Seurattu SDK 66/2023 saakka.

4.7.1963/366

Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 9.9.2016/771, joka on voimassa 1.1.2017 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (20.11.2009/935)

Tässä laissa säädetään työnantajan sosiaaliturvamaksun suorittamisesta.

Sairausvakuutuslaissa (1224/2004) säädetty työnantajan sairausvakuutusmaksu suoritetaan työnantajan sosiaaliturvamaksuna.

Työnantajan sosiaaliturvamaksun maksuprosentti on sama kuin työnantajan sairausvakuutusmaksun maksuprosentti.

1 a § (22.12.2005/1114)

1 a § on kumottu L:lla 22.12.2005/1114.

2 § (22.12.2005/1114)

Työnantajalla tarkoitetaan tässä laissa:

1) ennakkoperintälain (1118/1996) 14 §:ssä tarkoitettua työnantajaa;

2) Pohjoismaiden investointipankkia, Pohjoismaiden projektivientirahastoa, Pohjoismaiden kehitysrahastoa ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiötä; (11.4.2014/311)

3) rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetussa laissa (627/1978) ja ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetussa laissa (1551/1995) tarkoitettua lähdeveron perimiseen velvollista; sekä

4) suomalaista työnantajaa, joka lähettää työntekijän ulkomaille samaan taloudelliseen kokonaisuuteen kuuluvan ulkomaisen emo-, tytär- tai sisaryrityksen palvelukseen taikka sellaisen ulkomaisen yrityksen palvelukseen, jossa suomalaisella työnantajalla on määräämisvalta.

Mitä tässä laissa säädetään työnantajasta, sovelletaan myös vakuutuskassalaissa (1164/1992) tarkoitettuun sairauskassaan sen maksaessa täydennyspäivärahaa.

2 a § (22.12.2005/1114)

2 a § on kumottu L:lla 22.12.2005/1114.

3 § (22.12.2005/1114)

Työnantaja on velvollinen suorittamaan työnantajan sosiaaliturvamaksun, jos työntekijä on sairausvakuutuslain mukaan Suomessa vakuutettu.

Työnantaja ei ole kuitenkaan velvollinen suorittamaan työnantajan sosiaaliturvamaksua:

1) ajalta ennen sitä seuraavaa kalenterikuukautta, jona työntekijä täyttää 16 vuotta;

2) sen kalenterikuukauden jälkeen, jona työntekijä täyttää 68 vuotta;

3) jos luonnollisen henkilön tai kuolinpesän samalle henkilölle maksamien, maksajan elinkeino- tai muuhun tulonhankkimistoimintaan liittymättömien suoritusten määrä ei ylitä valtioneuvoston asetuksella säädettyä suorituksen enimmäismäärä; tai

4) jos yksittäisen, satunnaisesti maksettavan suorituksen määrä ei ylitä valtioneuvoston asetuksella säädettyä suorituksen enimmäismäärää.

(20.8.2010/701)

Edellä 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu suomalainen työnantaja on velvollinen suorittamaan työnantajan sosiaaliturvamaksun ulkomaisen työnantajan puolesta.

Jos ennakkoperintälain 9 §:n 2 momentissa tarkoitettu sijaismaksaja maksaa palkkasaatavan, työnantaja on velvollinen suorittamaan työnantajan sosiaaliturvamaksun.

4 § (22.12.2005/1114)

Työnantaja suorittaa työnantajan sosiaaliturvamaksun työntekijöille maksettavien palkkojen yhteismäärän perusteella.

Palkalla tarkoitetaan tässä laissa:

1) ennakkoperintälain 13 §:ssä tarkoitettua ennakonpidätyksen alaista palkkaa, palkkiota ja korvausta, vakuutuskassalaissa tarkoitetun sairauskassan maksamaa täydennyspäivärahaa ja työsuhteessa saatuja palvelurahoja;

2) tuloverolain (1535/1992) 77 §:ssä tarkoitetusta ulkomaantyöskentelystä saatua ennakkoperintälain 13 §:ssä tarkoitettua ennakonpidätyksen alaista palkkaa; (20.8.2010/701)

3) rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettua palkkaa ja 3 §:ssä tarkoitettua taiteilijan henkilökohtaiseen toimintaan perustuvaa korvausta;

4) ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 10 §:ssä tarkoitettua palkkaa;

5) Pohjoismaiden Investointipankin, Pohjoismaiden projektivientirahaston, Pohjoismaiden kehitysrahaston ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain (562/1976) 2 §:ssä tarkoitettua palkkaa. (11.4.2014/311)

(5.3.2010/150)

Palkkana ei kuitenkaan pidetä sairausvakuutuslain 11 luvun 2 §:n 4 momentissa mainittuja eriä. (21.12.2007/1365)

Jos vakuutettu työskentelee lähetettynä työntekijänä tai muutoin ulkomailla ja hän saa tuloverolain 77 §:ssä tarkoitettua verovapaata ulkomaantyötuloa tai hän on rajoitetusti verovelvollinen, työnantajan sosiaaliturvamaksun perusteena käytetään 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun ulkomaantyötulon sekä 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetun palkan ja korvauksen sijasta sitä työeläkelaeissa tarkoitettua palkkaa, jota ulkomaantyössä pidetään eläkepalkkaan luettavan työansion ja eläkemaksujen perusteena (vakuutuspalkka), edellyttäen, että vakuutetun eläketurva on järjestetty joko pakollisesti tai vapaaehtoisesti työeläkelakien perusteella. (22.12.2006/1263)

4 a § (5.3.2010/150)

Jos työnantaja maksaa urheilijalle palkkaa tuloverolain 116 a §:n mukaisena urheilutulona mainitun lain 116 c §:ssä tarkoitettuun urheilijarahastoon, työnantaja on velvollinen suorittamaan työnantajan sosiaaliturvamaksun rahastoon maksamansa palkan perusteella.

5 § (11.8.1978/613)

Työnantajan on maksettava työnantajan sosiaaliturvamaksu Verohallinnolle ennakonpidätyksen maksamisen yhteydessä ennakkoperintälain 12 §:ssä tarkoitetulla tavalla. (11.6.2010/518)

Valtion ja sen laitosten suoritettavien määrien suoritustavan ja suoritusajan määrää valtiovarainministeriö.

Valtiovarainministeriö voi oikeuttaa työnantajan suorittamaan sosiaaliturvamaksut myöhemmin kuin 1 momentissa on sanottu, jos sosiaaliturvamaksujen suorittaminen työnantajista riippumattomien esteiden vuoksi ei ole mahdollista määräajassa. Pidennetyltä maksuajalta valtiovarainministeriö voi määrätä suoritettavaksi korkoa.

Lopullisen palkkaveron ja lähdeveron perimiseen velvollisen on suoritettava sosiaaliturvamaksu lopullisen palkkaveron ja lähdeveron suorittamiselle säädetyssä määräajassa. (7.10.1994/868)

Poiketen siitä, mitä edellä säädetään, työnantajan on suoritettava työnantajan sosiaaliturvamaksu muusta kuin rahana maksettavasta suorituksesta luontoisedun ennakonpidätyksen suorittamiselle ennakkoperintäasetuksessa säädetyssä määräajassa. (20.12.1996/1119)

6 momentti on kumottu L:lla 20.12.1996/1119.

6 § (11.8.1978/613)

Edellä 5 §:ssä tarkoitetuista suorituksista on annettava tilitys sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

7 § (20.12.1996/1119)

7 § on kumottu L:lla 20.12.1996/1119.

7 a § (13.8.1976/671)

Kirjanpitovelvollisen työnantajan on merkittävä palkkakirjanpitoonsa työnantajan sosiaaliturvamaksut siten kuin asetuksella säädetään. Muu työnantaja on velvollinen tekemään työnantajan sosiaaliturvamaksuista sellaiset muistiinpanot, joista asetuksella säädetään.

8 § (20.12.1996/1119)

Työnantajan sosiaaliturvamaksua koske vaan ennakkoratkaisuun ja siitä tehtyyn valitukseen sovelletaan ennakkoperintälain vastaavia säännöksiä.

