 luku

Rangaistussäännökset

15 §

Joka yleisessä kaupassa tai liikkeessä, yleisellä myyntipaikalla tai julkisessa toiminnassa määrätessään taloudellisen edun mitan mukaan käyttää mittaamisvälinettä, joka lain mukaan ei ole luvallinen tai jota ei ole tämän lain mukaisesti vaattu, on tuomittava, jollei teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, laittoman mitan käyttämisestä sakkoon. (10.4.1992/321)

Jos elinkeinonharjoittaja pitää myyntipaikalla vakaamatta olevaa mittaamisvälinettä, olkoon laki sama. Kuitenkin saadaan myyntipaikalla pitää myytävänä tai muuten näytteillä sellaista mittamisvälinettä, mikäli on ilmeistä, että sitä ei käytetä 1 momentissa mainittuun tarkoitukseen.

3 momentti on kumottu L:lla 10.4.1992/321.

16 §

Joka muulla kuin 15 §:ssä mainitulla tavalla rikkoo tämän lain säännöksiä tai sen nojalla annettuja määräyksiä, tuomittakoon mittamääräysten rikkomisesta sakkoon.

5 luku

Täydentävät säännökset

17 § (10.4.1992/321)

17 § on kumottu L:lla 10.4.1992/321.

18 §

Asetuksella voidaan säätää poikkeuksia siitä, mitä 3 §:ssä säädetään. Yksityisessä tapauksessa voi tällaisen poikkeuksen myöntää kauppa- ja teollisuusministeriö. (10.12.1993/1157)

Erityistä laatua olevan toiminnan osalta voidaan niin ikään asetuksella säätää, että ajan tai sähkösuureiden mittaamisessa saadaan käyttää ainoastaan vaattuja mittaamisvälineitä.

18 a § (21.8.1995/1077)

18 a § on kumottu L:lla 21.8.1995/1077.

19 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi antaa tämän lain nojalla annettua asetusta tarkentavia määräyksiä niistä mittaamisvälineistä, jotka on vaattava, sekä vakaamisen toimittamisesta ja mittaamisvälineiden käytöstä. (22.12.1994/1383)

Turvatekniikan keskus voi antaa tämän lain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten soveltamista yhtenäistäviä teknisiä ohjeita. (21.8.1995/1077)

20 § (21.8.1995/1077)

Valvontaviranomaiset ja tarkastuslaitokset saavat salassapitovelvoitteen estämättä antaa kansainvälisen yhteistyön kannalta tarpeellisia tietoja tässä laissa tarkoitettua tyyppihyväksymis- ja vakaustoimintaa harjoittaville toimielimille, kansainvälisille järjestöille ja yhteistyöhön osallistuville valtioille. Luovutettaessa henkilötietoja ulkomaille on noudatettava, mitä muualla säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1965, ja sillä kumotaan mitoista ja painoista 31 päivänä joulukuuta 1921 annettu laki (318/21) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

10.4.1992/321:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1992.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 6/92, TaVM 5/92

10.12.1993/1157:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Mittayksiköistä ja mittaamisvälineiden vakaamisesta annetun lain tällä lailla kumotun 4 §:n 2 momentin ja 10 §:n nojalla 30 päivänä huhtikuuta 1992 annettu mittayksikköasetus (371/92) jää kuitenkin edelleen voimaan.

HE 231/93, TaVM 39/93

22.12.1994/1383:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Teknillisen tarkastuskeskuksen ennen tämän lain voimaantuloa antamat TTK-määräykset ovat voimassa toistaiseksi, kunnes kauppa- ja teollisuusministeriö toisin määrää.

HE 263/94, TaVM 33/94

21.8.1995/1077:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.

Teknillisen tarkastuskeskuksen antamat hyväksynnät ja tyyppihyväksynnät ovat voimassa annettujen päätösten mukaisesti. Lisäksi tarkastuskeskuksen vakaukset ovat voimassa säännösten mukaisesti.

HE 39/95, TaVM 10/95

21.5.1999/636:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

HE 30/1998, HaVM 31/1998, EV 303/1998

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.