9 § (11.4.2014/311)

Veroviranomaisten tulee valvoessaan ennakkoperintälaissa tarkoitetun ennakon, Pohjoismaiden Investointipankin, Pohjoismaiden projektivientirahaston, Pohjoismaiden kehitysrahaston ja Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetussa laissa tarkoitetun lopullisen palkkaveron sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetussa laissa tarkoitetun lähdeveron pidätystä koskevien säännösten ja määräysten noudattamista valvoa myös, että työnantajat noudattavat tässä laissa ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

10 § (11.8.1978/613)

Työnantaja on valtiolle vastuussa sosiaaliturvamaksusta, jonka hän tämän lain mukaan on velvollinen suorittamaan.

Jos työnantaja on jättänyt sosiaaliturvamaksun osaksi tai kokonaan suorittamatta, sovelletaan virheen oikaisemiseen ja puuttuvan määrän perimiseen työnantajalta, mitä ennakkoperintälaissa ennakonpidätyksen laiminlyönnin oikaisemisesta ja perimisestä on säädetty. (14.6.1985/461)

Jos sosiaaliturvamaksu on jätetty suorittamatta tai se on suoritettu säädetyn maksupäivän jälkeen, sille on suoritettava viivästyskorkoa sen mukaan kuin verotililaissa (604/2009) säädetään. (7.8.2009/609)

Laiminlyödyn sosiaaliturvamaksun määrän arvioimisesta ja korottamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä ennakonpidätyksen osalta on säädetty tai määrätty.

11 § (11.8.1978/613)

Edellä 10 §:ssä tarkoitettu maksuunpano on toimitettava kuuden vuoden kuluessa sen vuoden lopusta lukien, jona maksun suorittamisvelvollisuus on syntynyt.

12 § (20.12.1996/1119)

Työnantajan sosiaaliturvamaksuun sovelletaan vastaavia ennakkoperintälain maksuvalvontaa ja suorituksen maksajan ilmoittamisvelvollisuutta koskevia säännöksiä.

13 § (22.12.2005/1114)

Työnantajalla on oikeus saada Verohallinnolta takaisin aiheettomasti tai liikaa suoritettu sosiaaliturvamaksu sekä sosiaaliturvamaksu, joka on suoritettu sairausvakuutuslain 14 luvun 1 §:ssä tarkoitetun vuosilomapalkan tai lomakorvauksen perusteella. (11.6.2010/518)

Työnantajalla, joka on maksamansa palkan perusteella hakemuksesta saanut sairausvakuutuslain nojalla päivärahaetuutta tai lakisääteisen tapaturma- tai liikennevakuutuksen mukaista päivärahaa taikka työeläkelakien mukaista työeläkettä, kuntoutusrahaa tai työkyvyttömyyseläkettä ja siihen liittyvää kuntoutuskorotusta, on oikeus saada Verohallinnolta takaisin suorittamansa sosiaaliturvamaksu siltä osin kuin se vastaa työnantajalle maksettua päivärahaa, eläkettä, kuntoutusrahaa tai kuntoutuskorotusta. (11.6.2010/518)

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun sosiaaliturvamaksun palauttamiseen sovelletaan ennakkoperintälain 21 §:n säännöksiä. (21.12.2012/886)

4 momentti on kumottu L:lla 21.12.2012/886.

13 a–14 §

13 a–14 § on kumottu L:lla 21.12.2012/886.

15 § (11.8.1978/613)

15 § on kumottu L:lla 11.8.1978/613.

16 § (22.12.2005/1114)

Valtioneuvoston asetuksella säädetään siitä, paljonko maksetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan työnantajan kansaneläkemaksua ja työnantajan sairausvakuutusmaksua.

17 § (28.6.1968/392)

Asianomainen tai Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö, joka on tyytymätön Verohallinnon tämän lain nojalla antamaan päätökseen, saa hakea siihen valittamalla muutosta siltä hallinto-oikeudelta, johon maksuvelvollisen kotikunta kuuluu. Ennen valitusta päätöstä on pyydettävä oikaistavaksi ennakkoperintälain 48 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Valitus on toimitettava hallinto-oikeudelle tai Verohallinnolle ennakkoperintälain 50 §:ssä säädetyssä ajassa. (11.6.2010/518)

2 momentti on kumottu L:lla 18.12.1995/1569.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Muutoksenhaussa noudatetaan tällöin, mitä verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 70 ja 71 §:ssä säädetään. Valtion puolesta valitusoikeus on Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköllä. (18.4.2008/252)

4 momentti on kumottu L:lla 18.12.1995/1569.

Valituksesta huolimatta päätös on täytäntöönpanokelpoinen. Valituksen johdosta annettua päätöstä on, silloinkin kun valitus on tehty 8 §:ssä tarkoitetusta Verohallinnon ratkaisusta, sovellettava myös sosiaaliturvamaksuun, joka on suoritettu tai olisi ollut suoritettava ennen päätöksen antamista. (11.6.2010/518)

17 a § (2.8.1994/695)

17 a § on kumottu L:lla 2.8.1994/695.

18 § (24.8.1990/778)

Rangaistus työantajan sosiaaliturvamaksun lainvastaisesta välttämisestä ja sen yrittämisestä säädetään rikoslain (39/1889) 29 luvun 1–3 §:ssä. (8.11.2013/788)

Rangaistus työnantajan sosiaaliturvamaksuun kohdistuvasta verorikkomuksesta on säädetty rikoslain 29 luvun 4 §:ssä.

Joka viranomaisen kehotuksesta huolimatta jättää asianmukaisesti täyttämättä 6, 7 tai 7 a §:ssä taikka 12 §:n 1 momentissa säädetyn velvollisuuden, on tuomittava sosiaaliturvamaksurikkomuksesta sakkoon.

Edellä 3 momentissa tarkoitettujen rikkomusten ilmoittamatta jättämisestä, esitutkinnan toimittamatta jättämisestä, syytteen ajamatta jättämisestä ja rangaistuksen määräämättä jättämisestä säädetään rikoslain 29 luvun 11 §:ssä. (8.11.2013/788)

19 §

Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

20 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1964, kuitenkin siten, että työnantajan sairausvakuutusmaksu on sen estämättä, mitä 1 §:n 1 momentissa on säädetty, 1 päivään tammikuuta 1967 asti puoli prosenttia palkasta.

Kansaneläkelaitokselle vuosilta 1972–1975 suoritettavien työnantajan kansaneläkemaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun etumaksujen määrän vahvistaa valtiovarainministeriö kansaneläkelaitoksen esityksestä. (29.12.1972/957)

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

28.6.1968/392:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1968.

Muutoksenhausta ennen tämän lain voimaantuloa annettuun päätökseen on kuitenkin voimassa, mitä aikaisemmassa laissa on säädetty. Mitä tässä laissa on säädetty muutoksenhausta työnantajan sosiaaliturvamaksua koskevassa asiassa, on vastaavasti sovellettava muutoksenhakuun aikaisemman lainsäädännön mukaista työnantajan lapsilisä ja kansaneläkemaksua koskevassa asiassa.

9.5.1969/283:
29.12.1972/957:
31.12.1974/1027:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1975.

13.8.1976/671:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1977.

17.6.1977/466:

Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran työnantajan sosiaaliturvamaksuun, joka suoritetaan 1 päivänä tammikuuta 1978 tai sen jälkeen maksetun palkan perusteella.

11.8.1978/613:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979.

Työnantaja, joka toimittaa 29–31 päivänä joulukuuta 1978 maksamistaan palkoista ennakonpidätyksen veromerkkejä käyttäen, saa lain voimaan tultua kiinnittää veromerkit työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain (366/63) 5 §:n 1 momentissa, sellaisena kuin se on alkuperäisessä muodossaan, säädetyssä ajassa.

Jos työnantaja on joulukuussa 1978 toimittanut ennakonpidätyksen veromerkkejä käyttämättä, on sosiaaliturvamaksu maksetuista palkoista suoritettava lääninhallituksen postisiirtotilille ja siitä annettava tilitys viimeistään 20 päivänä tammikuuta 1979 siten kuin lain 6 §:n 1 momentissa, sellaisena kuin se 29 päivänä kesäkuuta 1976 annetussa laissa (563/76), on säädetty.

Työnantajan on vuoden 1978 verokirjoihin ja pidätystodistuksiin tehtäviin merkintöihin nähden noudatettava, mitä lain 7 §:ssä, sellaisena kuin se on alkuperäisessä muodossaan, on säädetty.

Suorittamatta jätettyjen työnantajan sosiaaliturvamaksujen maksuunpanoa koskevia säännöksiä sovelletaan laiminlyödyn määrän korottamista lukuun ottamatta myös sellaisiin ennen lain voimaantuloa tapahtuneisiin laiminlyönteihin, joita koskevaa maksuunpanoa ei lain voimaan tullessa ole toimitettu.

Lääninhallitus suorittaa verovuoden 1978 etumaksuista myös tammikuussa 1979 maksettavan erän. Lääninhallitus suorittaa lisäksi vuoden 1978 työnantajan sosiaaliturvamaksuja koskevat 16 §:n 1 momentissa tarkoitetut tilitykset.

Tämän lain voimaan tullessa lääninhallituksen, verotoimiston tai verojohtajan käsiteltävänä olevat hakemukset ja valitukset, jotka uuden lain mukaan käsitellään lääninverovirastossa, siirretään lääninveroviraston käsiteltäväksi.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

20.6.1979/556:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1979.

26.6.1981/485:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1982.

HE 81/81, vvvk.miet 37/81, svk.miet 71/81

6.8.1982/611:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1982.

HE 103/81, vvvk.miet 29/82, svk.miet 82/82

29.6.1983/578:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1983. Sitä sovelletaan työnantajan sosiaaliturvamaksuun, joka on suoritettava 1 päivänä tammikuuta 1982 tai sen jälkeen maksettavan palkan perusteella.

HE 11/83, sosvk.miet 1/83, svk.miet 7/83

14.6.1985/461:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986, ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1986 toimitettavassa verotuksessa.

HE 5/85, vvvk.miet 16/85, svk.miet 46/85

28.6.1985/543:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1985.

HE 67/85, vvvk.miet 27/85, svk.miet 67/85

26.6.1987/589:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1987.

HE 18/87, vvvk.miet 6/87, svk.miet 13/87

7.4.1989/316:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1989. Lain 5 §:n 6 momentti on voimassa vuoden 1990 loppuun.

HE 1/89, vvvk.miet. 1/89, svk.miet. 14/89

29.12.1989/1347:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

HE 228/89, vvvk.miet. 86/89, svk.miet. 228/89

24.8.1990/778:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

HE 66/88, lvk.miet. 6/90, svk.miet. 56/90

1.11.1991/1319:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1991.

HE 56/91, vvvk.miet. 22/91

28.6.1994/611:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1994.

Lakia sovelletaan sen voimaan tullessa vireillä oleviin ja myöhemmin tehtyihin hakemuksiin.

HE 68/94, VaVM 24/94

2.8.1994/695:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1994.

Lakia sovelletaan haettaessa muutosta tämän lain voimaantulon jälkeen annettuun lääninoikeuden päätökseen.

HE 143/93, LaVM 11/94

7.10.1994/868:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Lakia sovelletaan palkkaan, joka maksetaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

HE 2/94, VaVM 36/94

16.12.1994/1227:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

HE 276/94, VaVM 72/94

18.12.1995/1569:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

HE 131/95, VaVM 37/95, EV 124/95

20.12.1996/1119:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997. Lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua oikaisuvaatimusta koskevia säännöksiä sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa tehtyyn päätökseen.

HE 202/1996, VaVM 42/1996, EV 205/1996

23.12.1999/1278:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 151/1999, StVM 21/1999, EV 108/1999

16.6.2000/574:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2000.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 62/2000, StVM 14/2000, EV 78/2000

26.10.2001/906:

HE 91/2001, VaVM 12/2001, EV 101/2001

13.12.2001/1207:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 150/2001, StVM 31/2001, EV 151/2001

18.7.2003/705:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Tätä lakia sovelletaan työnantajan sosiaaliturvamaksuihin, jotka on maksettava 1 päivänä tammikuuta 2004 ja sen jälkeen tapahtuvan suorituksen perusteella.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 244/2002, StVM 55/2002, EV 268/2002

19.12.2003/1149:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

HE 150/2003, StVM 25/2003, EV 104/2003

24.6.2004/572:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2004.

Lakia sovelletaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen vireille tuleviin hakemuksiin.

HE 57/2004, VaVM 4/2004, EV 63/2004

20.8.2004/773:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa.

HE 80/2004, VaVM 9/2004, EV 110/2004

21.12.2004/1226:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 184/2004, StVM 34/2004, EV 190/2004

22.12.2005/1114:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Tätä lakia sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2006 ja sen jälkeen maksettavan palkan perusteella suoritettavaan työnantajan sosiaaliturvamaksuun.

Tämän lain 13, 13 a ja 13 b §:ää sovelletaan myös ennen tämän lain voimaantuloa maksettuun työnantajan sosiaaliturvamaksuun.

HE 68/2005, HE 129/2005, StVM 22/2005, EV 139/2005

22.12.2006/1263:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Tämän lain 13 §:n 2 momenttia sovelletaan myös ennen tämän lain voimaantuloa vuonna 2006 maksettuun työnantajan sosiaaliturvamaksuun.

HE 131/2006, StVM 46/2006, EV 213/2006

21.12.2007/1365:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Tätä lakia sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2008 ja sen jälkeen maksettavan palkan perusteella suoritettavaan työnantajan sosiaaliturvamaksuun.

HE 76/2007, StVM 24/2007, EV 114/2007

18.4.2008/252:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2008.

HE 148/2007, VaVM 5/2008, EV 25/2008

7.8.2009/609:

Tämä laki tulee voimaan 14 päivänä elokuuta 2009.

Lakia sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen alkavalta kalenterikuukaudelta maksettavaan sosiaaliturvamaksuun. (16.10.2009/753)

Ennen 1 päivää tammikuuta 2010 päättyneeltä kalenterikuukaudelta maksettavaan sosiaaliturvamaksuun sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jollei jäljempänä tai muussa laissa toisin säädetä. (16.10.2009/753)

Jos ennen 1 päivää tammikuuta 2010 päättyneeltä kalenterikuukaudelta suoritettavaa sosiaaliturvamaksua koskeva maksuunpano tehdään 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen, sosiaaliturvamaksulle lasketaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleessa 10 §:n 3 momentissa tarkoitettua veronlisäystä 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. (16.10.2009/753)

HE 221/2008, VaVM 7/2009, EV 66/2009

16.10.2009/753:

Tämä laki tulee voimaan 21 päivänä lokakuuta 2009.

Lakia sovelletaan jo 14 päivästä elokuuta 2009.

HE 129/2009, VaVM 12/2009, EV 115/2009

20.11.2009/935:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Tätä lakia sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja sen jälkeen maksettavan palkan perusteella suoritettavaan työnantajan sosiaaliturvamaksuun.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 147/2009, StVM 35/2009, EV 145/2009

5.3.2010/150:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Tätä lakia sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2011 ja sen jälkeen maksettavan palkan perusteella suoritettavaan työnantajan sosiaaliturvamaksuun.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 259/2009, StVM 1/2010, EV 7/2010

11.6.2010/518:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2010.

HE 288/2009, VaVM 12/2010, EV 37/2010

20.8.2010/701:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 59/2010, StVM 12/2010, EV 93/2010

21.12.2012/886:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevaan verosta vapauttamista tai veron maksun lykkäystä koskevaan asiaan sovelletaan tämän lain voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä. Ennen tämän lain voimaantuloa myönnetyn veron maksun lykkäyksen perusteella kertyneeseen korkoon sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 76/2012, VaVM 29/2012, EV 136/2012

8.11.2013/788:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2013.

HE 191/2012, VaVM 15/2013, PeVL 17/2013, LaVL 8/2013, EV 114/2013

11.4.2014/311:

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Tämä laki on voimassa A:n 367/2014 mukaisesti 11.5.2014 alkaen.

HE 203/2013, UaVM 2/2014, EV 17/2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.